Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Tam Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   EN
DVD #1: Nhị Thập Tứ Hiếu 二十四孝
DVD #2: Phật Pháp & Đời Sống 佛法與生活
DVD #3: Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát 地藏王菩薩的故事
DVD #4: Thiên Thủ Quán Âm 千手觀音
DVD #5: Mười Câu Chuyện Đức Phật 1 佛典故事 1
DVD #6: Mười Câu Chuyện Đức Phật 2 佛典故事 2
DVD #7: Sự Tích Quán Thế Âm Bồ-tát 觀世音菩薩的故事
DVD #8: Sự Tích Đức Phật 1 佛陀事蹟 1
DVD #9: Sự Tích Đức Phật 2 佛陀事蹟 2
DVD #10: Mật Chú 密咒
DVD #11: Sự Tích Di-lặc Bồ-tát 彌勒菩薩的故事
DVD #12: Đức Phật Vô Lượng Thọ 無量壽佛
Youtube Playlists Giới Thiệu Download 12 DVD ISO Phim Phật Giáo

Hiện đang có chương trình cho thỉnh 12 DVD Phim Phật Giáo miễn phí ở Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Phần Lan, và Thụy Điển.

Quốc gia của người nhận: