Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Tam Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   EN
DVD #1: Nhị Thập Tứ Hiếu 二十四孝
MediaFire DVD-Nhi-Thap-Tu-Hieu.iso (4.37 GB) v.2013.04.29
DVD #2: Phật Pháp & Đời Sống 佛法與生活
MediaFire DVD-Phat-Phap-Doi-Song.iso (4.33 GB) v.2013.07.08
DVD #3: Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát 地藏王菩薩的故事
MediaFire DVD-Su-Tich-Dia-Tang-Bo-Tat.iso (4.37 GB) v.2013.04.29
DVD #4: Thiên Thủ Quán Âm 千手觀音
MediaFire DVD-Thien-Thu-Quan-Am.iso (4.36 GB) v.2013.07.14
DVD #5: Mười Câu Chuyện Đức Phật 1 佛典故事 1
MediaFire DVD-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.06.06
DVD #6: Mười Câu Chuyện Đức Phật 2 佛典故事 2
MediaFire DVD-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-2.iso (4.32 GB) v.2013.06.08
DVD #7: Sự Tích Quán Thế Âm Bồ-tát 觀世音菩薩的故事
MediaFire DVD-Su-Tich-Quan-The-Am-Bo-Tat.iso (4.37 GB) v.2013.07.10
DVD #8: Sự Tích Đức Phật 1 佛陀事蹟 1
MediaFire DVD-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso (4.36 GB) v.2013.07.27
DVD #9: Sự Tích Đức Phật 2 佛陀事蹟 2
MediaFire DVD-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso (4.36 GB) v.2013.08.02
DVD #10: Mật Chú 密咒
MediaFire DVD-Mat-Chu.iso (4.37 GB) v.2013.07.04
DVD #11: Sự Tích Di-lặc Bồ-tát 彌勒菩薩的故事
MediaFire DVD-Su-Tich-Di-Lac-Bo-Tat.iso (4.36 GB) v.2013.08.03
DVD #12: Đức Phật Vô Lượng Thọ 無量壽佛
MediaFire DVD-Duc-Phat-Vo-Luong-Tho.iso (4.36 GB) v.2013.06.04
Youtube Playlists Giới Thiệu Download 12 DVD ISO Phim Phật Giáo

Phiên bản 2013 của 12 DVD Phim Phật Giáo đã hoàn tất!!!

Hiện đang có chương trình cho thỉnh 12 DVD Phim Phật Giáo miễn phí ở Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Phần Lan, và Thụy Điển.

Quốc gia của người nhận: