Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Ba Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   A- A A+ EN
DVD #1: Nhị Thập Tứ Hiếu 二十四孝
DVD #2: Phật Pháp & Đời Sống 佛法與生活
DVD #3: Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát 地藏王菩薩的故事
DVD #4: Thiên Thủ Quán Âm 千手觀音
DVD #5: Mười Câu Chuyện Đức Phật 1 佛典故事 1
DVD #6: Mười Câu Chuyện Đức Phật 2 佛典故事 2
DVD #7: Sự Tích Quán Thế Âm Bồ-tát 觀世音菩薩的故事
DVD #8: Sự Tích Đức Phật 1 佛陀事蹟 1
DVD #9: Sự Tích Đức Phật 2 佛陀事蹟 2
DVD #10: Mật Chú 密咒
DVD #11: Sự Tích Di-lặc Bồ-tát 彌勒菩薩的故事
DVD #12: Đức Phật Vô Lượng Thọ 無量壽佛
Giới Thiệu Youtube Download DVD ISO

Hiện đang có chương trình cho thỉnh 12 DVD Phim Phật Giáo miễn phí ở Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Phần Lan, và Thụy Điển.

Quốc gia của người nhận: