Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Thập Chú 04-om-cale-cule-cunde-svaha
09-sukhavati-vyuha-dharani
10-sri-maha-devi-dharani
📙Thap-Chu.pdf 57.46 Kb