Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Đại Bạch Tản Cái Thần Chú (âm tiếng Phạn & Việt) 

📙Dai-Bach-Tan-Cai-Than-Chu.pdf 75.45 Kb
sitatapatra-dharani-1
sitatapatra-dharani-2
sitatapatra-dharani-3
sitatapatra-dharani-4
sitatapatra-dharani-5
❁ namas tathāgatāya ... Phần chú ngữ với âm tiếng Phạn.
❁ nam mác, ta tha ga ta da, ... Phần chú ngữ với âm tiếng Việt được phiên âm trực tiếp từ âm tiếng Phạn.