大Đại 佛Phật 頂Đỉnh 如Như 來Lai 密Mật 因Nhân 修Tu 證Chứng 了Liễu 義Nghĩa 諸Chư 菩Bồ 薩Tát 萬Vạn 行Hạnh 首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 九cửu
Kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa ♦ Quyển 9

阿A 難Nan世thế 間gian 一nhất 切thiết所sở 修tu 心tâm 人nhân不bất 假giả 禪thiền 那na無vô 有hữu 智trí 慧tuệ但đãn 能năng 執chấp 身thân不bất 行hành 淫dâm 欲dục若nhược 行hành 若nhược 坐tọa想tưởng 念niệm 俱câu 無vô愛ái 染nhiễm 不bất 生sinh無vô 留lưu 欲dục 界giới是thị 人nhân 應ứng 念niệm身thân 為vi 梵Phạm 侶lữ如như 是thị 一nhất 類loại名danh 梵Phạm 眾Chúng 天Thiên
[1] "Này Khánh Hỷ! Có những người ở thế gian với tâm lắng trong, nhưng do bởi chẳng tu thiền định nên không có trí tuệ. Họ chỉ có thể gìn giữ thân không hành dâm dục. Tưởng và niệm của họ trong lúc đi hay ngồi đều chẳng sinh ái nhiễm. Do đó họ sẽ không lưu lại ở cõi dục. Nếu như muốn, người ấy sẽ có thể sinh làm bạn lữ thanh tịnh. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Phạm Chúng.

欲dục 習tập 既ký 除trừ離ly 欲dục 心tâm 現hiện於ư 諸chư 律luật 儀nghi愛ái 樂nhạo 隨tùy 順thuận是thị 人nhân 應ứng 時thời能năng 行hành 梵Phạm 德đức如như 是thị 一nhất 類loại名danh 梵Phạm 輔Phụ 天Thiên
[2] Có những người đã đoạn trừ tập khí của ái dục và tâm lìa khỏi dục niệm. Đối với giới luật và uy nghi, họ yêu mến và tùy thuận. Người ấy có thể tu hành công đức thanh tịnh ở mọi lúc. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Phạm Phụ.

身thân 心tâm 妙diệu 圓viên威uy 儀nghi 不bất 缺khuyết清thanh 淨tịnh 禁cấm 戒giới加gia 以dĩ 明minh 悟ngộ是thị 人nhân 應ứng 時thời能năng 統thống 梵Phạm 眾chúng為vi 大Đại 梵Phạm 王Vương如như 是thị 一nhất 類loại名danh 大Đại 梵Phạm 天Thiên
[3] Có những người với thân tâm đã đạt đến vi diệu tròn đầy, uy nghi không khiếm khuyết, thanh tịnh giới cấm, và lại còn hiểu biết thông suốt. Ở mọi lúc, người ấy có thể thống lĩnh Phạm chúng và trở thành Đại Phạm Vương. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Đại Phạm.

阿A 難Nan此thử 三tam 勝thắng 流lưu一nhất 切thiết 苦khổ 惱não所sở 不bất 能năng 逼bức雖tuy 非phi 正chính 修tu真chân 三tam 摩ma 地địa清thanh 淨tịnh 心tâm 中trung諸chư 漏lậu 不bất 動động名danh 為vi 初sơ 禪thiền
Này Khánh Hỷ! Chư thiên ở ba cõi trời thù thắng ấy đều lìa khỏi bức hại của tất cả khổ não. Mặc dầu không tu thiền định chân chính, nhưng trong tâm của họ thanh tịnh và chẳng dao động bởi các lậu. Đây là chư thiên ở cảnh thiền thứ nhất.

阿A 難Nan其kỳ 次thứ 梵Phạm 天Thiên統thống 攝nhiếp 梵Phạm 人nhân圓viên 滿mãn 梵Phạm 行hạnh澄trừng 心tâm 不bất 動động寂tịch 湛trạm 生sinh 光quang如như 是thị 一nhất 類loại名danh 少Thiểu 光Quang 天Thiên
[4] Này Khánh Hỷ! Ở trên chư thiên thống nhiếp Phạm chúng ở cõi Phạm Thiên, có chư thiên viên mãn tịnh hạnh, trừng tâm bất động, và do tâm tịch tĩnh thâm sâu mà có ánh sáng phóng ra. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Thiểu Quang.

光quang 光quang 相tương 然nhiên照chiếu 耀diệu 無vô 盡tận映ánh 十thập 方phương 界giới遍biến 成thành 琉lưu 璃ly如như 是thị 一nhất 類loại名danh 無Vô 量Lượng 光Quang 天Thiên
[5] Kế đến có chư thiên với quang minh chiếu soi lẫn nhau, chiếu sáng vô tận, ánh hiện cõi giới của mình đến mười phương và biến nó thành lưu ly. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Vô Lượng Quang.

吸hấp 持trì 圓viên 光quang成thành 就tựu 教giáo 體thể發phát 化hóa 清thanh 淨tịnh應ứng 用dụng 無vô 盡tận如như 是thị 一nhất 類loại名danh 光Quang 音Âm 天Thiên
[6] Kế đến có chư thiên hấp thu với trì giữ ánh sáng tròn đầy, và họ đã thành tựu bản thể chỉ dạy về việc ấy. Họ có thể phát ra quang minh thanh tịnh để ứng đáp vô tận. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Quang Âm.

阿A 難Nan此thử 三tam 勝thắng 流lưu一nhất 切thiết 憂ưu 懸huyền所sở 不bất 能năng 逼bức雖tuy 非phi 正chính 修tu真chân 三tam 摩ma 地địa清thanh 淨tịnh 心tâm 中trung麤thô 漏lậu 已dĩ 伏phục名danh 為vi 二nhị 禪thiền
Này Khánh Hỷ! Chư thiên ở ba cõi trời thù thắng ấy đều lìa khỏi bức hại của tất cả âu lo. Mặc dầu không tu thiền định chân chính, nhưng trong tâm của họ thanh tịnh và đã hàng phục các lậu thô kệch. Đây là chư thiên ở cảnh thiền thứ nhì.

阿A 難Nan如như 是thị 天thiên 人nhân圓viên 光quang 成thành 音âm披phi 音âm 露lộ 妙diệu發phát 成thành 精tinh 行hành通thông 寂tịch 滅diệt 樂lạc如như 是thị 一nhất 類loại名danh 少Thiểu 淨Tịnh 天Thiên
[7] Này Khánh Hỷ! Khi chư thiên như thế đã thành tựu ánh sáng tròn đầy như một phương tiện giao tiếp, giờ đây sự vi diệu của phương tiện ấy đã hiển lộ. Họ thanh lọc sự tu tập này cho đến khi tâm khai thông đến an vui của tịch diệt. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Thiểu Tịnh.

淨tịnh 空không 現hiện 前tiền引dẫn 發phát 無vô 際tế身thân 心tâm 輕khinh 安an成thành 寂tịch 滅diệt 樂lạc如như 是thị 一nhất 類loại名danh 無Vô 量Lượng 淨Tịnh 天Thiên
[8] Tiếp đến họ trải nghiệm một cảnh giới của thanh tịnh và rỗng không hiện tiền, rồi nó mở rộng vô biên tế. Thân tâm của họ khinh an và thành tựu an vui của tịch diệt. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Vô Lượng Tịnh.

世thế 界giới 身thân 心tâm一nhất 切thiết 圓viên 淨tịnh淨tịnh 德đức 成thành 就tựu勝thắng 託thác 現hiện 前tiền歸quy 寂tịch 滅diệt 樂lạc如như 是thị 一nhất 類loại名danh 遍Biến 淨Tịnh 天Thiên
[9] Khi thế giới cùng thân tâm thảy đều thanh tịnh viên mãn và tịnh đức thành tựu, một cảnh giới thù thắng hiện tiền và dẫn về an vui của tịch diệt. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Biến Tịnh.

阿A 難Nan此thử 三tam 勝thắng 流lưu具cụ 大đại 隨tùy 順thuận身thân 心tâm 安an 隱ẩn得đắc 無vô 量lượng 樂lạc雖tuy 非phi 正chính 得đắc真chân 三tam 摩ma 地địa安an 隱ẩn 心tâm 中trung歡hoan 喜hỷ 畢tất 具cụ名danh 為vi 三tam 禪thiền
Này Khánh Hỷ! Chư thiên ở ba cõi trời thù thắng ấy đầy đủ sự tùy thuận to lớn, thân tâm an ổn, và được vô lượng an vui. Mặc dầu không tu thiền định chân chính, nhưng trong tâm của họ an ổn và tràn ngập hoan hỷ. Đây là chư thiên ở cảnh thiền thứ ba.

阿A 難Nan復phục 次thứ 天thiên 人nhân不bất 逼bức 身thân 心tâm苦khổ 因nhân 已dĩ 盡tận樂lạc 非phi 常thường 住trụ久cửu 必tất 壞hoại 生sinh苦khổ 樂lạc 二nhị 心tâm俱câu 時thời 頓đốn 捨xả麤thô 重trọng 相tương 滅diệt淨tịnh 福phúc 性tính 生sinh如như 是thị 一nhất 類loại名danh 福Phúc 生Sinh 天Thiên
[10] Này Khánh Hỷ! Lại có chư thiên không còn bị thân tâm bức bách và nhân của khổ đã tận trừ. Họ nhận biết điều vui sướng trên cõi trời sẽ chẳng thường trụ và không lâu tất phải hoại diệt. Cho nên họ nhanh chóng đồng thời xả bỏ cả tâm khổ lẫn vui. Do họ đã chấm dứt các lậu thô kệch thâm trọng nên tính của phúc đức thanh tịnh liền sinh ra. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Phúc Sinh.

捨xả 心tâm 圓viên 融dung勝thắng 解giải 清thanh 淨tịnh福phúc 無vô 遮già 中trung得đắc 妙diệu 隨tùy 順thuận窮cùng 未vị 來lai 際tế如như 是thị 一nhất 類loại名danh 福Phúc 愛Ái 天Thiên
[11] Một khi đã xả tâm khổ và vui, họ được thắng giải thanh tịnh. Ở trong trạng thái của phúc đức vô tận, họ được sự tùy thuận vi diệu cho đến tận cùng mãi mãi. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Phúc Ái.

阿A 難Nan從tùng 是thị 天thiên 中trung有hữu 二nhị 歧kỳ 路lộ
Này Khánh Hỷ! Từ cõi trời đó rẽ làm hai đường.

若nhược 於ư 先tiên 心tâm無vô 量lượng 淨tịnh 光quang福phúc 德đức 圓viên 明minh修tu 證chứng 而nhi 住trụ如như 是thị 一nhất 類loại名danh 廣Quảng 果Quả 天Thiên
[12] Trước đó, nếu tâm của chư thiên ở trời Phúc Ái mà có thể chiếu vô lượng quang minh thanh tịnh, phúc đức viên minh, và tu chứng mà an trụ. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Quảng Quả.

若nhược 於ư 先tiên 心tâm雙song 厭yếm 苦khổ 樂lạc精tinh 研nghiên 捨xả 心tâm相tương 續tục 不bất 斷đoạn圓viên 窮cùng 捨xả 道đạo身thân 心tâm 俱câu 滅diệt心tâm 慮lự 灰hôi 凝ngưng經kinh 五ngũ 百bách 劫kiếp是thị 人nhân 既ký 以dĩ生sinh 滅diệt 為vi 因nhân不bất 能năng 發phát 明minh不bất 生sinh 滅diệt 性tính初sơ 半bán 劫kiếp 滅diệt後hậu 半bán 劫kiếp 生sinh如như 是thị 一nhất 類loại名danh 無Vô 想Tưởng 天Thiên
[13] Còn như trước đó, nếu tâm của chư thiên ở trời Phúc Ái mà chán ghét cả khổ lẫn vui và liên tục nghiên cứu phương pháp xả tâm chẳng ngừng. Khi đã hiểu cùng tận phương pháp xả tâm, thân tâm đều diệt và ý tư lự ngưng đọng như tro suốt 500 kiếp. Do bởi người ấy đã dùng tâm sinh diệt làm nhân nên chẳng thể phát huy tính không sinh không diệt. Tưởng của họ diệt mất từ kiếp thứ nhất cho đến nửa kiếp đầu của kiếp thứ 500. Nửa kiếp sau của kiếp thứ 500 thì tưởng của họ sinh trở lại. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Vô Tưởng.

阿A 難Nan此thử 四tứ 勝thắng 流lưu一nhất 切thiết 世thế 間gian諸chư 苦khổ 樂lạc 境cảnh所sở 不bất 能năng 動động雖tuy 非phi 無vô 為vi真chân 不bất 動động 地địa有hữu 所sở 得đắc 心tâm功công 用dụng 純thuần 熟thục名danh 為vi 四tứ 禪thiền
Này Khánh Hỷ! Chư thiên ở bốn cõi trời thù thắng ấy đều chẳng hề lay động bởi các cảnh khổ vui trong tất cả thế gian. Tuy nhiên, do họ không tu tập nương vào tâm vô vi chân thật bất động nên vẫn có tâm sở đắc. Đây là chư thiên ở cảnh thiền thứ tư.

阿A 難Nan此thử 中trung 復phục 有hữu五ngũ 不bất 還hoàn 天thiên於ư 下hạ 界giới 中trung九cửu 品phẩm 習tập 氣khí俱câu 時thời 滅diệt 盡tận苦khổ 樂lạc 雙song 忘vong下hạ 無vô 卜bốc 居cư故cố 於ư 捨xả 心tâm眾chúng 同đồng 分phần 中trung安an 立lập 居cư 處xứ
Này Khánh Hỷ! Ở trong cảnh thiền đó lại có năm cõi trời Tịnh Cư [14-18]. Chư thiên ở những cõi trời ấy đều đã trừ sạch chín thể loại tập khí trong hạ giới. Đến giai đoạn này thì khổ vui đều quên. Chư thiên nơi đây sẽ không bao giờ còn sống ở tầng trời thấp hơn. Họ cùng sống một nơi an bình và mỗi vị đều ngang bằng ở mức độ xả tâm.

阿A 難Nan苦khổ 樂lạc 兩lưỡng 滅diệt鬥đấu 心tâm 不bất 交giao如như 是thị 一nhất 類loại名danh 無Vô 煩Phiền 天Thiên
[14] Này Khánh Hỷ! Có chư thiên với cả khổ lẫn vui đều diệt mất và tâm đấu tranh không còn giao tiếp. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Vô Phiền.

機cơ 括quát 獨độc 行hành研nghiên 交giao 無vô 地địa如như 是thị 一nhất 類loại名danh 無Vô 熱Nhiệt 天Thiên
[15] Kế đến có chư thiên chỉ độc nhất nghiên cứu về xả tâm, và không còn ôm giữ niệm khổ hay vui. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Vô Nhiệt.

十thập 方phương 世thế 界giới妙diệu 見kiến 圓viên 澄trừng更cánh 無vô 塵trần 象tượng一nhất 切thiết 沉trầm 垢cấu如như 是thị 一nhất 類loại名danh 善Thiện 見Kiến 天Thiên
[16] Kế đến có chư thiên có thể thấy các thế giới trong mười phương với thị lực vi diệu, viên mãn lắng trong, và nó không còn cấu nhiễm bởi tất cả sắc tượng của trần cảnh. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Thiện Kiến.

精tinh 見kiến 現hiện 前tiền陶đào 鑄chú 無vô 礙ngại如như 是thị 一nhất 類loại名danh 善Thiện 現Hiện 天Thiên
[17] Kế đến có chư thiên với cái thấy tinh nguyên hiện tiền và không bị chướng ngại ví như sự điêu luyện của người thợ gốm. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Thiện Hiện.

究cứu 竟cánh 群quần 幾kỷ窮cùng 色sắc 性tính 性tính入nhập 無vô 邊biên 際tế如như 是thị 一nhất 類loại名danh 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên
[18] Khi quán sát đến tột cùng về muôn sự vi tế của sắc tính và tính hư không, họ vào trạng thái của vô biên tế. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Sắc Cứu Cánh.

阿A 難Nan此thử 不bất 還hoàn 天thiên彼bỉ 諸chư 四tứ 禪thiền四tứ 位vị 天thiên 王vương獨độc 有hữu 欽khâm 聞văn不bất 能năng 知tri 見kiến如như 今kim 世thế 間gian曠khoáng 野dã 深thâm 山sơn聖thánh 道Đạo 場Tràng 地địa皆giai 阿A 羅La 漢Hán所sở 住trụ 持trì 故cố世thế 間gian 麤thô 人nhân所sở 不bất 能năng 見kiến
Này Khánh Hỷ! Thiên chúng ở những cõi trời thấp hơn thuộc cảnh thiền thứ tư và cho đến thiên vương của họ thì cũng không thể thấy hay biết gì về chư thiên ở năm cõi trời Tịnh Cư, và độc nhất chỉ nghe về họ với sự ngưỡng mộ. Đây ví như hàng phàm phu trên thế gian đều chẳng thể thấy các vị Ứng Chân đang ở trong khoáng dã thâm sơn để trụ Pháp và trì Pháp nơi thánh địa Đạo Tràng của họ.

