Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» 🌼Lời Phi Lộ 

🎥Xuân Duật
❝《Phật Đảnh Quang Minh Đại Bạch Tản Cái Vô Thượng Thần Chú》, thường gọi là 《Chú Lăng-nghiêm》, là mật âm diệu nghĩa quán đảnh chương cú để giúp hành giả khai mở trí tuệ siêu việt.

Thế hệ trẻ là niềm hy vọng của tương lai. Nếu các mầm non này được gieo trồng hạt giống trí tuệ từ thuở nhỏ, thì chắc chắn sẽ trở thành những viên minh châu tỏa sáng của mai sau.

Với ước nguyện như thế, mong rằng chương trình Học Bổng Lăng-nghiêm Đồng Tử sẽ khích lệ và tạo duyên lành cho các em.

|| tadyathā oṃ anale viśade vīra-vajra-dhare bandha bandhani vajra-pāṇiḥ phaṭ hūṃ trūṃ phaṭ svāhā ||

|| ta đi a tha, ôm, a na le, vi sa đe, vi ra - va chờ ra - đa re, ban đa, ban đa ni, va chờ ra - ba ni hi, phạch, hùm, trùm, phạch, sờ qua ha ||


Những Vị Phát Tâm Bảo Trợ
  1. Pháp hữu Xuân Duật