大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 六lục 百bách
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 600

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 第đệ 十thập 六lục 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 分phân 之chi 八bát 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 眼nhãn 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 色sắc 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 色sắc 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 色sắc 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。


不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 眼nhãn 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 本bổn 性tánh 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 本bổn 性tánh 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 本bổn 性tánh 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。


不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 開khai 顯hiển 不bất 開khai 顯hiển 。 寂tịch 靜tĩnh 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 不bất 遠viễn 離ly 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 速tốc 能năng 圓viên 滿mãn 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 恃thị 執chấp 色sắc 。 不bất 恃thị 執chấp 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 不bất 恃thị 執chấp 眼nhãn 。 不bất 恃thị 執chấp 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 。 不bất 恃thị 執chấp 色sắc 。 不bất 恃thị 執chấp 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 。 不bất 恃thị 執chấp 眼nhãn 識thức 。 不bất 恃thị 執chấp 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 。 不bất 恃thị 執chấp 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 眼nhãn 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 眼nhãn 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 色sắc 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 眼nhãn 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 色sắc 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 眼nhãn 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 恃thị 執chấp 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 執chấp 著trước 色sắc 。 不bất 執chấp 著trước 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 不bất 執chấp 著trước 眼nhãn 。 不bất 執chấp 著trước 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 。 不bất 執chấp 著trước 色sắc 。 不bất 執chấp 著trước 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 。 不bất 執chấp 著trước 眼nhãn 識thức 。 不bất 執chấp 著trước 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 。 不bất 執chấp 著trước 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 眼nhãn 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 眼nhãn 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 色sắc 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 眼nhãn 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 色sắc 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 眼nhãn 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 不bất 執chấp 著trước 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 速tốc 能năng 圓viên 滿mãn 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 則tắc 為vi 隣lân 近cận 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 則tắc 為vi 隣lân 近cận 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 。 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。 身thân 真chân 金kim 色sắc 。 無vô 邊biên 光quang 明minh 。 如như 龍long 象tượng 視thị 。 無vô 能năng 見kiến 頂đảnh 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 則tắc 為vi 隣lân 近cận 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 智trí 見kiến 。 亦diệc 為vi 隣lân 近cận 如Như 來Lai 教giáo 授thọ 。 教giáo 誡giới 。 示thị 導đạo 。 亦diệc 為vi 隣lân 近cận 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 智trí 見kiến 。 決quyết 定định 受thọ 記ký 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 速tốc 證chứng 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 清thanh 淨tịnh 。 速tốc 能năng 證chứng 得đắc 。 佛Phật 土độ 清thanh 淨tịnh 。 速tốc 能năng 攝nhiếp 受thọ 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 圓viên 滿mãn 。 速tốc 能năng 攝nhiếp 受thọ 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 圓viên 滿mãn 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 不bất 住trụ 色sắc 。 不bất 住trụ 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 不bất 住trụ 眼nhãn 。 不bất 住trụ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 。 不bất 住trụ 色sắc 。 不bất 住trụ 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 。 不bất 住trụ 眼nhãn 識thức 。 不bất 住trụ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 。 不bất 住trụ 名danh 。 色sắc 。 不bất 住trụ 顛điên 倒đảo 。 見kiến 。 蓋cái 。 愛ái 行hành 。 不bất 住trụ 欲dục 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 。 不bất 住trụ 有hữu 情tình 界giới 。 法Pháp 界Giới 。 不bất 住trụ 地địa 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。 不bất 住trụ 我ngã 。 有hữu 情tình 。 命mạng 者giả 。 生sanh 者giả 。 養dưỡng 者giả 。 士sĩ 夫phu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 意ý 生sanh 。 儒nho 童đồng 。 作tác 者giả 。 受thọ 者giả 。 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 及cập 彼bỉ 諸chư 想tưởng 。 不bất 住trụ 斷đoạn 。 常thường 。 不bất 住trụ 染nhiễm 。 淨tịnh 。 不bất 住trụ 緣duyên 起khởi 。 不bất 住trụ 布bố 施thí 。 慳san 貪tham 。 持trì 戒giới 。 犯phạm 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 忿phẫn 恚khuể 。 精tinh 進tấn 。 懈giải 怠đãi 。 靜tĩnh 慮lự 。 散tán 亂loạn 。 妙diệu 慧tuệ 。 惡ác 慧tuệ 。 不bất 住trụ 念niệm 住trụ 。 正Chánh 斷Đoạn 。 神thần 足túc 。 根căn 。 力lực 。 覺giác 支chi 。 道đạo 支chi 。 不bất 住trụ 顛điên 倒đảo 等đẳng 斷đoạn 。 不bất 住trụ 靜tĩnh 慮lự 。 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 。 等đẳng 至chí 。 不bất 住trụ 明minh 及cập 解giải 脫thoát 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 不bất 住trụ 盡tận 智trí 。 無vô 生sanh 智trí 。 無vô 造tạo 作tác 智trí 及cập 無vô 著trước 智trí 。 不bất 住trụ 止chỉ 。 觀quán 。 不bất 住trụ 無vô 量lượng 。 神thần 通thông 。 不bất 住trụ 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 。 不bất 住trụ 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 地địa 。 不bất 住trụ 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 法Pháp 。 不bất 住trụ 生sanh 死tử 。 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 住trụ 佛Phật 智trí 。 力lực 。 無vô 畏úy 等đẳng 。 不bất 住trụ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 智trí 見kiến 。 不bất 住trụ 佛Phật 土độ 圓viên 滿mãn 。 不bất 住trụ 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 圓viên 滿mãn 。 不bất 住trụ 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 圓viên 滿mãn 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 可khả 住trụ 故cố 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 非phi 一nhất 切thiết 法pháp 。 有hữu 可khả 住trụ 義nghĩa 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 無vô 執chấp 藏tạng 。 無vô 執chấp 藏tạng 故cố 無vô 可khả 住trụ 者giả 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 一nhất 切thiết 法pháp 。 有hữu 可khả 住trụ 者giả 。 應ưng 可khả 示thị 現hiện 此thử 可khả 執chấp 藏tạng 。 此thử 法pháp 常thường 住trụ 。 如Như 來Lai 亦diệc 應ưng 安an 住trụ 諸chư 法pháp 。 示thị 現hiện 諸chư 法pháp 。 此thử 可khả 執chấp 藏tạng 。 此thử 可khả 積tích 集tập 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 可khả 安an 住trụ 。 不bất 可khả 執chấp 藏tạng 。 不bất 可khả 積tích 集tập 。 是thị 故cố 無vô 法pháp 。 是thị 常thường 住trụ 者giả 。 由do 此thử 如Như 來Lai 不bất 安an 住trụ 法pháp 。 亦diệc 不bất 示thị 現hiện 此thử 可khả 執chấp 藏tạng 。 此thử 可khả 積tích 集tập 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 無vô 有hữu 少thiểu 法pháp 。 是thị 實thật 可khả 生sanh 。 以dĩ 無vô 少thiểu 法pháp 實thật 可khả 生sanh 故cố 。 都đô 無vô 所sở 住trụ 。 故cố 說thuyết 諸chư 法pháp 無vô 可khả 住trụ 義nghĩa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 無vô 所sở 住trụ 。 及cập 無vô 不bất 住trụ 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 都đô 無vô 所sở 住trụ 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 無vô 有hữu 少thiểu 法pháp 。 可khả 說thuyết 住trụ 者giả 。 如như 四tứ 大đại 河hà 無vô 熱nhiệt 池trì 出xuất 。 未vị 入nhập 大đại 海hải 。 終chung 無vô 住trụ 義nghĩa 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 乃nãi 至chí 無vô 造tạo 。 諸chư 行hành 未vị 盡tận 終chung 無vô 住trụ 義nghĩa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 無vô 造tạo 行hành 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 中trung 。 無vô 住trụ 不bất 住trụ 。 無vô 留lưu 難nạn 者giả 。 一nhất 切thiết 皆giai 依y 。 俗tục 數số 而nhi 說thuyết 。 實thật 無vô 有hữu 住trụ 。 無vô 留lưu 難nạn 者giả 。 無vô 究cứu 竟cánh 者giả 。 亦diệc 無vô 不bất 住trụ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 無vô 造tạo 行hành 者giả 依y 俗tục 數số 說thuyết 。 如như 諸chư 有hữu 情tình 世thế 俗tục 所sở 見kiến 。 非phi 實thật 有hữu 住trụ 或hoặc 留lưu 難nạn 者giả 。 或hoặc 究cứu 竟cánh 者giả 。 亦diệc 無vô 不bất 住trụ 。 非phi 無vô 造tạo 行hành 有hữu 實thật 住trụ 者giả 。 是thị 故cố 可khả 言ngôn 依y 俗tục 數số 說thuyết 。 故cố 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 無vô 住trụ 義nghĩa 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 依y 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 住trụ 方phương 便tiện 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 速tốc 能năng 圓viên 滿mãn 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。 隣lân 近cận 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 疾tật 能năng 安an 坐tọa 妙diệu 菩Bồ 提Đề 座tòa 。 疾tật 能năng 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 智trí 。 疾tật 能năng 圓viên 滿mãn 三tam 世thế 智trí 見kiến 。 疾tật 能năng 圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 心tâm 行hành 差sai 別biệt 。 遍biến 知tri 妙diệu 智trí 故cố 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 欲dục 普phổ 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 欲dục 以dĩ 財tài 施thí 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 令linh 充sung 足túc 。 欲dục 以dĩ 法Pháp 施thí 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 皆giai 令linh 願nguyện 滿mãn 。 欲dục 能năng 破phá 壞hoại 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 無vô 明minh 卵noãn 㲉xác 。 欲dục 普phổ 授thọ 與dữ 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 大đại 智trí 佛Phật 智trí 。 欲dục 普phổ 哀ai 愍mẫn 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 欲dục 普phổ 利lợi 樂lạc 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 財tài 施thí 。 法Pháp 施thí 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 。 清thanh 淨tịnh 尸thi 羅la 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 安an 忍nhẫn 柔nhu 和hòa 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 清thanh 白bạch 靜tĩnh 慮lự 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 微vi 妙diệu 般Bát 若Nhã 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 。 究cứu 竟cánh 解giải 脫thoát 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 生sanh 諸chư 善thiện 趣thú 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 明minh 及cập 解giải 脫thoát 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 。 畢Tất 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 。 諸chư 佛Phật 妙diệu 法Pháp 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 豐phong 足túc 圓viên 滿mãn 眾chúng 德đức 。 欲dục 轉chuyển 無vô 上thượng 微vi 妙diệu 法Pháp 輪luân 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 沙Sa 門Môn 。 梵Phạm 志Chí 。 天thiên 。 魔ma 。 外ngoại 道đạo 。 皆giai 無vô 有hữu 能năng 。 如như 法Pháp 轉chuyển 者giả 。 欲dục 於ư 世thế 間gian 。 宣tuyên 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 欲dục 能năng 如như 實thật 記ký 諸chư 佛Phật 地địa 。 欲dục 能năng 如như 實thật 記ký 菩Bồ 薩Tát 地địa 。 欲dục 能năng 如như 實thật 記ký 獨Độc 覺Giác 地địa 。 欲dục 能năng 如như 實thật 記ký 聲Thanh 聞Văn 地địa 。 欲dục 能năng 覺giác 發phát 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 本bổn 願nguyện 善thiện 根căn 。 應ưng 學học 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 勇dũng 猛mãnh 正chánh 勤cần 。 常thường 無vô 間gián 斷đoạn 。 應ưng 依y 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 無vô 所sở 顧cố 戀luyến 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 我ngã 都đô 不bất 見kiến 有hữu 諸chư 餘dư 法pháp 。 能năng 令linh 菩Bồ 薩Tát 。 速tốc 疾tật 圓viên 滿mãn 所sở 求cầu 無vô 上thượng 。 諸chư 佛Phật 妙diệu 法Pháp 。 如như 此thử 所sở 說thuyết 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 時thời 無vô 暫tạm 捨xả 。 速tốc 能năng 圓viên 滿mãn 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 能năng 至chí 究cứu 竟cánh 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 隣lân 近cận 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 定định 無vô 疑nghi 惑hoặc 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 聞văn 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 受thọ 。 生sanh 實thật 想tưởng 者giả 。 我ngã 說thuyết 彼bỉ 類loại 能năng 引dẫn 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 殊thù 勝thắng 善thiện 根căn 。 速tốc 至chí 究cứu 竟cánh 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 攝nhiếp 受thọ 善thiện 根căn 。 定định 能năng 積tích 集tập 。 大đại 慧tuệ 資tư 糧lương 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 執chấp 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 相tương 應ứng 法Pháp 教giáo 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 設thiết 不bất 現hiện 前tiền 蒙mông 佛Phật 受thọ 記ký 。 當đương 知tri 已dĩ 近cận 蒙mông 佛Phật 受thọ 記ký 。 或hoặc 復phục 不bất 久cửu 當đương 蒙mông 諸chư 佛Phật 現hiện 前tiền 受thọ 記ký 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 精tinh 勤cần 受thọ 學học 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 已dĩ 至chí 究cứu 竟cánh 。 當đương 知tri 彼bỉ 人nhân 。 善thiện 根căn 成thành 熟thục 。 已dĩ 得đắc 隣lân 近cận 北bắc 俱câu 盧lô 生sanh 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 手thủ 執chấp 此thử 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 當đương 知tri 隣lân 近cận 所sở 求cầu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 定định 無vô 疑nghi 惑hoặc 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 樂nhạo/nhạc/lạc 行hành 惠huệ 捨xả 。 於ư 諸chư 財tài 寶bảo 。 無vô 所sở 顧cố 悋lận 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 常thường 以dĩ 布bố 施thí 。 愛ái 語ngữ 。 利lợi 行hành 。 同đồng 事sự 攝nhiếp 受thọ 。 持trì 戒giới 。 修tu 忍nhẫn 摧tồi 伏phục 憍kiêu 慢mạn 。 修tu 如như 是thị 行hành 。 至chí 究cứu 竟cánh 時thời 。 速tốc 獲hoạch 大đại 財tài 生sanh 於ư 高cao 族tộc 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 手thủ 得đắc 此thử 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 當đương 知tri 隣lân 近cận 。 不bất 退thoái 轉chuyển 位vị 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 樂nhạo/nhạc/lạc 修tu 施thí 。 戒giới 尸thi 羅la 。 