Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Đại Bạch Tản Cái Thần Chú (âm tiếng Việt) 

|| nam mác, ta tha ga ta da, su ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da
|
| nam mác, ta tha ga ta - bu đà - cô ti - u sờ ni sâm
|
| nam mác, sa qua - bu đà - bô đi - sách toe bi a ha
|
| nam mác, sáp ta nâm, sam dấc - sâm bu đà - cô ti nâm, sa - sờ ra qua ca - sâm ga nâm
|
| nam mô, lô ke, a ra hân ta nâm
|
| nam mác, sờ rô ta ban na nâm
|
| nam mác, sác ri đa ga min nâm
|
| nam mô, lô ke, sam dấc - ga ta nâm, sam dấc - bờ ra ti ban na nâm
|
| nam mô, đe va ri si nâm
|
| nam mác, sít đi a, vi đi a - đa ra - ri si nâm, sa ba - a nu - gờ ra ha - sa ha - sa ma tha nâm
|
| nam mô, bờ ra ma ne
|
| nam ma, in đờ ra da
|
| nam mô, ba ga qua te, ru đờ ra da, u ma - ba ti - sa ha da da
|
| nam mô, ba ga qua te, na ra da na da, banh cha - ma ha - mu đờ ra - nam mác - cờ ri ta da
|
| nam mô, ba ga qua te, ma ha - ca la da
|
| tri bu ra - na ga ra - vi đờ ra - a ba na - ca ra da, a đi - múc ti - sờ ma sa na - ni va si ni, ma tri - ga na - nam mác - cờ ri ta da
|
| nam mô, ba ga qua te, ta tha ga ta, cu la da
|
| nam ma ha, bách ma - cu la da
|
| nam mô, va chờ ra - cu la da
|
| nam mô, ma ni - cu la da
|
| nam mô, ga cha - cu la da
|
| nam mô, ba ga qua te, đờ ri đa - su ra - se na - bờ ra - ha ra na - ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da
|
| nam mô, ba ga qua te, nam mô, a mi ta ba da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da
|
| nam mô, ba ga qua te, át sô bi da da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da
|
| nam mô, ba ga qua te, bai sa cha - gu ru - vai đưa ri a - bờ ra ba - ra cha da, ta tha ga ta da
|
| nam mô, ba ga qua te, sâm bu sờ bi ta - sa len đờ ra - ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da
|
| nam mô, ba ga qua te, sác ky a mu na de, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da
|
| nam mô, ba ga qua te, rách na - ke tu - ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da
|
| te bi ô, nam mác - cờ ri toa, i đâm, ba ga qua ta, ta tha ga ta - u sờ ni sâm, si ta ta ba trâm, nam mô, a ba ra chi tâm, bờ ra ty ân gi râm
|
| sa qua - bu ta - gờ ra ha - ni gờ ra ha ca - ca ra - ha ni
|
| ba ra - vi đi a - che đa nim
|
| a ca la - mơ ri ty u - ba ri - tra da na - ca rim
|
| sa qua - ban đa na - mốc sa nim
|
| sa qua - đu sờ ta - đu hu - sờ vấp na - ni va ra nim
|
| cha tu ra si ti nâm, gờ ra ha - sa ha sờ ra nâm, vi đờ vâm sa na - ca rim
|
| a sờ ta - vim sa ti nâm, nấc sa tra nâm, bờ ra - sa đa na - ca rim
|
| a sờ ta nâm, ma ha - gờ ra ha nâm, vi đờ vâm sa na - ca rim
|
| sa qua - sa tru - ni va ra nam
|
| gô râm, đu hu - sờ vấp nâm, cha, na sa nim
|
| vi sa - sa sờ tra - át ni - u đa ca - ra nâm
|
| a ba ra chi ta - gô ra, ma ha - ba la - chân đa, ma ha - đíp ta, ma ha - te cha, ma ha - sờ que ta - chờ qua la, ma ha - ba la
|
| ban đa ra - va si ni, a ri a - ta ra
|
| bờ rị cu tim, che, va, vi cha da, va chờ ra - ma le ti hi
|
| vi - sờ ru ta - bách ma ca ha, va chờ ra - chi vác, cha, ma la, che, va, a ba ra chi ta - va chờ ra - đan đa ha
|
| vi sa la, cha, san ta, sờ que te qua, bu chi ta, sau ma - ru ba - ma ha - sờ que ta - a ri a - ta ra
|
| ma ha - ba la - a ba ra - va chờ ra - sâm ca la, che, va, va chờ ra - câu ma ri, cu lâm - đa ri
|
| va chờ ra - hách ta, cha, vi đi a
|
| canh cha na - ma li ca ha, cu sum ba ca - rách na ha
|
| vai rô cha na - cu li da da, a tha - u sờ ni sa ha
|
| vi - chờ rim ba - ma ni, cha, va chờ ra - ca na ca - bờ ra ba - lô cha na
|
| va chờ ra - tun đì, cha, sờ que ta, cha, ca ma la - ạt sác, sa si - bờ ra ba
|
| i ty - i ti - mu đờ ra - ga nác, sa que, rất sâm, cơ van tu, i man, ma ma - a sy a ||

