未Vị 來Lai 星Tinh 宿Tú 劫Kiếp 千Thiên 佛Phật 名Danh 經Kinh
Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Tinh Tú ở Vị Lai

夫phù 修tu 善thiện 福phước 臻trăn為vị 惡ác 禍họa 徵trưng明minh 理lý 皎hiệu 然nhiên而nhi 信tín 悟ngộ 者giả 鮮tiển既ký 共cộng 生sanh 此thử五ngũ 濁trược 惡ác 世thế五ngũ 陰ấm 煩phiền 惱não三tam 毒độc 熾sí 盛thịnh輪luân 轉chuyển 生sanh 死tử無vô 有hữu 竟cánh 已dĩ
Phàm phu chưa kịp tu phước làm lành thì đã bị tai bay họa gửi. Chân lý rành rành nhưng mấy ai tín ngộ. Chúng sanh cùng nhau sanh ở đời ác năm trược, họ bị năm uẩn làm phiền não và ba độc bốc cháy phừng phừng. Cho nên khiến họ luân chuyển trong sanh tử mà chẳng khi nào ngừng nghỉ.

昔tích 佛Phật 在tại 世thế 時thời人nhân 民dân 數số 如như 恆Hằng 沙sa今kim 漸tiệm 凋điêu 微vi萬vạn 不bất 遺di 一nhất
Thuở xưa khi Phật còn tại thế, dân chúng làm thiện nhiều như số cát sông Hằng. Ngày nay dần dần càng điêu linh, cả vạn người chẳng còn sót một.

何hà 以dĩ 故cố 爾nhĩ為vì 善thiện 者giả 少thiểu作tác 惡ác 者giả 多đa死tử 墮đọa 三tam 塗đồ悉tất 為vi 魚ngư 虫trùng 畜súc 生sanh不bất 復phục 得đắc 人nhân 身thân
Vì sao thế? Bởi người thiện thì ít mà kẻ ác thì nhiều. Kẻ ác khi chết phải đọa ba đường ác để làm cá, trùng, động vật, và chẳng được thân người trở lại.

故cố 法Pháp 花Hoa 經Kinh 云vân
Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói rằng:

三tam 惡ác 道đạo 充sung 滿mãn
天thiên 人nhân 眾chúng 減giảm 少thiểu
劫kiếp 盡tận 不bất 久cửu
長trường 哀ai 可khả 悲bi

"Ba đường ác đầy rẫy
Hàng thiên chúng giảm bớt
Kiếp tận chẳng còn lâu
Bi ai thật đáng thương"

是thị 以dĩ 如Như 來Lai隨tùy 方phương 教giáo 化hóa敦đôn 慈từ 尚thượng 善thiện不bất 悋lận 軀khu 命mạng勤cần 行hành 精tinh 進tấn可khả 得đắc 勉miễn 度độ禮lễ 拜bái 俄nga 頃khoảnh 之chi 勞lao能năng 卻khước 無vô 量lượng 劫kiếp 罪tội罪tội 滅diệt 福phước 生sanh以dĩ 致trí 無vô 為vi
Bởi vậy Như Lai mới tùy phương tiện giáo hóa, từ bi hành thiện, và chẳng tiếc thân mạng. Những ai tinh tấn tu hành thì mới có thể được độ thoát. Sự mệt nhọc của một chút lễ bái có thể diệt trừ nghiệp tội trong vô lượng kiếp. Khi tội diệt, phước liền sanh và an trụ nơi vô vi.

此thử 未vị 來lai 星Tinh 宿Tú 劫Kiếp 中trung當đương 有hữu 千thiên 佛Phật 出xuất 世thế名danh 字tự 如như 是thị
Trong kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai sẽ có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian, danh hiệu là như vậy.

若nhược 人nhân 聞văn 名danh一nhất 心tâm 禮lễ 事sự不bất 異dị 錯thác 謬mậu必tất 得đắc 涅Niết 槃Bàn永vĩnh 離ly 三tam 塗đồ生sanh 死tử 之chi 患hoạn安an 住trụ 慈từ 忍nhẫn具cụ 足túc 多đa 聞văn
Nếu ai nghe được các danh hiệu này, rồi nhất tâm đảnh lễ và chẳng nhớ nhầm lẫn, họ sẽ đắc tịch diệt, vĩnh viễn rời xa hoạn nạn của sanh tử trong ba đường ác, an trụ nơi từ nhẫn, và đầy đủ đa văn.

若nhược 能năng 受thọ 持trì習tập 誦tụng 之chi 者giả是thị 人nhân 則tắc 必tất歷lịch 值trị 千thiên 佛Phật獲hoạch 滅diệt 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp生sanh 死tử 重trọng 罪tội得đắc 諸chư 佛Phật 神thần 通thông 三tam 昧muội無vô 礙ngại 辯biện 才tài諸chư 大đại 法Pháp 門môn陀đà 羅la 尼ni 門môn一nhất 切thiết 經kinh 書thư種chủng 種chủng 智trí 慧tuệ隨tùy 宜nghi 說thuyết 法Pháp皆giai 勿vật 生sanh 欺khi 誑cuống離ly 於ư 名danh 利lợi勿vật 懷hoài 疾tật 妬đố行hành 六Lục 和Hòa 敬Kính一nhất 心tâm 奉phụng 持trì無vô 失thất 是thị 緣duyên如như 是thị 行hành 者giả疾tật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Nếu ai thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, người đó chắc chắn sẽ gặp 1.000 Đức Phật ở đời vị lai và sẽ diệt vô lượng vô số kiếp sanh tử trọng tội. Họ sẽ đắc thần thông và chánh định của chư Phật, biện tài vô ngại, các đại Pháp môn, các môn tổng trì, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp. Người thọ trì như vậy chớ sanh tâm dối gạt, đừng ôm lòng đố kỵ, hãy rời xa danh lợi, và thực hành Sáu Pháp Hòa Kính. Họ nên nhất tâm phụng trì và chớ để mất nhân duyên này. Hành giả như thế sẽ mau đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

南Nam 無mô 日Nhật 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

南Nam 無mô 龍Long 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Long Uy Phật

南Nam 無mô 華Hoa 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Nghiêm Phật

南Nam 無mô 王Vương 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vương Trung Vương Phật

南Nam 無mô 阿A 須Tu 輪Luân 王Vương 護Hộ 佛Phật
♪ Quy mạng Phi Thiên Vương Hộ Phật

南Nam 無mô 作Tác 吉Cát 祥Tường 佛Phật
♪ Quy mạng Tác Cát Tường Phật

南Nam 無mô 師Sư 子Tử 慧Tuệ 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Ý Phật

南Nam 無mô 成Thành 辦Biện 事Sự 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Biện Sự Phật

南Nam 無mô 成Thành 辦Biện 事Sự 見Kiến 根Căn 源Nguyên 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật

南Nam 無mô 種Chủng 姓Tánh 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Chủng Tánh Hoa Phật

南Nam 無mô 高Cao 雷Lôi 音Âm 佛Phật
♪ Quy mạng Cao Lôi Âm Phật

南Nam 無mô 無Vô 比Tỉ 辯Biện 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tỉ Biện Phật

南Nam 無mô 智Trí 慧Tuệ 自Tự 在Tại 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Tuệ Tự Tại Phật

南Nam 無mô 稱Xưng 成Thành 佛Phật
♪ Quy mạng Xưng Thành Phật

南Nam 無mô 威Uy 懷Hoài 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Uy Hoài Bộ Phật

南Nam 無mô 福Phước 德Đức 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 摩Ma 尼Ni 光Quang 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Bảo Quang Vương Phật

南Nam 無mô 目Mục 犍Kiền 連Liên 性Tánh 佛Phật
♪ Quy mạng Thải Thúc Thị Tánh Phật

南Nam 無mô 無Vô 憂Ưu 忖Thốn 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ưu Thốn Phật

南Nam 無mô 思Tư 惟Duy 智Trí 慧Tuệ 佛Phật
♪ Quy mạng Tư Duy Trí Tuệ Phật

南Nam 無mô 意Ý 智Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Ý Trí Phật

南Nam 無mô 諸Chư 天Thiên 供Cúng 養Dường 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật

南Nam 無mô 勇Dũng 悍Hãn 佛Phật
♪ Quy mạng Dũng Hãn Phật

南Nam 無mô 無Vô 限Hạn 力Lực 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Hạn Lực Phật

南Nam 無mô 智Trí 慧Tuệ 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Tuệ Hoa Phật

南Nam 無mô 疆Cương 音Âm 佛Phật
♪ Quy mạng Cương Âm Phật

南Nam 無mô 歡Hoan 樂Lạc 佛Phật
♪ Quy mạng Hỷ Lạc Phật

南Nam 無mô 說Thuyết 義Nghĩa 佛Phật
♪ Quy mạng Thuyết Nghĩa Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 懷Hoài 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Hoài Phật

南Nam 無mô 師Sư 子Tử 口Khẩu 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Khẩu Phật

南Nam 無mô 好Hảo 結Kết 佛Phật
♪ Quy mạng Hảo Kết Phật

南Nam 無mô 不Bất 取Thủ 諸Chư 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Thủ Chư Pháp Phật

南Nam 無mô 波Ba 頭Đầu 摩Ma 上Thượng 星Tinh 宿Tú 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Tinh Tú Vương Phật

南Nam 無mô 上Thượng 彌Di 留Lưu 幢Tràng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thượng Diệu Cao Tràng Vương Phật

南Nam 無mô 因Nhân 陀Đà 羅La 幢Tràng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Chủ Tràng Vương Phật

南Nam 無mô 香Hương 音Âm 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Âm Phật

南Nam 無mô 常Thường 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Quang Minh Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 相Tướng 好Hảo 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Tướng Hảo Phật

南Nam 無mô 無Vô 限Hạn 高Cao 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Hạn Cao Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Tràng Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 化Hóa 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Hóa Sanh Phật

南Nam 無mô 微Vi 細Tế 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Vi Tế Hoa Phật

南Nam 無mô 阿A 竭Kiệt 留Lưu 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Trầm Hương Phật

南Nam 無mô 大Đại 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Dũng Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 相Tướng 好Hảo 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Tướng Hảo Quang Minh Phật

南Nam 無mô 銀Ngân 幢Tràng 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Ngân Tràng Cái Phật

南Nam 無mô 大Đại 海Hải 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hải Ý Phật

南Nam 無mô 幡Phan 幢Tràng 好Hảo 佛Phật
♪ Quy mạng Phan Tràng Hảo Phật

南Nam 無mô 梵Phạm 王Vương 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Phạm Vương Đức Phật

南Nam 無mô 大Đại 香Hương 熏Huân 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hương Huân Phật

南Nam 無mô 大Đại 勇Dũng 現Hiện 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Dũng Hiện Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 輪Luân 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

南Nam 無mô 發Phát 行Hạnh 難Nan 佛Phật
♪ Quy mạng Phát Hạnh Nan Phật

南Nam 無mô 無Vô 所Sở 發Phát 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Sở Phát Hạnh Phật

南Nam 無mô 金Kim 寶Bảo 甕Úng 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Bảo Úng Phật

南Nam 無mô 天Thiên 輞Võng 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Võng Phật

南Nam 無mô 言Ngôn 從Tùng 佛Phật
♪ Quy mạng Ngôn Tùng Phật

南Nam 無mô 常Thường 兩Lưỡng 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Lưỡng Hoa Phật

南Nam 無mô 大Đại 好Hiếu 樂Nhạo 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hiếu Nhạo Phật

南Nam 無mô 師Sư 子Tử 上Thượng 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Thượng Hương Phật

南Nam 無mô 魔Ma 天Thiên 相Tướng 好Hảo 佛Phật
♪ Quy mạng Ma Thiên Tướng Hảo Phật

南Nam 無mô 帝Đế 釋Thích 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Đế Quang Minh Phật

南Nam 無mô 大Đại 相Tướng 好Hảo 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Tướng Hảo Phật

南Nam 無mô 師Sư 子Tử 華Hoa 好Hảo 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Hảo Phật

南Nam 無mô 寂Tịch 滅Diệt 幢Tràng 幡Phan 佛Phật
♪ Quy mạng Tịch Diệt Tràng Phan Phật

南Nam 無mô 持Trì 戒Giới 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Trì Giới Vương Phật

南Nam 無mô 相Tướng 好Hảo 翼Dực 從Tùng 佛Phật
♪ Quy mạng Tướng Hảo Dực Tùng Phật

南Nam 無mô 翼Dực 從Tùng 面Diện 首Thủ 佛Phật
♪ Quy mạng Dực Tùng Diện Thủ Phật

南Nam 無mô 無Vô 憂Ưu 相Tướng 好Hảo 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ưu Tướng Hảo Phật

南Nam 無mô 普Phổ 開Khai 蓮Liên 華Hoa 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật

南Nam 無mô 大Đại 地Địa 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Địa Phật

南Nam 無mô 大Đại 力Lực 龍Long 翼Dực 從Tùng 好Hảo 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 行Hạnh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Hạnh Vương Phật

南Nam 無mô 大Đại 遊Du 戲Hí 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Du Hí Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Uy Phật

南Nam 無mô 放Phóng 捨Xả 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Phóng Xả Hoa Phật

南Nam 無mô 常Thường 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Quán Phật

南Nam 無mô 法Pháp 體Thể 決Quyết 定Định 佛Phật
♪ Quy mạng Pháp Thể Quyết Định Phật

南Nam 無mô 作Tác 直Trực 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Tác Trực Hạnh Phật

南Nam 無mô 不Bất 定Định 願Nguyện 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Định Nguyện Phật

南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 諸Chư 願Nguyện 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trụ Chư Nguyện Phật

南Nam 無mô 常Thường 中Trung 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Trung Thượng Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Uy Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 色Sắc 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Sắc Phật

南Nam 無mô 日Nhật 空Không 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Không Phật

南Nam 無mô 威Uy 相Tướng 腹Phúc 佛Phật
♪ Quy mạng Uy Tướng Phúc Phật

南Nam 無mô 破Phá 煩Phiền 惱Não 佛Phật
♪ Quy mạng Phá Phiền Não Phật

南Nam 無mô 實Thật 法Pháp 廣Quảng 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Thật Pháp Quảng Xưng Phật

南Nam 無mô 世Thế 間Gian 喜Hỷ 佛Phật
♪ Quy mạng Thế Gian Hỷ Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

南Nam 無mô 難Nan 勝Thắng 伏Phục 佛Phật
♪ Quy mạng Nan Thắng Phục Phật

南Nam 無mô 好Hảo 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Hảo Quán Phật

南Nam 無mô 勇Dũng 興Hưng 佛Phật
♪ Quy mạng Dũng Hưng Phật

南Nam 無mô 翼Dực 從Tùng 樹Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Dực Tùng Thụ Phật

南Nam 無mô 狸Li 牛Ngưu 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Li Ngưu Uy Phật

南Nam 無mô 天Thiên 中Trung 天Thiên 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Trung Thiên Phật

南Nam 無mô 師Sư 子Tử 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

南Nam 無mô 智Trí 慧Tuệ 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Tuệ Uy Phật

南Nam 無mô 無Vô 底Để 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Để Uy Phật

一nhất 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 100 vị Phật


南Nam 無mô 德Đức 豐Phong 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Phong Phật

南Nam 無mô 厚Hậu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hậu Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 念Niệm 示Thị 現Hiện 諸Chư 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Niệm Thị Hiện Chư Hạnh Phật

南Nam 無mô 無Vô 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Sanh Phật

南Nam 無mô 無Vô 上Thượng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Phật

南Nam 無mô 山Sơn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Sơn Đức Phật

南Nam 無mô 出Xuất 現Hiện 佛Phật
♪ Quy mạng Xuất Hiện Phật

南Nam 無mô 服Phục 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Phục Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 善Thiện 根Căn 成Thành 就Tựu 諸Chư 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật

南Nam 無mô 大Đại 講Giảng 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Giảng Phật

南Nam 無mô 不Bất 住Trụ 奮Phấn 迅Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Trụ Phấn Tấn Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 樹Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thụ Phật

南Nam 無mô 普Phổ 悲Bi 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Bi Phật

南Nam 無mô 德Đức 養Dưỡng 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Dưỡng Phật

南Nam 無mô 大Đại 轉Chuyển 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Chuyển Phật

南Nam 無mô 絕Tuyệt 眾Chúng 生Sanh 疑Nghi 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tuyệt Chúng Sanh Nghi Vương Phật

南Nam 無mô 一Nhất 道Đạo 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Đạo Phật

南Nam 無mô 普Phổ 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

南Nam 無mô 大Đại 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Cái Phật

南Nam 無mô 最Tối 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Đức Phật

南Nam 無mô 千Thiên 近Cận 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Cận Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 蓮Liên 華Hoa 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Dũng Phật

南Nam 無mô 離Ly 世Thế 間Gian 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Thế Gian Phật

南Nam 無mô 幡Phan 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Phan Tràng Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 月Nguyệt 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Đức Phật

南Nam 無mô 服Phục 樹Thụ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Phục Thụ Vương Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Đức Phật

南Nam 無mô 普Phổ 蓮Liên 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Liên Hoa Phật

南Nam 無mô 等Đẳng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đẳng Đức Phật

南Nam 無mô 龍Long 中Trung 蜜Mật 佛Phật
♪ Quy mạng Long Trung Mật Phật

南Nam 無mô 大Đại 海Hải 深Thâm 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hải Thâm Thắng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 寶Bảo 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Cái Phật

南Nam 無mô 無Vô 表Biểu 識Thức 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Biểu Thức Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Thân Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 巖Nham 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Nham Phật

南Nam 無mô 疆Cương 稱Xưng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Cương Xưng Vương Phật

南Nam 無mô 放Phóng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Phóng Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 染Nhiễm 濁Trược 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Nhiễm Trược Phật

南Nam 無mô 在Tại 華Hoa 聚Tụ 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Hoa Tụ Đức Phật

南Nam 無mô 離Ly 恐Khủng 衣Y 毛Mao 不Bất 豎Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật

南Nam 無mô 無Vô 相Tướng 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

南Nam 無mô 電Điện 目Mục 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Điện Mục Nhãn Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 室Thất 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thất Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 星Tinh 宿Tú 增Tăng 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Phật

南Nam 無mô 眾Chúng 尊Tôn 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Chúng Tôn Tụ Phật

南Nam 無mô 山Sơn 王Vương 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Sơn Vương Thân Phật

南Nam 無mô 一Nhất 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Cái Phật

南Nam 無mô 能Năng 屈Khuất 服Phục 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Khuất Phục Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 宮Cung 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Cung Phật

南Nam 無mô 波Ba 頭Đầu 摩Ma 樹Thụ 提Đề 奮Phấn 迅Tấn 通Thông 佛Phật
♪ Quy mạng Hồng Liên Chiếu Diệu Phấn Tấn Thông Phật

南Nam 無mô 光Quang 網Võng 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Võng Phật

南Nam 無mô 紅Hồng 蓮Liên 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Hồng Liên Hoa Phật

南Nam 無mô 善Thiện 現Hiện 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Hiện Quang Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 華Hoa 寶Bảo 光Quang 滅Diệt 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật

南Nam 無mô 散Tán 眾Chúng 畏Úy 佛Phật
♪ Quy mạng Tán Chúng Úy Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

南Nam 無mô 安An 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng An Vương Phật

南Nam 無mô 法Pháp 空Không 佛Phật
♪ Quy mạng Pháp Không Phật

南Nam 無mô 出Xuất 千Thiên 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Xuất Thiên Quang Phật

南Nam 無mô 過Quá 千Thiên 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Quá Thiên Quang Phật

南Nam 無mô 境Cảnh 界Giới 自Tự 在Tại 佛Phật
♪ Quy mạng Cảnh Giới Tự Tại Phật

南Nam 無mô 出Xuất 顯Hiển 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Xuất Hiển Quang Phật

南Nam 無mô 善Thiện 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Hạnh Phật

南Nam 無mô 無Vô 能Năng 屈Khuất 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Năng Khuất Thanh Phật

南Nam 無mô 遠Viễn 離Ly 怖Bố 畏Úy 毛Mao 豎Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 智Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Trí Phật

南Nam 無mô 進Tiến 寂Tịch 靜Tĩnh 佛Phật
♪ Quy mạng Tiến Tịch Tĩnh Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 翼Dực 從Tùng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Dực Tùng Phật

南Nam 無mô 世Thế 間Gian 可Khả 樂Lạc 佛Phật
♪ Quy mạng Thế Gian Khả Lạc Phật

南Nam 無mô 住Trụ 慧Tuệ 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Tuệ Phật

南Nam 無mô 能Năng 仁Nhân 仙Tiên 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Nhân Tiên Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Xưng Phật

南Nam 無mô 諸Chư 樹Thụ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Chư Thụ Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 雲Vân 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Vân Vương Phật

南Nam 無mô 隨Tùy 世Thế 間Gian 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Tùy Thế Gian Ý Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 實Thật 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thật Phật

南Nam 無mô 離Ly 愚Ngu 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Ngu Xưng Phật

南Nam 無mô 德Đức 現Hiện 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Hiện Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 愛Ái 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Ái Phật

南Nam 無mô 不Bất 唐Đường 精Tinh 進Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Đường Tinh Tấn Phật

南Nam 無mô 香Hương 勳Huân 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Huân Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 能Năng 屈Khuất 香Hương 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Năng Khuất Hương Quang Phật

南Nam 無mô 眾Chúng 疆Cương 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Chúng Cương Vương Phật

南Nam 無mô 出Xuất 須Tu 彌Di 山Sơn 頂Đảnh 佛Phật
♪ Quy mạng Xuất Diệu Cao Sơn Đảnh Phật

南Nam 無mô 從Tùng 寶Bảo 出Xuất 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tùng Bảo Xuất Đức Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Phật

南Nam 無mô 從Tùng 寶Bảo 出Xuất 佛Phật
♪ Quy mạng Tùng Bảo Xuất Phật

南Nam 無mô 香Hương 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Quang Phật

南Nam 無mô 稱Xưng 遠Viễn 方Phương 佛Phật
♪ Quy mạng Xưng Viễn Phương Phật

南Nam 無mô 藏Tạng 香Hương 自Tự 在Tại 佛Phật
♪ Quy mạng Tạng Hương Tự Tại Phật

南Nam 無mô 雲Vân 雷Lôi 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vân Lôi Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 際Tế 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tế Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 慧Tuệ 成Thành 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tuệ Thành Phật

南Nam 無mô 種Chủng 種Chủng 無Vô 量Lượng 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 德Đức 光Quang 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Quang Vương Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Tụ Phật

南Nam 無mô 覺Giác 華Hoa 剖Phẫu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Đức Phật

南Nam 無mô 覺Giác 華Hoa 剖Phẫu 上Thượng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Thượng Vương Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 體Thể 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thể Phật

南Nam 無mô 無Vô 唐Đường 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Đường Xưng Phật

二nhị 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 200 vị Phật


南Nam 無mô 共Cộng 發Phát 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Cộng Phát Ý Phật

南Nam 無mô 莊Trang 嚴Nghiêm 一Nhất 切Thiết 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật

南Nam 無mô 蓋Cái 蓮Liên 華Hoa 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Cái Liên Hoa Bảo Phật

南Nam 無mô 光Quang 輪Luân 成Thành 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Luân Thành Vương Phật

南Nam 無mô 德Đức 王Vương 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Vương Quang Phật

南Nam 無mô 過Quá 一Nhất 切Thiết 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Đức Phật

南Nam 無mô 燈Đăng 光Quang 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Đăng Quang Hạnh Phật

南Nam 無mô 成Thành 作Tác 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Tác Quang Phật

南Nam 無mô 江Giang 僊Tiên 佛Phật
♪ Quy mạng Giang Tiên Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 形Hình 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hình Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 護Hộ 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Hộ Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 蓮Liên 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Liên Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 梵Phạm 功Công 德Đức 天Thiên 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Công Đức Thiên Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 顏Nhan 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Nhan Phật

南Nam 無mô 無Vô 聚Tụ 會Hội 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tụ Hội Vương Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thân Phật

南Nam 無mô 樹Thụ 王Vương 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thụ Vương Trung Vương Phật

南Nam 無mô 羅La 網Võng 手Thủ 佛Phật
♪ Quy mạng La Võng Thủ Phật

南Nam 無mô 摩Ma 尼Ni 輪Luân 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 德Đức 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Khải Phật