安an 忍nhẫn 無vô 不bất 具cụ 足túc 。 慈từ 愍mẫn 有hữu 情tình 。 勸khuyến 持trì 淨tịnh 戒giới 。 復phục 能năng 造tạo 作tác 感cảm 增tăng 上thượng 業nghiệp 。 當đương 知tri 速tốc 獲hoạch 。 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 位vị 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 手thủ 得đắc 此thử 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 當đương 知tri 速tốc 坐tọa 妙diệu 菩Bồ 提Đề 座tòa 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 將tương 登đăng 大đại 位vị 。 於ư 白bạch 半bán 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 晨thần 。 沐mộc 浴dục 受thọ 齋trai 至chí 大đại 殿điện 上thượng 。 昇thăng 師sư 子tử 座tòa 。 面diện 東đông 而nhi 坐tọa 。 有hữu 大đại 輪luân 寶bảo 。 從tùng 空không 而nhi 來lai 。 當đương 知tri 彼bỉ 王vương 受thọ 轉chuyển 輪luân 位vị 。 不bất 久cửu 當đương 得đắc 。 具cụ 足túc 七thất 寶bảo 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 中trung 得đắc 此thử 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 當đương 知tri 速tốc 獲hoạch 一nhất 切thiết 智trí 智trí 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 有hữu 情tình 類loại 成thành 勝thắng 善thiện 根căn 。 常thường 樂nhạo 修tu 行hành 。 清thanh 白bạch 之chi 行hành 。 信tín 解giải 廣quảng 大đại 。 厭yếm 患hoạn 人nhân 身thân 。 具cụ 淨tịnh 尸thi 羅la 。 樂nhạo/nhạc/lạc 營doanh 眾chúng 事sự 。 其kỳ 心tâm 長trường 夜dạ 思tư 願nguyện 生sanh 天thiên 。 與dữ 四tứ 洲châu 人nhân 常thường 為vi 覆phú 護hộ 。 當đương 知tri 彼bỉ 類loại 不bất 久cửu 得đắc 為vì 四Tứ 大Đại 天Thiên 王Vương 。 護hộ 四tứ 洲châu 界giới 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 以dĩ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 相tương 應ứng 法Pháp 教giáo 。 施thí 有hữu 情tình 類loại 。 心tâm 無vô 悋lận 惜tích 。 當đương 知tri 不bất 久cửu 。 得đắc 為vi 法Pháp 王Vương 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 得đắc 自tự 在tại 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 有hữu 情tình 類loại 成thành 勝thắng 善thiện 根căn 。 清thanh 淨tịnh 過quá 前tiền 所sở 成thành 就tựu 者giả 。 所sở 獲hoạch 財tài 寶bảo 。 先tiên 惠huệ 施thí 他tha 後hậu 自tự 受thọ 用dụng 。 所sở 營doanh 事sự 務vụ 先tiên 為vi 有hữu 情tình 後hậu 方phương 為vì 己kỷ 。 常thường 自tự 守thủ 護hộ 。 不bất 為vi 非phi 法pháp 。 不bất 平bình 等đẳng 貪tham 。 之chi 所sở 染nhiễm 污ô 。 其kỳ 心tâm 長trường 夜dạ 願nguyện 為vi 天thiên 主chủ 。 於ư 所sở 修tu 善thiện 。 其kỳ 心tâm 堅kiên 固cố 。 當đương 知tri 彼bỉ 類loại 不bất 久cửu 定định 生sanh 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 作tác 天Thiên 帝Đế 釋Thích 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 以dĩ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 相tương 應ứng 法Pháp 要yếu 。 施thí 有hữu 情tình 類loại 無vô 顧cố 悋lận 者giả 。 當đương 知tri 不bất 久cửu 定định 作tác 法Pháp 王Vương 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 得đắc 大đại 自tự 在tại 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 得đắc 四tứ 梵Phạm 住trụ 。 當đương 知tri 不bất 久cửu 。 生sanh 於ư 梵Phạm 天Thiên 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 以dĩ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 相tương 應ứng 法Pháp 要yếu 。 施thí 有hữu 情tình 類loại 無vô 顧cố 悋lận 者giả 。 當đương 知tri 不bất 久cửu 。 轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân 。 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 大đại 地địa 。 至chí 雨vũ 際tế 時thời 。 見kiến 上thượng 空không 中trung 密mật 雲vân 含hàm 潤nhuận 。 天thiên 將tương 昏hôn 闇ám 漸tiệm 降giáng/hàng 大đại 雨vũ 。 陂bi 湖hồ 池trì 沼chiểu 處xứ 處xứ 充sung 溢dật 。 大đại 地địa 原nguyên 隰# 上thượng 下hạ 俱câu 潤nhuận 。 密mật 雲vân 垂thùy 覆phú 甘cam 雨vũ 普phổ 洽hiệp 。 令linh 諸chư 藥dược 物vật 。 卉hủy 木mộc 。 叢tùng 林lâm 。 枝chi 葉diệp 。 花hoa 果quả 悉tất 皆giai 茂mậu 盛thịnh 。 水thủy 陸lục 山sơn 川xuyên 。 香hương 氣khí 芬phân 馥phức 。 處xứ 處xứ 皆giai 有hữu 。 花hoa 果quả 泉tuyền 池trì 。 大đại 地địa 于vu 時thời 。 甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo 。 人nhân 非phi 人nhân 類loại 見kiến 已dĩ 歡hoan 娛ngu 。 採thải 摘trích 花hoa 果quả 嗅khứu 香hương 嘗thường 味vị 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 現hiện 得đắc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 知tri 不bất 久cửu 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 之chi 所sở 潤nhuận 沃ốc 。 善thiện 能năng 趣thú 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 當đương 能năng 開khai 顯hiển 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 由do 斯tư 潤nhuận 洽hiệp 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 分phân 別biệt 開khai 示thị 。 無vô 上thượng 法Pháp 寶bảo 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 無Vô 熱Nhiệt 龍Long 王Vương 宮cung 內nội 。 有hữu 情tình 生sanh 已dĩ 。 出xuất 四tứ 大đại 河hà 。 各các 趣thú 一nhất 方phương 。 充sung 滿mãn 大đại 海hải 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 中trung 得đắc 此thử 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 復phục 能năng 於ư 中trung 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 彼bỉ 皆giai 能năng 出xuất 大đại 法pháp 流lưu 注chú 。 以dĩ 大đại 法Pháp 施thí 充sung 足túc 有hữu 情tình 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 眾chúng 鳥điểu 等đẳng 依y 妙Diệu 高Cao 山Sơn 。 形hình 類loại 雖tuy 殊thù 而nhi 同đồng 一nhất 色sắc 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 中trung 得đắc 此thử 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 信tín 受thọ 修tu 行hành 皆giai 同đồng 一nhất 趣thú 。 謂vị 趣thú 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 智trí 趣thú 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 大đại 海hải 。 諸chư 水thủy 依y 持trì 。 常thường 為vi 眾chúng 流lưu 。 之chi 所sở 歸quy 趣thú 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 手thủ 中trung 得đắc 此thử 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 令linh 極cực 通thông 利lợi 。 不bất 久cửu 當đương 作tác 。 一nhất 切thiết 法pháp 海hải 。 速tốc 疾tật 當đương 成thành 一nhất 切thiết 法pháp 器khí 。 常thường 為vi 諸chư 法pháp 。 之chi 所sở 歸quy 趣thú 。 世thế 俗tục 諸chư 法pháp 不bất 能năng 擾nhiễu 動động 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 日nhật 輪luân 舉cử 蔽tế 諸chư 光quang 明minh 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 出xuất 現hiện 世thế 間gian 。 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 。 悉tất 皆giai 隱ẩn 沒một 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 出xuất 現hiện 世thế 間gian 。 與dữ 有hữu 情tình 類loại 作tác 法pháp 明minh 照chiếu 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 出xuất 現hiện 世thế 間gian 。 作tác 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 根căn 明minh 照chiếu 。 與dữ 有hữu 情tình 類loại 。 作tác 淨tịnh 福phước 田điền 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 應ưng 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 應ưng 歸quy 趣thú 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 應ưng 稱xưng 讚tán 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 諸chư 學học 中trung 。 是thị 最tối 勝thắng 學học 。 如như 是thị 學học 者giả 。 普phổ 為vì 有hữu 情tình 。 淨tịnh 涅Niết 槃Bàn 路lộ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 諸chư 學học 中trung 。 最tối 勝thắng 第đệ 一nhất 。 為vi 妙diệu 為vi 微vi 妙diệu 。 為vi 上thượng 為vi 無vô 上thượng 。 無vô 等đẳng 無vô 等đẳng 等đẳng 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 令linh 一nhất 切thiết 學học 。 皆giai 至chí 究cứu 竟cánh 。 普phổ 能năng 受thọ 持trì 一nhất 切thiết 所sở 學học 。 於ư 一nhất 切thiết 學học 皆giai 能năng 開khai 示thị 。 摧tồi 伏phục 一nhất 切thiết 。 