|| ôm
|
| ri si - ga na - bờ ra - sa sờ ta, ta tha ga ta - u sờ ni sâm
|
| hùm, trùm, cham ba na, hùm, trùm, sờ tam ba na
|
| hùm, trùm, ba ra - vi đi a - sâm - bấc sa na - ca ra
|
| hùm, trùm, sa qua - dấc sa - rất sa sà - gờ ra ha nâm, vi đờ vâm sa na - ca ra
|
| hùm, trùm, cha tu ra si ti nâm, gờ ra ha - sa ha sờ ra nâm, vi đờ vâm sa na - ca ra
|
| hùm, trùm, rất sa, rất sa, mâm
|
| ba ga quâm, ta tha ga ta - u sờ ni sâm
|
| bờ ra ty ân gi re, ma ha - sa ha sờ ra - bu che, sa ha sờ ra - si rờ se, cô ti - sa ha sờ ra - ne tre
|
| a be đe, chờ qua li ta - a ta ta ca, ma ha - va chờ ra - u đa ra - tri - bu qua na - man đa la
|
| ôm, sờ qua sơ tia, ba qua tu, ma ma, i man, ma ma - a sy a ||

|| ra cha - bây da,
| chô ra - bây da,
| át ni - bây da,
| u đa ca - bây da,
| vi sa - bây da ha,
| sa sờ tra - bây da ha
|
| ba ra chất cờ ra - bây da,
| đưa - bíc sa - bây da,
| a sa ni - bây da,
| a ca la - mơ ri ty u - bây da
|
| đa ra ni - bu mi - cam ba ca - ba ta - bây da,
| u ca - ba ta - bây da,
| ra cha - đan đa - bây da
|
| na ga - bây da,
| vi đi u - bây da,
| su ba na - bây da
|
| dấc sa - gờ ra ha,
| rất sa si - gờ ra ha,
| bờ re ta - gờ ra ha,
| bi sa cha - gờ ra ha,
| bu ta - gờ ra ha,
| cum ban đa - gờ ra ha,
| bu ta na - gờ ra ha,
| ca ta bu ta na - gờ ra ha,
| sờ canh đa - gờ ra ha,
| a ba - sờ ma ra - gờ ra ha,
| un ma đa - gờ ra ha,
| cha da - gờ ra ha,
| re va ti - gờ ra ha
|
| cha ta - a ha ri nâm,
| ga ba - a ha ri nâm,
| ru đi ra - a ha ri nâm,
| mâm sa - a ha ri nâm,
| me đa - a ha ri nâm,
| ma cha - a ha ri nâm,
| cha ta - a ha ri nim,
| chi vi ta - a ha ri nâm,
| bi ta - a ha ri nâm,
| van ta - a ha ri nam,
| a su chi a - a ha ri nim,
| chít ta - a ha ri nim
|
| te sâm, sa que sâm, sa qua - gờ ra ha nâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| ba ri - vờ ra cha ca - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| đa ki ni - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| ma ha - ba su ba ti - ru đờ ra - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| na ra da na - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| tách toa - ga ru đa - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| ma ha - ca la - ma tri - ga na - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| ca ba li ca - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| cha da - ca ra - ma đu - ca ra - sa qua - a tha - sa đa ca - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| cha tưa - ba gi ni - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| bơ rin gi - ri ti - nan đi ke sờ qua ra - ga na - ba ti - sa ha da - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| nát na - sờ ra ma na - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| a ra hân ta - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| vi ta - ra ga - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| va chờ ra - ba ni - gu hy a - gu hy a ca - a đi ba ti - cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi
|
| rất sa, mâm, ba ga quanh, i man, ma ma - a sy a ||

