中Trung 阿A 含Hàm 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

七Thất 法Pháp 品Phẩm 第đệ 一nhất

善Thiện 法Pháp 晝Trú 度Độ 樹Thụ
城Thành 水Thủy 木Mộc 積Tích 喻Dụ
善Thiện 人Nhân 往Vãng 世Thế 福Phước
日Nhật 車Xa 漏Lậu 盡Tận 七thất


善Thiện 法Pháp 經Kinh 第đệ 一nhất

我ngã 聞văn 如như 是thị

一nhất 時thời 佛Phật 遊du 舍Xá 衛Vệ 國Quốc在tại 勝Thắng 林Lâm 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu成thành 就tựu 七thất 法Pháp 者giả便tiện 於ư 賢hiền 聖thánh得đắc 歡hoan 喜hỷ 樂lạc正chánh 趣thú 漏lậu 盡tận

云vân 何hà 為vi 七thất謂vị 比Bỉ 丘Khâu知tri 法Pháp知tri 義nghĩa知tri 時thời知tri 節tiết知tri 己kỷ知tri 眾chúng知tri 人nhân 勝thắng 如như

云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 法Pháp 耶da謂vị 比Bỉ 丘Khâu 知tri 正chánh 經Kinh歌ca 詠vịnh記ký 說thuyết偈kệ 咃tha因nhân 緣duyên撰soạn 錄lục本bổn 起khởi此thử 說thuyết生sanh 處xứ廣quảng 解giải未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp及cập 說thuyết 是thị 義nghĩa是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 法Pháp 也dã

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu不bất 知tri 法Pháp 者giả謂vị 不bất 知tri 正chánh 經Kinh歌ca 詠vịnh記ký 說thuyết偈kệ 咃tha因nhân 緣duyên撰soạn 錄lục本bổn 起khởi此thử 說thuyết生sanh 處xứ廣quảng 解giải未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp及cập 說thuyết 義nghĩa如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu為vi 不bất 知tri 法Pháp

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 法Pháp 者giả謂vị 知tri 正chánh 經Kinh歌ca 詠vịnh記ký 說thuyết偈kệ 咃tha因nhân 緣duyên撰soạn 錄lục本bổn 起khởi此thử 說thuyết生sanh 處xứ廣quảng 解giải未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp及cập 說thuyết 義nghĩa是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 法Pháp 也dã

云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 義nghĩa 耶da謂vị 比Bỉ 丘Khâu 知tri 彼bỉ 彼bỉ 說thuyết 義nghĩa是thị 彼bỉ 義nghĩa是thị 此thử 義nghĩa是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 義nghĩa 也dã

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu不bất 知tri 義nghĩa 者giả謂vị 不bất 知tri 彼bỉ 彼bỉ 說thuyết 義nghĩa是thị 彼bỉ 義nghĩa是thị 此thử 義nghĩa如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu為vi 不bất 知tri 義nghĩa

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 義nghĩa 者giả謂vị 知tri 彼bỉ 彼bỉ 說thuyết 義nghĩa是thị 彼bỉ 義nghĩa是thị 此thử 義nghĩa是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 義nghĩa 也dã

云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 時thời 耶da謂vị 比Bỉ 丘Khâu知tri 是thị 時thời 修tu 下hạ 相tướng是thị 時thời 修tu 高cao 相tướng是thị 時thời 修tu 捨xả 相tướng是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 時thời 也dã

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu不bất 知tri 時thời 者giả謂vị 不bất 知tri是thị 時thời 修tu 下hạ 相tướng是thị 時thời 修tu 高cao 相tướng是thị 時thời 修tu 捨xả 相tướng如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu為vi 不bất 知tri 時thời

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 時thời 者giả謂vị 知tri 是thị 時thời 修tu 下hạ 相tướng是thị 時thời 修tu 高cao 相tướng是thị 時thời 修tu 捨xả 相tướng是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 時thời 也dã

云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 節tiết 耶da謂vị 比Bỉ 丘Khâu 知tri 節tiết若nhược 飲ẩm 若nhược 食thực若nhược 去khứ 若nhược 住trụ若nhược 坐tọa 若nhược 臥ngọa若nhược 語ngữ 若nhược 默mặc若nhược 大đại 小tiểu 便tiện捐quyên 除trừ 睡thụy 眠miên修tu 行hành 正chánh 智trí是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 節tiết 也dã

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu不bất 知tri 節tiết 者giả謂vị 不bất 知tri若nhược 飲ẩm 若nhược 食thực若nhược 去khứ 若nhược 住trụ若nhược 坐tọa 若nhược 臥ngọa若nhược 語ngữ 若nhược 默mặc若nhược 大đại 小tiểu 便tiện捐quyên 除trừ 睡thụy 眠miên修tu 行hành 正chánh 智trí如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu為vi 不bất 知tri 節tiết

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 節tiết 者giả謂vị 知tri 若nhược 飲ẩm 若nhược 食thực若nhược 去khứ 若nhược 住trụ若nhược 坐tọa 若nhược 臥ngọa若nhược 語ngữ 若nhược 默mặc若nhược 大đại 小tiểu 便tiện捐quyên 除trừ 睡thụy 眠miên修tu 行hành 正chánh 智trí是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 節tiết 也dã

云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 己kỷ 耶da謂vị 比Bỉ 丘Khâu 自tự 知tri 我ngã有hữu 爾nhĩ 所sở 信tín戒giới聞văn施thí慧tuệ辯biện阿A 含Hàm及cập 所sở 得đắc是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 己kỷ 也dã

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu不bất 知tri 己kỷ 者giả謂vị 不bất 自tự 知tri 我ngã有hữu 爾nhĩ 所sở 信tín戒giới聞văn施thí慧tuệ辯biện阿A 含Hàm及cập 所sở 得đắc如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu為vi 不bất 知tri 己kỷ

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 己kỷ 者giả謂vị 自tự 知tri 我ngã有hữu 爾nhĩ 所sở 信tín戒giới聞văn施thí慧tuệ辯biện阿A 含Hàm及cập 所sở 得đắc是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 己kỷ 也dã

云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 眾chúng 耶da謂vị 比Bỉ 丘Khâu知tri 此thử 剎sát 利lợi 眾chúng此thử 梵Phạm 志Chí 眾chúng此thử 居cư 士sĩ 眾chúng此thử 沙Sa 門Môn 眾chúng我ngã 於ư 彼bỉ 眾chúng應ưng 如như 是thị 去khứ如như 是thị 住trụ如như 是thị 坐tọa如như 是thị 語ngữ如như 是thị 默mặc是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu為vi 知tri 眾chúng 也dã

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu不bất 知tri 眾chúng 者giả謂vị 不bất 知tri此thử 剎sát 利lợi 眾chúng此thử 梵Phạm 志Chí 眾chúng此thử 居cư 士sĩ 眾chúng此thử 沙Sa 門Môn 眾chúng我ngã 於ư 彼bỉ 眾chúng應ưng 如như 是thị 去khứ如như 是thị 住trụ如như 是thị 坐tọa如như 是thị 語ngữ如như 是thị 默mặc如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu為vi 不bất 知tri 眾chúng

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 眾chúng 者giả謂vị 知tri 此thử 剎sát 利lợi 眾chúng此thử 梵Phạm 志Chí 眾chúng此thử 居cư 士sĩ 眾chúng此thử 沙Sa 門Môn 眾chúng我ngã 於ư 彼bỉ 眾chúng應ưng 如như 是thị 去khứ如như 是thị 住trụ如như 是thị 坐tọa如như 是thị 語ngữ如như 是thị 默mặc是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu善thiện 知tri 眾chúng 也dã

云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu知tri 人nhân 勝thắng 如như謂vị 比Bỉ 丘Khâu知tri 有hữu 二nhị 種chủng 人nhân有hữu 信tín有hữu 不bất 信tín若nhược 信tín 者giả 勝thắng不bất 信tín 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 信tín 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 數sác 往vãng 見kiến 比Bỉ 丘Khâu有hữu 不bất 數sác 往vãng 見kiến 比Bỉ 丘Khâu

若nhược 數sác 往vãng 見kiến 比Bỉ 丘Khâu 者giả勝thắng不bất 數sác 往vãng 見kiến 比Bỉ 丘Khâu 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 數sác 往vãng 見kiến 比Bỉ 丘Khâu 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 禮lễ 敬kính 比Bỉ 丘Khâu有hữu 不bất 禮lễ 敬kính 比Bỉ 丘Khâu

若nhược 禮lễ 敬kính 比Bỉ 丘Khâu 者giả勝thắng不bất 禮lễ 敬kính 比Bỉ 丘Khâu 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 禮lễ 敬kính 比Bỉ 丘Khâu 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 問vấn 經Kinh有hữu 不bất 問vấn 經Kinh