他tha 論luận 邪tà 學học 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 則tắc 能năng 修tu 行hành 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 於ư 此thử 所sở 學học 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 已dĩ 。 正chánh 。 當đương 學học 極cực 善thiện 安an 住trụ 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 已dĩ 。 正chánh 。 當đương 說thuyết 如như 是thị 無vô 上thượng 。 清thanh 淨tịnh 學học 法pháp 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 所sở 學học 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 超siêu 過quá 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 所sở 學học 最tối 尊tôn 。 最tối 勝thắng 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 所sở 學học 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 自tự 然nhiên 學học 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 無vô 能năng 及cập 者giả 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 諸chư 法pháp 中trung 。 都đô 無vô 所sở 學học 。 謂vị 若nhược 世thế 間gian 。 若nhược 出xuất 世thế 間gian 。 若nhược 有hữu 為vi 。 若nhược 無vô 為vi 。 若nhược 有hữu 漏lậu 。 若nhược 無vô 漏lậu 。 若nhược 有hữu 罪tội 。 若nhược 無vô 罪tội 。 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 一nhất 切thiết 法Pháp 門môn 。 不bất 生sanh 執chấp 著trước 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 著trước 而nhi 住trụ 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 無vô 倒đảo 開khai 示thị 無vô 上thượng 清thanh 淨tịnh 。 所sở 學học 之chi 法Pháp 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 無vô 有hữu 少thiểu 法pháp 。 為vi 著trước 為vi 縛phược 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 由do 此thử 亦diệc 無vô 得đắc 解giải 脫thoát 義nghĩa 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 色sắc 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 眼nhãn 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 色sắc 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 眼nhãn 識thức 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 名danh 。 色sắc 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 顛điên 倒đảo 。 見kiến 趣thú 。 諸chư 蓋cái 。 愛ái 行hành 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 欲dục 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 有hữu 情tình 界giới 。 法Pháp 界Giới 無vô 著trước 。 無vô 縛phược 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 我ngã 。 有hữu 情tình 。 命mạng 者giả 。 生sanh 者giả 。 養dưỡng 者giả 。 士sĩ 夫phu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 意ý 生sanh 。 儒nho 童đồng 。 作tác 者giả 。 受thọ 者giả 。 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 及cập 彼bỉ 諸chư 想tưởng 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 地địa 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 緣duyên 起khởi 。 染nhiễm 。 淨tịnh 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 布bố 施thí 。 慳san 貪tham 。 持trì 戒giới 。 犯phạm 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 忿phẫn 恚khuể 。 精tinh 進tấn 。 懈giải 怠đãi 。 靜tĩnh 慮lự 。 散tán 亂loạn 。 般Bát 若Nhã 。 惡ác 慧tuệ 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 念niệm 住trụ 。 正Chánh 斷Đoạn 。 神thần 足túc 。 根căn 。 力lực 。 覺giác 支chi 。 道đạo 支chi 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 顛điên 倒đảo 等đẳng 斷đoạn 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 靜tĩnh 慮lự 。 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 。 等đẳng 至chí 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 量lượng 。 神thần 通thông 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 盡tận 智trí 。 無vô 生sanh 智trí 。 無vô 造tạo 作tác 智trí 及cập 無vô 著trước 智trí 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 明minh 及cập 解giải 脫thoát 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 地địa 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 法Pháp 無vô 著trước 。 無vô 縛phược 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 生sanh 死tử 。 涅Niết 槃Bàn 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 佛Phật 智trí 。 力lực 。 無vô 畏úy 等đẳng 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 智trí 見kiến 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 著trước 不bất 可khả 得đắc 。 縛phược 不bất 可khả 得đắc 。 著trước 。 縛phược 既ký 無vô 。 從tùng 彼bỉ 解giải 脫thoát 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 言ngôn 著trước 縛phược 者giả 。 謂vị 於ư 法pháp 性tánh 執chấp 著trước 繫hệ 縛phược 。 法pháp 性tánh 既ký 無vô 。 故cố 不bất 可khả 說thuyết 有hữu 著trước 有hữu 縛phược 。 言ngôn 解giải 脫thoát 者giả 。 謂vị 脫thoát 著trước 。 縛phược 。 彼bỉ 二nhị 既ký 無vô 故cố 無vô 解giải 脫thoát 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 無vô 解giải 脫thoát 者giả 。 謂vị 於ư 諸chư 法pháp 。 都đô 無vô 有hữu 能năng 得đắc 解giải 脫thoát 性tánh 。 若nhược 於ư 諸chư 法Pháp 。 能năng 如như 是thị 見kiến 。 即tức 說thuyết 名danh 為vi 無vô 著trước 智trí 見kiến 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 言ngôn 無vô 著trước 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 中trung 著trước 不bất 可khả 得đắc 。 著trước 無vô 著trước 性tánh 。 著trước 無vô 實thật 性tánh 。 故cố 名danh 無vô 著trước 。 以dĩ 於ư 此thử 中trung 能năng 著trước 。 所sở 著trước 。 由do 此thử 。 為vi 此thử 。 因nhân 此thử 。 屬thuộc 此thử 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 名danh 無vô 著trước 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 言ngôn 無vô 縛phược 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 中trung 縛phược 不bất 可khả 得đắc 。 縛phược 無vô 縛phược 性tánh 。 縛phược 無vô 實thật 性tánh 。 故cố 名danh 無vô 縛phược 。 以dĩ 於ư 此thử 中trung 能năng 縛phược 。 所sở 縛phược 。 由do 此thử 。 為vi 此thử 。 因nhân 此thử 。 屬thuộc 此thử 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 名danh 無vô 縛phược 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 於ư 諸chư 法Pháp 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 如như 何hà 於ư 法pháp 可khả 說thuyết 解giải 脫thoát 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 。 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 離ly 繫hệ 清thanh 涼lương 。 名danh 真chân 解giải 脫thoát 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 於ư 諸chư 法Pháp 。 無vô 執chấp 著trước 者giả 則tắc 無vô 繫hệ 縛phược 。 若nhược 於ư 諸chư 法Pháp 。 無vô 繫hệ 著trước 者giả 。 則tắc 無vô 解giải 脫thoát 。 遠viễn 離ly 三tam 事sự 離ly 繫hệ 清thanh 涼lương 。 名danh 真chân 解giải 脫thoát 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 悟ngộ 入nhập 諸chư 法pháp 無vô 著trước 。 無vô 縛phược 亦diệc 無vô 解giải 脫thoát 。 得đắc 真chân 智trí 見kiến 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 隣lân 近cận 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 速tốc 能năng 證chứng 得đắc 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 我ngã 以dĩ 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 微vi 妙diệu 法Pháp 印ấn 。 印ấn 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 令linh 斷đoạn 疑nghi 網võng 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 速tốc 至chí 究cứu 竟cánh 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 我ngã 今kim 自tự 持trì 如như 是thị 法pháp 印ấn 。 令linh 久cửu 住trụ 世thế 。 利lợi 樂lạc 有hữu 情tình 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 我ngã 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 無vô 勝thắng 神thần 力lực 。 能năng 持trì 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 微vi 妙diệu 法Pháp 印ấn 。 至chí 我ngã 滅diệt 後hậu 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 。