|| ba ga quách, si ta ta ba tra, na mô, sờ tu te
|
| a si ta - na la - a ca - bờ ra ba - sờ phu ta - vi - ca - si ta ta ba tre
|
| chờ qua la, chờ qua la, đa ra, đa ra, bi đa ra, bi đa ra, chi đa, chi đa
|
| hùm, hùm, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, sờ qua ha, he he, phạch
|
| a mô ga da, phạch,
| a bờ ra ti ha ta, phạch
|
| va ra bờ ra đa, phạch,
| a su ra - vi đa ra ca, phạch
|
| sa qua - đe ve bi a ha, phạch,
| sa qua - na ghe bi a ha, phạch,
| sa qua - dấc se bi a ha, phạch,
| sa qua - ganh đa ve bi a ha, phạch
|
| sa qua - bu ta ne bi a ha, phạch,
| ca ta - bu ta ne bi a ha, phạch,
| sa qua - đưa - lân ghi te bi a ha, phạch,
| sa qua - đu sờ - bờ rắc si te bi a ha, phạch
|
| sa qua - chờ qua re bi a ha, phạch,
| sa qua - a ba sờ ma re bi a ha, phạch,
| sa qua - sờ ra ma ne bi a ha, phạch,
| sa qua - tia thi ke bi a ha, phạch,
| sa qua - un ma đa ke bi a ha, phạch,
| sa qua - vi đi a - ra cha - a cha ri e bi a ha, phạch
|
| cha da - ca ra - ma đu - ca ra - sa qua - a tha - sa đa ke bi a ha, phạch,
| vi đi a - a cha ri e bi a ha, phạch,
| cha tưa - ba gi ni bi a ha, phạch
|
| va chờ ra - câu ma ri - vi đi a - ra che bi a ha, phạch,
| ma ha - bờ ra ty - ân gi re bi a ha, phạch
|
| va chờ ra - sâm ca la da, bờ ra ty - ân gi ra - ra cha da, phạch,
| ma ha - ca la da, ma ha - ma tri - ga na - nam mác - cờ ri ta da, phạch
|
| vi sờ na ve, phạch,
| bờ ra ma ni de, phạch,
| át ni de, phạch,
| ma ha - ca li de, phạch,
| ca la - đan đi de, phạch,
| ma tre, phạch,
| rau đờ ri de, phạch,
| cha mun đi de, phạch,
| ca la - ra tri de, phạch,
| ca ba li de, phạch
|
| a đi - múc ta ca - sờ ma sa na - va si ni de, phạch,
| de ke, chít ta, sách toa sy a, ma ma, i man, ma ma - a sy a ||

|| đu sờ ta - chít ta,
| a mi tri - chít ta
|
| ô cha - a ha ra,
| ga ba - a ha ra,
| ru đi ra - a ha ra,
| va sa - a ha ra,
| ma cha - a ha ra,
| cha ta - a ha ra,
| chi vi ta - a ha ra,
| ma ly a - a ha ra,
| ganh đa - a ha ra,
| bu sơ ba - a ha ra,
| pha la - a ha ra,
| sa sy a - a ha ra
|
| ba ba - chít ta,
| đu sờ ta - chít ta,
| rau đờ ra - chít ta
|
| dấc sa - gờ ra ha,
| rất sa sà - gờ ra ha,
| bờ re ta - gờ ra ha,
| bi sa cha - gờ ra ha,
| bu ta - gờ ra ha,
| cum ban đa - gờ ra ha,
| sờ canh đa - gờ ra ha,
| un ma đa - gờ ra ha,
| cha da - gờ ra ha,
| a ba - sờ ma ra - gờ ra ha,
| đa ca - đa ki ni - gờ ra ha,
| re va ti - gờ ra ha,
| cha mi ca - gờ ra ha,
| sác cu ni - gờ ra ha,
| rau đờ ra - ma tri - nan đi ca - gờ ra ha,
| a lam ba - gờ ra ha,
| gách nu - can tha ba ni ni - gờ ra ha
|
| chờ qua ra, e ca hi ca, đờ vai ti da ca, trai ti da ca, cha tưa tha ca, ni ty a - chờ qua ra, vi sa ma - chờ qua ra, va ti ca ha, bai ti ca, sờ lai sơ mi ca, sâm - ni ba ti ca, sa qua - chờ qua ra, si rô ri ti, qua đa - ba đa - a rô cha ca
|
| át si - rô gâm,
| múc kha - rô gâm,
| hê ri - rô gâm,
| ga la - gờ ra hâm,
| ca na - su lâm,
| đan ta - su lâm,
| hê ri đa da - su lâm,
| ma man - su lâm,
| ba sờ qua - su lâm,
| bờ ri sơ tha - su lâm,
| u đa ra - su lâm,
| ca ti - su lâm,
| va sơ ti - su lâm,
| u ru - su lâm,
| na kha - su lâm,
| hách ta - su lâm,
| ba đa - su lâm,
| sa qua - ân ga - bờ ra ty ân ga - su lâm
|
| bu ta - ve ta đa - đa ki ni - chờ qua ra, đa đờ ru ca ha, can đu hu, ki ti ba, lu ta, vai sa ba, lo ha - lin ga ha
|
| sa sơ tra - sâm - ga ra, vi sa - dô ga, át ne, u đa ca, ma ra, vai ra, can ta ra, a ca la - mơ ri ty ô
|
| tri - am bu ca, trai - la ta, vơ ri chi ca, sa ba, na cu la, sim ha, vy a gờ ra, rít sa, ta rất sa, ma ra, chi vít, te sâm, sa que sâm
|
| si ta ta ba tra - ma ha - va chờ ra - u sờ ni sâm, ma ha - bờ ra ty - ân gi râm
|
| da qua - đờ qua đa sa - dô cha na - a bi - an ta re na, si ma - ban đâm, ca rô mi, vi đi a - ban đâm, ca rô mi, te chô - ban đâm, ca rô mi, ba ra - vi đi a - ban đâm, ca rô mi
|
| ta đi a tha, ôm, a na le, vi sa đe, vi ra - va chờ ra - đa re, ban đa, ban đa ni, va chờ ra - ba ni hi, phạch, hùm, trùm, phạch, sờ qua ha ||