若nhược 問vấn 經kinh 者giả勝thắng不bất 問vấn 經kinh 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 問vấn 經Kinh 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 一nhất 心tâm 聽thính 經Kinh有hữu 不bất 一nhất 心tâm 聽thính 經Kinh

若nhược 一nhất 心tâm 聽thính 經Kinh 者giả勝thắng不bất 一nhất 心tâm 聽thính 經Kinh 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 一nhất 心tâm 聽thính 經Kinh 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 聞văn 持trì 法Pháp有hữu 聞văn 不bất 持trì 法Pháp

若nhược 聞văn 持trì 法Pháp 者giả勝thắng聞văn 不bất 持trì 法Pháp 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 聞văn 持trì 法Pháp 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 聞văn 法Pháp 觀quán 義nghĩa有hữu 聞văn 法Pháp 不bất 觀quán 義nghĩa

若nhược 聞văn 法Pháp 觀quán 義nghĩa 者giả勝thắng聞văn 法Pháp 不bất 觀quán 義nghĩa 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 聞văn 法Pháp 觀quán 義nghĩa 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 知tri 法pháp知tri 義nghĩa向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp隨tùy 順thuận 於ư 法Pháp如như 法Pháp 行hành 之chi有hữu 不bất 知tri 法pháp不bất 知tri 義nghĩa不bất 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp不bất 隨tùy 順thuận 法Pháp不bất 如như 法Pháp 行hành

若nhược 知tri 法pháp知tri 義nghĩa向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp隨tùy 順thuận 於ư 法Pháp如như 法Pháp 行hành 者giả勝thắng不bất 知tri 法pháp不bất 知tri 義nghĩa不bất 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp不bất 隨tùy 順thuận 法Pháp不bất 如như 法Pháp 行hành 者giả為vi 不bất 如như 也dã

謂vị 知tri 法pháp知tri 義nghĩa向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp隨tùy 順thuận 於ư 法Pháp如như 法Pháp 行hành 人nhân復phục 有hữu 二nhị 種chủng有hữu 自tự 饒nhiêu 益ích亦diệc 饒nhiêu 益ích 他tha饒nhiêu 益ích 多đa 人nhân愍mẫn 傷thương 世thế 間gian為vì 天thiên為vì 人nhân求cầu 義nghĩa 及cập 饒nhiêu 益ích求cầu 安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc有hữu 不bất 自tự 饒nhiêu 益ích亦diệc 不bất 饒nhiêu 益ích 他tha不bất 饒nhiêu 益ích 多đa 人nhân不bất 愍mẫn 傷thương 世thế 間gian不bất 為vì 天thiên不bất 為vì 人nhân求cầu 義nghĩa 及cập 饒nhiêu 益ích求cầu 安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc

若nhược 自tự 饒nhiêu 益ích亦diệc 饒nhiêu 益ích 他tha饒nhiêu 益ích 多đa 人nhân愍mẫn 傷thương 世thế 間gian為vì 天thiên為vì 人nhân求cầu 義nghĩa 及cập 饒nhiêu 益ích求cầu 安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc 者giả此thử 人nhân 於ư 彼bỉ 人nhân 中trung為vi 極cực 第đệ 一nhất為vi 大đại為vi 上thượng為vi 最tối為vi 勝thắng為vi 尊tôn為vi 妙diệu

譬thí 如như 因nhân 牛ngưu 有hữu 乳nhũ因nhân 乳nhũ 有hữu 酪lạc因nhân 酪lạc 有hữu 生sanh 酥tô因nhân 生sanh 酥tô 有hữu 熟thục 酥tô因nhân 熟thục 酥tô 有hữu 酥tô 精tinh酥tô 精tinh 者giả於ư 彼bỉ 中trung為vi 極cực 第đệ 一nhất為vi 大đại為vi 上thượng為vi 最tối為vi 勝thắng為vi 尊tôn為vi 妙diệu

如như 是thị 若nhược 人nhân 自tự 饒nhiêu 益ích亦diệc 饒nhiêu 益ích 他tha饒nhiêu 益ích 多đa 人nhân愍mẫn 傷thương 世thế 間gian為vì 天thiên為vì 人nhân求cầu 義nghĩa 及cập 饒nhiêu 益ích求cầu 安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc此thử 二nhị 人nhân如như 上thượng 所sở 說thuyết如như 上thượng 分phân 別biệt如như 上thượng 施thi 設thiết此thử 為vi 第đệ 一nhất為vi 大đại為vi 上thượng為vi 最tối為vi 勝thắng為vi 尊tôn為vi 妙diệu是thị 謂vị 比Bỉ 丘Khâu知tri 人nhân 勝thắng 如như

佛Phật 說thuyết 如như 是thị彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành

善Thiện 法Pháp 經Kinh 第đệ 一nhất 竟cánh

晝Trú 度Độ 樹Thụ 經Kinh 第đệ 二nhị

我ngã 聞văn 如như 是thị

一nhất 時thời 佛Phật 遊du 舍Xá 衛Vệ 國Quốc在tại 勝Thắng 林Lâm 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

若nhược 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ樹thụ 葉diệp 萎nuy 黃hoàng是thị 時thời 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên悅duyệt 樂lạc 歡hoan 喜hỷ晝trú 度độ 樹thụ 葉diệp不bất 久cửu 當đương 落lạc

復phục 次thứ三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ樹thụ 葉diệp 已dĩ 落lạc是thị 時thời 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên悅duyệt 樂lạc 歡hoan 喜hỷ晝trú 度độ 樹thụ 葉diệp不bất 久cửu 當đương 還hoàn 生sanh

復phục 次thứ三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ樹thụ 葉diệp 已dĩ 還hoàn 生sanh是thị 時thời 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên悅duyệt 樂lạc 歡hoan 喜hỷ晝trú 度độ 樹thụ 不bất 久cửu當đương 生sanh 網võng

復phục 次thứ三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ已dĩ 生sanh 網võng是thị 時thời 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên悅duyệt 樂lạc 歡hoan 喜hỷ晝trú 度độ 樹thụ 不bất 久cửu當đương 生sanh 如như 鳥điểu 喙uế

復phục 次thứ三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ已dĩ 生sanh 如như 鳥điểu 喙uế是thị 時thời 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên悅duyệt 樂lạc 歡hoan 喜hỷ晝trú 度độ 樹thụ 不bất 久cửu當đương 開khai 如như 鉢bát

復phục 次thứ三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ已dĩ 開khai 如như 鉢bát是thị 時thời 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên悅duyệt 樂lạc 歡hoan 喜hỷ晝trú 度độ 樹thụ 不bất 久cửu當đương 盡tận 敷phu 開khai

若nhược 晝trú 度độ 樹thụ已dĩ 盡tận 敷phu 開khai光quang 所sở 照chiếu色sắc 所sở 映ánh香hương 所sở 熏huân周chu 百bách 由do 延diên是thị 時thời 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên於ư 中trung 夏hạ 四tứ 月nguyệt以dĩ 天thiên 五ngũ 欲dục功công 德đức 具cụ 足túc而nhi 自tự 娛ngu 樂lạc是thị 謂vị 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên於ư 晝trú 度độ 樹thụ 下hạ集tập 會hội 娛ngu 樂lạc 也dã

如như 是thị 義nghĩa聖thánh 弟đệ 子tử亦diệc 復phục 爾nhĩ思tư 念niệm 出xuất 家gia是thị 時thời 聖thánh 弟đệ 子tử名danh 為vi 葉diệp 黃hoàng猶do 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ葉diệp 萎nuy 黃hoàng 也dã

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát著trước 袈ca 裟sa 衣y至chí 信tín捨xả 家gia無vô 家gia學học 道Đạo是thị 時thời 聖thánh 弟đệ 子tử名danh 為vi 葉diệp 落lạc猶do 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ樹thụ 葉diệp 落lạc 也dã

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử離ly 欲dục 離ly 惡ác不bất 善thiện 之chi 法pháp有hữu 覺giác有hữu 觀quán離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc得đắc 初sơ 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 時thời 聖thánh 弟đệ 子tử名danh 葉diệp 還hoàn 生sanh猶do 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ葉diệp 還hoàn 生sanh 也dã

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử覺giác 觀quán 已dĩ 息tức內nội 靜tĩnh一nhất 心tâm無vô 覺giác 無vô 觀quán定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc得đắc 第đệ 二nhị 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 時thời 聖thánh 弟đệ 子tử名danh 為vi 生sanh 網võng猶do 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ生sanh 網võng 也dã

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử離ly 於ư 喜hỷ 欲dục捨xả 無vô 求cầu 遊du正chánh 念niệm 正chánh 智trí而nhi 身thân 覺giác 樂lạc謂vị 聖thánh 所sở 說thuyết聖thánh 所sở 捨xả念niệm樂lạc 住trụ空không得đắc 第đệ 三tam 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 時thời 聖thánh 弟đệ 子tử名danh 生sanh 如như 鳥điểu 喙uế猶do 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ如như 鳥điểu 喙uế 也dã

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử樂lạc 滅diệt苦khổ 滅diệt喜hỷ 憂ưu 本bổn 已dĩ 滅diệt不bất 苦khổ 不bất 樂lạc捨xả念niệm清thanh 淨tịnh得đắc 第đệ 四tứ 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 時thời 聖thánh 弟đệ 子tử名danh 生sanh 如như 鉢bát猶do 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ如như 鉢bát 也dã

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử諸chư 漏lậu 已dĩ 盡tận心tâm 解giải 脫thoát慧tuệ 解giải 脫thoát於ư 現hiện 法pháp 中trung自tự 知tri 自tự 覺giác自tự 作tác 證chứng 成thành 就tựu 遊du生sanh 已dĩ 盡tận梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập所sở 作tác 已dĩ 辦biện不bất 更cánh 受thọ 有hữu知tri 如như 真chân是thị 時thời 聖thánh 弟đệ 子tử名danh 盡tận 敷phu 開khai猶do 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 晝trú 度độ 樹thụ盡tận 敷phu 開khai 也dã

彼bỉ 為vi 漏lậu 盡tận阿A 羅La 訶Ha 比Bỉ 丘Khâu三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên集tập 在tại 善Thiện 法Pháp 正Chánh 殿Điện咨tư 嗟ta 稱xưng 歎thán

某mỗ 尊tôn 弟đệ 子tử於ư 某mỗ 村thôn 邑ấp剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát著trước 袈ca 裟sa 衣y至chí 信tín捨xả 家gia無vô 家gia學học 道Đạo諸chư 漏lậu 已dĩ 盡tận心tâm 解giải 脫thoát慧tuệ 解giải 脫thoát於ư 現hiện 法pháp 中trung自tự 知tri 自tự 覺giác自tự 作tác 證chứng 成thành 就tựu 遊du生sanh 已dĩ 盡tận梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập所sở 作tác 已dĩ 辦biện不bất 更cánh 受thọ 有hữu知tri 如như 真chân

是thị 謂vị 漏lậu 盡tận 阿A 羅La 訶Ha共cộng 集tập 會hội 也dã如như 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên晝trú 度độ 樹thụ 下hạ共cộng 集tập 會hội 也dã

佛Phật 說thuyết 如như 是thị彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành

晝Trú 度Độ 樹Thụ 經Kinh 第đệ 二nhị 竟cánh

城Thành 喻Dụ 經Kinh 第đệ 三tam

我ngã 聞văn 如như 是thị

一nhất 時thời 佛Phật 遊du 舍Xá 衛Vệ 國Quốc在tại 勝Thắng 林Lâm 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

如như 王vương 邊biên 城thành七thất 事sự 具cụ 足túc四tứ 食thực 豐phong 饒nhiêu易dị 不bất 難nan 得đắc是thị 故cố 王vương 城thành不bất 為vị 外ngoại 敵địch 破phá唯duy 除trừ 內nội 自tự 壞hoại

云vân 何hà 王vương 城thành七thất 事sự 具cụ 足túc謂vị 王vương 邊biên 城thành造tạo 立lập 樓lâu 櫓lỗ築trúc 地địa 使sử 堅kiên不bất 可khả 毀hủy 壞hoại為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành一nhất 事sự 具cụ 足túc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành掘quật 鑿tạc 池trì 壍tiệm極cực 使sử 深thâm 廣quảng修tu 備bị 可khả 依y為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành二nhị 事sự 具cụ 足túc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành周chu 匝táp 通thông 道đạo開khai 除trừ 平bình 博bác為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành三tam 事sự 具cụ 足túc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành集tập 四tứ 種chủng 軍quân 力lực象tượng 軍quân馬mã 軍quân車xa 軍quân步bộ 軍quân為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành四tứ 事sự 具cụ 足túc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành豫dự 備bị 軍quân 器khí弓cung 矢thỉ 鉾mâu 戟kích為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành五ngũ 事sự 具cụ 足túc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành立lập 守thủ 門môn 大đại 將tướng明minh 略lược 智trí 辯biện勇dũng 毅nghị 奇kỳ 謀mưu善thiện 則tắc 聽thính 入nhập不bất 善thiện 則tắc 禁cấm為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành六lục 事sự 具cụ 足túc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành築trúc 立lập 高cao 墻tường令linh 極cực 牢lao 固cố泥nê 塗đồ 灑sái為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành七thất 事sự 具cụ 足túc 也dã

云vân 何hà 王vương 城thành四tứ 食thực 豐phong 饒nhiêu易dị 不bất 難nan 得đắc謂vị 王vương 邊biên 城thành水thủy 草thảo 樵tiều 木mộc資tư 有hữu 豫dự 備bị為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành一nhất 食thực 豐phong 饒nhiêu易dị 不bất 難nan 得đắc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành多đa 收thu 稻đạo 穀cốc及cập 儲trữ 畜súc 麥mạch為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành二nhị 食thực 豐phong 饒nhiêu易dị 不bất 難nan 得đắc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành多đa 積tích 豆đậu及cập 大đại 小tiểu 豆đậu為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành三tam 食thực 豐phong 饒nhiêu易dị 不bất 難nan 得đắc

復phục 次thứ如như 王vương 邊biên 城thành畜súc 酥tô 油du 蜜mật及cập 甘cam 蔗giá魚ngư鹽diêm脯bô 肉nhục一nhất 切thiết 具cụ 足túc為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch是thị 謂vị 王vương 城thành四tứ 食thực 豐phong 饒nhiêu易dị 不bất 難nan 得đắc

如như 是thị 王vương 城thành七thất 事sự 具cụ 足túc四tứ 食thực 豐phong 饒nhiêu易dị 不bất 難nan 得đắc不bất 為vị 外ngoại 敵địch 破phá唯duy 除trừ 內nội 自tự 壞hoại

如như 是thị若nhược 聖thánh 弟đệ 子tử亦diệc 得đắc 七thất 善thiện 法Pháp逮đãi 四tứ 增tăng 上thượng 心tâm易dị 不bất 難nan 得đắc是thị 故cố 聖thánh 弟đệ 子tử不bất 為vị 魔ma 王vương之chi 所sở 得đắc 便tiện亦diệc 不bất 隨tùy 惡ác不bất 善thiện 之chi 法pháp不bất 為vị 染nhiễm 污ô 所sở 染nhiễm不bất 復phục 更cánh 受thọ 生sanh 也dã

云vân 何hà 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 七thất 善thiện 法Pháp謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 堅kiên 固cố 信tín深thâm 著trước 如Như 來Lai信tín 根căn 已dĩ 立lập終chung 不bất 隨tùy 外ngoại 沙Sa 門Môn梵Phạm 志Chí若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm及cập 餘dư 世thế 間gian是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 一nhất 善thiện 法Pháp

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 慚tàm 耻sỉ可khả 慚tàm 知tri 慚tàm惡ác 不bất 善thiện 法pháp穢uế 汙ô 煩phiền 惱não受thọ 諸chư 惡ác 報báo造tạo 生sanh 死tử 本bổn是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 二nhị 善thiện 法Pháp

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 羞tu 愧quý可khả 愧quý 知tri 愧quý惡ác 不bất 善thiện 法pháp穢uế 汙ô 煩phiền 惱não受thọ 諸chư 惡ác 報báo造tạo 生sanh 死tử 本bổn是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 三tam 善thiện 法Pháp

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 精tinh 進tấn斷đoạn 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp恆hằng 自tự 起khởi 意ý專chuyên 一nhất 堅kiên 固cố為vì 諸chư 善thiện 本bổn不bất 捨xả 方phương 便tiện是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 四tứ 善thiện 法Pháp

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử廣quảng 學học 多đa 聞văn守thủ 持trì 不bất 忘vong積tích 聚tụ 博bác 聞văn所sở 謂vị 法pháp 者giả初sơ 善thiện中trung 善thiện竟cánh 亦diệc 善thiện有hữu 義nghĩa 有hữu 文văn具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh顯hiển 現hiện 梵Phạm 行hạnh如như 是thị 諸chư 法pháp廣quảng 學học 多đa 聞văn翫ngoạn 習tập 至chí 千thiên意ý 所sở 惟duy 觀quán明minh 見kiến 深thâm 達đạt是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 五ngũ 善thiện 法Pháp