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 告cáo 賢hiền 守thủ 菩Bồ 薩Tát 。 導Đạo 師Sư 菩Bồ 薩Tát 。 等đẳng 五ngũ 百bách 上thượng 首thủ 。 菩Bồ 薩Tát 及cập 善thiện 勇Dũng 猛Mãnh 菩Bồ 薩Tát 。 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn 。


善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 等đẳng 應ưng 學học 。 如như 是thị 如Như 來Lai 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa 劫kiếp 。 曾tằng 所sở 修tu 集tập 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 之chi 所sở 流lưu 出xuất 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 之chi 所sở 建kiến 立lập 。 無vô 上thượng 法Pháp 藏tạng 。 汝nhữ 等đẳng 應ưng 持trì 如như 是thị 法Pháp 藏tạng 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 無vô 上thượng 正Chánh 法Pháp 。 將tương 欲dục 壞hoại 滅diệt 時thời 。 分phần/phân 轉chuyển 時thời 。 廣quảng 為vì 有hữu 情tình 宣tuyên 說thuyết 開khai 示thị 。 令linh 彼bỉ 聞văn 已dĩ 。 獲hoạch 大đại 利lợi 樂lạc 。


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát 聞văn 佛Phật 語ngữ 已dĩ 。 皆giai 從tùng 座tòa 起khởi 。 頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc 。 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 。 俱câu 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 等đẳng 當đương 學học 。 如như 是thị 如Như 來Lai 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa 劫kiếp 。 曾tằng 所sở 修tu 集tập 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 之chi 所sở 流lưu 出xuất 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 之chi 所sở 建kiến 立lập 。 無vô 上thượng 法Pháp 藏tạng 。 我ngã 等đẳng 當đương 持trì 如như 是thị 法Pháp 藏tạng 。 佛Phật 涅Niết 槃Bàn 後hậu 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 無vô 上thượng 正Chánh 法Pháp 。 將tương 欲dục 壞hoại 滅diệt 時thời 。 分phần/phân 轉chuyển 時thời 。 廣quảng 為vì 有hữu 情tình 宣tuyên 說thuyết 開khai 示thị 。 令linh 彼bỉ 聞văn 已dĩ 。 獲hoạch 大đại 利lợi 樂lạc 。


世Thế 尊Tôn 。 當đương 於ư 彼bỉ 時thời 。 有hữu 大đại 恐khủng 怖bố 。 有hữu 大đại 險hiểm 難nạn 。 有hữu 大đại 暴bạo 惡ác 。 當đương 於ư 彼bỉ 時thời 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 多đa 。 分phần/phân 成thành 就tựu 感cảm 匱quỹ 法pháp 業nghiệp 。 心tâm 多đa 貪tham 欲dục 。 不bất 平bình 等đẳng 貪tham 及cập 非phi 法pháp 貪tham 。 之chi 所sở 染nhiễm 污ô 。 慳san 悋lận 。 嫉tật 妬đố 纏triền 縛phược 其kỳ 心tâm 。 多đa 忿phẫn 。 凶hung 勃bột 。 好hảo/hiếu 麁thô 惡ác 語ngữ 。 諂siểm 曲khúc 。 矯kiểu 誑cuống 。 樂nhạo 行hành 非phi 法pháp 。 多đa 懷hoài 輕khinh 蔑miệt 。 鬪đấu 訟tụng 相tương 違vi 。 住trụ 不bất 律luật 儀nghi 。 耽đam 嗜thị 所sở 蔽tế 。 懈giải 怠đãi 增tăng 上thượng 。 精tinh 進tấn 下hạ 劣liệt 。 忘vong 失thất 正chánh 念niệm 。 住trụ 不bất 正chánh 知tri 。 口khẩu 強cường/cưỡng 喙uế 長trường/trưởng 。 偃yển 蹇kiển 憍kiêu 慠ngạo 。 憙hí 行hành 惡ác 業nghiệp 。 隱ẩn 覆phú 內nội 心tâm 。 貪tham 恚khuể 癡si 增tăng 。 善thiện 根căn 薄bạc 少thiểu 。 為vi 無vô 明minh 㲉xác 之chi 所sở 闇ám 蔽tế 。 諸chư 有hữu 所sở 行hành 皆giai 順thuận 魔ma 黨đảng 。 與dữ 深thâm 法Pháp 律luật 恆hằng 作tác 怨oán 害hại 。 於ư 法Pháp 寶bảo 藏tạng 常thường 為vi 大đại 賊tặc 。 稟bẩm 性tánh 弊tệ 惡ác 難nan 可khả 親thân 附phụ 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 等đẳng 今kim 者giả 。 決quyết 定định 能năng 持trì 如như 是thị 如Như 來Lai 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 庾dữu 多đa 。 劫kiếp 善thiện 根căn 所sở 集tập 無vô 上thượng 法Pháp 藏tạng 。 與dữ 彼bỉ 有hữu 情tình 。 作tác 大đại 饒nhiêu 益ích 。