南Nam 無mô 世Thế 音Âm 佛Phật
♪ Quy mạng Thế Âm Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 山Sơn 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Quang Phật

南Nam 無mô 過Quá 上Thượng 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Quá Thượng Bộ Phật

南Nam 無mô 由Do 寶Bảo 蓮Liên 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Do Bảo Liên Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 作Tác 際Tế 佛Phật
♪ Quy mạng Tác Tế Phật

南Nam 無mô 眾Chúng 生Sanh 所Sở 喜Hỷ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Chúng Sanh Sở Hỷ Khải Phật

南Nam 無mô 上Thượng 寶Bảo 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Thượng Bảo Cái Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Cái Phật

南Nam 無mô 翼Dực 從Tùng 佛Phật
♪ Quy mạng Dực Tùng Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 現Hiện 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Hiện Đức Phật

南Nam 無mô 以Dĩ 發Phát 意Ý 能Năng 轉Chuyển 輪Luân 佛Phật
♪ Quy mạng Dĩ Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật

南Nam 無mô 通Thông 達Đạt 義Nghĩa 佛Phật
♪ Quy mạng Thông Đạt Nghĩa Phật

南Nam 無mô 離Ly 曠Khoáng 野Dã 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Khoáng Dã Vương Phật

南Nam 無mô 日Nhật 輪Luân 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Phật

南Nam 無mô 解Giải 脫Thoát 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Giải Thoát Uy Đức Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 功Công 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Công Đức Phật

南Nam 無mô 眾Chúng 生Sanh 王Vương 中Trung 立Lập 佛Phật
♪ Quy mạng Chúng Sanh Vương Trung Lập Phật

南Nam 無mô 無Vô 能Năng 屈Khuất 服Phục 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Năng Khuất Phục Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Bộ Phật

南Nam 無mô 俱Câu 蘇Tô 摩Ma 通Thông 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Thông Phật

南Nam 無mô 無Vô 比Tỉ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tỉ Khải Phật

南Nam 無mô 光Quang 輪Luân 幢Tràng 德Đức 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Luân Tràng Đức Vương Phật

南Nam 無mô 因Nhân 緣Duyên 助Trợ 佛Phật
♪ Quy mạng Nhân Duyên Trợ Phật

南Nam 無mô 曼Mạn 陀Đà 羅La 佛Phật
♪ Quy mạng Vi Diêu Âm Hoa Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

南Nam 無mô 金Kim 剛Cang 所Sở 須Tu 用Dụng 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Cang Sở Tu Dụng Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 淨Tịnh 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Tịnh Phật

南Nam 無mô 善Thiện 求Cầu 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Cầu Phật

南Nam 無mô 善Thiện 討Thảo 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Thảo Khải Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 伏Phục 怨Oán 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Phục Oán Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 聖Thánh 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

南Nam 無mô 名Danh 稱Xưng 力Lực 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Danh Xưng Lực Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 光Quang 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Hương Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Vương Phật

南Nam 無mô 種Chủng 種Chủng 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật

南Nam 無mô 法Pháp 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Pháp Bảo Phật

南Nam 無mô 降Hàng 化Hóa 男Nam 女Nữ 佛Phật
♪ Quy mạng Hàng Hóa Nam Nữ Phật

南Nam 無mô 最Tối 香Hương 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Hương Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 上Thượng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thượng Vương Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Vương Phật

南Nam 無mô 可Khả 喜Hỷ 眾Chúng 生Sanh 覺Giác 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Khả Hỷ Chúng Sanh Giác Kiến Phật

南Nam 無mô 無Vô 想Tưởng 音Âm 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tưởng Âm Thanh Phật

南Nam 無mô 大Đại 人Nhân 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Nhân Phật

南Nam 無mô 音Âm 聲Thanh 無Vô 屈Khuất 礙Ngại 佛Phật
♪ Quy mạng Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật

南Nam 無mô 一Nhất 寶Bảo 無Vô 憂Ưu 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Bảo Vô Ưu Phật

南Nam 無mô 無Vô 動Động 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Động Dũng Phật

南Nam 無mô 種Chủng 姓Tánh 佛Phật
♪ Quy mạng Chủng Tánh Phật

南Nam 無mô 觀Quán 諸Chư 欲Dục 起Khởi 佛Phật
♪ Quy mạng Quán Chư Dục Khởi Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 宿Tú 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Tú Phật

南Nam 無mô 現Hiện 得Đắc 佛Phật
♪ Quy mạng Hiện Đắc Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 壞Hoại 眾Chúng 疑Nghi 佛Phật
♪ Quy mạng Hoại Chúng Nghi Phật

南Nam 無mô 不Bất 空Không 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

南Nam 無mô 善Thiện 橋Kiều 樑Lương 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Kiều Lương Phật

南Nam 無mô 廣Quảng 功Công 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Quảng Công Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Phật

南Nam 無mô 清Thanh 涼Lương 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Lương Phật

南Nam 無mô 光Quang 羅La 網Võng 佛Phật
♪ Quy mạng Quang La Võng Phật

南Nam 無mô 遍Biến 知Tri 佛Phật
♪ Quy mạng Biến Tri Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 德Đức 姓Tánh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Tánh Phật

南Nam 無mô 於Ư 諸Chư 法Pháp 無Vô 所Sở 著Trước 佛Phật
♪ Quy mạng Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật

南Nam 無mô 普Phổ 見Kiến 一Nhất 切Thiết 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

南Nam 無mô 於Ư 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 誓Thệ 鎧Khải 無Vô 脫Thoát 佛Phật
♪ Quy mạng Ư Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Vô Thoát Phật

南Nam 無mô 有Hữu 無Vô 量Lượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hữu Vô Lượng Đức Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 上Thượng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Thượng Quang Phật

南Nam 無mô 不Bất 可Khả 數Sổ 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Khả Sổ Kiến Phật

南Nam 無mô 方Phương 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Phương Thượng Phật

南Nam 無mô 有Hữu 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hữu Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 法Pháp 光Quang 慈Từ 悲Bi 月Nguyệt 佛Phật
♪ Quy mạng Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật

南Nam 無mô 海Hải 住Trụ 持Trì 勝Thắng 智Trí 慧Tuệ 奮Phấn 迅Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

南Nam 無mô 清Thanh 淨Tịnh 光Quang 明Minh 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật

南Nam 無mô 離Ly 服Phục 內Nội 解Giải 慧Tuệ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật

南Nam 無mô 壞Hoại 諸Chư 欲Dục 佛Phật
♪ Quy mạng Hoại Chư Dục Phật

南Nam 無mô 行Hành 清Thanh 淨Tịnh 佛Phật
♪ Quy mạng Hành Thanh Tịnh Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 寶Bảo 華Hoa 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật

南Nam 無mô 常Thường 滅Diệt 度Độ 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Diệt Độ Phật

南Nam 無mô 見Kiến 一Nhất 切Thiết 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

南Nam 無mô 不Bất 墮Đọa 落Lạc 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Đọa Lạc Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 清Thanh 涼Lương 室Thất 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Thanh Lương Thất Phật

南Nam 無mô 法Pháp 用Dụng 佛Phật
♪ Quy mạng Pháp Dụng Phật

三tam 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 300 vị Phật


南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 慧Tuệ 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tuệ Xưng Phật

南Nam 無mô 清Thanh 涼Lương 室Thất 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Lương Thất Phật

南Nam 無mô 無Vô 比Tỉ 覺Giác 華Hoa 剖Phẫu 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tỉ Giác Hoa Phẫu Phật

南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 樹Thụ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trụ Thụ Vương Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 光Quang 中Trung 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Quang Trung Thượng Phật

南Nam 無mô 閻Diêm 浮Phù 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Diêm-phù Quang Minh Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 山Sơn 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Thân Phật

南Nam 無mô 千Thiên 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Hương Phật

南Nam 無mô 名Danh 號Hiệu 興Hưng 顯Hiển 佛Phật
♪ Quy mạng Danh Hiệu Hưng Hiển Phật

南Nam 無mô 名Danh 稱Xưng 友Hữu 佛Phật
♪ Quy mạng Danh Xưng Hữu Phật

南Nam 無mô 名Danh 稱Xưng 最Tối 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Danh Xưng Tối Tôn Phật

南Nam 無mô 除Trừ 憂Ưu 佛Phật
♪ Quy mạng Trừ Ưu Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 德Đức 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật

南Nam 無mô 闡Xiển 華Hoa 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Xiển Hoa Tràng Phật

南Nam 無mô 普Phổ 放Phóng 香Hương 化Hóa 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Hóa Phật

南Nam 無mô 最Tối 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Nhãn Phật

南Nam 無mô 放Phóng 焰Diễm 佛Phật
♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

南Nam 無mô 遠Viễn 方Phương 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Viễn Phương Xưng Phật

南Nam 無mô 降Hàng 伏Phục 一Nhất 切Thiết 世Thế 間Gian 怨Oán 佛Phật
♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật

南Nam 無mô 法Pháp 虛Hư 空Không 勝Thắng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Pháp Hư Không Thắng Vương Phật

南Nam 無mô 火Hỏa 焰Diễm 佛Phật
♪ Quy mạng Hỏa Diễm Phật

南Nam 無mô 三Tam 界Giới 雄Hùng 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Tam Giới Hùng Dũng Phật

南Nam 無mô 光Quang 輪Luân 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Luân Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 雄Hùng 巧Xảo 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Hùng Xảo Phật

南Nam 無mô 窮Cùng 盡Tận 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Cùng Tận Hùng Phật

南Nam 無mô 天Thiên 鼓Cổ 音Âm 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Cổ Âm Thanh Phật

南Nam 無mô 普Phổ 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Hùng Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 愛Ái 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

南Nam 無mô 無Vô 畏Úy 輪Luân 彊Cương 界Giới 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Úy Luân Cương Giới Thượng Phật

南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

南Nam 無mô 眾Chúng 德Đức 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Chúng Đức Tụ Phật

南Nam 無mô 諸Chư 覺Giác 疆Cương 界Giới 應Ứng 飾Sức 佛Phật
♪ Quy mạng Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật

南Nam 無mô 覺Giác 寶Bảo 德Đức 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Bảo Đức Xưng Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 光Quang 王Vương 中Trung 上Thượng 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 中Trung 出Xuất 現Hiện 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật

南Nam 無mô 普Phổ 法Pháp 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Pháp Hùng Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 半Bán 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Bán Quang Phật

南Nam 無mô 滿Mãn 足Túc 百Bách 千Thiên 德Đức 光Quang 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Mãn Túc Bách Thiên Đức Quang Tràng Phật

南Nam 無mô 大Đại 如Như 意Ý 輪Luân 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Như Ý Luân Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 中Trung 現Hiện 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật

南Nam 無mô 執Chấp 炬Cự 佛Phật
♪ Quy mạng Chấp Cự Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 清Thanh 涼Lương 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Thanh Lương Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 嚴Nghiêm 慧Tuệ 中Trung 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Nghiêm Tuệ Trung Thượng Phật

南Nam 無mô 德Đức 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Tôn Phật

南Nam 無mô 不Bất 二Nhị 輪Luân 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Nhị Luân Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 德Đức 海Hải 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Hải Phật

南Nam 無mô 眾Chúng 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Chúng Tụ Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 德Đức 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Tụ Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 應Ứng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Ứng Đức Phật

南Nam 無mô 極Cực 上Thượng 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Thượng Trung Vương Phật

南Nam 無mô 法Pháp 照Chiếu 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Pháp Chiếu Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 山Sơn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Sơn Vương Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 輪Luân 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Luân Thượng Phật

南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 清Thanh 淨Tịnh 功Công 德Đức 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật

南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 清Thanh 淨Tịnh 界Giới 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trụ Thanh Tịnh Giới Phật

南Nam 無mô 雜Tạp 寶Bảo 色Sắc 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Tạp Bảo Sắc Hoa Phật

南Nam 無mô 最Tối 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Tụ Phật

南Nam 無mô 不Bất 捨Xả 弘Hoằng 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 金Kim 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

南Nam 無mô 雜Tạp 色Sắc 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Tạp Sắc Hoa Phật

南Nam 無mô 畢Tất 竟Cánh 莊Trang 嚴Nghiêm 無Vô 邊Biên 功Công 德Đức 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 輪Luân 清Thanh 淨Tịnh 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

南Nam 無mô 從Tùng 蓮Liên 華Hoa 出Xuất 現Hiện 佛Phật
♪ Quy mạng Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật

南Nam 無mô 華Hoa 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Cái Phật

南Nam 無mô 被Bị 慧Tuệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Bị Tuệ Khải Phật

南Nam 無mô 稱Xưng 力Lực 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 音Âm 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Âm Thanh Phật

南Nam 無mô 俱Câu 蘇Tô 摩Ma 國Quốc 土Độ 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Quốc Độ Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 聚Tụ 會Hội 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tụ Hội Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

南Nam 無mô 精Tinh 進Tấn 僊Tiên 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Tấn Tiên Phật

南Nam 無mô 散Tán 眾Chúng 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Tán Chúng Bộ Phật

南Nam 無mô 壞Hoại 疑Nghi 佛Phật
♪ Quy mạng Hoại Nghi Phật

南Nam 無mô 無Vô 想Tưởng 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tưởng Thanh Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 德Đức 具Cụ 足Túc 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật

南Nam 無mô 有Hữu 眾Chúng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hữu Chúng Đức Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Tôn Phật

南Nam 無mô 於Ư 去Khứ 來Lai 今Kim 無Vô 礙Ngại 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật

南Nam 無mô 喜Hỷ 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Hỷ Thân Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 山Sơn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Sơn Vương Phật

南Nam 無mô 日Nhật 鎧Khải 中Trung 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Khải Trung Thượng Phật

南Nam 無mô 炬Cự 燈Đăng 佛Phật
♪ Quy mạng Cự Đăng Phật

南Nam 無mô 無Vô 比Tỉ 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tỉ Quang Phật

南Nam 無mô 善Thiện 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

南Nam 無mô 長Trưởng 養Dưỡng 佛Phật
♪ Quy mạng Trưởng Dưỡng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

南Nam 無mô 祉Chỉ 江Giang 佛Phật
♪ Quy mạng Chỉ Giang Phật

南Nam 無mô 諸Chư 遠Viễn 方Phương 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Chư Viễn Phương Khải Phật

南Nam 無mô 覺Giác 華Hoa 有Hữu 德Đức 剖Phẫu 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 火Hỏa 圍Vi 繞Nhiễu 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 國Quốc 土Độ 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Quốc Độ Phật

南Nam 無mô 寂Tịch 靜Tĩnh 佛Phật
♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

南Nam 無mô 異Dị 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Dị Quán Phật

南Nam 無mô 賢Hiền 藥Dược 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Hiền Dược Vương Phật

南Nam 無mô 開Khai 悟Ngộ 菩Bồ 提Đề 智Trí 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Khai Ngộ Giác Trí Quang Phật

南Nam 無mô 喜Hỷ 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hỷ Uy Đức Phật

南Nam 無mô 波Ba 頭Đầu 陀Đà 智Trí 慧Tuệ 奮Phấn 迅Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Ba-đầu-đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

四tứ 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 400 vị Phật


南Nam 無mô 善Thiện 中Trung 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trung Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 雄Hùng 猛Mãnh 佛Phật
♪ Quy mạng Hùng Mãnh Phật

南Nam 無mô 香Hương 尊Tôn 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Tôn Tràng Phật

南Nam 無mô 香Hương 最Tối 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Tối Đức Phật

南Nam 無mô 香Hương 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Tràng Phật

南Nam 無mô 善Thiện 色Sắc 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Sắc Tạng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 精Tinh 進Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Phật

南Nam 無mô 過Quá 十Thập 方Phương 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Quá Thập Phương Quang Phật

南Nam 無mô 覺Giác 華Hoa 剖Phẫu 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Thượng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 雄Hùng 猛Mãnh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Mãnh Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 恐Khủng 畏Úy 過Quá 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 羅La 網Võng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo La Võng Phật

南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trụ Trung Vương Phật

南Nam 無mô 香Hương 中Trung 尊Tôn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Trung Tôn Vương Phật

南Nam 無mô 致Trí 諸Chư 安An 樂Lạc 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Chư An Lạc Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 聚Tụ 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Tụ Quán Phật

南Nam 無mô 不Bất 唐Đường 棄Khí 名Danh 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Đường Khí Danh Xưng Phật

南Nam 無mô 壞Hoại 散Tán 諸Chư 恐Khủng 畏Úy 佛Phật
♪ Quy mạng Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật

南Nam 無mô 能Năng 解Giải 縛Phược 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Giải Phược Phật

南Nam 無mô 威Uy 德Đức 因Nhân 陀Đà 羅La 佛Phật
♪ Quy mạng Uy Đức Chủ Phật

南Nam 無mô 為Vì 諸Chư 眾Chúng 生Sanh 致Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Vì Chư Chúng Sanh Trí Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 無Vô 際Tế 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Vô Tế Phật

南Nam 無mô 住Trụ 清Thanh 淨Tịnh 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Thanh Tịnh Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Tràng Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 善Thiện 中Trung 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Thiện Trung Đức Phật

南Nam 無mô 在Tại 無Vô 恐Khủng 畏Úy 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 雄Hùng 猛Mãnh 形Hình 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật

南Nam 無mô 得Đắc 世Thế 間Gian 功Công 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đắc Thế Gian Công Đức Phật

南Nam 無mô 大Đại 車Xa 乘Thừa 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Xa Thừa Phật

南Nam 無mô 極Cực 最Tối 德Đức 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Tối Đức Thượng Phật

南Nam 無mô 莫Mạc 能Năng 勝Thắng 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Mạc Năng Thắng Tràng Phật

南Nam 無mô 離Ly 一Nhất 切Thiết 瞋Sân 恨Hận 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật

南Nam 無mô 趣Thú 向Hướng 當Đương 住Trụ 佛Phật
♪ Quy mạng Thú Hướng Đương Trụ Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 最Tối 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tối Hương Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 輪Luân 稱Xưng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Luân Xưng Vương Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 須Tu 彌Di 山Sơn 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Diệu Cao Sơn Phật

南Nam 無mô 住Trụ 持Trì 多Đa 功Công 德Đức 通Thông 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 積Tích 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

南Nam 無mô 心Tâm 菩Bồ 提Đề 華Hoa 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Tâm Giác Hoa Thắng Phật

南Nam 無mô 住Trụ 無Vô 量Lượng 集Tập 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật

南Nam 無mô 威Uy 神Thần 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Uy Thần Vương Phật

南Nam 無mô 善Thiện 思Tư 願Nguyện 自Tự 調Điều 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 輪Luân 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Luân Vương Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Thượng Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Nghiêm Phật

南Nam 無mô 造Tạo 成Thành 遠Viễn 方Phương 佛Phật
♪ Quy mạng Tạo Thành Viễn Phương Phật

南Nam 無mô 會Hội 中Trung 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Hội Trung Tôn Phật

南Nam 無mô 決Quyết 斷Đoạn 佛Phật
♪ Quy mạng Quyết Đoạn Phật

南Nam 無mô 華Hoa 鬘Man 色Sắc 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Man Sắc Vương Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 隱Ẩn 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Ẩn Phật

南Nam 無mô 極Cực 趣Thú 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Phật

南Nam 無mô 眾Chúng 生Sanh 意Ý 欲Dục 所Sở 趣Thú 勇Dũng 意Ý 視Thị 之Chi 佛Phật
♪ Quy mạng Chúng Sanh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 寶Bảo 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Vương Phật

南Nam 無mô 於Ư 一Nhất 切Thiết 諸Chư 愛Ái 中Trung 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật

南Nam 無mô 光Quang 無Vô 礙Ngại 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Vô Ngại Phật

南Nam 無mô 無Vô 礙Ngại 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Minh Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 蓮Liên 華Hoa 剖Phẫu 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Phẫu Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 好Hảo 堅Kiên 佛Phật
♪ Quy mạng Hảo Kiên Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 所Sở 趣Thú 中Trung 覺Giác 離Ly 見Kiến 諸Chư 覺Giác 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật

南Nam 無mô 過Quá 化Hóa 音Âm 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Quá Hóa Âm Thanh Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 在Tại 諸Chư 寶Bảo 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật

南Nam 無mô 海Hải 須Tu 彌Di 王Vương 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hải Diệu Cao Vương Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 麤Thô 慧Tuệ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Thô Tuệ Phật

南Nam 無mô 在Tại 慧Tuệ 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Tuệ Hoa Phật

南Nam 無mô 極Cực 趣Thú 上Thượng 威Uy 神Thần 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Uy Thần Tụ Phật

南Nam 無mô 寂Tịch 定Định 佛Phật
♪ Quy mạng Tịch Định Phật

南Nam 無mô 離Ly 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Hùng Phật

南Nam 無mô 捨Xả 一Nhất 切Thiết 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Xả Nhất Thiết Bộ Phật

南Nam 無mô 德Đức 不Bất 可Khả 思Tư 議Nghị 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Bất Khả Tư Nghị Phật

南Nam 無mô 在Tại 於Ư 遊Du 戲Hí 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Ư Du Hí Đức Phật

南Nam 無mô 趣Thú 無Vô 畏Úy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Thú Vô Úy Đức Phật

南Nam 無mô 香Hương 趣Thú 無Vô 量Lượng 香Hương 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật

南Nam 無mô 雲Vân 鼓Cổ 音Âm 佛Phật
♪ Quy mạng Vân Cổ Âm Phật

南Nam 無mô 在Tại 福Phước 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Phước Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 勇Dũng 雄Hùng 猛Mãnh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật

南Nam 無mô 水Thủy 月Nguyệt 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Quang Minh Phật

南Nam 無mô 最Tối 香Hương 須Tu 彌Di 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Hương Diệu Cao Thân Phật

南Nam 無mô 破Phá 無Vô 明Minh 闇Ám 佛Phật
♪ Quy mạng Phá Vô Minh Ám Phật

南Nam 無mô 光Quang 普Phổ 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Phổ Kiến Phật

南Nam 無mô 恐Khủng 畏Úy 佛Phật
♪ Quy mạng Khủng Úy Phật

南Nam 無mô 自Tự 至Chí 到Đáo 佛Phật
♪ Quy mạng Tự Chí Đáo Phật

南Nam 無mô 實Thật 諦Đế 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Thật Đế Xưng Phật

南Nam 無mô 星Tinh 燈Đăng 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Đăng Phật

南Nam 無mô 成Thành 熟Thục 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Thục Phật

南Nam 無mô 極Cực 趣Thú 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 會Hội 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Hội Phật

南Nam 無mô 金Kim 剛Cang 肩Kiên 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 中Trung 自Tự 在Tại 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 力Lực 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Lực Xưng Phật

南Nam 無mô 最Tối 安An 佛Phật
♪ Quy mạng Tối An Phật

南Nam 無mô 德Đức 身Thân 王Vương 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Thân Vương Đức Phật

南Nam 無mô 善Thiện 思Tư 惟Duy 發Phát 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật

南Nam 無mô 世Thế 間Gian 自Tự 在Tại 佛Phật
♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Phật

南Nam 無mô 光Quang 明Minh 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 十Thập 力Lực 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thập Lực Vương Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 平Bình 等Đẳng 心Tâm 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật

南Nam 無mô 施Thí 豐Phong 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Thí Phong Đức Phật

南Nam 無mô 火Hỏa 炎Diễm 積Tích 佛Phật
♪ Quy mạng Hỏa Diễm Tích Phật

五ngũ 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 500 vị Phật


南Nam 無mô 寶Bảo 華Hoa 普Phổ 照Chiếu 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật

南Nam 無mô 賢Hiền 最Tối 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hiền Tối Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 輪Luân 光Quang 明Minh 勝Thắng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

南Nam 無mô 從Tùng 蓮Liên 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Tùng Liên Hoa Phật

南Nam 無mô 普Phổ 明Minh 觀Quán 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Minh Quán Xưng Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Ý Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 思Tư 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Tư Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

南Nam 無mô 善Thiện 清Thanh 淨Tịnh 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Phật

南Nam 無mô 名Danh 稱Xưng 不Bất 唐Đường 佛Phật
♪ Quy mạng Danh Xưng Bất Đường Phật

南Nam 無mô 得Đắc 不Bất 可Khả 思Tư 議Nghị 王Vương 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Đắc Bất Khả Tư Nghị Vương Quang Phật