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 於ư 念niệm成thành 就tựu 正chánh 念niệm久cửu 所sở 曾tằng 習tập久cửu 所sở 曾tằng 聞văn恆hằng 憶ức 不bất 忘vong是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 六lục 善thiện 法Pháp

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử修tu 行hành 智trí 慧tuệ觀quán 興hưng 衰suy 法pháp得đắc 如như 此thử 智trí聖thánh 慧tuệ 明minh 達đạt分phân 別biệt 曉hiểu 了liễu以dĩ 正chánh 盡tận 苦khổ是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 七thất 善thiện 法Pháp 也dã

云vân 何hà 聖thánh 弟đệ 子tử逮đãi 四tứ 增tăng 上thượng 心tâm易dị 不bất 難nan 得đắc謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử離ly 欲dục 離ly 惡ác不bất 善thiện 之chi 法pháp有hữu 覺giác 有hữu 觀quán離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc逮đãi 初sơ 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử逮đãi 初sơ 增tăng 上thượng 心tâm易dị 不bất 難nan 得đắc

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử覺giác 觀quán 已dĩ 息tức內nội 靜tĩnh 一nhất 心tâm無vô 覺giác 無vô 觀quán定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc逮đãi 第đệ 二nhị 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử逮đãi 第đệ 二nhị 增tăng 上thượng 心tâm易dị 不bất 難nan 得đắc

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử離ly 於ư 喜hỷ 欲dục捨xả 無vô 求cầu 遊du正chánh 念niệm 正chánh 智trí而nhi 身thân 覺giác 樂lạc謂vị 聖thánh 所sở 說thuyết聖thánh 所sở 捨xả念niệm樂lạc 住trụ空không逮đãi 第đệ 三tam 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử逮đãi 第đệ 三tam 增tăng 上thượng 心tâm易dị 不bất 難nan 得đắc

復phục 次thứ聖thánh 弟đệ 子tử樂lạc 滅diệt 苦khổ 滅diệt喜hỷ 憂ưu 本bổn 已dĩ 滅diệt不bất 苦khổ 不bất 樂lạc捨xả 念niệm 清thanh 淨tịnh逮đãi 第đệ 四tứ 禪thiền 成thành 就tựu 遊du是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử逮đãi 第đệ 四tứ 增tăng 上thượng 心tâm易dị 不bất 難nan 得đắc

如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 七thất 善thiện 法Pháp逮đãi 四tứ 增tăng 上thượng 心tâm易dị 不bất 難nan 得đắc不bất 為vị 魔ma 王vương之chi 所sở 得đắc 便tiện亦diệc 不bất 隨tùy 惡ác不bất 善thiện 之chi 法pháp不bất 為vị 染nhiễm 污ô 所sở 染nhiễm不bất 復phục 更cánh 受thọ 生sanh如như 王vương 邊biên 城thành造tạo 立lập 樓lâu 櫓lỗ築trúc 地địa 使sử 堅kiên不bất 可khả 毀hủy 壞hoại為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch

如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 堅kiên 固cố 信tín深thâm 著trước 如Như 來Lai信tín 根căn 已dĩ 立lập終chung 不bất 隨tùy 外ngoại 沙Sa 門Môn梵Phạm 志Chí若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm及cập 餘dư 世thế 間gian是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 信tín 樓lâu 櫓lỗ除trừ 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành掘quật 鑿tạc 池trì 塹tiệm極cực 使sử 深thâm 廣quảng修tu 備bị 可khả 依y為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 慚tàm 耻sỉ可khả 慚tàm 知tri 慚tàm惡ác 不bất 善thiện 法pháp穢uế 汙ô 煩phiền 惱não受thọ 諸chư 惡ác 報báo造tạo 生sanh 死tử 本bổn是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 慚tàm 池trì 塹tiệm除trừ 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành周chu 匝táp 通thông 道đạo開khai 除trừ 平bình 博bác為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 羞tu 愧quý可khả 愧quý 知tri 愧quý惡ác 不bất 善thiện 法pháp穢uế 污ô 煩phiền 惱não受thọ 諸chư 惡ác 報báo造tạo 生sanh 死tử 本bổn是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 愧quý 平bình 道đạo除trừ 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành集tập 四tứ 種chủng 軍quân 力lực象tượng 軍quân馬mã 軍quân車xa 軍quân步bộ 軍quân為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 精tinh 進tấn斷đoạn 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp恆hằng 自tự 起khởi 意ý專chuyên 一nhất 堅kiên 固cố為vì 諸chư 善thiện 本bổn不bất 捨xả 方phương 便tiện是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 精tinh 進tấn 軍quân 力lực除trừ 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành豫dự 備bị 軍quân 器khí弓cung 矢thỉ 鉾mâu 戟kích為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử廣quảng 學học 多đa 聞văn守thủ 持trì 不bất 忘vong積tích 聚tụ 博bác 聞văn所sở 謂vị 法Pháp 者giả初sơ 善thiện 中trung 善thiện竟cánh 亦diệc 善thiện有hữu 義nghĩa 有hữu 文văn具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh顯hiển 現hiện 梵Phạm 行hạnh如như 是thị 諸chư 法Pháp廣quảng 學học 多đa 聞văn翫ngoạn 習tập 至chí 千thiên意ý 所sở 惟duy 觀quán明minh 見kiến 深thâm 達đạt是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 多đa 聞văn 軍quân 器khí除trừ 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành立lập 守thủ 門môn 大đại 將tướng明minh 略lược 智trí 辯biện勇dũng 毅nghị 奇kỳ 謀mưu善thiện 則tắc 聽thính 入nhập不bất 善thiện 則tắc 禁cấm為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử常thường 行hành 於ư 念niệm成thành 就tựu 正chánh 念niệm久cửu 所sở 曾tằng 習tập久cửu 所sở 曾tằng 聞văn恆hằng 憶ức 不bất 忘vong是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 念niệm 守thủ 門môn 大đại 將tướng除trừ 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành築trúc 立lập 高cao 牆tường令linh 極cực 牢lao 固cố泥nê 塗đồ 灑sái為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử修tu 行hành 智trí 慧tuệ觀quán 興hưng 衰suy 法pháp得đắc 如như 此thử 智trí聖thánh 慧tuệ 明minh 達đạt分phân 別biệt 曉hiểu 了liễu以dĩ 正chánh 盡tận 苦khổ是thị 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử得đắc 智trí 慧tuệ 牆tường除trừ 惡ác 不bất 善thiện修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành水thủy 草thảo 樵tiều 木mộc資tư 有hữu 豫dự 備bị為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử離ly 欲dục 離ly 惡ác不bất 善thiện 之chi 法pháp有hữu 覺giác 有hữu 觀quán離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc逮đãi 初sơ 禪thiền 成thành 就tựu 遊du樂nhạo 住trụ 無vô 乏phạp安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc自tự 致trí 涅Niết 槃Bàn 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành多đa 收thu 稻đạo 穀cốc及cập 儲trữ 畜súc 麥mạch為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử覺giác 觀quán 已dĩ 息tức內nội 靜tĩnh 一nhất 心tâm無vô 覺giác 無vô 觀quán定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc逮đãi 第đệ 二nhị 禪thiền 成thành 就tựu 遊du樂nhạo 住trụ 無vô 乏phạp安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc自tự 致trí 涅Niết 槃Bàn 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành多đa 積tích 豆đậu及cập 大đại 小tiểu 豆đậu為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử離ly 於ư 喜hỷ 欲dục捨xả 無vô 求cầu 遊du正chánh 念niệm 正chánh 智trí而nhi 身thân 覺giác 樂lạc謂vị 聖thánh 所sở 說thuyết聖thánh 所sở 捨xả念niệm樂lạc 住trụ空không逮đãi 第đệ 三tam 禪thiền 成thành 就tựu 遊du樂nhạo 住trụ 無vô 乏phạp安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc自tự 致trí 涅Niết 槃Bàn 也dã

如như 王vương 邊biên 城thành畜súc 酥tô 油du 蜜mật及cập 甘cam 蔗giá 魚ngư 鹽diêm 脯bô 肉nhục一nhất 切thiết 充sung 足túc為vi 內nội 安an 隱ẩn制chế 外ngoại 怨oán 敵địch如như 是thị聖thánh 弟đệ 子tử樂lạc 滅diệt 苦khổ 滅diệt喜hỷ 憂ưu 本bổn 已dĩ 滅diệt不bất 苦khổ 不bất 樂lạc捨xả 念niệm 清thanh 淨tịnh逮đãi 第đệ 四tứ 禪thiền 成thành 就tựu 遊du樂nhạo 住trụ 無vô 乏phạp安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc自tự 致trí 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 說thuyết 如như 是thị彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành

城Thành 喻Dụ 經Kinh 第đệ 三tam 竟cánh

水Thủy 喻Dụ 經Kinh 第đệ 四tứ

我ngã 聞văn 如như 是thị

一nhất 時thời 佛Phật 遊du 舍Xá 衛Vệ 國Quốc在tại 勝Thắng 林Lâm 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

我ngã 當đương 為vì 汝nhữ說thuyết 七thất 水thủy 人nhân諦đế 聽thính 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu受thọ 教giáo 而nhi 聽thính

佛Phật 言ngôn

云vân 何hà 為vi 七thất

或hoặc 有hữu 一nhất 人nhân常thường 臥ngọa 水thủy 中trung

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 水thủy 還hoàn 沒một

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 水thủy 而nhi 住trụ

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 水thủy 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 水thủy 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quan觀quan 已dĩ 而nhi 渡độ

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 水thủy 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quan觀quan 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 水thủy 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quan觀quan 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn至chí 彼bỉ 岸ngạn 已dĩ謂vị 住trụ 岸ngạn 人nhân

如như 是thị我ngã 當đương 復phục 為vì 汝nhữ 說thuyết七thất 水thủy 喻dụ 人nhân諦đế 聽thính 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu受thọ 教giáo 而nhi 聽thính

佛Phật 言ngôn

云vân 何hà 為vi 七thất

或hoặc 有hữu 人nhân 常thường 臥ngọa

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 還hoàn 沒một

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quan

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quan觀quan 已dĩ 而nhi 渡độ

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quan觀quan 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn

或hoặc 復phục 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quan觀quan 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn至chí 彼bỉ 岸ngạn 已dĩ謂vị 住trụ 岸ngạn 梵Phạm 志Chí

此thử 七thất 水thủy 喻dụ 人nhân我ngã 略lược 說thuyết 也dã如như 上thượng 所sở 說thuyết如như 上thượng 施thi 設thiết汝nhữ 知tri 何hà 義nghĩa何hà 所sở 分phân 別biệt有hữu 何hà 因nhân 緣duyên

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu白bạch 世Thế 尊Tôn 曰viết

世Thế 尊Tôn 為vi 法pháp 本bổn世Thế 尊Tôn 為vi 法pháp 主chủ法pháp 由do 世Thế 尊Tôn唯duy 願nguyện 說thuyết 之chi我ngã 等đẳng 聞văn 已dĩ得đắc 廣quảng 知tri 義nghĩa

佛Phật 便tiện 告cáo 曰viết

汝nhữ 等đẳng 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi我ngã 當đương 為vì 汝nhữ分phân 別biệt 其kỳ 義nghĩa

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu受thọ 教giáo 而nhi 聽thính

佛Phật 言ngôn

云vân 何hà 有hữu 人nhân 常thường 臥ngọa謂vị 或hoặc 有hữu 人nhân為vị 不bất 善thiện 法pháp之chi 所sở 覆phú 蓋cái染nhiễm 汙ô 所sở 染nhiễm受thọ 惡ác 法pháp 報báo造tạo 生sanh 死tử 本bổn

是thị 謂vị 有hữu 人nhân 常thường 臥ngọa猶do 人nhân 沒một 溺nịch臥ngọa 于vu 水thủy 中trung我ngã 說thuyết 彼bỉ 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 謂vị 初sơ 水thủy 喻dụ 人nhân世thế 間gian 諦đế 如như 有hữu 也dã

云vân 何hà 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 還hoàn 沒một謂vị 人nhân 既ký 出xuất得đắc 信tín 善thiện 法Pháp持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ修tu 習tập 善thiện 法Pháp彼bỉ 於ư 後hậu 時thời失thất 信tín 不bất 固cố失thất 持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ而nhi 不bất 堅kiên 固cố

是thị 謂vị 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 還hoàn 沒một猶do 人nhân 溺nịch 水thủy既ký 出xuất 還hoàn 沒một我ngã 說thuyết 彼bỉ 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 謂vị 第đệ 二nhị 水thủy 喻dụ 人nhân世thế 間gian 諦đế 如như 有hữu 也dã

云vân 何hà 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ謂vị 人nhân 既ký 出xuất得đắc 信tín 善thiện 法Pháp持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ修tu 習tập 善thiện 法Pháp彼bỉ 於ư 後hậu 時thời信tín 固cố 不bất 失thất持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ堅kiên 固cố 不bất 失thất

是thị 謂vị 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ猶do 人nhân 溺nịch 水thủy出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ我ngã 說thuyết 彼bỉ 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 謂vị 第đệ 三tam 水thủy 喻dụ 人nhân世thế 間gian 諦đế 如như 有hữu 也dã

云vân 何hà 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán謂vị 人nhân 既ký 出xuất得đắc 信tín 善thiện 法Pháp持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ修tu 習tập 善thiện 法Pháp彼bỉ 於ư 後hậu 時thời信tín 固cố 不bất 失thất持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ堅kiên 固cố 不bất 失thất住trụ 善thiện 法Pháp 中trung知tri 苦khổ 如như 真chân知tri 苦khổ 習tập知tri 苦khổ 滅diệt知tri 苦khổ 滅diệt 道Đạo 如như 真chân彼bỉ 如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến三tam 結kết 便tiện 盡tận謂vị 身thân 見kiến戒giới 取thủ疑nghi三tam 結kết 已dĩ 盡tận得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn不bất 墮đọa 惡ác 法pháp定định 趣thú 正chánh 覺giác極cực 受thọ 七thất 有hữu天thiên 上thượng 人nhân 間gian七thất 往vãng 來lai 已dĩ便tiện 得đắc 苦khổ 際tế

是thị 謂vị 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán猶do 人nhân 溺nịch 水thủy出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán我ngã 說thuyết 彼bỉ 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 謂vị 第đệ 四tứ 水thủy 喻dụ 人nhân世thế 間gian 諦đế 如như 有hữu 也dã

云vân 何hà 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ謂vị 人nhân 既ký 出xuất得đắc 信tín 善thiện 法Pháp持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ修tu 習tập 善thiện 法Pháp彼bỉ 於ư 後hậu 時thời信tín 固cố 不bất 失thất持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ堅kiên 固cố 不bất 失thất住trụ 善thiện 法Pháp 中trung知tri 苦khổ 如như 真chân知tri 苦khổ 習tập知tri 苦khổ 滅diệt知tri 苦khổ 滅diệt 道Đạo 如như 真chân如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến三tam 結kết 便tiện 盡tận謂vị 身thân 見kiến戒giới 取thủ疑nghi三tam 結kết 已dĩ 盡tận婬dâm 怒nộ 癡si 薄bạc得đắc 一nhất 往vãng 來lai天thiên 上thượng 人nhân 間gian一nhất 往vãng 來lai 已dĩ便tiện 得đắc 苦khổ 際tế

是thị 謂vị 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ猶do 人nhân 溺nịch 水thủy出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ我ngã 說thuyết 彼bỉ 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 謂vị 第đệ 五ngũ 水thủy 喻dụ 人nhân世thế 間gian 諦đế 如như 有hữu 也dã

云vân 何hà 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn謂vị 人nhân 既ký 出xuất得đắc 信tín 善thiện 法Pháp持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ修tu 習tập 善thiện 法Pháp彼bỉ 於ư 後hậu 時thời信tín 固cố 不bất 失thất持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ堅kiên 固cố 不bất 失thất住trụ 善thiện 法Pháp 中trung知tri 苦khổ 如như 真chân知tri 苦khổ 習tập知tri 苦khổ 滅diệt知tri 苦khổ 滅diệt 道đạo 如như 真chân如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến五ngũ 下hạ 分phần 結kết 盡tận謂vị 貪tham 欲dục瞋sân 恚khuể身thân 見kiến戒giới 取thủ疑nghi五ngũ 下hạ 分phần 結kết 盡tận 已dĩ生sanh 於ư 彼bỉ 間gian便tiện 般Bát 涅Niết 槃Bàn得đắc 不bất 退thoái 法pháp不bất 還hoàn 此thử 世thế

是thị 謂vị 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn猶do 人nhân 溺nịch 水thủy出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn我ngã 說thuyết 彼bỉ 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 謂vị 第đệ 六lục 水thủy 喻dụ 人nhân世thế 間gian 諦đế 如như 有hữu 也dã

云vân 何hà 有hữu 人nhân出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn至chí 彼bỉ 岸ngạn 已dĩ謂vị 住trụ 岸ngạn 梵Phạm 志Chí謂vị 人nhân 既ký 出xuất得đắc 信tín 善thiện 法Pháp持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ修tu 習tập 善thiện 法Pháp彼bỉ 於ư 後hậu 時thời信tín 固cố 不bất 失thất持trì 戒giới布bố 施thí多đa 聞văn智trí 慧tuệ堅kiên 固cố 不bất 失thất住trụ 善thiện 法Pháp 中trung知tri 苦khổ 如như 真chân知tri 苦khổ 習tập知tri 苦khổ 滅diệt知tri 苦khổ 滅diệt 道Đạo 如như 真chân如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến欲dục 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát有hữu 漏lậu無vô 明minh 漏lậu心tâm 解giải 脫thoát解giải 脫thoát 已dĩ便tiện 知tri 解giải 脫thoát生sanh 已dĩ 盡tận梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập所sở 作tác 已dĩ 辦biện不bất 更cánh 受thọ 有hữu知tri 如như 真chân

是thị 謂vị 有hữu 人nhân 出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn至chí 彼bỉ 岸ngạn 已dĩ謂vị 住trụ 岸ngạn 梵Phạm 志Chí猶do 人nhân 溺nịch 水thủy出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ住trụ 已dĩ 而nhi 觀quán觀quán 已dĩ 而nhi 渡độ渡độ 已dĩ 至chí 彼bỉ 岸ngạn至chí 彼bỉ 岸ngạn 已dĩ謂vị 住trụ 岸ngạn 人nhân我ngã 說thuyết 彼bỉ 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 謂vị 第đệ 七thất 水thủy 喻dụ 人nhân世thế 間gian 諦đế 如như 有hữu 也dã

我ngã 向hướng 所sở 言ngôn當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết七thất 水thủy 人nhân 者giả因nhân 此thử 故cố 說thuyết

佛Phật 說thuyết 如như 是thị彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành

水Thủy 喻Dụ 經Kinh 第đệ 四tứ 竟cánh

木Mộc 積Tích 喻Dụ 經Kinh 第đệ 五ngũ

我ngã 聞văn 如như 是thị

一nhất 時thời 佛Phật 遊du 拘Câu 薩Tát 羅La在tại 人nhân 間gian與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng翼dực 從tùng 而nhi 行hành

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn則tắc 於ư 中trung 路lộ忽hốt 見kiến 一nhất 處xứ有hữu 大đại 木mộc 積tích洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí世Thế 尊Tôn 見kiến 已dĩ便tiện 下hạ 道đạo 側trắc更cánh 就tựu 餘dư 樹thụ敷phu 尼ni 師sư 檀đàn結kết 跏già 趺phu 坐tọa

世Thế 尊Tôn 坐tọa 已dĩ告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu

汝nhữ 等đẳng 見kiến 彼bỉ有hữu 大đại 木mộc 積tích洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí 耶da

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 答đáp 曰viết

見kiến 也dã世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo諸chư 比Bỉ 丘Khâu 曰viết

於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà謂vị 大đại 木mộc 積tích洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí若nhược 抱bão若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa謂vị 剎sát 利lợi 女nữ梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư 女nữ年niên 在tại 盛thịnh 時thời沐mộc 浴dục 香hương 薰huân著trước 明minh 淨tịnh 衣y華hoa 鬘man 瓔anh 珞lạc嚴nghiêm 飾sức 其kỳ 身thân若nhược 抱bão若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa何hà 者giả 為vi 樂lạc

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 曰viết

世Thế 尊Tôn謂vị 大đại 木mộc 積tích洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí若nhược 抱bão若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa甚thậm 苦khổ

世Thế 尊Tôn謂vị 剎sát 利lợi 女nữ梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư 女nữ年niên 在tại 盛thịnh 時thời沐mộc 浴dục 香hương 薰huân著trước 明minh 淨tịnh 衣y華hoa 鬘man 瓔anh 珞lạc嚴nghiêm 飾sức 其kỳ 身thân若nhược 抱bão若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa甚thậm 樂lạc世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết不bất 令linh 汝nhữ 等đẳng學học 沙Sa 門Môn失thất 沙Sa 門Môn 道Đạo汝nhữ 欲dục 成thành 無vô 上thượng 梵Phạm 行hạnh 者giả寧ninh 抱bão 木mộc 積tích洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa彼bỉ 雖tuy 因nhân 此thử受thọ 苦khổ 或hoặc 死tử然nhiên 不bất 以dĩ 是thị身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung若nhược 愚ngu 癡si 人nhân犯phạm 戒giới 不bất 精tinh 進tấn生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp非phi 梵Phạm 行hạnh稱xưng 梵Phạm 行hạnh非phi 沙Sa 門Môn稱xưng 沙Sa 門Môn若nhược 抱bão 剎sát 利lợi 女nữ梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư 女nữ年niên 在tại 盛thịnh 時thời沐mộc 浴dục 香hương 薰huân著trước 明minh 淨tịnh 衣y華hoa 鬘man 瓔anh 珞lạc嚴nghiêm 飾sức 其kỳ 身thân若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa 者giả彼bỉ 愚ngu 癡si 人nhân因nhân 是thị 長trường 夜dạ不bất 善thiện 不bất 義nghĩa受thọ 惡ác 法pháp 報báo身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng當đương 觀quán 自tự 義nghĩa觀quán 彼bỉ 義nghĩa觀quán 兩lưỡng 義nghĩa當đương 作tác 是thị 念niệm

我ngã 出xuất 家gia 學học不bất 虛hư 不bất 空không有hữu 果quả 有hữu 報báo有hữu 極cực 安an 樂lạc生sanh 諸chư 善thiện 處xứ而nhi 得đắc 長trường 壽thọ受thọ 人nhân 信tín 施thí衣y 被bị 飲ẩm 食thực床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược令linh 諸chư 施thí 主chủ得đắc 大đại 福phước 祐hựu得đắc 大đại 果quả 報báo得đắc 大đại 光quang 明minh 者giả

當đương 作tác 是thị 學học

世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo諸chư 比Bỉ 丘Khâu 曰viết

於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 緊khẩn 索sách 毛mao 繩thằng絞giảo 勒lặc 其kỳ [蹲-酋+(十/田/ㄙ)]# 。 斷đoạn 皮bì斷đoạn 皮bì 已dĩ斷đoạn 肉nhục斷đoạn 肉nhục 已dĩ斷đoạn 筋cân斷đoạn 筋cân 已dĩ斷đoạn 骨cốt斷đoạn 骨cốt 已dĩ至chí 髓tủy 而nhi 住trụ

若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 其kỳ 信tín 施thí按án 摩ma 身thân 體thể支chi 節tiết 手thủ 足túc何hà 者giả 為vi 樂lạc

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 曰viết

世Thế 尊Tôn若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 緊khẩn 索sách 毛mao 繩thằng絞giảo 勒lặc 其kỳ [蹲-酋+(十/田/ㄙ)]# 。 斷đoạn 皮bì斷đoạn 皮bì 已dĩ斷đoạn 肉nhục斷đoạn 肉nhục 已dĩ斷đoạn 筋cân斷đoạn 筋cân 已dĩ斷đoạn 骨cốt斷đoạn 骨cốt 已dĩ至chí 髓tủy 而nhi 住trụ甚thậm 苦khổ世Thế 尊Tôn

若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 其kỳ 信tín 施thí按án 摩ma 身thân 體thể支chi 節tiết手thủ 足túc甚thậm 樂lạc世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết不bất 令linh 汝nhữ 等đẳng學học 沙Sa 門Môn失thất 沙Sa 門Môn 道Đạo汝nhữ 欲dục 成thành 無vô 上thượng 梵Phạm 行hạnh 者giả寧ninh 令linh 力lực 士sĩ以dĩ 緊khẩn 索sách 毛mao 繩thằng絞giảo 勒lặc 其kỳ [蹲-酋+(十/田/ㄙ)]# 。 斷đoạn 皮bì斷đoạn 皮bì 已dĩ斷đoạn 肉nhục斷đoạn 肉nhục 已dĩ斷đoạn 筋cân斷đoạn 筋cân 已dĩ斷đoạn 骨cốt斷đoạn 骨cốt 已dĩ至chí 髓tủy 而nhi 住trụ

彼bỉ 雖tuy 因nhân 此thử受thọ 苦khổ 或hoặc 死tử然nhiên 不bất 以dĩ 是thị身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

若nhược 愚ngu 癡si 人nhân犯phạm 戒giới 不bất 精tinh 進tấn生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp非phi 梵Phạm 行hạnh稱xưng 梵Phạm 行hạnh非phi 沙Sa 門Môn稱xưng 沙Sa 門Môn從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 其kỳ 信tín 施thí按án 摩ma 身thân 體thể支chi 節tiết手thủ 足túc彼bỉ 愚ngu 癡si 人nhân因nhân 是thị 長trường 夜dạ不bất 善thiện 不bất 義nghĩa受thọ 惡ác 法pháp 報báo身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng當đương 觀quán 自tự 義nghĩa觀quán 彼bỉ 義nghĩa觀quán 兩lưỡng 義nghĩa當đương 作tác 是thị 念niệm

我ngã 出xuất 家gia 學học不bất 虛hư 不bất 空không有hữu 果quả 有hữu 報báo有hữu 極cực 安an 樂lạc生sanh 諸chư 善thiện 處xứ而nhi 得đắc 長trường 壽thọ受thọ 人nhân 信tín 施thí衣y 被bị 飲ẩm 食thực床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược令linh 諸chư 施thí 主chủ得đắc 大đại 福phước 祐hựu得đắc 大đại 果quả 報báo得đắc 大đại 光quang 明minh 者giả

當đương 作tác 是thị 學học

世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo諸chư 比Bỉ 丘Khâu 曰viết

於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 瑩oánh 磨ma 利lợi 刀đao截tiệt 斷đoạn 其kỳ 髀bễ若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 禮lễ 拜bái恭cung 敬kính 將tương 迎nghênh何hà 者giả 為vi 樂lạc

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 曰viết

世Thế 尊Tôn若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 瑩oánh 磨ma 利lợi 刀đao截tiệt 斷đoạn 其kỳ 髀bễ甚thậm 苦khổ世Thế 尊Tôn

若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 禮lễ 拜bái恭cung 敬kính 將tương 迎nghênh甚thậm 樂lạc世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết不bất 令linh 汝nhữ 等đẳng學học 沙Sa 門Môn失thất 沙Sa 門Môn 道Đạo汝nhữ 欲dục 成thành 無vô 上thượng 梵Phạm 行hạnh 者giả寧ninh 令linh 力lực 士sĩ以dĩ 瑩oánh 磨ma 利lợi 刀đao截tiệt 斷đoạn 其kỳ 髀bễ彼bỉ 雖tuy 因nhân 此thử受thọ 苦khổ 或hoặc 死tử然nhiên 不bất 以dĩ 是thị身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

若nhược 愚ngu 癡si 人nhân犯phạm 戒giới 不bất 精tinh 進tấn生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp非phi 梵Phạm 行hạnh稱xưng 梵Phạm 行hạnh非phi 沙Sa 門Môn稱xưng 沙Sa 門Môn從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 禮lễ 拜bái恭cung 敬kính 將tương 迎nghênh彼bỉ 愚ngu 癡si 人nhân因nhân 是thị 長trường 夜dạ 不bất 善thiện 不bất 義nghĩa受thọ 惡ác 法pháp 報báo身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng當đương 觀quán 自tự 義nghĩa觀quán 彼bỉ 義nghĩa觀quán 兩lưỡng 義nghĩa當đương 作tác 是thị 念niệm

我ngã 出xuất 家gia 學học不bất 虛hư 不bất 空không有hữu 果quả 有hữu 報báo有hữu 極cực 安an 樂lạc生sanh 諸chư 善thiện 處xứ而nhi 得đắc 長trường 壽thọ受thọ 人nhân 信tín 施thí衣y 被bị 飲ẩm 食thực床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược令linh 諸chư 施thí 主chủ得đắc 大đại 福phước 祐hựu得đắc 大đại 果quả 報báo得đắc 大đại 光quang 明minh 者giả當đương 作tác 是thị 學học

世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo諸chư 比Bỉ 丘Khâu 曰viết

於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 鐵thiết 銅đồng 鍱diệp洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí纏triền 絡lạc 其kỳ 身thân若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 衣y 服phục何hà 者giả 為vi 樂lạc

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 曰viết

世Thế 尊Tôn若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 鐵thiết 銅đồng 鍱diệp洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí纏triền 絡lạc 其kỳ 身thân甚thậm 苦khổ世Thế 尊Tôn

若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 衣y 服phục甚thậm 樂lạc世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết不bất 令linh 汝nhữ 等đẳng學học 沙Sa 門Môn失thất 沙Sa 門Môn 道Đạo汝nhữ 欲dục 成thành 無vô 上thượng 梵Phạm 行hạnh 者giả寧ninh 令linh 力lực 士sĩ以dĩ 鐵thiết 銅đồng 鍱diệp洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí纏triền 絡lạc 其kỳ 身thân彼bỉ 雖tuy 因nhân 此thử受thọ 苦khổ 或hoặc 死tử然nhiên 不bất 以dĩ 是thị身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

若nhược 愚ngu 癡si 人nhân犯phạm 戒giới 不bất 精tinh 進tấn生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp非phi 梵Phạm 行hạnh稱xưng 梵Phạm 行hạnh非phi 沙Sa 門Môn稱xưng 沙Sa 門Môn從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 衣y 服phục彼bỉ 愚ngu 癡si 人nhân因nhân 是thị 長trường 夜dạ不bất 善thiện 不bất 義nghĩa受thọ 惡ác 法pháp 報báo身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng當đương 觀quán 自tự 義nghĩa觀quán 彼bỉ 義nghĩa觀quán 兩lưỡng 義nghĩa當đương 作tác 是thị 念niệm

我ngã 出xuất 家gia 學học不bất 虛hư 不bất 空không有hữu 果quả 有hữu 報báo有hữu 極cực 安an 樂lạc生sanh 諸chư 善thiện 處xứ而nhi 得đắc 長trường 壽thọ受thọ 人nhân 信tín 施thí衣y 被bị 飲ẩm 食thực床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược令linh 諸chư 施thí 主chủ得đắc 大đại 福phước 祐hựu得đắc 大đại 果quả 報báo得đắc 大đại 光quang 明minh 者giả

當đương 作tác 是thị 學học

世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo諸chư 比Bỉ 丘Khâu 曰viết

於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 熱nhiệt 鐵thiết 鉗kiềm鉗kiềm 開khai 其kỳ 口khẩu便tiện 以dĩ 鐵thiết 丸hoàn洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí著trước 其kỳ 口khẩu 中trung彼bỉ 熱nhiệt 鐵thiết 丸hoàn 燒thiêu 脣thần燒thiêu 脣thần 已dĩ燒thiêu 舌thiệt燒thiêu 舌thiệt 已dĩ燒thiêu 齗ngân燒thiêu 齗ngân 已dĩ燒thiêu 咽yết燒thiêu 咽yết 已dĩ燒thiêu 心tâm燒thiêu 心tâm 已dĩ燒thiêu 腸tràng 胃vị燒thiêu 腸tràng 胃vị 已dĩ下hạ 過quá若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 食thực無vô 量lượng 眾chúng 味vị何hà 者giả 為vi 樂lạc

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 曰viết

世Thế 尊Tôn若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 熱nhiệt 鐵thiết 鉗kiềm鉗kiềm 開khai 其kỳ 口khẩu便tiện 以dĩ 鐵thiết 丸hoàn洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí著trước 其kỳ 口khẩu 中trung彼bỉ 熱nhiệt 鐵thiết 丸hoàn 燒thiêu 脣thần燒thiêu 脣thần 已dĩ燒thiêu 舌thiệt燒thiêu 舌thiệt 已dĩ燒thiêu 齗ngân燒thiêu 齗ngân 已dĩ燒thiêu 咽yết燒thiêu 咽yết 已dĩ燒thiêu 心tâm燒thiêu 心tâm 已dĩ燒thiêu 腸tràng 胃vị燒thiêu 腸tràng 胃vị 已dĩ下hạ 過quá甚thậm 苦khổ世Thế 尊Tôn

若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 食thực無vô 量lượng 眾chúng 味vị甚thậm 樂lạc世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết不bất 令linh 汝nhữ 等đẳng學học 沙Sa 門Môn失thất 沙Sa 門Môn 道Đạo汝nhữ 欲dục 成thành 無vô 上thượng 梵Phạm 行hạnh 者giả寧ninh 令linh 力lực 士sĩ以dĩ 熱nhiệt 鐵thiết 鉗kiềm鉗kiềm 開khai 其kỳ 口khẩu便tiện 以dĩ 鐵thiết 丸hoàn洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí著trước 其kỳ 口khẩu 中trung彼bỉ 熱nhiệt 鐵thiết 丸hoàn 燒thiêu 脣thần燒thiêu 脣thần 已dĩ燒thiêu 舌thiệt燒thiêu 舌thiệt 已dĩ燒thiêu 齗ngân燒thiêu 齗ngân 已dĩ燒thiêu 咽yết燒thiêu 咽yết 已dĩ燒thiêu 心tâm燒thiêu 心tâm 已dĩ燒thiêu 腸tràng 胃vị燒thiêu 腸tràng 胃vị 已dĩ下hạ 過quá彼bỉ 雖tuy 因nhân 此thử受thọ 苦khổ 或hoặc 死tử然nhiên 不bất 以dĩ 是thị身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