世Thế 尊Tôn 。 彼bỉ 時thời 當đương 有hữu 。 少thiểu 分phần 有hữu 情tình 。 於ư 斯tư 法Pháp 藏tạng 勤cần 求cầu 樂nhạo/nhạc/lạc 學học 。 彼bỉ 性tánh 質chất 直trực 無vô 諂siểm 無vô 誑cuống 。 寧ninh 捨xả 身thân 命mạng 。 不bất 作tác 法pháp 怨oán 。 於ư 法pháp 亦diệc 無vô 誹phỉ 謗báng 厭yếm 背bối/bội 。 我ngã 與dữ 彼bỉ 類loại 當đương 作tác 饒nhiêu 益ích 。 於ư 此thử 深thâm 法Pháp 示thị 現hiện 。 勸khuyến 導đạo 。 讚tán 勵lệ 。 慶khánh 喜hỷ 。 令linh 勤cần 修tu 學học 。


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 即tức 以dĩ 神thần 力lực 。 護hộ 持trì 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 微vi 妙diệu 甚thậm 深thâm 。 無vô 上thượng 法Pháp 藏tạng 。 令linh 惡ác 魔ma 眾chúng 不bất 能năng 壞hoại 滅diệt 。 復phục 以dĩ 威uy 力lực 。 護hộ 能năng 受thọ 持trì 精tinh 進tấn 修tu 行hành 。 此thử 法Pháp 藏tạng 者giả 。 令linh 斷đoạn 魔ma 羂quyến 蕭tiêu 然nhiên 解giải 脫thoát 。 於ư 所sở 修tu 行hành 。 速tốc 至chí 究cứu 竟cánh 。


佛Phật 時thời 微vi 笑tiếu 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 人nhân 中trung 。 天thiên 上thượng 兩lưỡng 處xứ 有hữu 情tình 。 因nhân 佛Phật 光quang 明minh 。 互hỗ 得đắc 相tương 見kiến 。


時thời 此thử 眾chúng 會hội 天thiên 。 龍long 。 藥dược 叉xoa 。 健kiện 達đạt 縛phược 。 阿a 素tố 洛lạc 。 揭yết 路lộ 茶trà 。 緊khẩn 捺nại 洛lạc 。 莫mạc 呼hô 洛lạc 伽già 。 及cập 餘dư 神thần 眾chúng 。 皆giai 持trì 種chủng 種chủng 天thiên 妙diệu 華hoa 香hương 。 奉phụng 散tán 世Thế 尊Tôn 而nhi 為vi 供cúng 養dường 。 復phục 發phát 廣quảng 大đại 讚tán 詠vịnh 聲thanh 言ngôn 。


甚thậm 奇kỳ 。 如Như 來Lai 。 大đại 威uy 神thần 力lực 。 護hộ 持trì 法Pháp 藏tạng 。 及cập 修tu 行hành 者giả 。 令linh 惡ác 魔ma 軍quân 不bất 能năng 壞hoại 滅diệt 。 斷đoạn 諸chư 魔ma 羂quyến 。 得đắc 大đại 自tự 在tại 。 於ư 所sở 修tu 行hành 。 速tốc 至chí 究cứu 竟cánh 。 若nhược 有hữu 淨tịnh 信tín 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 於ư 此thử 法Pháp 門môn 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 為vì 他tha 廣quảng 說thuyết 。 不bất 復phục 怖bố 畏úy 諸chư 惡ác 魔ma 軍quân 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 此thử 法Pháp 門môn 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 為vì 他tha 廣quảng 說thuyết 。 便tiện 能năng 降hàng 伏phục 。 諸chư 惡ác 魔ma 軍quân 。 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。