南Nam 無mô 雁Nhạn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Nhạn Vương Phật

南Nam 無mô 安An 隱Ẩn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng An Ẩn Vương Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 中Trung 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Trung Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 常Thường 自Tự 起Khởi 覺Giác 悟Ngộ 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật

南Nam 無mô 不Bất 離Ly 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 門Môn 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật

南Nam 無mô 無Vô 相Tướng 修Tu 行Hành 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tướng Tu Hành Phật

南Nam 無mô 求Cầu 善Thiện 佛Phật
♪ Quy mạng Cầu Thiện Phật

南Nam 無mô 精Tinh 進Tấn 力Lực 成Thành 就Tựu 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật

南Nam 無mô 功Công 德Đức 多Đa 寶Bảo 海Hải 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật

南Nam 無mô 照Chiếu 一Nhất 切Thiết 處Xứ 佛Phật
♪ Quy mạng Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật

南Nam 無mô 色Sắc 聲Thanh 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Sắc Thanh Hùng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 虛Hư 空Không 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hư Không Hùng Phật

南Nam 無mô 見Kiến 實Thật 佛Phật
♪ Quy mạng Kiến Thật Phật

南Nam 無mô 超Siêu 境Cảnh 界Giới 佛Phật
♪ Quy mạng Siêu Cảnh Giới Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 尊Tôn 極Cực 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 成Thành 方Phương 土Độ 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Phương Độ Phật

南Nam 無mô 極Cực 趣Thú 上Thượng 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 飲Ẩm 甘Cam 露Lộ 佛Phật
♪ Quy mạng Ẩm Cam Lộ Phật

南Nam 無mô 護Hộ 世Thế 間Gian 供Cúng 養Dường 佛Phật
♪ Quy mạng Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật

南Nam 無mô 善Thiện 護Hộ 諸Chư 門Môn 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Hộ Chư Môn Phật

南Nam 無mô 火Hỏa 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Hỏa Tràng Phật

南Nam 無mô 善Thiện 無Vô 垢Cấu 威Uy 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Vô Cấu Uy Quang Phật

南Nam 無mô 不Bất 可Khả 動Động 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Khả Động Phật

南Nam 無mô 力Lực 稱Xưng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Lực Xưng Vương Phật

南Nam 無mô 德Đức 光Quang 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Đức Quang Vương Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 光Quang 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Quang Vương Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 有Hữu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 火Hỏa 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

南Nam 無mô 維Duy 蓮Liên 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Duy Liên Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 壞Hoại 散Tán 眾Chúng 疑Nghi 佛Phật
♪ Quy mạng Hoại Tán Chúng Nghi Phật

南Nam 無mô 拘Câu 留Lưu 秦Tần 佛Phật
♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

南Nam 無mô 具Cụ 足Túc 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 幢Tràng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tràng Vương Phật

南Nam 無mô 從Tùng 蓮Liên 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tùng Liên Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 梵Phạm 聲Thanh 安An 隱Ẩn 眾Chúng 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Thanh An Ẩn Chúng Sanh Phật

南Nam 無mô 慈Từ 氏Thị 佛Phật
♪ Quy mạng Từ Thị Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Minh Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 王Vương 法Pháp 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Vương Pháp Tràng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Dũng Phật

南Nam 無mô 海Hải 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Hải Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 極Cực 志Chí 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Chí Thượng Phật

南Nam 無mô 金Kim 枝Chi 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Chi Hoa Phật

南Nam 無mô 不Bất 唐Đường 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Đường Quán Phật

南Nam 無mô 言Ngôn 辯Biện 音Âm 聲Thanh 無Vô 礙Ngại 佛Phật
♪ Quy mạng Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật

南Nam 無mô 無Vô 礙Ngại 德Đức 稱Xưng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 稱Xưng 不Bất 散Tán 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 妙Diệu 頂Đảnh 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Đảnh Phật

南Nam 無mô 不Bất 散Tán 心Tâm 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Tán Tâm Phật

南Nam 無mô 常Thường 來Lai 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Lai Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 離Ly 度Độ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Ly Độ Phật

南Nam 無mô 於Ư 三Tam 世Thế 無Vô 礙Ngại 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật

南Nam 無mô 成Thành 就Tựu 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Tựu Quán Phật

南Nam 無mô 平Bình 等Đẳng 須Tu 彌Di 面Diện 佛Phật
♪ Quy mạng Bình Đẳng Diệu Cao Diện Phật

南Nam 無mô 清Thanh 淨Tịnh 功Công 德Đức 相Tướng 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật

南Nam 無mô 畢Tất 竟Cánh 成Thành 就Tựu 大Đại 悲Bi 佛Phật
♪ Quy mạng Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật

南Nam 無mô 般Bát 若Nhã 齊Tề 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Tuệ Tề Phật

南Nam 無mô 蓋Cái 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Cái Bảo Phật

南Nam 無mô 滿Mãn 足Túc 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Mãn Túc Ý Phật

南Nam 無mô 內Nội 外Ngoại 淨Tịnh 佛Phật
♪ Quy mạng Nội Ngoại Tịnh Phật

南Nam 無mô 善Thiện 星Tinh 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tinh Phật

南Nam 無mô 光Quang 輪Luân 場Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Luân Tràng Phật

南Nam 無mô 阿A 叔Thúc 迦Ca 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

南Nam 無mô 極Cực 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 礙Ngại 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ngại Hùng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 雄Hùng 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Dũng Phật

南Nam 無mô 言Ngôn 音Âm 無Vô 礙Ngại 佛Phật
♪ Quy mạng Ngôn Âm Vô Ngại Phật

南Nam 無mô 大Đại 雲Vân 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Vân Quang Phật

南Nam 無mô 羅La 網Võng 光Quang 聚Tụ 佛Phật
♪ Quy mạng La Võng Quang Tụ Phật

南Nam 無mô 覺Giác 華Hoa 剖Phẫu 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Hùng Phật

南Nam 無mô 華Hoa 山Sơn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Sơn Vương Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 聚Tụ 自Tự 在Tại 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Tụ Tự Tại Phật

南Nam 無mô 寂Tịch 諸Chư 根Căn 佛Phật
♪ Quy mạng Tịch Chư Căn Phật

南Nam 無mô 無Vô 障Chướng 無Vô 礙Ngại 精Tinh 進Tấn 堅Kiên 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật

南Nam 無mô 離Ly 無Vô 愚Ngu 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Vô Ngu Quán Phật

南Nam 無mô 頂Đảnh 上Thượng 極Cực 出Xuất 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Đảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 頂Đảnh 上Thượng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Đảnh Thượng Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 愚Ngu 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ngu Xưng Phật

南Nam 無mô 不Bất 唐Đường 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Đường Dũng Phật

南Nam 無mô 無Vô 唐Đường 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Đường Hùng Phật

南Nam 無mô 無Vô 愚Ngu 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ngu Quang Minh Phật

南Nam 無mô 國Quốc 土Độ 莊Trang 嚴Nghiêm 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật

南Nam 無mô 娑Sa 婆Bà 華Hoa 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Kham Nhẫn Hoa Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 念Niệm 覺Giác 法Pháp 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật

南Nam 無mô 正Chánh 覺Giác 蓮Liên 華Hoa 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật

南Nam 無mô 彌Di 留Lưu 燈Đăng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Vương Phật

六lục 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 600 vị Phật


南Nam 無mô 禪Thiền 思Tư 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Thiền Tư Cái Phật

南Nam 無mô 智Trí 根Căn 本Bổn 華Hoa 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Căn Bổn Hoa Vương Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 室Thất 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Thất Phật

南Nam 無mô 化Hóa 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Hóa Xưng Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 無Vô 盡Tận 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật

南Nam 無mô 禪Thiền 思Tư 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Thiền Tư Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 無Vô 邊Biên 覺Giác 海Hải 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Biên Giác Hải Tạng Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 際Tế 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Tế Phật

南Nam 無mô 有Hữu 眾Chúng 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Hữu Chúng Bảo Phật

南Nam 無mô 自Tự 性Tánh 清Thanh 淨Tịnh 智Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật

南Nam 無mô 藥Dược 王Vương 聲Thanh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Dược Vương Thanh Vương Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Phật

南Nam 無mô 覺Giác 剖Phẫu 華Hoa 中Trung 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Phẫu Hoa Trung Đức Phật

南Nam 無mô 妙Diệu 鼓Cổ 聲Thanh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Vương Phật

南Nam 無mô 毘Tỳ 尼Ni 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Luật Tạng Xưng Phật

南Nam 無mô 無Vô 過Quá 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Quá Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 通Thông 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Thông Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 禪Thiền 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Thiền Đức Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 輪Luân 場Tràng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Luân Tràng Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 表Biểu 識Thức 音Âm 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật

南Nam 無mô 覺Giác 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Vương Phật

南Nam 無mô 然Nhiên 法Pháp 庭Đình 燎Liệu 佛Phật
♪ Quy mạng Nhiên Pháp Đình Liệu Phật

南Nam 無mô 觀Quán 意Ý 華Hoa 出Xuất 佛Phật
♪ Quy mạng Quán Ý Hoa Xuất Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 室Thất 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Thất Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

南Nam 無mô 在Tại 虛Hư 空Không 禪Thiền 師Sư 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Hư Không Thiền Sư Phật

南Nam 無mô 大Đại 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Nhãn Phật

南Nam 無mô 在Tại 尊Tôn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Tôn Đức Phật

南Nam 無mô 覺Giác 蓮Liên 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Liên Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 梵Phạm 聲Thanh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Thanh Vương Phật

南Nam 無mô 成Thành 就Tựu 義Nghĩa 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

南Nam 無mô 師Sư 子Tử 護Hộ 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Phật

南Nam 無mô 師Sư 子Tử 頰Giáp 頤Di 佛Phật
♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Di Phật

南Nam 無mô 善Thiện 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Trung Vương Phật

南Nam 無mô 靜Tĩnh 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Tĩnh Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 靜Tĩnh 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Tĩnh Nhãn Phật

南Nam 無mô 無Vô 過Quá 勇Dũng 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Quá Dũng Bộ Phật

南Nam 無mô 不Bất 可Khả 思Tư 議Nghị 法Pháp 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật

南Nam 無mô 不Bất 散Tán 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Tán Phật

南Nam 無mô 香Hương 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 大Đại 智Trí 真Chân 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Trí Chân Thanh Phật

南Nam 無mô 香Hương 巖Nham 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Nham Phật

南Nam 無mô 能Năng 與Dữ 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Dữ Pháp Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 大Đại 香Hương 行Hạnh 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hương Hạnh Quang Minh Phật

南Nam 無mô 藥Dược 樹Thụ 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Dược Thụ Thắng Phật

南Nam 無mô 淨Tịnh 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Tịnh Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 散Tán 華Hoa 莊Trang 嚴Nghiêm 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật

南Nam 無mô 得Đắc 度Độ 佛Phật
♪ Quy mạng Đắc Độ Phật

南Nam 無mô 雲Vân 聲Thanh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vân Thanh Vương Phật

南Nam 無mô 過Quá 精Tinh 進Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Quá Tinh Tấn Phật

南Nam 無mô 善Thiện 思Tư 惟Duy 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 不Bất 動Động 月Nguyệt 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Động Nguyệt Phật

南Nam 無mô 於Ư 諸Chư 眾Chúng 中Trung 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật

南Nam 無mô 諸Chư 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Chư Trung Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 國Quốc 土Độ 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Quốc Độ Trung Vương Phật

南Nam 無mô 精Tinh 進Tấn 上Thượng 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật

南Nam 無mô 捨Xả 離Ly 疑Nghi 佛Phật
♪ Quy mạng Xả Ly Nghi Phật

南Nam 無mô 善Thiện 星Tinh 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tinh Trung Vương Phật

南Nam 無mô 功Công 德Đức 寶Bảo 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Công Đức Bảo Thắng Phật

南Nam 無mô 造Tạo 化Hóa 佛Phật
♪ Quy mạng Tạo Hóa Phật

南Nam 無mô 普Phổ 現Hiện 前Tiền 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Hiện Tiền Phật

