Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» aparimitāyus sūtra 


📙Amitabha Sutra.pdf 3.69 Mb
📙Sanskrit Lessons by Bhiksuni Heng Hsien.pdf 30.69 Mb
aparimitayus-sutra