Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Tam Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   EN
DVD #1: Nhị Thập Tứ Hiếu 二十四孝
MediaFire DVD-Nhi-Thap-Tu-Hieu.iso (4.37 GB) v.2013.04.29
DVD #2: Phật Pháp & Đời Sống 佛法與生活
MediaFire DVD-Phat-Phap-Doi-Song.iso (4.33 GB) v.2013.07.08
DVD #3: Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát 地藏王菩薩的故事
MediaFire DVD-Su-Tich-Dia-Tang-Bo-Tat.iso (4.37 GB) v.2013.04.29
DVD #4: Thiên Thủ Quán Âm 千手觀音
MediaFire DVD-Thien-Thu-Quan-Am.iso (4.36 GB) v.2013.07.14
DVD #5: Mười Câu Chuyện Đức Phật 1 佛典故事 1
MediaFire DVD-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.06.06
DVD #6: Mười Câu Chuyện Đức Phật 2 佛典故事 2
MediaFire DVD-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-2.iso (4.32 GB) v.2013.06.08
DVD #7: Sự Tích Quán Thế Âm Bồ-tát 觀世音菩薩的故事
MediaFire DVD-Su-Tich-Quan-The-Am-Bo-Tat.iso (4.37 GB) v.2013.07.10
DVD #8: Sự Tích Đức Phật 1 佛陀事蹟 1
MediaFire DVD-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.07.27
DVD #9: Sự Tích Đức Phật 2 佛陀事蹟 2
MediaFire DVD-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso (4.36 GB) v.2013.08.02
DVD #10: Mật Chú 密咒
MediaFire DVD-Mat-Chu.iso (4.37 GB) v.2013.07.04
DVD #11: Sự Tích Di-lặc Bồ-tát 彌勒菩薩的故事
MediaFire DVD-Su-Tich-Di-Lac-Bo-Tat.iso (4.36 GB) v.2013.08.03
DVD #12: Đức Phật Vô Lượng Thọ 無量壽佛
MediaFire DVD-Duc-Phat-Vo-Luong-Tho.iso (4.36 GB) v.2013.06.04
Youtube Playlists Giới Thiệu Download 12 DVD ISO Phim Phật Giáo

Hiện đang có chương trình cho thỉnh 12 DVD Phim Phật Giáo miễn phí ở Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Phần Lan, và Thụy Điển.

Quốc gia của người nhận: