Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Nghi Thức Tụng Niệm của GĐPT 

namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One
Quy mạng Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri

Htr Nguyên Thanh, Trang Trần, và Jason Tseng sửa ngữ pháp tiếng Anh
Htr Nguyên Thuận dịch sang tiếng Anh

Invoking the Buddha Sagely Name