南Nam 無mô 樂Nhạo 說Thuyết 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 名Danh 成Thành 就Tựu 佛Phật
♪ Quy mạng Danh Thành Tựu Phật

南Nam 無mô 帛Bạch 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Bạch Cái Phật

南Nam 無mô 香Hương 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Cái Phật

南Nam 無mô 性Tánh 日Nhật 佛Phật
♪ Quy mạng Tánh Nhật Phật

南Nam 無mô 不Bất 怯Khiếp 弱Nhược 離Ly 驚Kinh 怖Bố 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

南Nam 無mô 義Nghĩa 成Thành 就Tựu 佛Phật
♪ Quy mạng Nghĩa Thành Tựu Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 喜Hỷ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Hỷ Phật

南Nam 無mô 厚Hậu 堅Kiên 固Cố 佛Phật
♪ Quy mạng Hậu Kiên Cố Phật

南Nam 無mô 世Thế 間Gian 求Cầu 佛Phật
♪ Quy mạng Thế Gian Cầu Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 步Bộ 行Hành 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Bộ Hành Phật

南Nam 無mô 無Vô 畏Úy 離Ly 衣Y 毛Mao 豎Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật

南Nam 無mô 命Mạng 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Mạng Uy Đức Phật

南Nam 無mô 住Trụ 智Trí 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Trí Đức Phật

南Nam 無mô 大Đại 光Quang 明Minh 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 轉Chuyển 化Hóa 女Nữ 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 真Chân 金Kim 山Sơn 佛Phật
♪ Quy mạng Chân Kim Sơn Phật

南Nam 無mô 深Thâm 智Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Thâm Trí Phật

南Nam 無mô 趣Thú 向Hướng 諸Chư 覺Giác 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Thú Hướng Chư Giác Thân Phật

南Nam 無mô 羅La 網Võng 光Quang 中Trung 緣Duyên 起Khởi 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 趣Thú 觀Quán 諸Chư 覺Giác 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Thú Quán Chư Giác Thân Phật

南Nam 無mô 成Thành 覺Giác 剖Phẫu 蓮Liên 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật

南Nam 無mô 羅La 網Võng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng La Võng Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 覺Giác 華Hoa 開Khai 剖Phẫu 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 薩Tát 梨Lê 樹Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Tát-lê Thụ Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 洲Châu 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Châu Phật

南Nam 無mô 即Tức 發Phát 意Ý 轉Chuyển 法Pháp 輪Luân 佛Phật
♪ Quy mạng Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật

南Nam 無mô 千Thiên 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

南Nam 無mô 最Tối 後Hậu 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Hậu Kiến Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 土Độ 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Độ Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 光Quang 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Dũng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 辯Biện 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Biện Phật

南Nam 無mô 聖Thánh 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Thánh Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 海Hải 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hải Phật

南Nam 無mô 愛Ái 黠Hiệt 慧Tuệ 佛Phật
♪ Quy mạng Ái Hiệt Tuệ Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 修Tu 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Tu Phật

七thất 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 700 vị Phật


南Nam 無mô 信Tín 如Như 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Tín Như Ý Phật

南Nam 無mô 金Kim 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Quang Minh Phật

南Nam 無mô 金Kim 海Hải 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Hải Phật

南Nam 無mô 精Tinh 進Tấn 軍Quân 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Tấn Quân Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 境Cảnh 界Giới 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Cảnh Giới Phật

南Nam 無mô 無Vô 決Quyết 斷Đoạn 願Nguyện 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Quyết Đoạn Nguyện Phật

南Nam 無mô 內Nội 調Điều 佛Phật
♪ Quy mạng Nội Điều Phật

南Nam 無mô 調Điều 化Hóa 無Vô 休Hưu 息Tức 佛Phật
♪ Quy mạng Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật

南Nam 無mô 香Hương 風Phong 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Phong Phật

南Nam 無mô 無Vô 趣Thú 向Hướng 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 覺Giác 虛Hư 空Không 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hư Không Đức Phật

南Nam 無mô 攝Nhiếp 取Thủ 眾Chúng 生Sanh 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Nhiếp Thủ Chúng Sanh Ý Phật

南Nam 無mô 成Thành 就Tựu 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Tựu Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Vương Phật

南Nam 無mô 常Thường 精Tinh 進Tấn 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Tinh Tấn Phật

南Nam 無mô 攝Nhiếp 取Thủ 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Nhiếp Thủ Quang Minh Phật

南Nam 無mô 畢Tất 境Cảnh 智Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Tất Cảnh Trí Phật

南Nam 無mô 善Thiện 相Tướng 善Thiện 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tướng Thiện Khải Phật

南Nam 無mô 善Thiện 言Ngôn 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Ngôn Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 能Năng 思Tư 惟Duy 忍Nhẫn 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Tư Duy Nhẫn Phật

南Nam 無mô 光Quang 造Tạo 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Tạo Phật

南Nam 無mô 一Nhất 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Tạng Phật

南Nam 無mô 一Nhất 種Chủng 姓Tánh 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Chủng Tánh Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Thân Phật

南Nam 無mô 大Đại 眾Chúng 上Thượng 首Thủ 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Chúng Thượng Thủ Phật

南Nam 無mô 深Thâm 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Thâm Vương Phật

南Nam 無mô 智Trí 慧Tuệ 讚Tán 歎Thán 佛Phật
♪ Quy mạng Trí Tuệ Tán Thán Phật

南Nam 無mô 功Công 德Đức 梁Lương 佛Phật
♪ Quy mạng Công Đức Lương Phật

南Nam 無mô 無Vô 名Danh 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Danh Xưng Phật

南Nam 無mô 散Tán 諸Chư 恐Khủng 怖Bố 佛Phật
♪ Quy mạng Tán Chư Khủng Bố Phật

南Nam 無mô 遠Viễn 離Ly 諸Chư 疑Nghi 佛Phật
♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Nghi Phật

南Nam 無mô 除Trừ 恐Khủng 衣Y 毛Mao 豎Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật

南Nam 無mô 伏Phục 一Nhất 切Thiết 怨Oán 佛Phật
♪ Quy mạng Phục Nhất Thiết Oán Phật

南Nam 無mô 成Thành 就Tựu 勝Thắng 無Vô 畏Úy 佛Phật
♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật

南Nam 無mô 善Thiện 思Tư 惟Duy 勝Thắng 義Nghĩa 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 執Chấp 持Trì 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Chấp Trì Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 音Âm 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Thanh Phật

南Nam 無mô 光Quang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 光Quang 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Đức Phật

南Nam 無mô 離Ly 輪Luân 場Tràng 後Hậu 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Luân Tràng Hậu Phật

南Nam 無mô 趣Thú 菩Bồ 提Đề 佛Phật
♪ Quy mạng Thú Giác Phật

南Nam 無mô 覺Giác 華Hoa 開Khai 剖Phẫu 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật

南Nam 無mô 普Phổ 寶Bảo 滿Mãn 足Túc 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Bảo Mãn Túc Phật

南Nam 無mô 攝Nhiếp 受Thọ 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Xưng Phật

南Nam 無mô 決Quyết 定Định 色Sắc 佛Phật
♪ Quy mạng Quyết Định Sắc Phật

南Nam 無mô 普Phổ 照Chiếu 十Thập 方Phương 世Thế 界Giới 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật

南Nam 無mô 方Phương 便Tiện 修Tu 佛Phật
♪ Quy mạng Phương Tiện Tu Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 報Báo 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Báo Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 在Tại 諸Chư 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Chư Bảo Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 群Quần 萌Manh 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 轉Chuyển 化Hóa 一Nhất 切Thiết 牽Khiên 連Liên 佛Phật
♪ Quy mạng Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 辯Biện 才Tài 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Biện Tài Phật

南Nam 無mô 無Vô 諍Tranh 無Vô 恐Khủng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tranh Vô Khủng Phật

南Nam 無mô 都Đô 趣Thú 眾Chúng 辯Biện 佛Phật
♪ Quy mạng Đô Thú Chúng Biện Phật

南Nam 無mô 普Phổ 香Hương 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Phật

南Nam 無mô 堪Kham 受Thọ 器Khí 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Kham Thọ Khí Thanh Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Hương Phật

南Nam 無mô 大Đại 貴Quý 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Quý Phật

南Nam 無mô 香Hương 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Hùng Phật

南Nam 無mô 大Đại 修Tu 行Hành 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Tu Hành Phật

南Nam 無mô 香Hương 室Thất 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Thất Phật

南Nam 無mô 捨Xả 諍Tranh 佛Phật
♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

南Nam 無mô 清Thanh 淨Tịnh 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Vương Phật

南Nam 無mô 覺Giác 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Giác Hùng Phật

南Nam 無mô 世Thế 間Gian 尊Tôn 重Trọng 佛Phật
♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Trọng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 香Hương 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Hùng Phật

南Nam 無mô 極Cực 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Tôn Phật

南Nam 無mô 聞Văn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Văn Đức Phật

南Nam 無mô 華Hoa 蓋Cái 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Cái Bảo Phật

南Nam 無mô 堅Kiên 固Cố 自Tự 在Tại 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

南Nam 無mô 波Ba 頭Đầu 摩Ma 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 清Thanh 淨Tịnh 心Tâm 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tâm Phật

南Nam 無mô 香Hương 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Hoa Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Phật

南Nam 無mô 樹Thụ 提Đề 佛Phật
♪ Quy mạng Chiếu Diệu Phật

南Nam 無mô 轉Chuyển 化Hóa 眾Chúng 相Tướng 佛Phật
♪ Quy mạng Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật

南Nam 無mô 過Quá 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 極Cực 遲Trì 誓Thệ 鎧Khải 佛Phật
♪ Quy mạng Cực Trì Thệ Khải Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm 色Sắc 住Trụ 持Trì 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 香Hương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Phật

南Nam 無mô 普Phổ 開Khai 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Khai Quang Phật

南Nam 無mô 普Phổ 放Phóng 香Hương 熏Huân 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Huân Phật

南Nam 無mô 住Trụ 持Trì 無Vô 障Chướng 力Lực 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật

南Nam 無mô 在Tại 蓮Liên 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Liên Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 最Tối 上Thượng 天Thiên 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tối Thượng Thiên Vương Phật

南Nam 無mô 一Nhất 界Giới 持Trì 覺Giác 剎Sát 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Giới Trì Giác Sát Phật

南Nam 無mô 善Thiện 攝Nhiếp 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Nhiếp Thân Phật

南Nam 無mô 香Hương 熏Huân 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Huân Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 慧Tuệ 雄Hùng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tuệ Hùng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Quán Phật

南Nam 無mô 無Vô 我Ngã 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ngã Nhãn Phật

南Nam 無mô 難Nan 動Động 佛Phật
♪ Quy mạng Nan Động Phật

南Nam 無mô 初Sơ 發Phát 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Sơ Phát Ý Phật

南Nam 無mô 無Vô 勇Dũng 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Dũng Vương Phật

南Nam 無mô 無Vô 跡Tích 步Bộ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tích Bộ Phật

南Nam 無mô 除Trừ 一Nhất 切Thiết 憂Ưu 佛Phật
♪ Quy mạng Trừ Nhất Thiết Ưu Phật

南Nam 無mô 離Ly 憂Ưu 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Ưu Phật

八bát 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 800 vị Phật


南Nam 無mô 如Như 娛Ngu 樂Lạc 在Tại 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Như Ngu Lạc Tại Đức Phật

南Nam 無mô 安An 隱Ẩn 王Vương 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng An Ẩn Vương Đức Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 須Tu 彌Di 威Uy 香Hương 山Sơn 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Diệu Cao Uy Hương Sơn Phật

南Nam 無mô 大Đại 種Chủng 姓Tánh 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Chủng Tánh Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 面Diện 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Diện Phật

南Nam 無mô 紅Hồng 蓮Liên 華Hoa 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hồng Liên Hoa Đức Phật

南Nam 無mô 白Bạch 蓮Liên 華Hoa 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bạch Liên Hoa Uy Đức Phật

南Nam 無mô 吼Hống 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Hống Nhãn Phật

南Nam 無mô 善Thiện 安An 眾Chúng 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện An Chúng Sanh Phật

南Nam 無mô 無Vô 邊Biên 際Tế 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Biên Tế Quang Phật

