Tụng Kinh Trì Chú 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Phạn Ngữ Linh Thiêng 
[góp ý]

📂Phật Đảnh Quang Minh Đại Bạch Tản Cái Vô Thượng Thần Chú
📂Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì
📂Thập Chú
📂Tâm Kinh
📂aparimitāyus sūtra
📂vajracchedikā prajñāpāramitā sūtra
📙A Practical Sanskrit Introductory by Charles Wikner.pdf 956.72 Kb
📙Introduction to Sanskrit by Thomas Egenes.pdf 3.79 Mb
om