Những từ dịch nghĩa hoặc giữ nguyên âm tiếng Phạn thường dùng
* Những từ sử dụng với dạng dịch âm: xá-lợi, Bồ-tát
* Những từ dịch âm được lấy dùng ở chữ đầu tiên: Phật-đà (Đức Phật), Tăng-già (chư Tăng), Hằng-già (sông Hằng), thiền-na (thiền) định, kiếp-ba (kiếp), Diêm-ma/Diễm-ma-la (Diêm) Vương
[góp ý]