{} {Movies ▫ Phim Ảnh} {Buddha Sutras ▫ Kinh Phật} {Tripitaka ▫ Kinh Tạng} {Resources ▫ Tài Liệu}

Hiện đang có chương trình cho thỉnh DVD Phim Phật Giáo miễn phí ở Mỹ, Canada, Úc, và Tân Tây Lan

Quốc gia của người nhận:

Xin hãy giới thiệu trang này đến mọi người hoặc tự sang các đĩa phim ra để tất cả chúng sanh đều thấm nhuần mưa Pháp. Login