Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» vajracchedikā prajñāpāramitā sūtra 

Read by Dr. Ram Karan Sharma
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
chapter 5
chapter 6 - last half
chapter 7
chapter 8