阿A 難Nan是thị 十thập 八bát 天thiên獨độc 行hành 無vô 交giao未vị 盡tận 形hình 累lụy自tự 此thử 已dĩ 還hoàn名danh 為vi 色sắc 界giới
Này Khánh Hỷ! Mặc dầu chư thiên của 18 cõi trời đó đơn độc tu hành và không giao tiếp với trần cấu, nhưng họ vẫn chưa dứt hết phiền lụy của thân. Do đó các tầng trời ấy gọi là cõi sắc.

復phục 次thứ 阿A 難Nan從tùng 是thị 有hữu 頂đỉnh色sắc 邊biên 際tế 中trung其kỳ 間gian 復phục 有hữu二nhị 種chủng 歧kỳ 路lộ
Lại nữa, Khánh Hỷ! Từ trời Sắc Cứu Cánh, là tầng trời nằm ở ranh giới trên cùng của cõi sắc, nơi đây lại rẽ làm hai đường.

若nhược 於ư 捨xả 心tâm發phát 明minh 智trí 慧tuệ慧tuệ 光quang 圓viên 通thông便tiện 出xuất 塵trần 界giới成thành 阿A 羅La 漢Hán入nhập 菩Bồ 薩Tát 乘Thừa如như 是thị 一nhất 類loại名danh 為vi 迴hồi 心tâm大đại 阿A 羅La 漢Hán
Nếu chư thiên ở tầng trời ấy tu hành xả tâm mà phát huy trí minh và được tuệ quang viên thông, thì liền ra khỏi trần lao, trở thành bậc Ứng Chân và vào Bồ-tát Thừa. Hàng hữu tình như thế gọi là những vị đại Ứng Chân hồi tâm hướng về Đại Thừa.

若nhược 在tại 捨xả 心tâm捨xả 厭yếm 成thành 就tựu覺giác 身thân 為vi 礙ngại銷tiêu 礙ngại 入nhập 空không如như 是thị 一nhất 類loại名danh 為vi 空Không 處Xứ
[1] Còn nếu chư thiên ở tầng trời ấy tu hành xả tâm thành tựu mà nhận biết thân là chướng ngại cho sự tăng tiến, họ làm cho thân tiêu mất và trở thành như hư không. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở Không Vô Biên Xứ.

諸chư 礙ngại 既ký 銷tiêu無vô 礙ngại 無vô 滅diệt其kỳ 中trung 唯duy 留lưu阿a 賴lại 耶da 識thức全toàn 於ư 末mạt 那na半bán 分phần 微vi 細tế如như 是thị 一nhất 類loại名danh 為vi 識Thức 處Xứ
[2] Khi chướng ngại của thân đã tiêu mất, bây giờ thì không còn sự ngăn ngại nào để phải diệt trừ. Họ chỉ còn lưu lại tạng thức và một nửa chức năng vi tế của thức truyền tống. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở Thức Vô Biên Xứ.

空không 色sắc 既ký 亡vong識thức 心tâm 都đô 滅diệt十thập 方phương 寂tịch 然nhiên迥huýnh 無vô 攸du 往vãng如như 是thị 一nhất 類loại名danh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ
[3] Khi hình sắc với hư không đã chấm dứt và thức tâm cũng hoàn toàn diệt mất, thì sẽ tịch nhiên khắp mười phương. Chẳng còn lưu lại gì và không có nơi nào để đến. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở Vô Sở Hữu Xứ.

識thức 性tính 不bất 動động以dĩ 滅diệt 窮cùng 研nghiên於ư 無vô 盡tận 中trung發phát 宣tuyên 盡tận 性tính如như 存tồn 不bất 存tồn若nhược 盡tận 非phi 盡tận如như 是thị 一nhất 類loại名danh 為vi 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ
[4] Khi tạng thức không còn hoạt động, họ dùng sự diệt này để nghiên cứu tận cùng. Ở trong vô tận của thức đó, tận tính phát huy. Thức đó dường như tồn tại mà chẳng tồn tại, dường như tận mà chẳng phải tận. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

此thử 等đẳng 窮cùng 空không不bất 盡tận 空không 理lý從tùng 不Bất 還Hoàn 天Thiên聖thánh 道Đạo 窮cùng 者giả如như 是thị 一nhất 類loại名danh 不bất 迴hồi 心tâm鈍độn 阿A 羅La 漢Hán
Tuy chư thiên ở những cõi trời này đã quán sát tận cùng về không của thức, nhưng họ chẳng hiểu cùng tận về lý của không. Đây là sự chấm dứt của con đường thánh nhân mà đã dẫn đến từ năm cõi trời Tịnh Cư. Hàng hữu tình như thế gọi là những ám độn Ứng Chân chẳng hồi tâm hướng về Đại Thừa.

若nhược 從tùng 無Vô 想Tưởng諸chư 外ngoại 道đạo 天thiên窮cùng 空không 不bất 歸quy迷mê 漏lậu 無vô 聞văn便tiện 入nhập 輪luân 轉chuyển
Chư thiên ở trời Vô Tưởng và chư thiên ở những tầng trời không theo Chính Đạo, họ sẽ chẳng quay trở lại từ sự quán sát tận cùng về không của thức. Do bởi si mê, thiếu hiểu biết, và vẫn còn hữu lậu nên cuối cùng thì cũng sẽ rơi vào vòng luân chuyển.

阿A 難Nan是thị 諸chư 天thiên 上thượng各các 各các 天thiên 人nhân則tắc 是thị 凡phàm 夫phu業nghiệp 果quả 酬thù 答đáp答đáp 盡tận 入nhập 輪luân彼bỉ 之chi 天thiên 王vương即tức 是thị 菩Bồ 薩Tát遊du 三tam 摩ma 地địa漸tiệm 次thứ 增tăng 進tiến迴hồi 向hướng 聖thánh 倫luân所sở 修tu 行hành 路lộ
Này Khánh Hỷ! Tất cả thiên nhân ở các tầng trời ấy đều là phàm phu. Khi đã thọ hưởng hết nghiệp quả lành, họ sẽ phải luân chuyển. Tuy nhiên, các vị thiên vương của những cõi trời kia chính là Bồ-tát. Các ngài du hí chính định, dần dần thứ tự tăng tiến, và hướng đến con đường tu hành của chư thánh.

阿A 難Nan是thị 四tứ 空không 天thiên身thân 心tâm 滅diệt 盡tận定định 性tính 現hiện 前tiền無vô 業nghiệp 果quả 色sắc從tùng 此thử 逮đãi 終chung名danh 無vô 色sắc 界giới
Này Khánh Hỷ! Về chư thiên của bốn tầng trời cuối cùng, sắc thân tiêu mất, tâm hành đã diệt, và định tính hiện tiền. Kể từ đây, họ vĩnh viễn không còn nghiệp quả của sắc thân nữa. Do đó các tầng trời ấy gọi là cõi vô sắc.

此thử 皆giai 不bất 了liễu妙diệu 覺giác 明minh 心tâm積tích 妄vọng 發phát 生sinh妄vọng 有hữu 三tam 界giới中trung 間gian 妄vọng 隨tùy七thất 趣thú 沉trầm 溺nịch補bổ 特đặc 伽già 羅la各các 從tùng 其kỳ 類loại
Tất cả chư thiên hữu lậu đều không hiểu suốt về diệu giác minh tâm. Do si mê tích tập mà phát sinh ba cõi hư vọng. Trong đó, mỗi chúng sinh tùy theo si mê của mình mà chìm vào bảy đường với những chúng sinh đồng loại.
復phục 次thứ 阿A 難Nan是thị 三tam 界giới 中trung復phục 有hữu 四tứ 種chủng阿a 修tu 羅la 類loại
Lại nữa, Khánh Hỷ! Ở trong ba cõi lại có bốn loại phi thiên.

若nhược 於ư 鬼quỷ 道đạo以dĩ 護hộ 法Pháp 力lực乘thừa 通thông 入nhập 空không此thử 阿a 修tu 羅la從tùng 卵noãn 而nhi 生sinh鬼quỷ 趣thú 所sở 攝nhiếp
[1] Có những phi thiên ở loài quỷ, chúng dốc sức hộ Pháp và có thần thông bay trên không. Hàng phi thiên này sinh ra từ trứng và thuộc về quỷ đạo.

若nhược 於ư 天thiên 中trung降giáng 德đức 貶biếm 墜trụy其kỳ 所sở 卜bốc 居cư鄰lân 於ư 日nhật 月nguyệt此thử 阿a 修tu 羅la從tùng 胎thai 而nhi 出xuất人nhân 趣thú 所sở 攝nhiếp
[2] Có những phi thiên do vì phúc đức không đủ nên phải rơi khỏi thiên thượng và chúng sống ở phía dưới mặt trời mặt trăng. Hàng phi thiên này sinh ra từ bào thai và thuộc về nhân gian.

有hữu 修tu 羅la 王vương執chấp 持trì 世thế 界giới力lực 洞đỗng 無vô 畏úy能năng 與dữ 梵Phạm 王Vương及cập 天Thiên 帝Đế 釋Thích四Tứ 天Thiên 爭tranh 權quyền此thử 阿a 修tu 羅la因nhân 變biến 化hóa 有hữu天thiên 趣thú 所sở 攝nhiếp
[3] Có những phi thiên vương thống lĩnh thế giới, mãnh lực vô úy, và có thể tranh quyền với Phạm Vương, Năng Thiên Đế, và Tứ Đại Thiên Vương. Hàng phi thiên này sinh ra từ biến hóa và thuộc về cõi trời.

阿A 難Nan別biệt 有hữu 一nhất 分phần下hạ 劣liệt 修tu 羅la生sinh 大đại 海hải 心tâm沉trầm 水thủy 穴huyệt 口khẩu旦đán 遊du 虛hư 空không暮mộ 歸quy 水thủy 宿túc此thử 阿a 修tu 羅la因nhân 溼thấp 氣khí 有hữu畜súc 生sinh 趣thú 攝nhiếp
[4] Này Khánh Hỷ! Có một loại phi thiên thấp kém khác. Chúng sinh ra tại những hang nước sâu ở giữa biển cả. Ban ngày chúng bay trên không và khi tối đến thì trở về bổn xứ ở dưới nước. Hàng phi thiên này sinh ra từ ẩm ướt và thuộc về bàng sinh.
阿A 難Nan如như 是thị 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sinh人nhân 及cập 神thần 仙tiên天thiên 洎kịp 修tu 羅la精tinh 研nghiên 七thất 趣thú皆giai 是thị 昏hôn 沉trầm諸chư 有hữu 為vi 相tướng妄vọng 想tưởng 受thọ 生sinh妄vọng 想tưởng 隨tùy 業nghiệp於ư 妙diệu 圓viên 明minh無vô 作tác 本bổn 心tâm皆giai 如như 空không 華hoa元nguyên 無vô 所sở 著trước但đãn 一nhất 虛hư 妄vọng更cánh 無vô 根căn 緒tự
Này Khánh Hỷ! Đây là những lời giảng giải tường tận về bảy đường, gồm có: địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh, người, thần tiên, trời và phi thiên. Tất cả đều hôn muội và chìm đắm trong các tướng hữu vi. Do si mê mà họ sinh ra và chuyển theo nghiệp vọng tưởng của mình. Tuy nhiên, ở trong bổn tâm vô vi nhiệm mầu viên minh, các đường này đều tựa như hoa đốm giữa hư không. Chúng vốn không chỗ dính mắc, chẳng có trụ sở, và hoàn toàn chỉ là hư vọng.

阿A 難Nan此thử 等đẳng 眾chúng 生sinh不bất 識thức 本bổn 心tâm受thọ 此thử 輪luân 迴hồi經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp不bất 得đắc 真chân 淨tịnh皆giai 由do 隨tùy 順thuận殺sát 盜đạo 婬dâm 故cố反phản 此thử 三tam 種chủng又hựu 則tắc 出xuất 生sinh無vô 殺sát 盜đạo 婬dâm有hữu 名danh 鬼quỷ 倫luân無vô 名danh 天thiên 趣thú有hữu 無vô 相tương 傾khuynh起khởi 輪luân 迴hồi 性tính
Này Khánh Hỷ! Do các chúng sinh đó không nhận biết bổn tâm nên phải thọ luân hồi đến vô lượng kiếp mà chẳng được thanh tịnh chân thật. Tất cả đều do tùy thuận sát sinh, trộm cắp, và tà dâm. Nếu vi phạm sát sinh, trộm cắp, và tà dâm, họ sẽ sinh vào quỷ đạo. Nếu không phạm ba giới kia, họ sẽ sinh lên trời. Vì những chúng sinh ấy cứ ngả nghiêng giữa phạm giới và giữ giới nên phát khởi tính luân hồi.

若nhược 得đắc 妙diệu 發phát三tam 摩ma 提đề 者giả則tắc 妙diệu 常thường 寂tịch有hữu 無vô 二nhị 無vô無vô 二nhị 亦diệc 滅diệt尚thượng 無vô 不bất 殺sát不bất 偷thâu 不bất 婬dâm云vân 何hà 更cánh 隨tùy殺sát 盜đạo 婬dâm 事sự
Nếu ai vào được chính định này thì sẽ trụ trong tịch diệt thường hằng vi diệu. Họ lìa khỏi nhị biên của có và không, và vô nhị biên cũng diệt mất. Họ đã vượt khỏi không sát sinh, không trộm cắp, và không tà dâm. Huống nữa là tùy thuận việc sát sinh, trộm cắp, và tà dâm hay sao?

阿A 難Nan不bất 斷đoạn 三tam 業nghiệp各các 各các 有hữu 私tư因nhân 各các 各các 私tư眾chúng 私tư 同đồng 分phần非phi 無vô 定định 處xứ自tự 妄vọng 發phát 生sinh生sinh 妄vọng 無vô 因nhân無vô 可khả 尋tầm 究cứu
Này Khánh Hỷ! Những ai chẳng đoạn trừ ba nghiệp đó thì sẽ tự tạo nghiệp của chính mình. Mặc dầu quả báo của mỗi chúng sinh là của bản thân, nhưng họ sẽ cùng trải qua với những chúng sinh đồng quả báo ở một nơi nhất định. Nghiệp của họ phát sinh từ si mê. Do nó hư vọng sinh ra nên chẳng có nhân và sẽ không thể nào tìm thấy nhân của nó.

汝nhữ 勗úc 修tu 行hành欲dục 得đắc 菩Bồ 提Đề要yếu 除trừ 三tam 惑hoặc不bất 盡tận 三tam 惑hoặc縱túng 得đắc 神thần 通thông皆giai 是thị 世thế 間gian有hữu 為vi 功công 用dụng習tập 氣khí 不bất 滅diệt落lạc 於ư 魔ma 道đạo雖tuy 欲dục 除trừ 妄vọng倍bội 加gia 虛hư 偽ngụy如Như 來Lai 說thuyết 為vi可khả 哀ai 憐lân 者giả汝nhữ 妄vọng 自tự 造tạo非phi 菩Bồ 提Đề 咎cữu
Ông hãy khuyên những ai tu hành mà muốn được giác ngộ thì phải đoạn trừ ba việc si mê. Nếu chẳng đoạn trừ ba việc si mê, dẫu cho họ được thần thông, nhưng đó đều là hữu vi của thế gian và phải dùng công sức. Nếu không diệt trừ tập khí, họ sẽ lạc vào ma đạo. Dẫu cho họ muốn diệt trừ si mê đi nữa, nhưng nếu không diệt trừ tập khí thì chỉ gia tăng hư ngụy. Như Lai nói rằng những chúng sinh như thế thật quả đáng thương. Ông nên biết rằng si mê của mình là do tự mình tạo ra chứ chẳng phải lỗi của tính giác ngộ.

作tác 是thị 說thuyết 者giả名danh 為vi 正chính 說thuyết若nhược 他tha 說thuyết 者giả即tức 魔ma 王vương 說thuyết
Những gì được giảng ở đây là chính giáo. Nếu giảng sai khác thì tức là lời của ma vương."
即tức 時thời 如Như 來Lai將tương 罷bãi 法Pháp 座tòa於ư 師sư 子tử 床sàng攬lãm 七thất 寶bảo 几kỉ迴hồi 紫tử 金kim 山sơn再tái 來lai 凭bằng 倚ỷ
Bấy giờ Như Lai sắp rời Pháp tòa. Từ tòa sư tử đứng dậy, Thế Tôn đặt bàn tay lên cái bàn bảy báu ở trước mặt. Sau đó, Ngài xoay chuyển thân mình như hòn núi vàng tím, rồi lại ngồi xuống.