爾nhĩ 時thời


佛Phật 告cáo 善thiện 勇dũng 猛mãnh 言ngôn 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 天thiên 等đẳng 說thuyết 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如Như 來Lai 於ư 此thử 。 無vô 上thượng 法Pháp 門môn 。 為vi 諸chư 惡ác 魔ma 已dĩ 結kết 壃cương 界giới 。 令linh 惡ác 魔ma 眾chúng 所sở 有hữu 羂quyến 網võng 於ư 此thử 法Pháp 門môn 。 不bất 能năng 為vi 礙ngại 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如Như 來Lai 今kim 者giả 。 依y 此thử 法Pháp 門môn 。 摧tồi 諸chư 惡ác 魔ma 。 所sở 有hữu 勢thế 力lực 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如Như 來Lai 今kim 者giả 。 護hộ 此thử 法Pháp 門môn 。 制chế 諸chư 惡ác 魔ma 令linh 不bất 侵xâm 損tổn 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 有hữu 淨tịnh 信tín 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 於ư 此thử 法Pháp 門môn 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 廣quảng 為vì 他tha 說thuyết 。 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 擾nhiễu 亂loạn 。 而nhi 能năng 降hàng 伏phục 。 諸chư 惡ác 魔ma 怨oán 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 此thử 法Pháp 門môn 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 廣quảng 為vì 他tha 說thuyết 。 普phổ 能năng 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma 軍quân 。 施thí 諸chư 有hữu 情tình 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 非phi 諸chư 雜tạp 染nhiễm 。 弊tệ 有hữu 情tình 類loại 手thủ 所sở 能năng 得đắc 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 非phi 魔ma 羂quyến 網võng 所sở 拘câu 縶# 者giả 之chi 所sở 行hành 地địa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 是thị 性tánh 調điều 善thiện 極cực 聰thông 慧tuệ 者giả 之chi 所sở 行hành 地địa 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 極cực 調điều 柔nhu 聰thông 慧tuệ 象tượng 馬mã 。 非phi 小tiểu 王vương 等đẳng 之chi 所sở 乘thừa 御ngự 。 亦diệc 非phi 出xuất 現hiện 於ư 弊tệ 惡ác 時thời 。 唯duy 為vi 輪Luân 王Vương 之chi 所sở 受thọ 用dụng 。 由do 斯tư 出xuất 現hiện 。 於ư 彼bỉ 世thế 時thời 。 如như 是thị 調điều 柔nhu 極cực 聰thông 慧tuệ 者giả 。 方phương 能năng 受thọ 用dụng 此thử 深thâm 法Pháp 門môn 故cố 。 此thử 法Pháp 門môn 乃nãi 墮đọa 其kỳ 手thủ 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 譬thí 如như 齋trai 戒giới 龍long 王vương 。 善Thiện 住Trụ 龍Long 王Vương 。 哀ai 羅la 筏phiệt 拏noa 龍long 王vương 。 彼bỉ 不bất 為vi 人nhân 之chi 所sở 受thọ 用dụng 。 及cập 為vi 見kiến 故cố 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 亦diệc 復phục 不bất 為vị 。 諸chư 餘dư 天thiên 眾chúng 所sở 受thọ 用dụng 故cố 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 唯duy 為vi 調điều 善thiện 聰thông 慧tuệ 天thiên 眾chúng 所sở 受thọ 用dụng 故cố 而nhi 現hiện 前tiền 也dã 。 如như 如như 帝Đế 釋Thích 思tư 與dữ 天thiên 眾chúng 往vãng 遊du 戲hí 處xứ 嚴nghiêm 飾sức 之chi 時thời 。 如như 是thị 如như 是thị 。 彼bỉ 龍long 現hiện 作tác 如như 是thị 。 相tướng 狀trạng 來lai 現hiện 其kỳ 前tiền 。 為vi 天thiên 帝đế 等đẳng 所sở 受thọ 用dụng 故cố 。 如như 是thị 若nhược 有hữu 。 善thiện 士sĩ 人nhân 帝đế 乃nãi 能năng 受thọ 用dụng 此thử 深thâm 法Pháp 門môn 。 謂vị 能năng 聽thính 聞văn 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 為vì 有hữu 情tình 類loại 。 宣tuyên 示thị 分phân 別biệt 。 彼bỉ 於ư 此thử 法pháp 為vi 大đại 莊trang 嚴nghiêm 。 能năng 大đại 流lưu 通thông 。 作tác 大đại 法pháp 照chiếu 。 成thành 大đại 法Pháp 喜hỷ 。 受thọ 大đại 法Pháp 樂lạc 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 門môn 。 受thọ 持trì 一nhất 句cú 。 尚thượng 獲hoạch 無vô 量lượng 無vô 邊biên 功công 德đức 。 況huống 有hữu 於ư 此thử 大đại 般Bát 若Nhã 經kinh 。 能năng 具cụ 受thọ 持trì 。 轉chuyển 讀đọc 。 書thư 寫tả 。 供cúng 養dường 。 流lưu 布bố 。 廣quảng 為vì 他tha 說thuyết 。 彼bỉ 所sở 獲hoạch 福phước 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 唯duy 性tánh 調điều 柔nhu 極cực 聰thông 慧tuệ 者giả 。 乃nãi 能năng 攝nhiếp 受thọ 如như 是thị 法pháp 門môn 。 若nhược 不bất 調điều 柔nhu 極cực 聰thông 慧tuệ 者giả 。 此thử 甚thậm 深thâm 法Pháp 。 非phi 其kỳ 境cảnh 界giới 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 我ngã 為vi 有hữu 情tình 。 斷đoạn 諸chư 疑nghi 惑hoặc 。 故cố 說thuyết 如như 是thị 大đại 般Bát 若Nhã 經kinh 。


說thuyết 此thử 法Pháp 時thời 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。


復phục 有hữu 無vô 邊biên 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 皆giai 發phát 無vô 上thượng 正chánh 等đẳng 覺giác 心tâm 。


爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai 記ký 彼bỉ 決quyết 定định 當đương 證chứng 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


時thời 薄bạc 伽già 梵Phạm 說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 等đẳng 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 餘dư 四tứ 眾chúng 。 天thiên 。 龍long 。 藥dược 叉xoa 。 健kiện 達đạt 縛phược 。 阿a 素tố 洛lạc 。 揭yết 路lộ 茶trà 。 緊khẩn 捺nại 洛lạc 。 莫mạc 呼hô 洛lạc 伽già 。 人nhân 非phi 人nhân 等đẳng 。 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng 。 聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết 。 皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 信tín 受thọ 奉phụng 行hành 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 六lục 百bách
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 600

般Bát 若Nhã 佛Phật 姆# 心tâm 咒chú


ta# 怛đát 。 dya# 耶da 。 thā# 他tha 。 o# ṃ# 唵án 。 ga# 伽già 。 te# 帝đế 。 ga# 伽già 。 te# 帝đế 。 pa# 鉢bát 。 ra# 囉ra 。 ga# 伽già 。 te# 帝đế 。 pa# 鉢bát 。 ra# 囉ra 。 sa# ṃ# 僧Tăng 。 ga# 伽già 。 te# 帝đế 。 bo# 菩bồ 。 dhi# 提đề 。 svā# 薩tát 嚩phạ 。 hā# 訶ha 。


般Bát 若Nhã 佛Phật 姆# 親thân 心tâm 咒chú


o# ṃ# 唵án 。 pra# 鉢bát 囉ra 。 jñā# 娘nương 。 pra# 鉢bát 囉ra 。 jñā# 娘nương 。 ma# 摩ma 。 hā# 訶ha 。 pra# 鉢bát 囉ra 。 jñā# 娘nương 。 svā# 娑sa 嚩phạ 。 hā# 訶ha 。Phiên âm: 19/2/2016 ◊ Cập nhật: 19/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600