Những từ chuyển đổi giữa phương ngữ Bắc và Nam
* Có những trường hợp ngoại lệ
[góp ý]