Phật Tử Bốn Phương 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» 🎥Lời Phi Lộ 

🎥Xuân Duật
🎥Xuân Duật
❝Vì muốn khích lệ tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới biết đến lời dạy của chư Phật, chúng tôi xin hoan hỷ gửi tặng các Pháp bảo và những phẩm vật cho bất kỳ ai thuộc lòng Kinh kệ và mật âm của bậc phước trí vẹn toàn.

Khi tụng niệm và nghiên cứu giáo lý thì ta mới có thể vào sâu diệu nghĩa của Như Lai, thực hành đúng lời dạy của Thế Tôn, và hộ trì Chánh Pháp được trường tồn để mang lợi lạc tới muôn loài.

Với tâm nguyện như thế, chúng tôi mong mỏi được đăng video học thuộc lòng của bạn lên web để chia sẻ kinh nghiệm tu tập và khuyến tấn lẫn nhau trên con đường giác ngộ.

Tự quy y Pháp
Đương nguyện chúng sanh
Thâm nhập Kinh Tạng
Trí tuệ như hải❞

Những Vị Trợ Duyên

  Xuân Duật