佛Phật 頂Đảnh 尊Tôn 勝Thắng 陀Đà 羅La 尼Ni

SD-D5B5.gif na mo bha ga va te trai lo kyā pra ti vi śi ṣṭa ya bu ddhā ya bha ga va te ta dya thā oṃ vi śo dha ya vi śo dha ya sa ma sa ma sa ma ntā va bha sa spha ra ṇa ga ti ga hā na svā bhā va vi śu ddhe SD-D7C4.gifa bhi ṣiṃ ca tu māṃ su ga ta va ra va ca na a mṛ tā bhi ṣai kai ma hā ma ntra pa dai SD-D7C4.gifā ha ra a ha ra ā yuḥ sa ndhā ra ṇi śo dha ya śo dha ya ga ga na vi śu ddhe u ṣṇī ṣa vi ja ya vi śu ddhe sa ha sra ra smi saṃ co di te sa rva ta thā ga tā va lo ka ni ṣa ddhā ra mi tā pa ri pra ra ṇi sa rva ta thā ga ta hṛ da yā dhi ṣṭa na dhi ṣṭi ta SD-D7C4.gif ma hā mu dri va jra kā ya saṃ hā ta na vi śu ddhe sa rva va ra ṇi SD-D7C4.gif pa ya dra  rga ti pa ri vi śu ddhe pra ti ni va rtta SD-D7C4.gif ya ā yuḥ śu ddhe sa ma ya dhi ṣṭa te ma ṇi ma ṇi ma hā ma ṇi ta thā tā bhū ta ko ṭi pa ri śu ddhe vi sphu ṭa SD-D7C4.gif bu ddhi śu ddhe ja ya ja ya SD-D7C4.gif vi ja ya vi ja ya sma ra sma ra sa rva bu ddhā na mo vi pa śya ne ta thā ga tā ya SD-D7C4.gif na mo śi khi ne ta thā ga tā ya SD-D7C4.gif na mo vi śa bhū ta thā ga tā ya SD-D7C4.gif na mo kra ka saṃ dha ya ta thā ga tā ya na mo ka na ka mu ṇi ye ta thā ga tā ya na mo ka śya pa yā ta thā ga tā ya SD-D7C4.gifna mo śa kya mu ni ye ta thā ga tā ya na mo ā rya va lo ki te śva ra ya bo dhi sa tva SD-D7C4.gif dhi ṣṭi ta śu ddhe va jri va jra ga rbhe va jrāṃ bhā va tu ma ma śa ri raṃ sa rva sa tva naṃ ca ka ya pa ri vi śu ddhe sa rva ga ti pa ri śu ddhe SD-D7C4.gif sa rva ta thā ga tā śca me sa ma śva sa yaṃ tu sa rva ta thā ga ta sa mā śva dhi ṣṭa te bu ddhya bu ddhya vi bu ddhya vi bu ddhya SD-D7C4.gif bo dha ya bo dha ya vi bo dha ya vi bo dha ya SD-D7C4.gif sa ma nta pa ri śu ddhe SD-D7C4.gif sa rva ta thā ga ta hṛ da yā dhi ṣṭa na dhi ṣṭa ta SD-D7C4.gif ma hā mu dri SD-D7C4.gifsvā hā SD-D950.gifsa ma pta

