Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Bản Text Học của Kinh Này 

Pháp hữu PHẢI dùng bản dịch của Kinh này ở đây để học và như thế sẽ đồng nhất với tất cả những bạn tham gia chương trình, cũng như để dễ dàng hơn cho chúng tôi trong quá trình kiểm duyệt. Bản Kinh này có phương ngữ Bắc và Nam, hãy chọn phương ngữ mà bạn thích. Nếu bạn xem bằng điện thoại mà xem không được hoặc chỉ hiện khung đen, xin hãy tải file PDF về, hoặc mở bằng máy tính bàn, hoặc xem Kinh này ở mục ☸ KINH PHẬT TIẾNG VIỆT. Bạn phải xem hoặc tải bản Kinh này ở trang Đại Tạng Kinh, nếu sử dùng các bản ở những nơi khác thì sẽ khác và không đúng với quy định chương trình. Nếu bạn đọc trong Kinh mà có những từ như: "Khánh Hỷ", "Bhikṣu", "Bhikṣuṇī" là bạn dùng đúng bản.
📙Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co(Nam).pdf 2.31 Mb
📙Kinh-Dai-Phat-Dinh-Cuu-Canh-Kien-Co(Bac).pdf 2.18 Mb

Ở quyển 7, phần chú ngữ được chia làm ba cách đọc. Bạn hãy tùy ý chọn một.
❁ nam mô tát đát tha, ... Phần chú ngữ với âm tiếng Việt trong bản cổ văn.
❁ namas tathāgatāya ... Phần chú ngữ với âm tiếng Phạn.
❁ nam mác, ta tha ga ta da, ... Phần chú ngữ với âm tiếng Việt được phiên âm trực tiếp từ âm tiếng Phạn. 📂Phật Đảnh Quang Minh Đại Bạch Tản Cái Vô Thượng Thần Chú