若nhược 愚ngu 癡si 人nhân犯phạm 戒giới 不bất 精tinh 進tấn生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp非phi 梵Phạm 行hạnh稱xưng 梵Phạm 行hạnh非phi 沙Sa 門Môn稱xưng 沙Sa 門Môn從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 食thực無vô 量lượng 眾chúng 味vị彼bỉ 愚ngu 癡si 人nhân因nhân 是thị 長trường 夜dạ不bất 善thiện 不bất 義nghĩa受thọ 惡ác 法pháp 報báo身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng當đương 觀quán 自tự 義nghĩa觀quán 彼bỉ 義nghĩa觀quán 兩lưỡng 義nghĩa當đương 作tác 是thị 念niệm

我ngã 出xuất 家gia 學học不bất 虛hư 不bất 空không有hữu 果quả 有hữu 報báo有hữu 極cực 安an 樂lạc生sanh 諸chư 善thiện 處xứ而nhi 得đắc 長trường 壽thọ受thọ 人nhân 信tín 施thí衣y 被bị 飲ẩm 食thực床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược令linh 諸chư 施thí 主chủ得đắc 大đại 福phước 祐hựu得đắc 大đại 果quả 報báo得đắc 大đại 光quang 明minh 者giả

當đương 作tác 是thị 學học

世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo諸chư 比Bỉ 丘Khâu 曰viết

於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 鐵thiết 銅đồng 床sàng洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí強cưỡng 逼bức 使sử 人nhân坐tọa 臥ngọa 其kỳ 上thượng若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 其kỳ 信tín 施thí床sàng 㯓tháp 臥ngọa 具cụ何hà 者giả 為vi 樂lạc

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 曰viết

世Thế 尊Tôn若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 鐵thiết 銅đồng 床sàng洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí強cưỡng 逼bức 使sử 人nhân坐tọa 臥ngọa 其kỳ 上thượng甚thậm 苦khổ世Thế 尊Tôn

若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 其kỳ 信tín 施thí床sàng 㯓tháp 臥ngọa 具cụ甚thậm 樂lạc世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết不bất 令linh 汝nhữ 等đẳng學học 沙Sa 門Môn失thất 沙Sa 門Môn 道Đạo汝nhữ 欲dục 成thành 無vô 上thượng 梵Phạm 行hạnh 者giả寧ninh 令linh 力lực 士sĩ以dĩ 鐵thiết 銅đồng 床sàng洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí強cưỡng 逼bức 使sử 人nhân坐tọa 臥ngọa 其kỳ 上thượng彼bỉ 雖tuy 因nhân 此thử受thọ 苦khổ 或hoặc 死tử然nhiên 不bất 以dĩ 是thị身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

若nhược 愚ngu 癡si 人nhân犯phạm 戒giới 不bất 精tinh 進tấn生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp非phi 梵Phạm 行hạnh稱xưng 梵Phạm 行hạnh非phi 沙Sa 門Môn稱xưng 沙Sa 門Môn從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 其kỳ 信tín 施thí床sàng 㯓tháp 臥ngọa 具cụ彼bỉ 愚ngu 癡si 人nhân因nhân 是thị 長trường 夜dạ不bất 善thiện 不bất 義nghĩa受thọ 惡ác 法pháp 報báo身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng當đương 觀quán 自tự 義nghĩa觀quán 彼bỉ 義nghĩa觀quán 兩lưỡng 義nghĩa當đương 作tác 是thị 念niệm

我ngã 出xuất 家gia 學học不bất 虛hư 不bất 空không有hữu 果quả 有hữu 報báo有hữu 極cực 安an 樂lạc生sanh 諸chư 善thiện 處xứ而nhi 得đắc 長trường 壽thọ受thọ 人nhân 信tín 施thí衣y 被bị 飲ẩm 食thực床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược令linh 諸chư 施thí 主chủ得đắc 大đại 福phước 祐hựu得đắc 大đại 果quả 報báo得đắc 大đại 光quang 明minh 者giả

當đương 作tác 是thị 學học

世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo諸chư 比Bỉ 丘Khâu 曰viết

於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 大đại 鐵thiết 銅đồng 釜phủ洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí撮toát 舉cử 人nhân 已dĩ倒đảo 著trước 釜phủ 中trung若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 房phòng 舍xá泥nê 治trị 灑sái 戶hộ 牢lao 密mật爐lô 火hỏa 熅uân 暖noãn何hà 者giả 為vi 樂lạc

時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 曰viết

世Thế 尊Tôn若nhược 有hữu 力lực 士sĩ以dĩ 大đại 鐵thiết 銅đồng 釜phủ洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí撮toát 舉cử 人nhân 已dĩ倒đảo 著trước 釜phủ 中trung甚thậm 苦khổ世Thế 尊Tôn

若nhược 從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 房phòng 舍xá泥nê 治trị 灑sái 戶hộ 牢lao 密mật爐lô 火hỏa 熅uân 暖noãn甚thậm 樂lạc世Thế 尊Tôn

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết不bất 令linh 汝nhữ 等đẳng學học 沙Sa 門Môn失thất 沙Sa 門Môn 道Đạo汝nhữ 欲dục 成thành 無vô 上thượng 梵Phạm 行hạnh 者giả寧ninh 令linh 力lực 士sĩ以dĩ 大đại 鐵thiết 銅đồng 釜phủ洞đỗng 燃nhiên 俱câu 熾sí撮toát 舉cử 人nhân 已dĩ倒đảo 著trước 釜phủ 中trung彼bỉ 雖tuy 因nhân 此thử受thọ 苦khổ 或hoặc 死tử然nhiên 不bất 以dĩ 是thị身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

若nhược 愚ngu 癡si 人nhân犯phạm 戒giới 不bất 精tinh 進tấn生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp非phi 梵Phạm 行hạnh稱xưng 梵Phạm 行hạnh非phi 沙Sa 門Môn稱xưng 沙Sa 門Môn從tùng 剎sát 利lợi梵Phạm 志Chí居cư 士sĩ工công 師sư受thọ 信tín 施thí 房phòng 舍xá泥nê 治trị 灑sái 戶hộ 牢lao 密mật爐lô 火hỏa 熅uân 暖noãn彼bỉ 愚ngu 癡si 人nhân因nhân 是thị 長trường 夜dạ不bất 善thiện 不bất 義nghĩa受thọ 惡ác 法pháp 報báo身thân 壞hoại 命mạng 終chung趣thú 至chí 惡ác 處xứ生sanh 地địa 獄ngục 中trung

是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng當đương 觀quán 自tự 義nghĩa觀quán 彼bỉ 義nghĩa觀quán 兩lưỡng 義nghĩa當đương 作tác 是thị 念niệm

我ngã 出xuất 家gia 學học不bất 虛hư 不bất 空không有hữu 果quả 有hữu 報báo有hữu 極cực 安an 樂lạc生sanh 諸chư 善thiện 處xứ而nhi 得đắc 長trường 壽thọ受thọ 人nhân 信tín 施thí衣y 被bị 飲ẩm 食thực床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược令linh 諸chư 施thí 主chủ得đắc 大đại 福phước 祐hựu得đắc 大đại 果quả 報báo得đắc 大đại 光quang 明minh 者giả

當đương 作tác 是thị 學học

說thuyết 此thử 法Pháp 時thời六lục 十thập 比Bỉ 丘Khâu漏lậu 盡tận 結kết 解giải六lục 十thập 比Bỉ 丘Khâu捨xả 戒giới 還hoàn 家gia

所sở 以dĩ 者giả 何hà世Thế 尊Tôn 教giáo 誡giới甚thậm 深thâm 甚thậm 難nan學học 道Đạo 亦diệc 復phục甚thậm 深thâm 甚thậm 難nan

佛Phật 說thuyết 如như 是thị彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành

木Mộc 積Tích 喻Dụ 經Kinh 第đệ 五ngũ 竟cánh

中Trung 阿A 含Hàm 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

東đông 晉tấn 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 瞿Cù 曇Đàm 僧Tăng 伽Già 提đề 婆bà 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 15/11/2017 ◊ Cập nhật: 15/11/2017
Đang dùng phương ngữ: BắcNam