曩nẵng謨mô婆bà誐nga縛phược帝đế怛đát [口*束*頁]#路lộ枳chỉ 也dã鉢bát 羅la底để尾vĩ始thỉ瑟sắt 吒tra野dã沒một馱đà野dã婆bà誐nga縛phược帝đế怛đát儞nễ 也dã他tha唵án尾vĩ戍thú馱đà野dã尾vĩ戍thú馱đà野dã娑sa麼ma娑sa麼ma三tam滿mãn跢đa縛phược婆bà薩tát婆bà 頗phả羅la拏noa誐nga底để誐nga賀hạ曩nẵng娑sa 縛phược婆bà縛phược尾vĩ秼#第đệ阿a鼻tị詵sân左tả覩đổ𤚥mâm素tố誐nga哆đa縛phược羅la縛phược左tả曩nẵng阿a蜜mật 㗚lật多đa鼻tị麗lệ罽kế摩ma訶ha曼mạn怛đát 羅la跛bả乃nãi阿a賀hạ羅la阿a賀hạ羅la阿a庾dữu散tán馱đà羅la抳nê戍thú馱đà野dã戍thú馱đà野dã誐nga誐nga曩nẵng尾vĩ秼#第đệ鄔ổ瑟sắt 抳nê灑sái尾vĩ惹nhạ野dã尾vĩ秼#第đệ娑sa賀hạ娑sa 羅la羅la濕thấp 茗mính散tán祖tổ儞nễ帝đế薩tát縛phược怛đát多đa誐nga多đa縛phược路lộ伽già𩕳nễ娑sa吒tra 憣phan羅la[方*耳]#哆đa跛bả哩rị布bố羅la抳nê薩tát縛phược怛đát他tha誐nga多đa仡ngật 哩rị娜na野dã地địa瑟sắt 姹#曩nẵng地địa瑟sắt 恥sỉ哆đa摩ma賀hạ母mẫu捺nại 隷lệ縛phược曰viết 羅la迦ca野dã僧tăng賀hạ哆đa曩nẵng尾vĩ秼#第đệ薩tát縛phược縛phược羅la拏noa播bá野dã訥nột哩rị[(薩-文+(立-一))/木]#底để跛bả哩rị尾vĩ秼#第đệ (# 一nhất 切thiết 障chướng 清thanh 淨tịnh 也dã所sở 謂vị 業nghiệp 障chướng報báo 障chướng 煩phiền 惱não 障chướng 也dã得đắc 清thanh 淨tịnh 云vân 云vân已dĩ 上thượng 第đệ 五ngũ 神thần 力lực 加gia 持trì 門môn )#鉢bát 羅la底để𩕳nễ襪vạt囉ra多đa野dã阿a欲dục秼#第đệ三tam麼ma野dã地địa瑟sắt 恥sỉ帝đế麼ma抳nê麼ma抳nê麼ma賀hạ麼ma尼ni怛đát闥thát哆đa部bộ多đa句cú致trí跛bả哩rị秼#第đệ尾vĩ娑sa 普phổ吒tra沒một地địa秼#第đệ惹nhạ野dã惹nhạ野dã尾vĩ惹nhạ野dã尾vĩ惹nhạ野dã娑sa 麼ma羅la娑sa 麼ma羅la薩tát嚩phạ沒một馱đà曩nẵng謨mô毘tỳ婆bà尸thi寧ninh怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa野dã (# 敬kính 禮lễ 毘tỳ 婆bà 尸thi 如như 來lai )#曩nẵng謨mô尸thi棄khí曩nẵng怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa野dã (# 敬kính 禮lễ 尸thi 棄khí 如như 來lai )#曩nẵng謨mô毘tỳ舍xá浮phù 吠phệ怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa野dã (# 敬kính 禮lễ 毘tỳ 沙sa 浮phù 如như 來lai )#曩nẵng謨mô迦ca 羅la拘câu孫tôn馱đà野dã怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa野dã (# 敬kính 禮lễ 拘câu 樓lâu 孫tôn 如như 來lai )#曩nẵng謨mô迦ca曩nẵng迦ca牟mâu曩nẵng曳duệ怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa野dã (# 敬kính 禮lễ 拘câu 那na 含hàm 牟mâu 尼ni 如như 來lai )#曩nẵng謨mô迦ca葉diệp婆bà野dã怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa野dã (# 敬kính 禮lễ 迦ca 葉diếp 如như 來lai )#曩nẵng謨mô尺xích迦ca牟mâu曩nẵng曳duệ怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa野dã (# 敬kính 禮lễ 尺xích 迦ca 牟mâu 尼ni 如như 來lai )#曩nẵng謨mô阿a利lợi 耶da縛phược路lộ枳chỉ帝đế濕thấp 縛phược羅la野dã冐mạo地địa薩tát多đa 縛phược地địa瑟sắt 恥sỉ多đa秼#第đệ縛phược曰viết 哩rị縛phược曰viết 羅la[(薩-文+(立-一))/木]#陛bệ縛phược曰viết 覽lãm婆bà浮phù覩đổ麼ma麼ma設thiết哩rị覽lãm薩tát縛phược薩tát怛đát 縛phược難nan左tả迦ca野dã跛bả哩rị尾vĩ秼#第đệ薩tát縛phược誐nga底để跛bả哩rị秼#第đệ薩tát縛phược怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa室thất 者giả銘minh三tam麼ma濕thấp 縛phược娑sa琰diêm覩đổ薩tát縛phược怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa三tam麼ma濕thấp 縛phược娑sa地địa瑟sắt 恥sỉ帝đế沒một地địa 野dã沒một地địa 野dã尾vĩ沒một地địa 野dã尾vĩ沒một地địa 野dã冐mạo馱đà野dã冐mạo馱đà野dã尾vĩ冐mạo馱đà野dã尾vĩ冐mạo馱đà野dã三tam滿mãn跛bả跛bả哩rị秼#第đệ薩tát縛phược怛đát他tha[(薩-文+(立-一))/木]#多đa仡ngật 哩rị娜na野dã地địa瑟sắt 姹#曩nẵng地địa瑟sắt 恥sỉ多đa麼ma賀hạ母mẫu捺nại哩rị娑sa 縛phược賀hạ

佛Phật 頂Đảnh 尊Tôn 勝Thắng 陀Đà 羅La 尼Ni

無vô 譯dịch 人nhân 名danh
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 16/3/2017 ◊ Cập nhật: 16/3/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam