Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» 🎥Lời Phi Lộ 

🎥Xuân Duật
❝《Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa》, quen được gọi vắn tắt là 「Kinh Lăng-nghiêm」, gồm 10 quyển, là một bản Kinh với nghĩa lý huyền diệu thâm áo. Có thể nói toàn bộ giáo lý của Đức Phật được cô đọng hết trong Kinh này.

Vì sự thù thắng hy hữu như thế, mình phát tâm tặng Giải Thưởng Khuyến Học Kinh Điển cho những bạn nào đã đọc qua Kinh này hết một lần, cùng với thuộc lòng bất kỳ quyển nào trong 10 quyển đó, quay video nhắm mắt trang nghiêm, và cho phép đăng lên web để sách tấn lẫn nhau trên con đường tu học.

Trong 10 quyển của Kinh này, mình thích nhất là quyển thứ 6, bởi nó tương đối dễ học mà lại còn vô cùng quan trọng cho thời đại của chúng ta nữa.

Kính chúc Pháp hữu vào sâu Kinh tạng để có trí tuệ như biển cả.❞

Những Vị Phát Tâm Bảo Trợ

  Pháp hữu Xuân Duật