普phổ 告cáo 大đại 眾chúng及cập 阿A 難Nan 言ngôn
Khi ấy Đức Phật bảo toàn thể đại chúng và ngài Khánh Hỷ rằng:

汝nhữ 等đẳng 有Hữu 學Học緣Duyên 覺Giác 聲Thanh 聞Văn今kim 日nhật 迴hồi 心tâm趣thú 大đại 菩Bồ 提Đề無vô 上thượng 妙diệu 覺giác吾ngô 今kim 已dĩ 說thuyết真chân 修tu 行hành 法Pháp汝nhữ 猶do 未vị 識thức修tu 奢Xa 摩Ma 他Tha毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na微vi 細tế 魔ma 事sự魔ma 境cảnh 現hiện 前tiền汝nhữ 不bất 能năng 識thức洗tẩy 心tâm 非phi 正chính落lạc 於ư 邪tà 見kiến
"Hàng Hữu Học các ông, cùng Thanh Văn và Duyên Giác, hôm nay đã hồi tâm hướng về đại giác, là vô thượng diệu giác. Ta nay đã thuyết giảng Pháp tu hành chân thật. Tuy nhiên, ông vẫn chưa biết những việc ma vi tế sẽ xảy ra khi tu Chỉ và tu Quán. Nếu chẳng thanh tịnh tâm của mình, ông sẽ không nhận ra cảnh ma khi chúng hiện tiền và sẽ lạc vào tà kiến.

或hoặc 汝nhữ 陰ấm 魔ma或hoặc 復phục 天thiên 魔ma或hoặc 著trước 鬼quỷ 神thần或hoặc 遭tao 魑si 魅mị心tâm 中trung 不bất 明minh認nhận 賊tặc 為vi 子tử又hựu 復phục 於ư 中trung得đắc 少thiểu 為vi 足túc如như 第đệ 四tứ 禪thiền無vô 聞văn 比Bỉ 丘Khâu妄vọng 言ngôn 證chứng 聖thánh天thiên 報báo 已dĩ 畢tất衰suy 相tướng 現hiện 前tiền謗báng 阿A 羅La 漢Hán身thân 遭tao 後hậu 有hữu墮đọa 阿A 鼻Tị 獄Ngục汝nhữ 應ưng 諦đế 聽thính吾ngô 今kim 為vì 汝nhữ仔tử 細tế 分phân 別biệt
Ma có thể khởi sinh từ năm uẩn ở bên trong của ông. Hoặc ông sẽ bị thiên ma, quỷ thần, hay yêu tinh đến nhập. Nếu trong tâm của ông chẳng rõ khi xảy ra, ông sẽ nhận giặc làm con. Hoặc ông thành tựu một chút mà cho là đủ. Đây ví như vị Bhikṣu [bíc su] chẳng học hỏi kia, chỉ mới đạt đến cảnh thiền thứ tư mà vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Khi phúc báo ở cõi trời đã hết và các tướng suy hiện tiền, do hủy báng rằng người đắc Đạo Ứng Chân mà còn vướng hữu lậu về sau, nên vị Bhikṣu kia liền đọa Địa ngục Vô Gián. Ông hãy lắng nghe. Ta nay sẽ giải thích tường tận cho ông."

阿A 難Nan 起khởi 立lập並tịnh 其kỳ 會hội 中trung同đồng 有Hữu 學Học 者giả歡hoan 喜hỷ 頂đỉnh 禮lễ伏phục 聽thính 慈từ 誨hối
Khi ấy ngài Khánh Hỷ cùng với những vị Hữu Học ở trong Pháp hội liền đứng dậy, hoan hỷ đỉnh lễ, và cung kính lắng nghe giáo hối từ bi của Phật.

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan及cập 諸chư 大đại 眾chúng
Phật bảo ngài Khánh Hỷ và các đại chúng:

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri有hữu 漏lậu 世thế 界giới十thập 二nhị 類loại 生sinh本bổn 覺giác 妙diệu 明minh覺giác 圓viên 心tâm 體thể與dữ 十thập 方phương 佛Phật無vô 二nhị 無vô 別biệt由do 汝nhữ 妄vọng 想tưởng迷mê 理lý 為vi 咎cữu癡si 愛ái 發phát 生sinh生sinh 發phát 遍biến 迷mê故cố 有hữu 空không 性tính化hóa 迷mê 不bất 息tức有hữu 世thế 界giới 生sinh則tắc 此thử 十thập 方phương微vi 塵trần 國quốc 土độ非phi 無vô 漏lậu 者giả皆giai 是thị 迷mê 頑ngoan妄vọng 想tưởng 安an 立lập當đương 知tri 虛hư 空không生sinh 汝nhữ 心tâm 內nội猶do 如như 片phiến 雲vân點điểm 太thái 清thanh 裏lý況huống 諸chư 世thế 界giới在tại 虛hư 空không 耶da
"Các ông phải biết rằng, mặc dầu 12 thể loại chúng sinh ở trong thế giới có hữu lậu, nhưng bổn giác diệu minh và giác viên tâm thể của họ thì chẳng hai chẳng khác với mười phương chư Phật. Do bởi vọng tưởng nên họ mê muội chân lý và si ái phát sinh. Nhân vì si mê sinh khởi biến khắp nên mới có hư không. Rồi do u mê biến hóa chẳng dừng nên mới có thế giới. Quốc độ nhiều như vi trần ở khắp mười phương và tất cả những ai hữu lậu đều là an lập từ vọng tưởng si mê. Các ông nên biết rằng hư không sinh ra ở trong tâm của mình. Nó tựa như một áng mây ở giữa bầu trời bao la. Huống chi là các thế giới ở tại hư không thì càng nhỏ bé hơn.

汝nhữ 等đẳng 一nhất 人nhân發phát 真chân 歸quy 元nguyên此thử 十thập 方phương 空không皆giai 悉tất 銷tiêu 殞vẫn云vân 何hà 空không 中trung所sở 有hữu 國quốc 土độ而nhi 不bất 振chấn 裂liệt
Nếu các ông tìm ra chân thật và trở về nguồn cội, bấy giờ hư không khắp mười phương tất đều tiêu vong. Thế thì làm sao hết thảy quốc độ ở trong hư không mà chẳng chấn động chứ?

汝nhữ 輩bối 修tu 禪thiền飾sức 三tam 摩ma 地địa十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát及cập 諸chư 無vô 漏lậu大đại 阿A 羅La 漢Hán心tâm 精tinh 通thông 吻vẫn當đương 處xử 湛trạm 然nhiên一nhất 切thiết 魔ma 王vương及cập 與dữ 鬼quỷ 神thần諸chư 凡phàm 夫phu 天thiên見kiến 其kỳ 宮cung 殿điện無vô 故cố 崩băng 裂liệt大đại 地địa 振chấn 坼sách水thủy 陸lục 飛phi 騰đằng無vô 不bất 驚kinh 慴triệp凡phàm 夫phu 昏hôn 暗ám不bất 覺giác 遷thiên 訛ngoa
Khi tu thiền và vào chính định, tịnh tâm của các ông khai thông với tâm của chư Bồ-tát và những vị đại Ứng Chân vô lậu ở trong mười phương. Lúc đó ông sẽ trụ ở nơi trạm nhiên thanh tịnh. Bấy giờ tất cả ma vương, cùng với quỷ thần, và hàng trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô cớ sụp đổ và đại địa chấn động. Động vật bơi trong nước, đi trên đất, hoặc bay giữa trời, không một loài nào mà chẳng kinh hoàng. Còn hạng phàm phu bị che trùm bởi hôn ám thì chẳng hề hay biết gì về những sự kiện này.

彼bỉ 等đẳng 咸hàm 得đắc五ngũ 種chủng 神thần 通thông唯duy 除trừ 漏Lậu 盡Tận戀luyến 此thử 塵trần 勞lao如như 何hà 令linh 汝nhữ摧tồi 裂liệt 其kỳ 處xứ是thị 故cố 鬼quỷ 神thần及cập 諸chư 天thiên 魔ma魍vọng 魎lượng 妖yêu 精tinh於ư 三tam 昧muội 時thời僉thiêm 來lai 惱não 汝nhữ
Có chúng ma đầy đủ năm loại thần thông, duy trừ Lậu Tận Thông vì chúng vẫn còn lưu luyến trần lao. Thế thì làm sao có thể để cho ông phá hủy chỗ ở của chúng đây? Cho nên các thiên ma, quỷ thần, và yêu tinh quỷ quái đều sẽ đến não loạn khi ông vào chính định.

然nhiên 彼bỉ 諸chư 魔ma雖tuy 有hữu 大đại 怒nộ彼bỉ 塵trần 勞lao 內nội汝nhữ 妙diệu 覺giác 中trung如như 風phong 吹xuy 光quang如như 刀đao 斷đoạn 水thủy了liễu 不bất 相tương 觸xúc汝nhữ 如như 沸phí 湯thang彼bỉ 如như 堅kiên 冰băng暖noãn 氣khí 漸tiệm 鄰lân不bất 日nhật 消tiêu 殞vẫn徒đồ 恃thị 神thần 力lực但đãn 為vi 其kỳ 客khách成thành 就tựu 破phá 亂loạn由do 汝nhữ 心tâm 中trung五ngũ 陰ấm 主chủ 人nhân主chủ 人nhân 若nhược 迷mê客khách 得đắc 其kỳ 便tiện
Mặc dầu chúng ma kia nổi cơn thịnh nộ, nhưng chúng chỉ là trần lao khi ông trụ ở trong diệu giác. Chúng sẽ như gió thổi ánh sáng, như dao chém vào nước, và vĩnh viễn không thể tiếp xúc. Ông sẽ như nước sôi và chúng ví như tảng băng; khi hơi nóng đến gần, băng đá sẽ tiêu tan. Chúng cậy nương vào thần lực để có thể tạm ghé thăm ông một lát. Chúng chỉ có thể thành công não loạn khi trong tâm của ông, là chủ nhân của năm uẩn, nhưng lại bị mê muội nên du khách mới thừa cơ trục lợi.

當đương 處xử 禪thiền 那na覺giác 悟ngộ 無vô 惑hoặc則tắc 彼bỉ 魔ma 事sự無vô 奈nại 汝nhữ 何hà陰ấm 消tiêu 入nhập 明minh則tắc 彼bỉ 群quần 邪tà咸hàm 受thọ 幽u 氣khí明minh 能năng 破phá 暗ám近cận 自tự 消tiêu 殞vẫn如như 何hà 敢cảm 留lưu擾nhiễu 亂loạn 禪thiền 定định若nhược 不bất 明minh 悟ngộ被bị 陰ấm 所sở 迷mê則tắc 汝nhữ 阿A 難Nan必tất 為vi 魔ma 子tử成thành 就tựu 魔ma 人nhân
Khi trụ trong thiền định với giác ngộ minh liễu, làm sao những việc ma kia có thể ảnh hưởng đến ông chứ? Khi năm uẩn tiêu tan, ông sẽ vào ánh sáng của trí tuệ. Chúng tà ma kia đều nương âm khí và quang minh của ông có thể phá tan u ám. Nếu chúng đến gần thì sẽ tự hủy diệt. Thế thì làm sao chúng dám nán lại để nhiễu loạn thiền định của ông chứ? Nhưng nếu chưa khai ngộ minh liễu và bị năm uẩn mê hoặc thì chính ông, Khánh Hỷ, chắc chắn sẽ làm con của ma và chính mình cũng trở thành ma.

如như 摩Ma 登Đăng 伽Già殊thù 為vi 眇miễu 劣liệt彼bỉ 唯duy 咒chú 汝nhữ破phá 佛Phật 律luật 儀nghi八bát 萬vạn 行hạnh 中trung只chỉ 毀hủy 一nhất 戒giới心tâm 清thanh 淨tịnh 故cố尚thượng 未vị 淪luân 溺nịch此thử 乃nãi 隳huy 汝nhữ寶bảo 覺giác 全toàn 身thân如như 宰tể 臣thần 家gia忽hốt 逢phùng 籍tịch 沒một宛uyển 轉chuyển 零linh 落lạc無vô 可khả 哀ai 救cứu
Trường hợp ông gặp người con gái thuộc bộ tộc Mātaṅga [ma tân ga] là một ngoại lệ, và đó chỉ là sự cố nhỏ. Cô ta chỉ dùng chú thuật để khiến ông phá hủy luật nghi của Phật. Trong 80.000 giới hạnh, cùng lắm ông chỉ phạm một giới. Do bởi tâm của ông thanh tịnh nên ông vẫn chưa đọa trầm luân. Tuy nhiên, nếu uẩn ma đã có thể hủy diệt bảo giác toàn thân của ông, thì ông sẽ như thành viên trong gia đình của một đại thần, tài sản bất chợt bị tịch thu; gia cảnh điêu tàn và không ai có thể cứu giúp.
阿A 難Nan 當đương 知tri汝nhữ 坐tọa 道Đạo 場Tràng銷tiêu 落lạc 諸chư 念niệm其kỳ 念niệm 若nhược 盡tận則tắc 諸chư 離ly 念niệm一nhất 切thiết 精tinh 明minh動động 靜tĩnh 不bất 移di憶ức 忘vong 如như 一nhất當đương 住trụ 此thử 處xứ入nhập 三tam 摩ma 地địa如như 明minh 目mục 人nhân處xử 大đại 幽u 暗ám精tinh 性tính 妙diệu 淨tịnh心tâm 未vị 發phát 光quang此thử 則tắc 名danh 為vi色sắc 陰ấm 區khu 宇vũ
Này Khánh Hỷ! Nên biết rằng mọi niệm sẽ tiêu vong khi ông ngồi Đạo Tràng. Khi vọng niệm của ông dừng hẳn, lúc đó sẽ chỉ còn lại giác minh tinh nguyên. Dao động ở ngoài tâm ông sẽ dường như tĩnh lặng, và niệm hiện tại trong tâm ông sẽ dường như vô niệm. Khi trụ ở cảnh giới ấy, ông liền vào chính định. Ông sẽ như người mắt sáng ở nơi u ám. Lúc đó tính tinh nguyên của ông sẽ thanh tịnh vi diệu, nhưng tâm của ông thì vẫn chưa phát sáng. Đây gọi là đã tới khu vực của sắc uẩn.

若nhược 目mục 明minh 朗lãng十thập 方phương 洞đỗng 開khai無vô 復phục 幽u 黯ảm名danh 色sắc 陰ấm 盡tận是thị 人nhân 則tắc 能năng超siêu 越việt 劫kiếp 濁trược觀quán 其kỳ 所sở 由do堅kiên 固cố 妄vọng 想tưởng以dĩ 為vi 其kỳ 本bổn
Khi tâm nhãn của ông trở nên trong sáng, mười phương mở toát và chẳng còn u ám. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của sắc uẩn. Người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trược của thời gian, quán sát nguyên do của sắc uẩn và thấy vọng tưởng kiên cố là căn bổn của nó.