南Nam 無mô 現Hiện 月Nguyệt 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Hiện Nguyệt Quang Phật

南Nam 無mô 遠Viễn 方Phương 聲Thanh 稱Xưng 佛Phật
♪ Quy mạng Viễn Phương Thanh Xưng Phật

南Nam 無mô 月Nguyệt 自Tự 在Tại 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Nguyệt Tự Tại Vương Phật

南Nam 無mô 隨Tùy 意Ý 光Quang 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Tùy Ý Quang Minh Phật

南Nam 無mô 香Hương 尊Tôn 須Tu 彌Di 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Tôn Diệu Cao Phật

南Nam 無mô 吉Cát 祥Tường 有Hữu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Cát Tường Hữu Đức Phật

南Nam 無mô 在Tại 月Nguyệt 光Quang 有Hữu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Nguyệt Quang Hữu Đức Phật

南Nam 無mô 在Tại 無Vô 量Lượng 安An 隱Ẩn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Vô Lượng An Ẩn Đức Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 以Dĩ 德Đức 自Tự 在Tại 莊Trang 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Tại Trang Nghiêm Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 住Trụ 持Trì 庭Đình 燎Liệu 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật

南Nam 無mô 莫Mạc 能Năng 勝Thắng 幢Tràng 幡Phan 佛Phật
♪ Quy mạng Mạc Năng Thắng Tràng Phan Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 隱Ẩn 藏Tạng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Ẩn Tạng Quang Phật

南Nam 無mô 從Tùng 威Uy 華Hoa 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Tùng Uy Hoa Vương Phật

南Nam 無mô 入Nhập 在Tại 無Vô 邊Biên 際Tế 佛Phật
♪ Quy mạng Nhập Tại Vô Biên Tế Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Tôn Phật

南Nam 無mô 普Phổ 極Cực 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Cực Thượng Phật

南Nam 無mô 海Hải 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Hải Uy Phật

南Nam 無mô 諸Chư 寶Bảo 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Chư Bảo Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 靜Tĩnh 天Thiên 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tĩnh Thiên Đức Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 香Hương 象Tượng 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Tượng Phật

南Nam 無mô 能Năng 降Hàng 伏Phục 放Phóng 逸Dật 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

南Nam 無mô 造Tạo 燈Đăng 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Tạo Đăng Minh Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Quang Phật

南Nam 無mô 施Thí 安An 隱Ẩn 佛Phật
♪ Quy mạng Thí An Ẩn Phật

南Nam 無mô 信Tín 心Tâm 不Bất 怯Khiếp 弱Nhược 佛Phật
♪ Quy mạng Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

南Nam 無mô 平Bình 等Đẳng 心Tâm 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Bình Đẳng Tâm Minh Phật

南Nam 無mô 聞Văn 智Trí 佛Phật
♪ Quy mạng Văn Trí Phật

南Nam 無mô 大Đại 部Bộ 分Phân 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Bộ Phân Phật

南Nam 無mô 金Kim 面Diện 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Diện Quang Phật

南Nam 無mô 普Phổ 光Quang 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Quang Uy Đức Phật

南Nam 無mô 善Thiện 稱Xưng 德Đức 威Uy 帝Đế 釋Thích 威Uy 幢Tràng 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Xưng Đức Uy Đế Uy Tràng Quang Phật

南Nam 無mô 普Phổ 德Đức 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Đức Quang Phật

南Nam 無mô 精Tinh 進Tấn 伏Phục 怨Oán 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật

南Nam 無mô 住Trụ 持Trì 地Địa 力Lực 進Tiến 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Trì Địa Lực Tiến Pháp Phật

南Nam 無mô 無Vô 礙Ngại 藥Dược 樹Thụ 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Ngại Dược Thụ Uy Đức Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 蓮Liên 花Hoa 住Trụ 薩Tát 梨Lê 樹Thụ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Trụ Tát-lê Thụ Vương Phật

南Nam 無mô 求Cầu 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Cầu Đức Phật

南Nam 無mô 日Nhật 輪Luân 場Tràng 德Đức 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Luân Tràng Đức Quang Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 蓮Liên 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Liên Dũng Phật

南Nam 無mô 一Nhất 寶Bảo 蓋Cái 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Bảo Cái Phật

南Nam 無mô 住Trụ 持Trì 妙Diệu 無Vô 垢Cấu 位Vị 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật

南Nam 無mô 護Hộ 根Căn 佛Phật
♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

南Nam 無mô 住Trụ 禪Thiền 思Tư 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Thiền Tư Dũng Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 幢Tràng 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Tràng Uy Đức Phật

南Nam 無mô 住Trụ 無Vô 量Lượng 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Vô Lượng Dũng Phật

南Nam 無mô 好Hảo 香Hương 尊Tôn 香Hương 熏Huân 佛Phật
♪ Quy mạng Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật

南Nam 無mô 思Tư 惟Duy 尊Tôn 象Tượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 尊Tôn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Đức Phật

南Nam 無mô 日Nhật 輪Luân 場Tràng 尊Tôn 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 興Hưng 成Thành 佛Phật
♪ Quy mạng Hưng Thành Phật

南Nam 無mô 解Giải 脫Thoát 乘Thừa 佛Phật
♪ Quy mạng Giải Thoát Thừa Phật

南Nam 無mô 思Tư 惟Duy 最Tối 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Tư Duy Tối Dũng Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 華Hoa 普Phổ 光Quang 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hoa Phổ Quang Uy Phật

南Nam 無mô 住Trụ 無Vô 比Tỉ 勇Dũng 佛Phật
♪ Quy mạng Trụ Vô Tỉ Dũng Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 最Tối 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tối Trung Vương Phật

南Nam 無mô 華Hoa 成Thành 就Tựu 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Thành Tựu Phật

南Nam 無mô 自Tự 轉Chuyển 一Nhất 切Thiết 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Tự Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 內Nội 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Nội Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 輪Luân 威Uy 極Cực 上Thượng 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Luân Uy Cực Thượng Đức Phật

南Nam 無mô 了Liễu 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Liễu Ý Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 華Hoa 集Tập 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Hoa Tập Phật

南Nam 無mô 娑Sa 羅La 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Kiên Cố Uy Đức Phật

南Nam 無mô 離Ly 一Nhất 切Thiết 憂Ưu 暗Ám 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật

南Nam 無mô 心Tâm 勇Dũng 猛Mãnh 佛Phật
♪ Quy mạng Tâm Dũng Mãnh Phật

南Nam 無mô 地Địa 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Địa Uy Đức Phật

南Nam 無mô 清Thanh 徹Triệt 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Triệt Quang Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Đức Phật

南Nam 無mô 離Ly 惡Ác 道Đạo 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Ác Đạo Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Tôn Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 琉Lưu 璃Ly 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Lưu Ly Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 臂Tý 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Phật

南Nam 無mô 大Đại 焰Diễm 身Thân 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Diễm Thân Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 輪Luân 靜Tĩnh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Luân Tĩnh Vương Phật

南Nam 無mô 聲Thanh 音Âm 無Vô 表Biểu 識Thức 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật

南Nam 無mô 金Kim 剛Cang 杵Xử 勢Thế 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Cang Xử Thế Phật

南Nam 無mô 波Ba 頭Đầu 摩Ma 面Diện 佛Phật
♪ Quy mạng Hồng Liên Diện Phật

南Nam 無mô 總Tổng 持Trì 佛Phật
♪ Quy mạng Tổng Trì Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 輪Luân 輞Võng 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Luân Võng Phật

南Nam 無mô 天Thiên 帝Đế 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Đế Tràng Phật

南Nam 無mô 善Thiện 聚Tụ 光Quang 蓮Liên 華Hoa 剖Phẫu 體Thể 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 名Danh 稱Xưng 德Đức 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật

南Nam 無mô 閻Diêm 浮Phù 燈Đăng 佛Phật
♪ Quy mạng Diêm-phù Đăng Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 巖Nham 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Nham Phật

南Nam 無mô 慧Tuệ 燈Đăng 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Tuệ Đăng Minh Phật

南Nam 無mô 光Quang 極Cực 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Quang Cực Minh Phật

南Nam 無mô 日Nhật 威Uy 德Đức 莊Trang 嚴Nghiêm 藏Tạng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Uy Đức Trang Nghiêm Tạng Phật

南Nam 無mô 色Sắc 幢Tràng 幡Phan 星Tinh 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Sắc Tràng Phan Tinh Vương Phật

南Nam 無mô 不Bất 動Động 光Quang 觀Quán 自Tự 在Tại 無Vô 量Lượng 命Mạng 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Phật

南Nam 無mô 威Uy 德Đức 自Tự 在Tại 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Vương Phật

九cửu 百bách 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 900 vị Phật


南Nam 無mô 正Chánh 覺Giác 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Chánh Giác Trung Vương Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Bảo Phật

南Nam 無mô 無Vô 邊Biên 願Nguyện 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Phật

南Nam 無mô 妙Diệu 法Pháp 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Pháp Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 場Tràng 輪Luân 上Thượng 尊Tôn 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật

南Nam 無mô 瞻Chiêm 婆Bà 伽Già 色Sắc 佛Phật
♪ Quy mạng Ngọc Lan Sắc Phật

南Nam 無mô 無Vô 垢Cấu 慧Tuệ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Cấu Tuệ Phật

南Nam 無mô 信Tín 眾Chúng 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Tín Chúng Sanh Phật

南Nam 無mô 在Tại 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Bảo Phật

南Nam 無mô 放Phóng 天Thiên 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Phóng Thiên Uy Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 威Uy 德Đức 色Sắc 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Sắc Phật

南Nam 無mô 施Thí 寶Bảo 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Thí Bảo Quang Phật

南Nam 無mô 悲Bi 慈Từ 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Bi Từ Ý Phật

南Nam 無mô 無Vô 諍Tranh 行Hạnh 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tranh Hạnh Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 葉Diệp 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Nhãn Phật

南Nam 無mô 得Đắc 脫Thoát 一Nhất 切Thiết 縛Phược 佛Phật
♪ Quy mạng Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật

南Nam 無mô 懷Hoài 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Hoài Nhãn Phật

南Nam 無mô 執Chấp 敷Phu 飾Sức 佛Phật
♪ Quy mạng Chấp Phu Sức Phật

南Nam 無mô 虛Hư 空Không 意Ý 佛Phật
♪ Quy mạng Hư Không Ý Phật

南Nam 無mô 能Năng 與Dữ 樂Lạc 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Dữ Lạc Phật

南Nam 無mô 歡Hoan 喜Hỷ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Phật

南Nam 無mô 大Đại 積Tích 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Tích Phật

南Nam 無mô 發Phát 起Khởi 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 信Tín 佛Phật
♪ Quy mạng Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật

南Nam 無mô 至Chí 大Đại 佛Phật
♪ Quy mạng Chí Đại Phật

南Nam 無mô 十Thập 方Phương 稱Xưng 名Danh 佛Phật
♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Phật

南Nam 無mô 無Vô 對Đối 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Đối Quang Phật

南Nam 無mô 龍Long 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Long Tôn Phật

南Nam 無mô 快Khoái 見Kiến 佛Phật
♪ Quy mạng Khoái Kiến Phật

南Nam 無mô 香Hương 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Thượng Phật

南Nam 無mô 大Đại 懷Hoài 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hoài Phật

南Nam 無mô 不Bất 隨Tùy 他Tha 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Tùy Tha Phật

南Nam 無mô 大Đại 化Hóa 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Hóa Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 回Hồi 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Hồi Phật

南Nam 無mô 大Đại 車Xa 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Xa Hoa Phật

南Nam 無mô 美Mỹ 快Khoái 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Mỹ Khoái Đức Phật

南Nam 無mô 觀Quán 見Kiến 一Nhất 切Thiết 境Cảnh 界Giới 佛Phật
♪ Quy mạng Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

南Nam 無mô 諸Chư 帝Đế 釋Thích 中Trung 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Chư Đế Trung Vương Phật

南Nam 無mô 戒Giới 味Vị 佛Phật
♪ Quy mạng Giới Vị Phật

南Nam 無mô 華Hoa 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Uy Phật

南Nam 無mô 普Phổ 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Uy Phật

南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 際Tế 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Lượng Tế Uy Phật

南Nam 無mô 能Năng 與Dữ 眼Nhãn 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Dữ Nhãn Phật

南Nam 無mô 香Hương 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Uy Phật

南Nam 無mô 上Thượng 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Thượng Tràng Phật

南Nam 無mô 安An 隱Ẩn 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng An Ẩn Đức Phật

南Nam 無mô 金Kim 剛Cang 遍Biến 照Chiếu 十Thập 方Phương 佛Phật
♪ Quy mạng Kim Cang Biến Chiếu Thập Phương Phật

南Nam 無mô 發Phát 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 不Bất 斷Đoạn 修Tu 行Hành 佛Phật
♪ Quy mạng Phát Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tu Hành Phật

南Nam 無mô 顯Hiển 現Hiện 佛Phật
♪ Quy mạng Hiển Hiện Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Uy Phật

南Nam 無mô 在Tại 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Tại Đức Phật

南Nam 無mô 平Bình 等Đẳng 作Tác 佛Phật
♪ Quy mạng Bình Đẳng Tác Phật

南Nam 無mô 無Vô 比Tỉ 佛Phật
♪ Quy mạng Vô Tỉ Phật

南Nam 無mô 普Phổ 威Uy 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Uy Đức Phật

南Nam 無mô 不Bất 可Khả 量Lượng 實Thật 體Thể 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật

南Nam 無mô 華Hoa 成Thành 功Công 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Thành Công Đức Phật

南Nam 無mô 堅Kiên 固Cố 眾Chúng 生Sanh 佛Phật
♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật

南Nam 無mô 悅Duyệt 音Âm 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Duyệt Âm Thanh Phật

南Nam 無mô 施Thí 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Thí Uy Phật

南Nam 無mô 普Phổ 月Nguyệt 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Nguyệt Phật

南Nam 無mô 臂Tý 月Nguyệt 佛Phật
♪ Quy mạng Tý Nguyệt Phật

南Nam 無mô 尊Tôn 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Tôn Uy Phật

南Nam 無mô 不Bất 動Động 心Tâm 佛Phật
♪ Quy mạng Bất Động Tâm Phật

南Nam 無mô 一Nhất 切Thiết 法Pháp 無Vô 觀Quán 佛Phật
♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật

南Nam 無mô 幢Tràng 幡Phan 佛Phật
♪ Quy mạng Tràng Phan Phật

南Nam 無mô 俱Câu 蘇Tô 摩Ma 成Thành 佛Phật
♪ Quy mạng Hoa Thành Phật

南Nam 無mô 普Phổ 豐Phong 音Âm 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Phong Âm Phật

南Nam 無mô 香Hương 尊Tôn 佛Phật
♪ Quy mạng Hương Tôn Phật

南Nam 無mô 勝Thắng 命Mạng 佛Phật
♪ Quy mạng Thắng Mạng Phật

南Nam 無mô 能Năng 為Vi 主Chủ 佛Phật
♪ Quy mạng Năng Vi Chủ Phật

南Nam 無mô 幢Tràng 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Tràng Uy Phật

南Nam 無mô 聚Tụ 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Tụ Uy Phật

南Nam 無mô 日Nhật 輪Luân 光Quang 明Minh 勝Thắng 佛Phật
♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật

南Nam 無mô 喻Dụ 寶Bảo 佛Phật
♪ Quy mạng Dụ Bảo Phật

南Nam 無mô 堅Kiên 精Tinh 進Tấn 思Tư 惟Duy 成Thành 就Tựu 義Nghĩa 佛Phật
♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật

南Nam 無mô 迦Ca 陵Lăng 頻Tần 伽Già 聲Thanh 佛Phật
♪ Quy mạng Mỹ Diệu Thanh Phật

南Nam 無mô 大Đại 龍Long 威Uy 佛Phật
♪ Quy mạng Đại Long Uy Phật

南Nam 無mô 十Thập 力Lực 娛Ngu 樂Lạc 佛Phật
♪ Quy mạng Thập Lực Ngu Lạc Phật

南Nam 無mô 善Thiện 寂Tịch 成Thành 就Tựu 佛Phật
♪ Quy mạng Thiện Tịch Thành Tựu Phật

南Nam 無mô 稱Xưng 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 念Niệm 勝Thắng 功Công 德Đức 佛Phật
♪ Quy mạng Xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Đức Phật

南Nam 無mô 天Thiên 帝Đế 釋Thích 淨Tịnh 幢Tràng 佛Phật
♪ Quy mạng Thiên Chủ Tịnh Tràng Phật

南Nam 無mô 常Thường 相Tương 應Ứng 語Ngữ 佛Phật
♪ Quy mạng Thường Tương Ứng Ngữ Phật

南Nam 無mô 栴Chiên 檀Đàn 雜Tạp 香Hương 樹Thụ 佛Phật
♪ Quy mạng Đàn Hương Tạp Hương Thụ Phật

南Nam 無mô 喻Dụ 如Như 須Tu 彌Di 山Sơn 佛Phật
♪ Quy mạng Dụ Như Diệu Cao Sơn Phật

南Nam 無mô 雲Vân 中Trung 自Tự 在Tại 燈Đăng 明Minh 佛Phật
♪ Quy mạng Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật

南Nam 無mô 雲Vân 中Trung 自Tự 在Tại 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Vân Trung Tự Tại Vương Phật

南Nam 無mô 除Trừ 世Thế 畏Úy 覺Giác 悟Ngộ 佛Phật
♪ Quy mạng Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật

南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 葉Diệp 淨Tịnh 佛Phật
♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Tịnh Phật

南Nam 無mô 星Tinh 王Vương 華Hoa 佛Phật
♪ Quy mạng Tinh Vương Hoa Phật

南Nam 無mô 賢Hiền 智Trí 不Bất 動Động 佛Phật
♪ Quy mạng Hiền Trí Bất Động Phật

南Nam 無mô 力Lực 士Sĩ 王Vương 佛Phật
♪ Quy mạng Lực Sĩ Vương Phật

南Nam 無mô 寶Bảo 臺Đài 佛Phật
♪ Quy mạng Bảo Đài Phật

南Nam 無mô 象Tượng 鷲Thứu 師Sư 子Tử 巖Nham 雷Lôi 難Nan 過Quá 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật

南Nam 無mô 普Phổ 禪Thiền 佛Phật
♪ Quy mạng Phổ Thiền Phật

南Nam 無mô 聲Thanh 滿Mãn 十Thập 方Phương 佛Phật
♪ Quy mạng Thanh Mãn Thập Phương Phật

南Nam 無mô 功Công 德Đức 成Thành 就Tựu 佛Phật
♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Phật

南Nam 無mô 波Ba 樓Lâu 那Na 天Thiên 佛Phật
♪ Quy mạng Tấn Mãnh Thiên Phật

南Nam 無mô 十Thập 方Phương 上Thượng 佛Phật
♪ Quy mạng Thập Phương Thượng Phật

南Nam 無mô 離Ly 垢Cấu 光Quang 佛Phật
♪ Quy mạng Ly Cấu Quang Phật

南Nam 無mô 威Uy 嚴Nghiêm 佛Phật
♪ Quy mạng Uy Nghiêm Phật

南Nam 無mô 須Tu 彌Di 相Tướng 佛Phật
♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật

一nhất 千thiên 佛Phật 竟cánh
Trên đây là 1.000 vị Phật


若nhược 有hữu 族tộc 姓tánh 子tử 女nữ聞văn 是thị 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn名danh 號hiệu 如như 是thị歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo持trì 諷phúng 誦tụng 讀độc而nhi 不bất 誹phỉ 謗báng或hoặc 能năng 書thư 寫tả為vì 他tha 人nhân 說thuyết或hoặc 能năng 造tạo 作tác立lập 其kỳ 形hình 像tượng或hoặc 能năng 供cúng 養dường香hương 華hoa 伎kỹ 樂nhạc歎thán 佛Phật 功công 德đức至chí 心tâm 作tác 禮lễ 者giả勝thắng 用dụng 十thập 方phương諸chư 佛Phật 國quốc 土độ滿mãn 中trung 珍trân 寶bảo純thuần 摩ma 尼ni 珠châu積tích 至chí 梵Phạm 天Thiên百bách 千thiên 劫kiếp 中trung而nhi 布bố 施thí 者giả
Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và chẳng sanh lòng phỉ báng, hoặc có thể biên chép hay diễn nói cho người khác, hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức của Phật, và chí tâm đảnh lễ, thì công đức của họ sẽ vượt hơn người suốt trăm ngàn kiếp lấy toàn trân bảo và như ý châu chất cao đến cõi Phạm Thiên ở chư Phật quốc độ khắp mười phương để làm bố thí.

是thị 輩bối 族tộc 姓tánh 子tử 女nữ前tiền 已dĩ 曾tằng 供cúng 養dường是thị 如Như 來Lai 已dĩ其kỳ 人nhân 後hậu 生sanh得đắc 此thử 功công 德đức至chí 于vu 作tác 佛Phật而nhi 無vô 窮cùng 盡tận皆giai 當đương 為vi 賢Hiền 劫Kiếp 中trung佛Phật 之chi 所sở 授thọ 決quyết其kỳ 人nhân 所sở 生sanh 之chi 處xứ常thường 遇ngộ 三Tam 寶Bảo得đắc 生sanh 諸chư 佛Phật 剎sát 土độ六lục 情tình 完hoàn 具cụ不bất 墮đọa 八bát 難nạn三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo疾tật 得đắc 具cụ 足túc
Khi các thiện nam tín nữ ấy đã làm những sự cúng dường cho chư Như Lai này rồi, họ sẽ được công đức đó ở đời sau và cho đến sẽ thành Phật. Công đức ấy thật là vô cùng vô tận. Ở trong kiếp Hiền, họ đều sẽ được chư Phật thọ ký. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn gặp Tam Bảo. Họ sẽ được sanh ở cõi nước của chư Phật, sáu căn hoàn chỉnh, không rơi vào tám nạn, và sẽ sớm đầy đủ 32 tướng hảo với 80 vẻ đẹp.

若nhược 能năng 一nhất 過quá五ngũ 體thể 投đầu 地địa而nhi 為vi 作tác 禮lễ口khẩu 自tự 宣tuyên 言ngôn
Nếu họ có thể một lần đảnh lễ sát đất và miệng tự xướng lên lời như vầy:

我ngã 今kim 普phổ 禮lễ一nhất 切thiết 十thập 方phương三tam 世thế 諸chư 佛Phật至chí 千thiên 佛Phật 過quá然nhiên 後hậu 乃nãi 起khởi所sở 得đắc 福phước 祐hựu如như 上thượng 所sở 說thuyết持trì 此thử 功công 德đức願nguyện 共cộng 一nhất 切thiết五ngũ 道đạo 眾chúng 生sanh其kỳ 無vô 常thường 者giả生sanh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 國quốc
"Con nay lễ khắp hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương và 1.000 vị Phật trong kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai. Nếu có được bao nhiêu công đức từ việc lễ kính như đã nói ở trên, con nguyện dùng công đức này cùng hết thảy chúng sanh ở trong năm đường, đều sẽ vãng sanh đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ."

立lập 大đại 誓thệ 願nguyện使sử 諸chư 眾chúng 生sanh悉tất 生sanh 彼bỉ 剎sát生sanh 彼bỉ 剎sát 已dĩ身thân 諸chư 相tướng 好hảo智trí 慧tuệ 辯biện 才tài如như 眾chúng 世Thế 尊Tôn阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật所sở 獲hoạch 果quả 報báo亦diệc 如như 世Thế 尊Tôn
Khi đã lập đại thệ nguyện, tất sẽ khiến các chúng sanh vãng sanh ở cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, thân hình với các tướng hảo và trí tuệ biện tài sẽ đồng như Đức Phật Vô Lượng Thọ; quả báo có được cũng đồng như Thế Tôn.

未Vị 來Lai 星Tinh 宿Tú 劫Kiếp 千Thiên 佛Phật 名Danh 經Kinh
Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Tinh Tú ở Vị Lai

闕khuyết 譯dịch 人nhân 名danh 。 今kim 附phụ 梁Lương 錄lục 。
Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 7/2/2013 ◊ Dịch nghĩa: 7/2/2013 ◊ Cập nhật: 25/9/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam