烏Ô 芻Sô 澁Sáp 明Minh 王Vương 儀Nghi 軌Quỹ 梵Phạn 字Tự

oṃ ta thā ga to dbha ya svā SD-D5B4.gif

oṃ pa dmo dbha ya svā SD-D5B4.gif

oṃ va jro dbha ya svā SD-D5B4.gif

oṃ va jro gni pra ptā ya svā SD-D5B4.gif

oṃ va jra kro dha ma ba la ha na da ha pa ca vi thaṃ sa ya u ccha ṣma kro dha hūṃ pha svā SD-D5B4.gif

oṃ jvā la jvā la sa rva du ṣṭa sta mbha ya sta mbha ya du rdha ra du ṣṭā ni ra ya ra kṣa ra kṣa māṃ svā SD-D5B4.gif

oṃ sa rvā ga jaṃ ma te jaṃ va jrā śa ni va ya sta mbha ya hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ kro dha na hūṃ jaḥ SD-D5B4.gif

oṃ hūṃ pha u gra śū la ṇi hūṃ hūṃ hūṃ pha pha pha oṃ jyo ti ni da hūṃ hūṃ hūṃ pha pha pha oṃ oṃ oṃ ma va la svā SD-D5B4.gif

oṃ ki li ki li va jra va jri bhū rva nva va nva hūṃ pha

oṃ sa ra sa ra va jra prā ka ra hūṃ pha

oṃ vi ma lo da dhi svā

oṃ a ca la hūṃ

oṃ a ca la re svā

oṃ ka ma la svā

na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo vi śva mu khe bhyaḥ sa rva thā khaṃ u dga te spha ra maṃ ga ga na kaṃ svā SD-D5B4.gif

oṃ su si ddhi ka ri jvā li naṃ ta rtta ye jvā la jvā la ba ndha ba ndha ha na ha na hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ tu ru tu ru hūṃ SD-D5B4.gif

na ma strya thi nāṃ sa rva ta thā ga nāṃ oṃ va jraṃ gi nyā ka rṣa ya hye hi bha ga vaṃ svā SD-D5B4.gif

oṃ va jra dhṛ k e hye hi bha ga vaṃ va jra dhṛ k oṃ va jra kro dha ma va la ka ra ka ra cchi nda cchi nda hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ vi sphu ra dra kṣa va jra paṃ ja na hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ a sa maṃ gi ni hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ va jra ya svā SD-D5B4.gif

ma ba ya ca ṇḍā ya vi dyā ja ya da ṇḍi ne vi ya ka dhṛ k jñā ya na maḥ kro dhā ya va jri ṇe SD-D5B4.gif

oṃ ku la ndha ri ba ndha ba ndha hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ śve te ma śve te kha da ne svā SD-D5B4.gif

oṃ va jra dhṛ k SD-D5B4.gif

oṃ bhūḥ jvā la hūṃ SD-D5B4.gif

oṃ ki li ki li va jra hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ e hye hi ma bhū ta de va rṣi dvi ja sa tta ma gṛ hi tvā du ti ma ha ra ma smi saṃ ni hi to bha va a gni ye ha vya ka vya ya svā SD-D5B4.gif

oṃ a mṛ te ha na ha na hūṃ pha SD-D5B4.gif

oṃ va ra da va jra dhaṃ SD-D5B4.gif

a gna ye ha vya ka vya ha ya pya pya pa ya svā SD-D5B4.gif

ji to si ma bha ktyā ga ccha a gni sva bha va nāṃ pu na ra pyā ga da ya svā SD-D5B4.gif

na maḥ strya thi nāṃ sa rva ta thā ga ta nāṃ āṃ vi ra ji vi ra ji ma va jri sa ta sa ta ra te ra te tra yi tra yi vi dha ma ni sa mbha ja ni ta ra ma ti si ddhā gre trāṃ svā SD-D5B4.gif

oṃ ru drā ya svā SD-D5B4.gif

oṃ śa krā ya svā SD-D5B4.gif

oṃ a gna ye svā SD-D5B4.gif

oṃ vai va svā ya svā SD-D5B4.gif

oṃ ra kṣa dhi pa ye svā SD-D5B4.gif

oṃ me gha śa ya svā SD-D5B4.gif

oṃ ya ve svā SD-D5B4.gif

oṃ ya kṣa vi dya dha ri svā SD-D5B4.gif

烏Ô 芻Sô 澁Sáp 明Minh 王Vương 儀Nghi 軌Quỹ 梵Phạn 字Tự

無vô 譯dịch 人nhân 名danh
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 4/2/2018 ◊ Cập nhật: 4/2/2018
Đang dùng phương ngữ:BắcNam