阿A 難Nan當đương 在tại 此thử 中trung精tinh 研nghiên 妙diệu 明minh四tứ 大đại 不bất 織chức少thiểu 選tuyển 之chi 間gian身thân 能năng 出xuất 礙ngại此thử 名danh 精tinh 明minh流lưu 溢dật 前tiền 境cảnh斯tư 但đãn 功công 用dụng暫tạm 得đắc 如như 是thị非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[1] Này Khánh Hỷ! Đương lúc ở tinh thần u ám, sự nghiên cứu tinh chuyên ở trong diệu minh của họ sẽ có thể hiển lộ ra rằng, bốn đại cứu cánh chẳng đan siết với nhau. Chỉ một thoáng, người ấy có thể rời thân thể của mình. Cảnh hiện này gọi là giác minh tinh nguyên có thể tràn vào cảnh hiện ở trước. Đây là do sự dụng công của người ấy nên mới tạm thời được cảnh giới như thế. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

阿A 難Nan復phục 以dĩ 此thử 心tâm精tinh 研nghiên 妙diệu 明minh其kỳ 身thân 內nội 徹triệt是thị 人nhân 忽hốt 然nhiên於ư 其kỳ 身thân 內nội拾thập 出xuất 蟯nhiêu 蛔hồi身thân 相tướng 宛uyển 然nhiên亦diệc 無vô 傷thương 毀hủy此thử 名danh 精tinh 明minh流lưu 溢dật 形hình 體thể斯tư 但đãn 精tinh 行hành暫tạm 得đắc 如như 是thị非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[2] Lại nữa, Khánh Hỷ! Đương lúc ở tinh thần u ám, sự nghiên cứu tinh chuyên ở trong diệu minh của họ sẽ có thể làm cho người ấy thấy rõ bên trong thân thể của mình. Hốt nhiên người ấy có thể bốc lấy những con giun ở trong bụng bỏ ra ngoài mà không hề tổn hại thân thể của mình lẫn ký sinh trùng. Cảnh hiện này gọi là giác minh tinh nguyên có thể tràn vào thân thể. Đây là do sự tinh tấn tu hành của người ấy nên mới tạm thời được cảnh giới như thế. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm內nội 外ngoại 精tinh 研nghiên其kỳ 時thời 魂hồn 魄phách意ý 志chí 精tinh 神thần除trừ 執chấp 受thọ 身thân餘dư 皆giai 涉thiệp 入nhập互hỗ 為vi 賓tân 主chủ忽hốt 於ư 空không 中trung聞văn 說thuyết 法Pháp 聲thanh或hoặc 聞văn 十thập 方phương同đồng 敷phu 密mật 義nghĩa此thử 名danh 精tinh 魄phách遞đệ 相tương 離ly 合hợp成thành 就tựu 善thiện 種chủng暫tạm 得đắc 如như 是thị非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[3] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, sự nghiên cứu tinh chuyên của họ sẽ có thể hướng ra cả trong lẫn ngoài. Bấy giờ hồn phách và ý chí tinh thần của người ấy có thể sẽ tách rời, kết hợp, hoặc hoán đổi vai trò. Hốt nhiên giữa hư không, người ấy nghe có tiếng thuyết Pháp, hoặc nghe có âm thanh khắp mười phương đồng thời diễn nói mật nghĩa. Cảnh hiện này gọi là tinh thần cùng hồn phách lần lượt phân ly và kết hợp lẫn nhau do sự thành tựu căn lành. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm澄trừng 露lộ 皎hiệu 徹triệt內nội 光quang 發phát 明minh十thập 方phương 遍biến 作tác閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 色sắc一nhất 切thiết 種chủng 類loại化hóa 為vi 如Như 來Lai於ư 時thời 忽hốt 見kiến毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na踞cứ 天thiên 光quang 臺đài千thiên 佛Phật 圍vi 繞nhiễu百bách 億ức 國quốc 土độ及cập 與dữ 蓮liên 華hoa俱câu 時thời 出xuất 現hiện此thử 名danh 心tâm 魂hồn靈linh 悟ngộ 所sở 染nhiễm心tâm 光quang 研nghiên 明minh照chiếu 諸chư 世thế 界giới暫tạm 得đắc 如như 是thị非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[4] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, một ánh sáng rực rỡ có thể sẽ hiện ra ở trong tâm của người ấy và chiếu soi khắp mười phương với màu sắc như vàng ở dưới sông tại châu Thắng Kim. Người ấy có thể sẽ thấy tất cả muôn loài hóa thành chư Như Lai. Bấy giờ người ấy hốt nhiên sẽ thấy Đức Phật Quang Minh Biến Chiếu đang ngồi ở trên đài thiên quang với 1.000 Đức Phật ở xung quanh; mỗi vị Phật kia ngồi trên tòa hoa sen và sẽ đồng thời hiện ra 100 ức quốc độ. Cảnh hiện này gọi là tâm và hồn phách thấm nhuộm với giác ngộ linh thiêng ở giữa lúc tâm chiếu soi tường tận các thế giới. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm精tinh 研nghiên 妙diệu 明minh觀quán 察sát 不bất 停đình抑ức 按án 降hàng 伏phục制chế 止chỉ 超siêu 越việt於ư 時thời 忽hốt 然nhiên十thập 方phương 虛hư 空không成thành 七thất 寶bảo 色sắc或hoặc 百bách 寶bảo 色sắc同đồng 時thời 遍biến 滿mãn不bất 相tương 留lưu 礙ngại青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch各các 各các 純thuần 現hiện此thử 名danh 抑ức 按án功công 力lực 逾du 分phân暫tạm 得đắc 如như 是thị非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[5] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, sự quán sát và nghiên cứu tinh chuyên ở trong diệu minh của họ sẽ có thể chẳng được đình chỉ. Khi người ấy cố gắng hàng phục và khống chế để nó không vượt mất kiểm soát, bấy giờ hư không khắp mười phương hốt nhiên trở thành màu sắc của bảy báu hay màu sắc của trăm báu. Mỗi màu sắc đó sẽ đồng thời trùm khắp hư không mà chẳng hề ngăn ngại lẫn nhau. Người ấy sẽ thấy rõ xanh vàng đỏ trắng với từng màu không xen tạp. Cảnh hiện này gọi là kiềm chế sự quán sát để không vượt mất kiểm soát. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm研nghiên 究cứu 澄trừng 徹triệt精tinh 光quang 不bất 亂loạn忽hốt 於ư 夜dạ 半bán在tại 暗ám 室thất 內nội見kiến 種chủng 種chủng 物vật不bất 殊thù 白bạch 晝trú而nhi 暗ám 室thất 物vật亦diệc 不bất 除trừ 滅diệt此thử 名danh 心tâm 細tế密mật 澄trừng 其kỳ 見kiến所sở 視thị 洞đỗng 幽u暫tạm 得đắc 如như 是thị非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[6] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, sự nghiên cứu thông triệt của họ sẽ có thể phóng ra một ánh sáng tinh thuần không tạp loạn. Hốt nhiên ở trong căn phòng tối vào giữa đêm, họ có thể nhìn thấy muôn thứ đồ vật mà chẳng khác gì như giữa ban ngày; những đồ vật mà dẫu ở ban ngày vẫn không thấy, nhưng giờ đây họ có thể sẽ thấy rõ ràng. Cảnh hiện này gọi là thanh lọc tâm nhãn để hiển lộ vật ẩn kín và thấy khắp nơi u khuất. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm圓viên 入nhập 虛hư 融dung四tứ 肢chi 忽hốt 然nhiên同đồng 於ư 草thảo 木mộc火hỏa 燒thiêu 刀đao 斫chước曾tằng 無vô 所sở 覺giác又hựu 則tắc 火hỏa 光quang不bất 能năng 燒thiêu 爇nhiệt縱túng 割cát 其kỳ 肉nhục猶do 如như 削tước 木mộc此thử 名danh 塵trần 併tinh排bài 四tứ 大đại 性tính一nhất 向hướng 入nhập 純thuần暫tạm 得đắc 如như 是thị非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[7] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, những gì ở trong và những gì ở ngoài có thể sẽ hòa quyện vào nhau ở bên trong sự nhận biết của người ấy. Hốt nhiên người ấy cảm thấy chẳng còn cảm giác ở tứ chi của mình và nghĩ rằng chúng đồng như cỏ cây. Dẫu cho bị lửa thiêu đao chém thì người ấy cũng hoàn toàn không cảm giác. Ngọn lửa chẳng thể thiêu đốt họ, và dẫu cho thân thể bị xẻo thịt thì người ấy chỉ cảm giác như vót gỗ. Cảnh hiện này gọi là bài trừ bốn đại để các trần tan biến và chỉ còn lại sự nhận biết. Đây chỉ là cảnh giới tạm thời. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh淨tịnh 心tâm 功công 極cực忽hốt 見kiến 大đại 地địa十thập 方phương 山sơn 河hà皆giai 成thành 佛Phật 國quốc具cụ 足túc 七thất 寶bảo光quang 明minh 遍biến 滿mãn又hựu 見kiến 恆Hằng 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai遍biến 滿mãn 空không 界giới樓lâu 殿điện 華hoa 麗lệ下hạ 見kiến 地địa 獄ngục上thượng 觀quan 天thiên 宮cung得đắc 無vô 障chướng 礙ngại此thử 名danh 欣hân 厭yếm凝ngưng 想tưởng 日nhật 深thâm想tưởng 久cửu 化hóa 成thành非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[8] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, người ấy có thể sẽ thành tựu thanh tịnh, và do thanh tịnh tâm của mình nên công phu của họ đạt đến cực độ. Hốt nhiên người ấy có thể sẽ thấy sông núi đất đai ở khắp mười phương đều trở thành cõi Phật, đầy đủ bảy báu, và tràn đầy quang minh. Người ấy lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng và cung điện lầu các hoa lệ trùm khắp cõi giới hư không. Người ấy có thể thấy địa ngục ở dưới và thiên cung ở trên mà chẳng bị chướng ngại. Cảnh hiện này gọi là nghĩ tưởng của thích và ghét dần dần chuyển hóa thanh tịnh theo sự lắng ngưng tư tưởng càng ngày càng sâu. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm研nghiên 究cứu 深thâm 遠viễn忽hốt 於ư 中trung 夜dạ遙diêu 見kiến 遠viễn 方phương市thị 井tỉnh 街nhai 巷hạng親thân 族tộc 眷quyến 屬thuộc或hoặc 聞văn 其kỳ 語ngữ此thử 名danh 迫bách 心tâm逼bức 極cực 飛phi 出xuất故cố 多đa 隔cách 見kiến非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm名danh 善thiện 境cảnh 界giới若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[9] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, người ấy có thể sẽ nghiên cứu về những nơi xa xôi. Hốt nhiên ở giữa đêm, người ấy có thể sẽ thấy chợ búa, giếng nước, ngã tư đường, và ngõ hẻm từ xa. Người ấy có thể sẽ thấy thân tộc quyến thuộc, hoặc có thể nghe được họ trò chuyện. Cảnh hiện này gọi là tâm bị bức ép đến cực độ nên nó bay ra ngoài để thấy tầm nhìn mà đa phần bị ngăn cách. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

又hựu 以dĩ 此thử 心tâm研nghiên 究cứu 精tinh 極cực見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức形hình 體thể 變biến 移di少thiểu 選tuyển 無vô 端đoan種chủng 種chủng 遷thiên 改cải此thử 名danh 邪tà 心tâm含hàm 受thọ 魑si 魅mị或hoặc 遭tao 天thiên 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腹phúc無vô 端đoan 說thuyết 法pháp通thông 達đạt 妙diệu 義nghĩa非phi 為vi 聖thánh 證chứng不bất 作tác 聖thánh 心tâm魔ma 事sự 消tiêu 歇hiết若nhược 作tác 聖thánh 解giải即tức 受thọ 群quần 邪tà
[10] Lại nữa, đương lúc ở tinh thần u ám, người ấy có thể sẽ thấy mình làm một vị Thiện Tri Thức trong khi nghiên cứu tinh chuyên cực độ. Người ấy sẽ có thể biến đổi hình dáng trong chớp nhoáng và không ngừng thay đổi muôn loại hình thù. Cảnh hiện này gọi là lòng tà chiêu dụ yêu tinh hoặc bị thiên ma nhập tâm trí. Đương lúc bị nhập, người ấy giảng pháp vô căn cứ và cho rằng mình đã thông đạt diệu nghĩa. Đó không phải là dấu hiệu chứng thánh Quả. Nếu ai chẳng khởi tâm đắc quả vị của bậc thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì họ sẽ bị chúng tà ma nhiễu loạn.

阿A 難Nan如như 是thị 十thập 種chủng禪thiền 那na 現hiện 境cảnh皆giai 是thị 色sắc 陰ấm用dụng 心tâm 交giao 互hỗ故cố 現hiện 斯tư 事sự眾chúng 生sinh 頑ngoan 迷mê不bất 自tự 忖thốn 量lượng逢phùng 此thử 因nhân 緣duyên迷mê 不bất 自tự 識thức謂vị 言ngôn 登đăng 聖thánh大đại 妄vọng 語ngữ 成thành墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Này Khánh Hỷ! Mười loại cảnh hiện giữa lúc tu tập tĩnh lự như thế, đều là do sự giao tiếp của tâm với sắc uẩn nên mới xuất hiện những việc ấy. Do chúng sinh mê muội và chẳng thể tự suy ngẫm chính xác nên khi gặp những trường hợp đó, họ sẽ mê muội và chẳng thể tự nhận biết, rồi nói rằng mình đã thăng lên quả vị của bậc thánh. Do vì đã thành lập đại vọng ngữ như thế nên họ sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

汝nhữ 等đẳng 當đương 依y如Như 來Lai 滅diệt 後hậu於ư 末Mạt 法Pháp 中trung宣tuyên 示thị 斯tư 義nghĩa無vô 令linh 天thiên 魔ma得đắc 其kỳ 方phương 便tiện保bảo 持trì 覆phú 護hộ成thành 無vô 上thượng 道Đạo
Sau khi Ta diệt độ, các ông phải tuyên giảng nghĩa này cho chúng sinh vào thời Mạt Pháp và chớ để thiên ma thừa cơ trục lợi. Hãy bảo hộ và che chở những vị tu hành để họ có thể thành tựu Đạo vô thượng.
阿A 難Nan彼bỉ 善thiện 男nam 子tử修tu 三tam 摩ma 提đề奢Xa 摩Ma 他Tha 中trung色sắc 陰ấm 盡tận 者giả見kiến 諸chư 佛Phật 心tâm如như 明minh 鏡kính 中trung顯hiển 現hiện 其kỳ 像tượng若nhược 有hữu 所sở 得đắc而nhi 未vị 能năng 用dụng猶do 如như 魘yểm 人nhân手thủ 足túc 宛uyển 然nhiên見kiến 聞văn 不bất 惑hoặc心tâm 觸xúc 客khách 邪tà而nhi 不bất 能năng 動động此thử 則tắc 名danh 為vi受thọ 陰ấm 區khu 宇vũ
Này Khánh Hỷ! Khi thiện nam tử kia tu hành chính định đạt đến chấm dứt của sắc uẩn và ở trong Pháp tu Chỉ, người ấy có thể sẽ thấy tâm của chư Phật tựa như ảnh tượng hiển hiện trong một tấm gương sáng. Giả sử đạt được điều ấy nhưng họ vẫn chưa có thể biết sử dụng làm sao. Ví như người bị bóng đè, mặc dầu tay chân còn nguyên vẹn và thị giác với thính giác chẳng u mê, nhưng do tâm tiếp xúc với khách tà nên không thể cử động. Đây gọi là đã tới khu vực của thọ uẩn.

若nhược 魘yểm 咎cữu 歇hiết其kỳ 心tâm 離ly 身thân反phản 觀quán 其kỳ 面diện去khứ 住trụ 自tự 由do無vô 復phục 留lưu 礙ngại名danh 受thọ 陰ấm 盡tận是thị 人nhân 則tắc 能năng超siêu 越việt 見kiến 濁trược觀quán 其kỳ 所sở 由do虛hư 明minh 妄vọng 想tưởng以dĩ 為vi 其kỳ 本bổn
Nếu sự tê cứng dừng nghỉ, tâm của người ấy sẽ có thể rời thân xác và xoay ngược để nhìn gương mặt của mình. Lúc ấy họ có thể tự do rời khỏi hoặc ở lại mà chẳng còn trở ngại. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của thọ uẩn. Người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trược của cái thấy, quán sát nguyên do của thọ uẩn và thấy vọng tưởng hư ảo là căn bổn của nó.

