Tụng Kinh Trì Chú 
Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Giới Thiệu 
[góp ý]

Chương trình Tụng Kinh Trì Chú nhằm khích lệ tất cả người con Phật bốn phương học thuộc lòng Kinh kệ và mật âm của Đức Phật. Khi tụng niệm và nghiên cứu giáo Pháp thì ta mới có thể vào sâu chân lý nhiệm mầu của Như Lai, thực hành đúng lời Phật dạy, và hộ trì Chánh Pháp được trường tồn để mang lợi ích đến hết thảy chúng sanh.

Với tâm nguyện như thế, chúng tôi mong mỏi được đăng video học thuộc lòng Kinh Chú của chư vị Pháp hữu gần xa lên trang nhà của Đại Tạng Kinh để chia sẻ kinh nghiệm tu học và khuyến tấn lẫn nhau trên con đường giác ngộ.

Xin hãy gửi những thông tin dưới đây về email: PhapHuuXuanDuat@gmail.com
  • tên hoặc Pháp danh
  • 1 video học thuộc lòng Kinh Chú
Nếu dung lượng video quá lớn, xin hãy tải lên Google Drive cá nhân, rồi chia sẻ đường link qua email.

Về phần video, Pháp hữu hãy quay video trang nghiêm, nhắm mắt đọc thuộc lòng trọn 1 bản Kinh, 1 quyển Kinh, 1 phẩm Kinh, 1 đoạn Kinh, hoặc một hay nhiều thần chú cùng một lúc, bằng với ngôn ngữ mà bạn biết. Thời gian cho mỗi video thì ít nhất phải gần 1 phút trở lên và nội dung phải có trong Kinh điển.

Nếu Pháp hữu muốn tham gia chương trình nhưng rất mới lạ với việc học Kinh trì chú và không biết nên học thuộc lòng bản Kinh nào trước, thì có thể bắt đầu từ Tâm Kinh. Đây là bản Kinh ngắn nhất trong Phật giáo (khoảng 1 phút) nhưng nghĩa lý thì vô cùng vi diệu sâu xa.

Nếu Pháp hữu có thêm video học thuộc lòng Kinh Chú hoặc mọi vấn đề khác, xin liên lạc qua email ở trên.


Kênh Youtube: 《Đại Tạng Kinh》 ▫ Trang Facebook: 《Đại Tạng Kinh》