阿A 難Nan彼bỉ 善thiện 男nam 子tử當đương 在tại 此thử 中trung得đắc 大đại 光quang 耀diệu其kỳ 心tâm 發phát 明minh內nội 抑ức 過quá 分phần忽hốt 於ư 其kỳ 處xứ發phát 無vô 窮cùng 悲bi如như 是thị 乃nãi 至chí觀quan 見kiến 蚊văn 虻manh猶do 如như 赤xích 子tử心tâm 生sinh 憐lân 愍mẫn不bất 覺giác 流lưu 淚lệ此thử 名danh 功công 用dụng抑ức 摧tồi 過quá 越việt
[1] Này Khánh Hỷ! Đương lúc ở trong định đó, thiện nam tử kia có thể sẽ trải nghiệm một ánh sáng lớn rực rỡ bên trong. Nếu đè nén tâm của mình quá mức, người ấy hốt nhiên ở nơi đó phát khởi bi ai vô cùng. Như vậy cho đến chỉ nhìn con ruồi con muỗi mà họ cũng xem như con đầu lòng của mình, rồi sinh lòng thương xót và bất giác rơi lệ. Cảnh hiện này gọi là ức chế quá độ trong việc dụng công.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng覺giác 了liễu 不bất 迷mê久cửu 自tự 消tiêu 歇hiết若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 悲bi 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ見kiến 人nhân 則tắc 悲bi啼đề 泣khấp 無vô 限hạn失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Một khi hiểu rõ thì họ sẽ không mê lầm và lâu dần thì nó cũng tự động tiêu tan. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì ma bi ai sẽ nhập tâm trí của họ. Khi thấy người khác, họ cảm thấy buồn bã và khóc lóc thảm thiết. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

阿A 難Nan又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch勝thắng 相tướng 現hiện 前tiền感cảm 激kích 過quá 分phần忽hốt 於ư 其kỳ 中trung生sinh 無vô 限hạn 勇dũng其kỳ 心tâm 猛mãnh 利lợi志chí 齊tề 諸chư 佛Phật謂vị 三tam 僧tăng 祇kỳ一nhất 念niệm 能năng 越việt此thử 名danh 功công 用dụng陵lăng 率suất 過quá 越việt
[2] Lại nữa, Khánh Hỷ! Đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Với thắng tướng hiện tiền, người ấy có thể sẽ cảm kích quá mức. Hốt nhiên ở trong ấy, họ sinh khởi dũng cảm vô hạn và cho rằng tâm uy mãnh của mình ngang bằng với chư Phật. Người ấy bảo rằng một niệm của họ có thể siêu việt ba vô số kiếp. Cảnh hiện này gọi là hấp tấp quá độ trong việc dụng công.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng覺giác 了liễu 不bất 迷mê久cửu 自tự 消tiêu 歇hiết若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 狂cuồng 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ見kiến 人nhân 則tắc 誇khoa我ngã 慢mạn 無vô 比tỉ其kỳ 心tâm 乃nãi 至chí上thượng 不bất 見kiến 佛Phật下hạ 不bất 見kiến 人nhân失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Một khi hiểu rõ thì họ sẽ không mê lầm và lâu dần thì nó cũng tự động tiêu tan. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì ma điên cuồng sẽ nhập tâm trí của họ. Khi thấy người khác, họ khoe khoang và ngã mạn vô cùng. Cho đến tâm của người ấy còn chẳng thấy chư Phật ở trên và chẳng thấy phàm nhân ở dưới. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch前tiền 無vô 新tân 證chứng歸quy 失thất 故cố 居cư智trí 力lực 衰suy 微vi入nhập 中trung 隳huy 地địa迥huýnh 無vô 所sở 見kiến心tâm 中trung 忽hốt 然nhiên生sinh 大đại 枯khô 渴khát於ư 一nhất 切thiết 時thời沉trầm 憶ức 不bất 散tán將tương 此thử 以dĩ 為vi勤cần 精tinh 進tấn 相tướng此thử 名danh 修tu 心tâm無vô 慧tuệ 自tự 失thất
[3] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Người ấy có thể sẽ cảm thấy không có gì mới ở trước để chứng đắc và giữa khi ấy thì chẳng thể quay lại cảnh giới cũ. Do vậy trí lực suy kém, rồi cõi lòng đi vào chốn điêu tàn và nhìn xa xăm chẳng thấy gì. Trong tâm của họ bỗng nhiên sinh khởi sự khô khan và khao khát dữ dội. Ở tất cả mọi lúc, người ấy chìm vào nỗi nhớ không phai. Người ấy sẽ cho rằng đó là tướng trạng của tinh tấn chuyên cần. Cảnh hiện này gọi là tự mình thất bại trong việc tu tâm thiếu trí tuệ.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 憶ức 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ旦đán 夕tịch 撮toát 心tâm懸huyền 在tại 一nhất 處xứ失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì ma ký ức sẽ nhập tâm trí của họ. Từ sáng đến tối, sự nhung nhớ ấy càng siết buộc tâm trí và làm cho họ chẳng thể buông xả. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch慧tuệ 力lực 過quá 定định失thất 於ư 猛mãnh 利lợi以dĩ 諸chư 勝thắng 性tính懷hoài 於ư 心tâm 中trung自tự 心tâm 已dĩ 疑nghi是thị 盧Lô 舍Xá 那Na得đắc 少thiểu 為vi 足túc此thử 名danh 用dụng 心tâm亡vong 失thất 恆hằng 審thẩm溺nịch 於ư 知tri 見kiến
[4] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Người ấy có thể sẽ phát triển tuệ lực trội hơn thiền định nên kết quả là họ sẽ có thể mất đi sự dũng cảm. Với những điều thù thắng ôm giữ trong lòng, tâm của họ sẽ nhầm lẫn mà cho rằng mình đã trở thành Đức Phật Biến Chiếu. Sự thật thì người ấy chỉ được một chút mà cho là đủ. Cảnh hiện này gọi là ở trong việc dụng tâm tu hành đã quên mất phải luôn thẩm tường khi chìm vào tri kiến của mình.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 下hạ 劣liệt易dị 知tri 足túc 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ見kiến 人nhân 自tự 言ngôn我ngã 得đắc 無vô 上thượng第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma dễ dàng vừa ý với thành quả hạ liệt nhập tâm trí của họ. Khi thấy người khác, họ sẽ nói rằng mình đã được Chân Lý Cứu Cánh vô thượng. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch所sở 證chứng 未vị 獲hoạch故cố 心tâm 已dĩ 亡vong歷lịch 覽lãm 二nhị 際tế自tự 生sinh 艱gian 險hiểm於ư 心tâm 忽hốt 然nhiên生sinh 無vô 盡tận 憂ưu如như 坐tọa 鐵thiết 床sàng如như 飲ẩm 毒độc 藥dược心tâm 不bất 欲dục 活hoạt常thường 求cầu 於ư 人nhân令linh 害hại 其kỳ 命mạng早tảo 取thủ 解giải 脫thoát此thử 名danh 修tu 行hành失thất 於ư 方phương 便tiện
[5] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Người ấy có thể sẽ cảm thấy chưa chứng đắc điều gì mới và giữa khi ấy thì chẳng thể quay lại cảnh giới cũ. Khi nhìn lại cảnh giới ở sau và hướng đến cảnh giới ở trước, họ tự mình sinh khởi gian nan nguy hiểm, rồi hốt nhiên sinh ưu lo vô cùng. Người ấy cảm thấy như ngồi trên giường sắt hoặc như uống thuốc độc. Với tâm trí chẳng muốn sống, họ luôn van xin người khác hãy giết hại tính mạng của mình để có thể sớm giải thoát. Cảnh hiện này gọi là đánh mất phương tiện trong việc tu hành.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 一nhất 分phần常thường 憂ưu 愁sầu 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ手thủ 執chấp 刀đao 劍kiếm自tự 割cát 其kỳ 肉nhục欣hân 其kỳ 捨xả 壽thọ或hoặc 常thường 憂ưu 愁sầu走tẩu 入nhập 山sơn 林lâm不bất 耐nại 見kiến 人nhân失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma thường ưu sầu nhập tâm trí của họ. Người ấy có thể sẽ cầm lấy dao hoặc kiếm để tự cắt thịt của mình và vui vẻ xả bỏ mạng sống. Hoặc họ có thể sẽ luôn ưu sầu, rồi bỏ chạy vào núi rừng vì không thể chịu nổi khi thấy người khác. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch處xử 清thanh 淨tịnh 中trung心tâm 安an 隱ẩn 後hậu忽hốt 然nhiên 自tự 有hữu無vô 限hạn 喜hỷ 生sinh心tâm 中trung 歡hoan 悅duyệt不bất 能năng 自tự 止chỉ此thử 名danh 輕khinh 安an無vô 慧tuệ 自tự 禁cấm
[6] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Người ấy có thể sẽ ở trong trạng thái thanh tịnh và tâm được an ổn. Sau đó bỗng dưng tự nhiên có một niềm vui vô hạn nảy sinh và trong lòng của họ hân hoan đến nỗi chẳng thể tự kiềm chế. Cảnh hiện này gọi là được tâm khinh an nhưng thiếu trí tuệ để tự kiềm chế.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 一nhất 分phần好hiếu 喜hỷ 樂lạc 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ見kiến 人nhân 則tắc 笑tiếu於ư 衢cù 路lộ 傍bàng自tự 歌ca 自tự 舞vũ自tự 謂vị 已dĩ 得đắc無vô 礙ngại 解giải 脫thoát失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma ưa thích vui sướng nhập tâm trí của họ. Họ sẽ cười khi trông thấy người khác, tự động ca múa ở giữa ngã tư đường, và tự cho mình đã được giải thoát vô ngại. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch自tự 謂vị 已dĩ 足túc忽hốt 有hữu 無vô 端đoan大đại 我ngã 慢mạn 起khởi如như 是thị 乃nãi 至chí慢mạn 與dữ 過quá 慢mạn及cập 慢mạn 過quá 慢mạn或hoặc 增tăng 上thượng 慢mạn或hoặc 卑ty 劣liệt 慢mạn一nhất 時thời 俱câu 發phát心tâm 中trung 尚thượng 輕khinh十thập 方phương 如Như 來Lai何hà 況huống 下hạ 位vị聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác此thử 名danh 見kiến 勝thắng無vô 慧tuệ 自tự 救cứu
[7] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Người ấy có thể sẽ tự cho rằng mình đã tu tập đủ rồi. Hốt nhiên vô cớ họ dấy khởi đại ngã mạn [4]. Như vậy cho đến mạn [1], quá mạn [2], mạn quá mạn [3], tăng thượng mạn [5], ty liệt mạn [6], và tà mạn [7]. Những cảm xúc này đồng thời phát khởi và trong lòng còn khinh cả mười phương Như Lai. Hà huống là các bậc thánh ở quả vị thấp hơn, như là Thanh Văn và Duyên Giác. Cảnh hiện này gọi là thấy mình thắng trội và thiếu trí tuệ để tự cứu mình ra khỏi cái thấy đó.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 一nhất 分phần大đại 我ngã 慢mạn 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ不bất 禮lễ 塔tháp 廟miếu摧tồi 毀hủy 經Kinh 像tượng
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma đại ngã mạn nhập tâm trí của họ. Người ấy sẽ phá hủy Kinh tượng và chẳng kính lễ chùa tháp.

謂vị 檀đàn 越việt 言ngôn
Họ nói với các vị thí chủ rằng:

此thử 是thị 金kim 銅đồng或hoặc 是thị 土thổ 木mộc經Kinh 是thị 樹thụ 葉diệp或hoặc 是thị 氈chiên 華hoa肉nhục 身thân 真chân 常thường不bất 自tự 恭cung 敬kính卻khước 崇sùng 土thổ 木mộc實thật 為vi 顛điên 倒đảo
'Mấy pho tượng được làm từ vàng, đồng, đất, hoặc gỗ mà thôi. Kinh chỉ viết trên lá cây hoặc lớp vải. Thân máu thịt mới là chân thật vĩnh hằng, nhưng các ngươi lại không cung phụng nó mà lại đi sùng bái gỗ đất. Đó thật là điên đảo!'

其kỳ 深thâm 信tín 者giả從tùng 其kỳ 毀hủy 碎toái埋mai 棄khí 地địa 中trung疑nghi 誤ngộ 眾chúng 生sinh入nhập 無Vô 間Gián 獄Ngục失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Những ai tin sâu lời nói của họ nên sẽ ùa theo mà hủy hoại Kinh tượng và chôn bỏ dưới đất. Kẻ đó sẽ làm cho mọi người ngờ vực hiểu sai, rồi dẫn chúng sinh vào Địa ngục Vô Gián. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch於ư 精tinh 明minh 中trung圓viên 悟ngộ 精tinh 理lý得đắc 大đại 隨tùy 順thuận其kỳ 心tâm 忽hốt 生sinh無vô 量lượng 輕khinh 安an己kỷ 言ngôn 成thành 聖thánh得đắc 大đại 自tự 在tại此thử 名danh 因nhân 慧tuệ獲hoạch 諸chư 輕khinh 清thanh
[8] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Người ấy có thể sẽ ở trong minh liễu tinh thuần mà viên ngộ tinh lý và được đại tùy thuận. Khi đó tâm của họ hốt nhiên cảm thấy tràn đầy khinh an. Người ấy có thể sẽ tự cho mình đã trở thành bậc thánh và được đại tự tại. Cảnh hiện này gọi là nhân bởi trí tuệ mà được khinh an và thanh thản.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 一nhất 分phần好hiếu 輕khinh 清thanh 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ自tự 謂vị 滿mãn 足túc更cánh 不bất 求cầu 進tiến此thử 等đẳng 多đa 作tác無vô 聞văn 比Bỉ 丘Khâu疑nghi 誤ngộ 眾chúng 生sinh墮đọa 阿A 鼻Tị 獄Ngục失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma ưa thích an nhàn nhập tâm trí của họ. Người ấy sẽ cho rằng mình đã tu quá đủ và không cầu tăng tiến thêm nữa. Hành vi của họ phần nhiều sẽ như những vị Bhikṣu không chịu học hỏi. Kẻ đó sẽ làm cho mọi người ngờ vực hiểu sai, rồi dẫn chúng sinh vào Địa ngục Vô Gián. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch於ư 明minh 悟ngộ 中trung得đắc 虛hư 明minh 性tính其kỳ 中trung 忽hốt 然nhiên歸quy 向hướng 永vĩnh 滅diệt撥bát 無vô 因nhân 果quả一nhất 向hướng 入nhập 空không空không 心tâm 現hiện 前tiền乃nãi 至chí 心tâm 生sinh長trường 斷đoạn 滅diệt 解giải此thử 名danh 定định 心tâm 沉trầm 沒một失thất 於ư 照chiếu 應ứng
[9] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Ở trong sự tỏ ngộ sáng suốt của họ, một hiểu biết hư ảo có thể sẽ sinh ra. Hốt nhiên ở trong đó, người ấy xu hướng về đoạn diệt vĩnh hằng, rồi bác bỏ không nhân quả và nhất hướng vào tư tưởng chẳng có gì cả. Khi ấy tư tưởng chẳng có gì hết hiện tiền và cho đến tâm của họ nảy sinh lý giải, rằng sau khi chết thì vĩnh viễn đoạn diệt. Cảnh hiện này gọi là định tâm chìm đắm nên mất đi sự nhận thức đúng đắn.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 空không 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ乃nãi 謗báng 持trì 戒giới名danh 為vi 小Tiểu 乘Thừa菩Bồ 薩Tát 悟ngộ 空không有hữu 何hà 持trì 犯phạm
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma cho rằng không có gì hết nhập tâm trí của họ. Thậm chí người ấy sẽ hủy báng việc giữ giới mà gọi đó là Pháp Nhị Thừa. Còn bậc Bồ-tát đã ngộ pháp không thì làm sao có liên can gì đến trì giới hay phạm giới chứ?

其kỳ 人nhân 常thường 於ư信tín 心tâm 檀đàn 越việt飲ẩm 酒tửu 噉đạm 肉nhục廣quảng 行hành 淫dâm 穢uế因nhân 魔ma 力lực 故cố攝nhiếp 其kỳ 前tiền 人nhân不bất 生sinh 疑nghi 謗báng鬼quỷ 心tâm 久cửu 入nhập或hoặc 食thực 屎thỉ 尿niệu與dữ 酒tửu 肉nhục 等đẳng一nhất 種chủng 俱câu 空không破phá 佛Phật 律luật 儀nghi誤ngộ 入nhập 人nhân 罪tội失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Ở trước những thí chủ tin tưởng của họ, người ấy luôn uống rượu ăn thịt và chuyên làm việc dâm ô. Nhân bởi ma lực thu nhiếp nên đồ chúng không sinh nghi ngờ hay phỉ báng họ. Khi tâm quỷ nhập đã lâu, họ chẳng ngại uống nước tiểu hoặc ăn phân, và bảo rằng rượu thịt phân tiểu đều đồng một loại như hư không. Kẻ đó sẽ phá hoại giới luật uy nghi của Phật và dẫn dắt người khác cùng phạm tội. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

又hựu 彼bỉ 定định 中trung諸chư 善thiện 男nam 子tử見kiến 色sắc 陰ấm 消tiêu受thọ 陰ấm 明minh 白bạch味vị 其kỳ 虛hư 明minh深thâm 入nhập 心tâm 骨cốt其kỳ 心tâm 忽hốt 有hữu無vô 限hạn 愛ái 生sinh愛ái 極cực 發phát 狂cuồng便tiện 為vi 貪tham 欲dục此thử 名danh 定định 境cảnh安an 順thuận 入nhập 心tâm無vô 慧tuệ 自tự 持trì誤ngộ 入nhập 諸chư 欲dục
[10] Lại nữa, đương lúc ở trong định đó, một khi đã thấy sắc uẩn tiêu tan, thiện nam tử kia sẽ thấy rõ thọ uẩn xuất hiện. Bây giờ sự hiểu biết hư ảo ở trước có thể sẽ vào sâu tâm cốt. Lòng của họ hốt nhiên khởi sinh ái dục vô hạn. Khi sự ham muốn dâm dục đến cực điểm thì họ có thể sẽ phát cuồng. Cảnh hiện này gọi là trạng thái an định thuận ý nhập tâm và thiếu trí tuệ để tự hộ trì nên nhầm lẫn mà sa vào tham dục.

悟ngộ 則tắc 無vô 咎cữu非phi 為vi 聖thánh 證chứng若nhược 作tác 聖thánh 解giải則tắc 有hữu 欲dục 魔ma入nhập 其kỳ 心tâm 腑phủ一nhất 向hướng 說thuyết 欲dục為vi 菩Bồ 提Đề 道Đạo化hóa 諸chư 白bạch 衣y平bình 等đẳng 行hành 欲dục其kỳ 行hành 淫dâm 者giả名danh 持trì 法pháp 子tử
Nếu tỏ ngộ cảnh giới đó, họ sẽ không cho rằng mình đã chứng thánh Quả. Còn như cho rằng mình đã đắc quả vị của bậc thánh thì sẽ có loại ma tham dục nhập tâm trí của họ. Kẻ đó sẽ thường xuyên nói về tham dục chính là Đạo Bồ-tát, rồi dạy những cư sĩ tùy tiện hành dục, và những ai hành dâm sẽ gọi là đệ tử trì pháp.

鬼quỷ 神thần 力lực 故cố於ư 末mạt 世thế 中trung攝nhiếp 其kỳ 凡phàm 愚ngu其kỳ 數số 至chí 百bách如như 是thị 乃nãi 至chí一nhất 百bách 二nhị 百bách或hoặc 五ngũ 六lục 百bách多đa 滿mãn 千thiên 萬vạn魔ma 心tâm 生sinh 厭yếm離ly 其kỳ 身thân 體thể威uy 德đức 既ký 無vô陷hãm 於ư 王vương 難nạn疑nghi 誤ngộ 眾chúng 生sinh入nhập 無Vô 間Gián 獄Ngục失thất 於ư 正chính 受thọ當đương 從tùng 淪luân 墜trụy
Do phàm phu ngu mê dễ bị thu nhiếp bởi ma lực của quỷ thần ở vào thời Mạt Pháp, người ấy sẽ có thể thu hút 100, hoặc cho đến 200, hoặc 500, 600, 1.000, hay 10.000 tín đồ. Khi thiên ma nhập tâm trí của người ấy sinh lòng chán nản, nó sẽ rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ uy đức của họ tiêu vong và sẽ vướng vào vòng luật pháp. Kẻ đó sẽ làm cho mọi người ngờ vực hiểu sai, rồi dẫn chúng sinh vào Địa ngục Vô Gián. Do đã mất chính định nên họ sẽ sa ngã từ đây.

阿A 難Nan如như 是thị 十thập 種chủng禪thiền 那na 現hiện 境cảnh皆giai 是thị 受thọ 陰ấm用dụng 心tâm 交giao 互hỗ故cố 現hiện 斯tư 事sự眾chúng 生sinh 頑ngoan 迷mê不bất 自tự 忖thốn 量lượng逢phùng 此thử 因nhân 緣duyên迷mê 不bất 自tự 識thức謂vị 言ngôn 登đăng 聖thánh大đại 妄vọng 語ngữ 成thành墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Này Khánh Hỷ! Mười loại cảnh hiện giữa lúc tu tập tĩnh lự như thế, đều là do sự giao tiếp của tâm với thọ uẩn nên mới xuất hiện những việc ấy. Do chúng sinh mê muội và chẳng thể tự suy ngẫm chính xác nên khi gặp những trường hợp đó, họ sẽ mê muội và chẳng thể tự nhận biết, rồi nói rằng mình đã thăng lên quả vị của bậc thánh. Do vì đã thành lập đại vọng ngữ như thế nên họ sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

汝nhữ 等đẳng 亦diệc 當đương將tương 如Như 來Lai 語ngữ於ư 我ngã 滅diệt 後hậu傳truyền 示thị 末Mạt 法Pháp遍biến 令linh 眾chúng 生sinh開khai 悟ngộ 斯tư 義nghĩa無vô 令linh 天thiên 魔ma得đắc 其kỳ 方phương 便tiện保bảo 持trì 覆phú 護hộ成thành 無vô 上thượng 道Đạo
Sau khi Ta diệt độ, các ông phải mang lời của Như Lai để truyền dạy vào thời Mạt Pháp, hầu khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này và chớ để thiên ma thừa cơ trục lợi. Hãy bảo hộ và che chở những vị tu hành để họ có thể thành tựu Đạo vô thượng.
阿A 難Nan彼bỉ 善thiện 男nam 子tử修tu 三tam 摩ma 提đề受thọ 陰ấm 盡tận 者giả雖tuy 未vị 漏lậu 盡tận心tâm 離ly 其kỳ 形hình如như 鳥điểu 出xuất 籠lung已dĩ 能năng 成thành 就tựu從tùng 是thị 凡phàm 身thân上thượng 歷lịch 菩Bồ 薩Tát六lục 十thập 聖thánh 位vị得đắc 意ý 生sinh 身thân隨tùy 往vãng 無vô 礙ngại譬thí 如như 有hữu 人nhân熟thục 寐mị 寱nghệ 言ngôn是thị 人nhân 雖tuy 則tắc無vô 別biệt 所sở 知tri其kỳ 言ngôn 已dĩ 成thành音âm 韻vận 倫luân 次thứ令linh 不bất 寐mị 者giả咸hàm 悟ngộ 其kỳ 語ngữ此thử 則tắc 名danh 為vi想tưởng 陰ấm 區khu 宇vũ
Này Khánh Hỷ! Khi thiện nam tử kia tu hành chính định đạt đến chấm dứt của thọ uẩn, tuy chưa đoạn hết các lậu nhưng người ấy có thể rời thân thể của mình như chim sổ lồng. Từ thân phàm đó, họ đã có khả năng để thăng lên 60 thánh vị của Bồ-tát, thành tựu ý sinh thân và tùy ý đến đi mà không bị ngăn ngại. Họ ví như người ngủ say nói nhảm và hoàn toàn chẳng biết mình đã nói gì. Tuy nhiên ngôn từ của người ấy rõ ràng, âm vận thứ tự, và làm cho những người đang thức đều hiểu được lời của họ. Đây gọi là đã tới khu vực của tưởng uẩn.

若nhược 動động 念niệm 盡tận浮phù 想tưởng 消tiêu 除trừ於ư 覺giác 明minh 心tâm如như 去khứ 塵trần 垢cấu一nhất 倫luân 生sinh 死tử首thủ 尾vĩ 圓viên 照chiếu名danh 想tưởng 陰ấm 盡tận是thị 人nhân 則tắc 能năng超siêu 煩phiền 惱não 濁trược觀quán 其kỳ 所sở 由do融dung 通thông 妄vọng 想tưởng以dĩ 為vi 其kỳ 本bổn
Nếu niệm dao động tận trừ và tưởng phù du tiêu tan, tâm giác ngộ của họ sẽ lìa bỏ trần cấu và hiểu rõ hoàn toàn đầu đuôi sinh tử của tất cả thể loại chúng sinh. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của tưởng uẩn. Người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trược của phiền não, quán sát nguyên do của tưởng uẩn và thấy vọng tưởng dung thông là căn bổn của nó.

阿A 難Nan彼bỉ 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 圓viên 明minh銳duệ 其kỳ 精tinh 思tư貪tham 求cầu 善thiện 巧xảo
[1] Này Khánh Hỷ! Khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ khao khát thêm về ánh sáng tròn đầy nên sẽ dốc sức tập trung tư tưởng để mong cầu thiện xảo.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 不bất 覺giác是thị 其kỳ 魔ma 著trước自tự 言ngôn 謂vị 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 巧xảo善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu thiện xảo, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

其kỳ 形hình 斯tư 須tu或hoặc 作tác 比Bỉ 丘Khâu令linh 彼bỉ 人nhân 見kiến或hoặc 為vi 帝Đế 釋Thích或hoặc 為vi 婦phụ 女nữ或hoặc 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni或hoặc 寢tẩm 暗ám 室thất身thân 有hữu 光quang 明minh是thị 人nhân 愚ngu 迷mê惑hoặc 為vi 菩Bồ 薩Tát信tín 其kỳ 教giáo 化hóa搖dao 蕩đãng 其kỳ 心tâm破phá 佛Phật 律luật 儀nghi潛tiềm 行hành 貪tham 欲dục
Kẻ đó sẽ chuyển đổi hình dáng trong chớp nhoáng và khiến cho người kia tưởng họ là một vị Bhikṣu, hoặc là Năng Thiên Đế, là một phụ nữ hay vị Bhikṣuṇī [bíc su ni]. Hoặc kẻ đó sẽ làm cho thân mình phát ra ánh sáng khi nằm ở trong căn phòng tối. Người ngu mê kia sẽ tin tưởng tà thuyết và cho kẻ đó là Bồ-tát. Kẻ đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia, khiến họ dần dần lén lút hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật.

口khẩu 中trung 好hiếu 言ngôn災tai 祥tường 變biến 異dị或hoặc 言ngôn 如Như 來Lai某mỗ 處xứ 出xuất 世thế或hoặc 言ngôn 劫kiếp 火hỏa或hoặc 說thuyết 刀đao 兵binh恐khủng 怖bố 於ư 人nhân令linh 其kỳ 家gia 資tư無vô 故cố 耗hao 散tán
Kẻ bị ma nhập sẽ thích nói về tai ương hay việc cát tường sắp xảy ra, hoặc nói rằng Như Lai đã xuất hiện ở một nơi nào đó, hoặc nói về kiếp lửa, hoặc nói về chiến tranh để khủng bố mọi người và khiến cho tài sản của gia đình họ vô cớ tiêu hao.

此thử 名danh 怪quái 鬼quỷ年niên 老lão 成thành 魔ma惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Đây gọi là quỷ quái vật lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

阿A 難Nan又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 遊du 蕩đãng飛phi 其kỳ 精tinh 思tư貪tham 求cầu 經kinh 歷lịch
[2] Lại nữa, Khánh Hỷ! Khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn du ngoạn nên sẽ tập trung tư tưởng và bay đi để mong cầu du ngoạn.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 亦diệc 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 遊du善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu du ngoạn, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

自tự 形hình 無vô 變biến其kỳ 聽thính 法pháp 者giả忽hốt 見kiến 自tự 身thân坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa全toàn 體thể 化hóa 成thành紫tử 金kim 光quang 聚tụ一nhất 眾chúng 聽thính 人nhân各các 各các 如như 是thị得đắc 未vị 曾tằng 有hữu是thị 人nhân 愚ngu 迷mê惑hoặc 為vi 菩Bồ 薩Tát淫dâm 逸dật 其kỳ 心tâm破phá 佛Phật 律luật 儀nghi潛tiềm 行hành 貪tham 欲dục
Kẻ đó sẽ không chuyển đổi hình dáng bản thân, nhưng sẽ làm cho những thính giả của y hốt nhiên tự thấy mình ngồi trên hoa sen báu với toàn thân hóa thành như một khối tụ của ánh sáng vàng tím, và ai nấy đều cảm thấy rằng mình được điều chưa từng có. Người ngu mê kia sẽ bị mê hoặc mà cho kẻ đó là Bồ-tát. Kẻ đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia, khiến họ dần dần lén lút hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật.

口khẩu 中trung 好hiếu 言ngôn諸chư 佛Phật 應ứng 世thế某mỗ 處xứ 某mỗ 人nhân當đương 是thị 某mỗ 佛Phật化hóa 身thân 來lai 此thử某mỗ 人nhân 即tức 是thị某mỗ 菩Bồ 薩Tát 等đẳng來lai 化hóa 人nhân 間gian其kỳ 人nhân 見kiến 故cố心tâm 生sinh 渴khát 仰ngưỡng邪tà 見kiến 密mật 興hưng種chủng 智trí 消tiêu 滅diệt
Kẻ bị ma nhập sẽ thích nói về chư Phật đang xuất hiện ở thế gian, bảo rằng ở nơi kia với người như thế là hóa thân của vị Phật nào đó đến đây. Hoặc bảo rằng người ấy chính là Bồ-tát nào đó đến hóa độ nhân gian. Do người kia nghe theo lời như thế nên trong lòng khát ngưỡng, tà kiến âm thầm hưng khởi và hạt giống trí tuệ bị tiêu diệt.

此thử 名danh 魃bạt 鬼quỷ年niên 老lão 成thành 魔ma惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Đây gọi là quỷ hạn hán lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 綿miên 㳷vẫn澄trừng 其kỳ 精tinh 思tư貪tham 求cầu 契khế 合hợp
[3] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn hòa nhập tâm trí nên sẽ lắng đọng và tập trung tư tưởng để mong cầu khế hợp.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 實thật 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 合hợp善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu khế hợp, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

其kỳ 形hình 及cập 彼bỉ聽thính 法pháp 之chi 人nhân外ngoại 無vô 遷thiên 變biến令linh 其kỳ 聽thính 者giả未vị 聞văn 法pháp 前tiền心tâm 自tự 開khai 悟ngộ念niệm 念niệm 移di 易dị或hoặc 得đắc 宿túc 命mạng或hoặc 有hữu 他tha 心tâm或hoặc 見kiến 地địa 獄ngục或hoặc 知tri 人nhân 間gian好hảo 惡ác 諸chư 事sự或hoặc 口khẩu 說thuyết 偈kệ或hoặc 自tự 誦tụng 經Kinh各các 各các 歡hoan 娛ngu得đắc 未vị 曾tằng 有hữu是thị 人nhân 愚ngu 迷mê惑hoặc 為vi 菩Bồ 薩Tát綿miên 愛ái 其kỳ 心tâm破phá 佛Phật 律luật 儀nghi潛tiềm 行hành 貪tham 欲dục
Kẻ đó sẽ không chuyển đổi hình dáng bản thân và cũng chẳng làm cho những thính giả thay đổi thân hình. Tuy nhiên trước khi bắt đầu nghe tà pháp, y sẽ làm cho những thính giả niệm niệm đổi dời và làm cho họ cảm giác rằng mình đã khai ngộ. Hoặc làm cho họ biết được chuyện đời trước; hoặc làm cho họ biết tâm niệm của người khác; hoặc làm cho họ thấy địa ngục; hoặc làm cho họ biết được những việc tốt xấu ở nhân gian; hoặc làm cho họ có thể tụng Kinh hay đọc kệ từ trí nhớ. Tất cả họ sẽ vui sướng và cảm thấy rằng mình được điều chưa từng có. Người ngu mê kia sẽ bị mê hoặc mà cho kẻ đó là Bồ-tát. Kẻ đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia, khiến họ dần dần lén lút hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật.

口khẩu 中trung 好hiếu 言ngôn佛Phật 有hữu 大đại 小tiểu某mỗ 佛Phật 先tiên 佛Phật某mỗ 佛Phật 後hậu 佛Phật其kỳ 中trung 亦diệc 有hữu真chân 佛Phật 假giả 佛Phật男nam 佛Phật 女nữ 佛Phật菩Bồ 薩Tát 亦diệc 然nhiên其kỳ 人nhân 見kiến 故cố洗tẩy 滌địch 本bổn 心tâm易dị 入nhập 邪tà 悟ngộ
Kẻ bị ma nhập sẽ thích nói rằng: có Phật lớn Phật nhỏ, có Phật trước Phật sau, ở trong đó cũng có Phật thật Phật giả, Phật nam Phật nữ; còn về Bồ-tát thì cũng vậy. Do người kia nghe theo như thế nên bổn tâm của họ bị rửa sạch và dễ dàng vào tà thuyết.

此thử 名danh 魅mị 鬼quỷ年niên 老lão 成thành 魔ma惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Đây gọi là quỷ nhập động vật lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 根căn 本bổn窮cùng 覽lãm 物vật 化hóa性tính 之chi 終chung 始thỉ精tinh 爽sảng 其kỳ 心tâm貪tham 求cầu 辨biện 析tích
[4] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ yêu thích sự hiểu biết của căn bổn. Do đó họ sẽ nghiên cứu tường tận về tính biến hóa của vạn vật từ đầu đến cuối và làm cho tâm sáng suốt để mong cầu giảng giải phân tích.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 先tiên 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 元nguyên善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu sự hiểu biết của bổn nguyên, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

身thân 有hữu 威uy 神thần摧tồi 伏phục 求cầu 者giả令linh 其kỳ 座tòa 下hạ雖tuy 未vị 聞văn 法Pháp自tự 然nhiên 心tâm 伏phục
Kẻ đó sẽ có uy thần xung quanh để có thể tồi phục những ai cầu được gặp. Dẫu cho trước khi thuyết giảng, y cũng có thể làm cho tâm trí của đồ chúng ở dưới tự nhiên quy phục.

是thị 諸chư 人nhân 等đẳng
Y sẽ bảo mọi người rằng:

將tương 佛Phật 涅Niết 槃Bàn菩Bồ 提Đề 法Pháp 身thân即tức 是thị 現hiện 前tiền我ngã 肉nhục 身thân 上thượng父phụ 父phụ 子tử 子tử遞đệ 代đại 相tương 生sinh即tức 是thị 法Pháp 身thân常thường 住trụ 不bất 絕tuyệt都đô 指chỉ 現hiện 在tại即tức 為vi 佛Phật 國quốc無vô 別biệt 淨tịnh 居cư及cập 金kim 色sắc 相tướng
'Pháp thân tịch diệt giác ngộ của Phật chính là nhục thân hiện tại của ta bây giờ. Thân máu thịt đã truyền từ cha đến con và hỗ tương nối tiếp sinh ra tức là Pháp thân thường trụ không gián đoạn. Tất cả những gì đang thấy hiện tại chính là cõi Phật và không có nơi thanh tịnh nào nữa. Ngoài nhục thân này thì không có thân tướng sắc vàng nào khác.'

其kỳ 人nhân 信tín 受thọ亡vong 失thất 先tiên 心tâm身thân 命mạng 歸quy 依y得đắc 未vị 曾tằng 有hữu是thị 等đẳng 愚ngu 迷mê惑hoặc 為vi 菩Bồ 薩Tát推thôi 究cứu 其kỳ 心tâm破phá 佛Phật 律luật 儀nghi潛tiềm 行hành 貪tham 欲dục
Người kia sẽ tin lời của kẻ đó nói và quên mất bổn tâm. Cho đến họ sẽ dâng cả thân mạng và tin rằng mình đã được điều chưa từng có. Người ngu mê kia sẽ bị mê hoặc mà cho kẻ đó là Bồ-tát. Kẻ đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia, khiến họ dần dần lén lút hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật.

口khẩu 中trung 好hiếu 言ngôn眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt皆giai 為vi 淨tịnh 土độ男nam 女nữ 二nhị 根căn即tức 是thị 菩Bồ 提Đề涅Niết 槃Bàn 真chân 處xứ彼bỉ 無vô 知tri 者giả信tín 是thị 穢uế 言ngôn
Kẻ bị ma nhập sẽ thích nói rằng, mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ, nam căn nữ căn tức là nơi giác ngộ chân thật của tịch diệt. Những ai vô tri tất sẽ tin lời dơ bẩn như thế.

此thử 名danh 蠱cổ 毒độc魘yểm 勝thắng 惡ác 鬼quỷ年niên 老lão 成thành 魔ma惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Đây gọi là quỷ ngải độc lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 懸huyền 應ứng周chu 流lưu 精tinh 研nghiên貪tham 求cầu 冥minh 感cảm
[5] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ yêu thích cảm ứng từ xa. Do đó họ sẽ nghiên cứu cùng khắp để mong cầu cảm ứng bí mật.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 元nguyên 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 應ứng善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu cảm ứng, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

能năng 令linh 聽thính 眾chúng暫tạm 見kiến 其kỳ 身thân如như 百bách 千thiên 歲tuế心tâm 生sinh 愛ái 染nhiễm不bất 能năng 捨xả 離ly身thân 為vi 奴nô 僕bộc四tứ 事sự 供cúng 養dường不bất 覺giác 疲bì 勞lao各các 各các 令linh 其kỳ座tòa 下hạ 人nhân 心tâm知tri 是thị 先tiên 師sư本bổn 善Thiện 知Tri 識Thức別biệt 生sinh 法pháp 愛ái粘niêm 如như 膠giao 漆tất得đắc 未vị 曾tằng 有hữu是thị 人nhân 愚ngu 迷mê惑hoặc 為vi 菩Bồ 薩Tát親thân 近cận 其kỳ 心tâm破phá 佛Phật 律luật 儀nghi潛tiềm 行hành 貪tham 欲dục
Y có thể khiến cho thính chúng tạm thấy thân thể của mình như một người trăm tuổi hay nghìn tuổi. Thính chúng sẽ sinh lòng yêu mến và chẳng thể lìa xa. Họ đích thân làm nô bộc và thực hành bốn sự cúng dường mà chẳng biết mỏi mệt. Nó làm cho tâm của mỗi người ngồi bên dưới biết rằng, mình là sư phụ hoặc Thiện Tri Thức của họ ở đời trước. Với lòng nhung nhớ đặc biệt, họ dính chặt với kẻ đó như keo sơn và cho rằng mình đã được điều chưa từng có. Người ngu mê kia sẽ bị mê hoặc mà cho kẻ đó là Bồ-tát. Kẻ đó sẽ làm dao động tâm trí của người kia, khiến họ dần dần lén lút hành dâm và phá hoại giới luật uy nghi của Phật.

口khẩu 中trung 好hiếu 言ngôn
Kẻ bị ma nhập sẽ thích nói rằng:

我ngã 於ư 前tiền 世thế於ư 某mỗ 生sinh 中trung先tiên 度độ 某mỗ 人nhân當đương 時thời 是thị 我ngã妻thê 妾thiếp 兄huynh 弟đệ今kim 來lai 相tương 度độ與dữ 汝nhữ 相tương 隨tùy歸quy 某mỗ 世thế 界giới供cúng 養dường 某mỗ 佛Phật
'Trong một đời nọ ở quá khứ, ta đã hóa độ một số người như thế. Đương thời họ là thê thiếp hoặc huynh đệ của ta. Nay chúng ta lại gặp nhau và bây giờ ta đến đây là để cứu độ các người. Chúng ta hãy cùng trở về thế giới phương kia để cúng dường Đức Phật nơi đó.'

或hoặc 言ngôn 別biệt 有hữu大đại 光quang 明minh 天thiên佛Phật 於ư 中trung 住trú一nhất 切thiết 如Như 來Lai所sở 休hưu 居cư 地địa彼bỉ 無vô 知tri 者giả信tín 是thị 虛hư 誑cuống遺di 失thất 本bổn 心tâm
Hoặc kẻ ấy sẽ nói ở một cõi trời đại quang minh đặc biệt nào đó, là nơi mà Đức Phật kia cùng tất cả Như Lai đang cư ngụ và nghỉ ngơi. Những ai vô tri tất sẽ tin lời giả dối như thế.

此thử 名danh 癘lệ 鬼quỷ年niên 老lão 成thành 魔ma惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Đây gọi là quỷ ôn dịch lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 深thâm 入nhập剋khắc 己kỷ 辛tân 勤cần樂nhạo 處xử 陰ấm 寂tịch貪tham 求cầu 靜tĩnh 謐mịch
[6] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn vào sâu tĩnh lự. Do đó họ sẽ nỗ lực kiểm soát bản thân và ưa thích ở nơi vắng vẻ để mong cầu tĩnh mịch.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 本bổn 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 陰ấm善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu tĩnh lặng, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

令linh 其kỳ 聽thính 人nhân各các 知tri 本bổn 業nghiệp
Y sẽ khiến cho mỗi người trong thính chúng đều biết về nghiệp đời trước của mình.

或hoặc 於ư 其kỳ 處xứ語ngứ 一nhất 人nhân 言ngôn
Hoặc ở nơi nào đó, y sẽ nói với một tín đồ rằng:

汝nhữ 今kim 未vị 死tử已dĩ 作tác 畜súc 生sinh
'Tuy ngươi bây giờ chưa chết nhưng đã làm súc sinh rồi.'

敕sắc 使sử 一nhất 人nhân於ư 後hậu 蹋đạp 尾vĩ頓đốn 令linh 其kỳ 人nhân起khởi 不bất 能năng 得đắc於ư 是thị 一nhất 眾chúng傾khuynh 心tâm 欽khâm 伏phục
Kẻ đó sẽ sai một tín đồ khác hãy ở phía sau mà đạp đuôi của họ. Lập tức, kẻ tín đồ đầu tiên liền không thể đứng lên. Bấy giờ tất cả đồ chúng đều nghiêng mình khâm phục.

有hữu 人nhân 起khởi 心tâm已dĩ 知tri 其kỳ 肇triệu佛Phật 律luật 儀nghi 外ngoại重trùng 加gia 精tinh 苦khổ誹phỉ 謗báng 比Bỉ 丘Khâu罵mạ 詈lị 徒đồ 眾chúng訐kiết 露lộ 人nhân 事sự不bất 避tị 譏cơ 嫌hiềm口khẩu 中trung 好hiếu 言ngôn未vị 然nhiên 禍họa 福phúc及cập 至chí 其kỳ 時thời毫hào 髮phát 無vô 失thất
Giả sử có ai đang suy nghĩ điều gì thì kẻ bị ma nhập liền biết tâm niệm của họ. Nó sẽ bắt buộc tín đồ tu tập khổ hạnh vượt hơn mức giới hạn trong giới luật uy nghi của Phật. Y sẽ phỉ báng những vị Bhikṣu, mạ lị đồ chúng, và tiết lộ chuyện riêng tư của người khác để họ không thể tránh khỏi chê bai và hiềm khích. Kẻ đó rất thích tiên đoán những việc họa phúc sắp xảy ra, và khi đến thời điểm thì mỗi chi tiết của sự việc đều chẳng sai lệch.

此thử 大đại 力lực 鬼quỷ年niên 老lão 成thành 魔ma惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Đây gọi là quỷ đại lực lúc quá già thì trở thành ma. Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 知tri 見kiến勤cần 苦khổ 研nghiên 尋tầm貪tham 求cầu 宿túc 命mạng
[7] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn tri kiến. Do đó họ sẽ tinh cần khổ nhọc và nghiên cứu để mong cầu biết việc đời trước.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 殊thù 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 知tri善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu tri kiến, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

是thị 人nhân 無vô 端đoan於ư 說thuyết 法pháp 處xứ得đắc 大đại 寶bảo 珠châu其kỳ 魔ma 或hoặc 時thời化hóa 為vi 畜súc 生sinh口khẩu 銜hàm 其kỳ 珠châu及cập 雜tạp 珍trân 寶bảo簡giản 冊sách 符phù 牘độc諸chư 奇kỳ 異dị 物vật先tiên 授thọ 彼bỉ 人nhân後hậu 著trước 其kỳ 體thể
Tại nơi thuyết giảng tà pháp, y bỗng dưng vô cớ có được châu báu to lớn. Hoặc có lúc, kẻ bị ma nhập sẽ hóa làm một loài động vật nào đó và trong miệng ngậm châu báu. Hoặc nó mang theo tạp trân bảo, sách bằng thẻ tre, văn thư, hay những đồ vật kỳ lạ. Những ai lấy bất cứ đồ vật nào của nó thì sau đó họ sẽ bị ma nhập.

或hoặc 誘dụ 聽thính 人nhân藏tàng 於ư 地địa 下hạ有hữu 明minh 月nguyệt 珠châu照chiếu 耀diệu 其kỳ 處xứ是thị 諸chư 聽thính 者giả得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
Hoặc y sẽ dụ dỗ thính chúng rằng, có một minh nguyệt châu bị chôn vùi ở dưới đất và nó đang chiếu sáng nơi ấy. Bấy giờ những người đang lắng nghe cảm thấy rằng họ được điều chưa từng có.

多đa 食thực 藥dược 草thảo不bất 餐xan 嘉gia 饌soạn或hoặc 時thời 日nhật 餐xan一nhất 麻ma 一nhất 麥mạch其kỳ 形hình 肥phì 充sung魔ma 力lực 持trì 故cố誹phỉ 謗báng 比Bỉ 丘Khâu罵mạ 詈lị 徒đồ 眾chúng不bất 避tị 譏cơ 嫌hiềm口khẩu 中trung 好hiếu 言ngôn他tha 方phương 寶bảo 藏tạng十thập 方phương 聖thánh 賢hiền潛tiềm 匿nặc 之chi 處xứ隨tùy 其kỳ 後hậu 者giả往vãng 往vãng 見kiến 有hữu奇kỳ 異dị 之chi 人nhân
Hoặc kẻ bị ma nhập có thể sẽ ăn nhiều dược thảo và không dùng thức ăn ngon. Hoặc có ngày chỉ ăn một hạt vừng hay một hạt gạo mà thân hình vẫn phì nhiêu và sung sức; đó là do ma lực hỗ trợ vậy. Y sẽ phỉ báng những vị Bhikṣu, mạ lị đồ chúng, và tiết lộ chuyện riêng tư của người khác để họ không thể tránh khỏi chê bai và hiềm khích. Nó sẽ thích nói rằng có bảo tạng ở phương khác. Hoặc nói rằng có chư thánh hiền trong mười phương đang cư ngụ nơi bí mật kia và những ai đi theo kẻ đó thì đều thấy có những kỳ nhân dị sĩ như vậy.

此thử 名danh 山sơn 林lâm土thổ 地địa 城thành 隍hoàng川xuyên 嶽nhạc 鬼quỷ 神thần年niên 老lão 成thành 魔ma
Đây gọi là quỷ thần ở núi rừng, ở đất đai, ở thành quách, ở dòng nước, hay ở đỉnh núi và lúc quá già thì trở thành ma.

或hoặc 有hữu 宣tuyên 淫dâm破phá 佛Phật 戒giới 律luật與dữ 承thừa 事sự 者giả潛tiềm 行hành 五ngũ 欲dục
Hoặc kẻ bị ma nhập có thể sẽ ủng hộ việc hành dâm là phá hoại giới luật của Phật, nhưng trong khi đó chính mình và những người thừa sự thì lén lút say đắm trong năm dục.

或hoặc 有hữu 精tinh 進tấn純thuần 食thực 草thảo 木mộc無vô 定định 行hành 事sự
Hoặc kẻ bị ma nhập có thể sẽ rất tinh tấn và chỉ ăn toàn cỏ cây, nhưng lại không tu tập thiền định.

惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 神thần 通thông種chủng 種chủng 變biến 化hóa研nghiên 究cứu 化hóa 元nguyên貪tham 取thủ 神thần 力lực
[8] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn đủ mọi thần thông biến hóa. Do đó họ sẽ nghiên cứu căn nguyên của biến hóa để mong cầu thần lực.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 誠thành 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 通thông善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu thần thông, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

是thị 人nhân 或hoặc 復phục手thủ 執chấp 火hỏa 光quang手thủ 撮toát 其kỳ 光quang分phân 於ư 所sở 聽thính四tứ 眾chúng 頭đầu 上thượng是thị 諸chư 聽thính 人nhân頂đỉnh 上thượng 火hỏa 光quang皆giai 長trường 數sổ 尺xích亦diệc 無vô 熱nhiệt 性tính曾tằng 不bất 焚phần 燒thiêu
Hoặc kẻ bị ma nhập có thể sẽ cầm lửa ở trong tay, rồi bốc ngọn lửa đó và phân phát nó lên trên đầu của mỗi người trong thính chúng. Những ngọn lửa ở trên đầu của mỗi người trong thính chúng đều cháy cao vài thước, nhưng chúng hoàn toàn không nóng và cũng chẳng làm ai bị phỏng.

或hoặc 水thủy 上thượng 行hành如như 履lý 平bình 地địa或hoặc 於ư 空không 中trung安an 坐tọa 不bất 動động或hoặc 入nhập 瓶bình 內nội或hoặc 處xử 囊nang 中trung越việt 牖dũ 透thấu 垣viên曾tằng 無vô 障chướng 礙ngại唯duy 於ư 刀đao 兵binh不bất 得đắc 自tự 在tại
Hoặc kẻ bị ma nhập có thể sẽ đi trên nước như đi trên đất; hoặc ngồi bất động ở giữa hư không; hoặc vào trong bình, vào trong túi, hay xuyên qua cửa sổ và tường vách mà chẳng hề bị chướng ngại--chỉ trừ binh khí thì không được tự tại.

自tự 言ngôn 是thị 佛Phật身thân 著trước 白bạch 衣y受thọ 比Bỉ 丘Khâu 禮lễ誹phỉ 謗báng 禪thiền 律luật罵mạ 詈lị 徒đồ 眾chúng訐kiết 露lộ 人nhân 事sự不bất 避tị 譏cơ 嫌hiềm
Y sẽ nói rằng mình là Phật, mặc áo của cư sĩ, và nhận lễ kính của những vị Bhikṣu. Nó sẽ phỉ báng thiền định và giới luật, mạ lị đồ chúng, và tiết lộ chuyện riêng tư của người khác để họ không thể tránh khỏi chê bai và hiềm khích.

口khẩu 中trung 常thường 說thuyết神thần 通thông 自tự 在tại或hoặc 復phục 令linh 人nhân旁bàng 見kiến 佛Phật 土độ鬼quỷ 力lực 惑hoặc 人nhân非phi 有hữu 真chân 實thật讚tán 歎thán 行hành 淫dâm不bất 毀hủy 麤thô 行hành將tương 諸chư 猥ổi 媟tiết以dĩ 為vi 傳truyền 法pháp
Y sẽ luôn nói về thần thông tự tại. Hoặc lại khiến những người xung quanh thấy được cõi Phật, nhưng đó không phải là chân thật mà chỉ là quỷ lực mê hoặc mọi người. Kẻ đó sẽ ca ngợi hành dâm. Chẳng những không chỉ trích việc làm thô ác đó mà nó còn mang việc bẩn thỉu này để sử dụng vào mục đích truyền tà pháp của y.

此thử 名danh 天thiên 地địa大đại 力lực 山sơn 精tinh海hải 精tinh 風phong 精tinh河hà 精tinh 土thổ 精tinh一nhất 切thiết 草thảo 木mộc積tích 劫kiếp 精tinh 魅mị或hoặc 復phục 龍long 魅mị或hoặc 壽thọ 終chung 仙tiên再tái 活hoạt 為vi 魅mị或hoặc 仙tiên 期kỳ 終chung計kế 年niên 應ưng 死tử其kỳ 形hình 不bất 化hóa他tha 怪quái 所sở 附phụ年niên 老lão 成thành 魔ma
Đây gọi là đại lực yêu tinh lúc quá già thì trở thành ma. Chúng có thể là sơn tinh của trời đất, yêu tinh của biển, yêu tinh của gió, yêu tinh của sông, yêu tinh của đất, yêu tinh của rừng do hấp thu linh khí của cỏ cây từ nhiều kiếp; hoặc là có loài rồng hay tiên nhân mạng chung rồi sống lại để trở thành yêu tinh; hoặc là có tiên nhân đã hết thọ mạng và đáng lẽ phải chết, nhưng thân hình chẳng thay đổi và bị loài yêu quái khác nhập.

惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 入nhập 滅diệt研nghiên 究cứu 化hóa 性tính貪tham 求cầu 深thâm 空không
[9] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn vào diệt độ. Do đó họ sẽ nghiên cứu tính biến hóa của tâm để mong cầu cảnh không thâm sâu.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 終chung 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 空không善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu cảnh không, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

於ư 大đại 眾chúng 內nội其kỳ 形hình 忽hốt 空không眾chúng 無vô 所sở 見kiến還hoàn 從tùng 虛hư 空không突đột 然nhiên 而nhi 出xuất存tồn 沒một 自tự 在tại或hoặc 現hiện 其kỳ 身thân洞đỗng 如như 琉lưu 璃ly或hoặc 垂thùy 手thủ 足túc作tác 栴chiên 檀đàn 氣khí或hoặc 大đại 小tiểu 便tiện如như 厚hậu 石thạch 蜜mật
Ở giữa đông đảo đồ chúng, kẻ bị ma nhập có thể sẽ hốt nhiên biến mất mà chẳng một ai thấy đâu hết, rồi đột nhiên lại xuất hiện ở trong hư không; ẩn tàng và xuất hiện tự tại. Hoặc nó làm cho thân thể của mình hiện ra xuyên suốt như lưu ly. Hoặc nó chỉ lắc tay chân của mình thì có mùi thơm hương đàn tỏa ra. Hoặc nó làm cho nước tiểu và phân của mình ngọt lịm như đường mật.

誹phỉ 謗báng 戒giới 律luật輕khinh 賤tiện 出xuất 家gia口khẩu 中trung 常thường 說thuyết無vô 因nhân 無vô 果quả一nhất 死tử 永vĩnh 滅diệt無vô 復phục 後hậu 身thân及cập 諸chư 凡phàm 聖thánh雖tuy 得đắc 空không 寂tịch潛tiềm 行hành 貪tham 欲dục受thọ 其kỳ 欲dục 者giả亦diệc 得đắc 空không 心tâm撥bát 無vô 因nhân 果quả
Y sẽ phỉ báng giới luật, khinh miệt bậc xuất gia, và luôn nói không nhân quả. Nó bảo rằng một khi đã chết thì vĩnh viễn diệt mất và chẳng còn thân ở đời sau. Nó chẳng phân biệt thánh nhân hay phàm phu. Tuy tâm có thể trải nghiệm cảnh không nhưng kẻ đó sẽ lén lút tham đắm dục lạc. Những đối tượng dục lạc của y cũng trải nghiệm cảnh không và họ cũng bác bỏ nhân quả.

此thử 名danh 日nhật 月nguyệt薄bạc 蝕thực 精tinh 氣khí金kim 玉ngọc 芝chi 草thảo麟lân 鳳phượng 龜quy 鶴hạc經kinh 千thiên 萬vạn 年niên不bất 死tử 為vi 靈linh出xuất 生sinh 國quốc 土thổ年niên 老lão 成thành 魔ma
Đây gọi là yêu quỷ sinh ra từ linh khí của nhật thực hoặc nguyệt thực. Linh khí đó có thể tích tụ trong vàng, ngọc, nấm, cỏ, kỳ lân, phượng hoàng, rùa, hay chim hạc. Khi đã trải qua nghìn vạn năm, linh khí đó tự phát triển mạng sống ở thế gian và lúc quá già thì trở thành ma.

惱não 亂loạn 是thị 人nhân厭yếm 足túc 心tâm 生sinh去khứ 彼bỉ 人nhân 體thể弟đệ 子tử 與dữ 師sư俱câu 陷hãm 王vương 難nạn
Khi đã não loạn người ấy đến một thời gian, rồi nó sinh lòng chán nản và rời khỏi thân xác của họ. Bấy giờ cả thầy lẫn trò sẽ vướng vào vòng luật pháp.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

又hựu 善thiện 男nam 子tử受thọ 陰ấm 虛hư 妙diệu不bất 遭tao 邪tà 慮lự圓viên 定định 發phát 明minh三tam 摩ma 地địa 中trung心tâm 愛ái 長trường 壽thọ辛tân 苦khổ 研nghiên 幾kỷ貪tham 求cầu 永vĩnh 歲tuế棄khí 分phần 段đoạn 生sinh頓đốn 希hy 變biến 易dịch細tế 相tướng 常thường 住trụ
[10] Lại nữa, khi chẳng còn trải nghiệm thọ uẩn, thiện nam tử kia sẽ không còn khởi sinh tư lự sai lệch. Trong tiến trình hoàn thiện tu định, người ấy sẽ trải nghiệm ánh sáng. Ở trong chính định, tâm của họ có thể sẽ ước muốn trường thọ. Do đó họ sẽ khổ nhọc nghiên cứu để mong cầu sống mãi. Người ấy muốn trừ bỏ phần đoạn sinh tử của thân và cũng hy vọng nhanh chóng trừ bỏ biến dịch sinh tử của tâm để có thể trụ mãi trong tướng vi tế.

爾nhĩ 時thời 天thiên 魔ma候hậu 得đắc 其kỳ 便tiện飛phi 精tinh 附phụ 人nhân口khẩu 說thuyết 經kinh 法pháp其kỳ 人nhân 竟cánh 不bất覺giác 知tri 魔ma 著trước亦diệc 言ngôn 自tự 得đắc無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn來lai 彼bỉ 求cầu 生sinh善thiện 男nam 子tử 處xứ敷phu 座tòa 說thuyết 法pháp
Bấy giờ thiên ma liền nắm lấy cơ hội mà nó đang mong ngóng, rồi bay xuống và nhập một người khác. Kẻ đó sẽ không biết mình đã bị ma nhập nên khi thuyết giảng tà pháp, họ sẽ nói rằng mình đã đắc tịch diệt vô thượng. Tiếp theo, kẻ đó sẽ tìm đến nơi của thiện nam tử đang mong cầu trường sinh, rồi trải chỗ ngồi và thuyết giảng tà pháp.

好hiếu 言ngôn 他tha 方phương往vãng 還hoàn 無vô 滯trệ或hoặc 經kinh 萬vạn 里lý瞬thuấn 息tức 再tái 來lai皆giai 於ư 彼bỉ 方phương取thủ 得đắc 其kỳ 物vật或hoặc 於ư 一nhất 處xứ在tại 一nhất 宅trạch 中trung數sổ 步bộ 之chi 間gian令linh 其kỳ 從tùng 東đông詣nghệ 至chí 西tây 壁bích是thị 人nhân 急cấp 行hành累lũy 年niên 不bất 到đáo因nhân 此thử 心tâm 信tín疑nghi 佛Phật 現hiện 前tiền
Kẻ bị ma nhập sẽ thích nói rằng mình có thể đi đến hay trở về từ nơi khác mà không chướng ngại. Hoặc nói rằng mình có thể đi qua nghìn dặm và trở về trong nháy mắt. Y sẽ nói rằng mình đều có thể mang về những đồ vật từ nơi kia. Hoặc khi nó đang ở trong nhà của một nơi nọ, y có thể sẽ bảo một tín đồ hãy đi vài bước từ bức tường phía đông đến bức tường phía tây, nhưng dẫu cho người ấy đi rất nhanh suốt nhiều năm thì cũng không đến được. Do vậy họ nhầm lẫn mà tin rằng kẻ đó là Đức Phật đang hiện ra trước mặt.

口khẩu 中trung 常thường 說thuyết
Y sẽ luôn nói với họ rằng:

十thập 方phương 眾chúng 生sinh皆giai 是thị 吾ngô 子tử我ngã 生sinh 諸chư 佛Phật我ngã 出xuất 世thế 界giới我ngã 是thị 元nguyên 佛Phật出xuất 世thế 自tự 然nhiên不bất 因nhân 修tu 得đắc
'Tất cả chúng sinh khắp mười phương đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật và ta tạo ra thế giới. Ta là Đức Phật đầu tiên và tự nhiên xuất hiện ở thế gian mà không cần nhân tu hành để chứng đắc.'

此thử 名danh 住trú 世thế自Tự 在Tại 天Thiên 魔Ma使sử 其kỳ 眷quyến 屬thuộc如như 遮già 文văn 荼đồ及cập 四Tứ 天Thiên 王Vương毘tỳ 舍xá 童đồng 子tử未vị 發phát 心tâm 者giả利lợi 其kỳ 虛hư 明minh食thực 彼bỉ 精tinh 氣khí或hoặc 不bất 因nhân 師sư其kỳ 修tu 行hành 人nhân親thân 自tự 觀quan 見kiến稱xưng 執chấp 金kim 剛cang與dữ 汝nhữ 長trường 命mạng現hiện 美mỹ 女nữ 身thân盛thịnh 行hành 貪tham 欲dục未vị 逾du 年niên 歲tuế肝can 腦não 枯khô 竭kiệt口khẩu 兼kiêm 獨độc 言ngôn聽thính 若nhược 妖yêu 魅mị前tiền 人nhân 未vị 詳tường多đa 陷hãm 王vương 難nạn未vị 及cập 遇ngộ 刑hình先tiên 已dĩ 乾can 死tử惱não 亂loạn 彼bỉ 人nhân以dĩ 至chí 殂tồ 殞vẫn
Đây gọi là Tự Tại Thiên Ma sai quyến thuộc của nó xuống nhân gian, như là thiên nữ ở trời Tha Hóa Tự Tại hoặc những đồng tử hút tinh khí ở trời Tứ Thiên Vương, và tất cả họ đều chưa phát khởi Đạo tâm. Chúng có thể sẽ lợi dụng sự sáng suốt trống rỗng của người tu hành và ăn tinh khí của họ mà không cần phải qua trung gian của kẻ bị ma nhập. Chúng ma sẽ đích thân hiện ra ở trước người tu hành kia với hình dáng của chấp kim cang thần và nói rằng nó đến ban cho họ trường mạng. Nó sẽ hiện ra với thân hình của một mỹ nữ để cùng họ say đắm hành dâm, và chưa đến một năm thì tinh khí của họ sẽ khô kiệt. Người ấy sẽ lảm nhảm một mình và nghe như là lời của yêu quái. Trước khi nhận ra sự việc thì đa phần những người như thế đã vướng vào vòng luật pháp, và trong lúc họ còn chưa bị hình phạt thì đã chết do tinh khí khô cạn. Và như thế, chúng ma sẽ não loạn người kia cho đến chết.

汝nhữ 當đương 先tiên 覺giác不bất 入nhập 輪luân 迴hồi迷mê 惑hoặc 不bất 知tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Ông trước tiên nên nhận biết việc ấy và chớ sa vào luân hồi. Nếu ông mê muội chẳng biết thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

阿A 難Nan 當đương 知tri是thị 十thập 種chủng 魔ma於ư 末mạt 世thế 時thời在tại 我ngã 法Pháp 中trung出xuất 家gia 修tu 道Đạo或hoặc 附phụ 人nhân 體thể或hoặc 自tự 現hiện 形hình皆giai 言ngôn 已dĩ 成thành正Chính 遍Biến 知Tri 覺Giác讚tán 歎thán 淫dâm 欲dục破phá 佛Phật 律luật 儀nghi先tiên 惡ác 魔ma 師sư與dữ 魔ma 弟đệ 子tử淫dâm 淫dâm 相tương 傳truyền如như 是thị 邪tà 精tinh魅mị 其kỳ 心tâm 腑phủ近cận 則tắc 九cửu 生sinh多đa 逾du 百bách 世thế令linh 真chân 修tu 行hành總tổng 為vi 魔ma 眷quyến命mạng 終chung 之chi 後hậu必tất 為vi 魔ma 民dân失thất 正Chính 遍Biến 知Tri墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Này Khánh Hỷ! Phải biết rằng mười loại ma ấy sẽ xuất gia nhưng chẳng tu Đạo trong Pháp của Ta ở vào thời Mạt Pháp. Chúng có thể sẽ nhập thân xác người khác hoặc tự hiện thân hình, và đều nói rằng mình đã thành Chính Đẳng Chính Giác. Chúng sẽ ca ngợi dâm dục và phá hoại luật nghi của Phật. Chúng ác ma sư sẽ tiếp nối truyền tà pháp cho đồ chúng bằng cách hành dâm với họ. Yêu tinh tà ma như thế sẽ mê hoặc tâm trí người tu hành, nhanh là 9 đời và chậm là hơn 100 đời để khiến những ai đã từng muốn chân chính tu hành, gia nhập làm quyến thuộc của ma. Sau khi mạng chung ở đời cuối cùng, người kia chắc chắn sẽ làm nhân dân của ma, đánh mất con đường đạt đến Chính Biến Tri và sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

汝nhữ 今kim 未vị 須tu先tiên 取thủ 寂tịch 滅diệt縱túng 得đắc 無Vô 學Học留lưu 願nguyện 入nhập 彼bỉ末Mạt 法Pháp 之chi 中trung起khởi 大đại 慈từ 悲bi救cứu 度độ 正chính 心tâm深thâm 信tín 眾chúng 生sinh令linh 不bất 著trước 魔ma得đắc 正chính 知tri 見kiến我ngã 今kim 度độ 汝nhữ已dĩ 出xuất 生sinh 死tử汝nhữ 遵tuân 佛Phật 語ngữ名danh 報báo 佛Phật 恩ân
Ông nay không cần phải mong vào tịch diệt của Đạo Ứng Chân. Một khi đã chứng đắc bậc Vô Học, ông nên giữ lại nguyện của mình để vào trong thời Mạt Pháp. Ông hãy khởi lòng đại từ bi và cứu độ những chúng sinh tin sâu, làm cho họ được chính tri kiến và không bị ma nhập. Bây giờ Ta đang cứu độ ông ra khỏi sinh tử, vì vậy ông hãy khâm tuân lời dạy của Phật và như thế tức là báo đáp ân đức của Phật.

阿A 難Nan如như 是thị 十thập 種chủng禪thiền 那na 現hiện 境cảnh皆giai 是thị 想tưởng 陰ấm用dụng 心tâm 交giao 互hỗ故cố 現hiện 斯tư 事sự眾chúng 生sinh 頑ngoan 迷mê不bất 自tự 忖thốn 量lượng逢phùng 此thử 因nhân 緣duyên迷mê 不bất 自tự 識thức謂vị 言ngôn 登đăng 聖thánh大đại 妄vọng 語ngữ 成thành墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Này Khánh Hỷ! Mười loại cảnh hiện giữa lúc tu tập tĩnh lự như thế, đều là do sự giao tiếp của tâm với tưởng uẩn nên mới xuất hiện những việc ấy. Do chúng sinh mê muội và chẳng thể tự suy ngẫm chính xác nên khi gặp những trường hợp đó, họ sẽ mê muội và chẳng thể tự nhận biết, rồi nói rằng mình đã thăng lên quả vị của bậc thánh. Do vì đã thành lập đại vọng ngữ như thế nên họ sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

汝nhữ 等đẳng 必tất 須tu將tương 如Như 來Lai 語ngữ於ư 我ngã 滅diệt 後hậu傳truyền 示thị 末Mạt 法Pháp遍biến 令linh 眾chúng 生sinh開khai 悟ngộ 斯tư 義nghĩa無vô 令linh 天thiên 魔ma得đắc 其kỳ 方phương 便tiện保bảo 持trì 覆phú 護hộ成thành 無vô 上thượng 道Đạo
Sau khi Ta diệt độ, các ông phải mang lời của Như Lai để truyền dạy vào thời Mạt Pháp, hầu khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ nghĩa này và chớ để thiên ma thừa cơ trục lợi. Hãy bảo hộ và che chở những vị tu hành để họ có thể thành tựu Đạo vô thượng.

大Đại 佛Phật 頂Đỉnh 如Như 來Lai 密Mật 因Nhân 修Tu 證Chứng 了Liễu 義Nghĩa 諸Chư 菩Bồ 薩Tát 萬Vạn 行Hạnh 首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 九cửu
Kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa ♦ Hết quyển 9

唐Đường 天Thiên 竺Trúc 法Pháp 師sư 般Bát 剌Lạt 蜜Mật 帝Đế 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Cực Lượng ở Thế Kỷ 7-8
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 3/9/2013 ◊ Dịch nghĩa: 5/8/2016 ◊ Cập nhật: 14/9/2020

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Mātaṅga: ma tân ga
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam