佛Phật  頂Đảnh  尊Tôn  勝Thắng  陀Đà  羅La  尼Ni  

SD-D5B5.gif na   mo   bha   ga   va   te   trai   lo  kyā   pra   ti   vi   śi   ṣṭa  ya   bu   ddhā   ya   bha   ga   va   te  ta   dya   thā   oṃ  vi   śo   dha   ya   vi   śo   dha   ya   sa  ma   sa   ma   sa   ma   ntā   va   bha   sa  spha   ra   ṇa   ga   ti   ga   hā   na  svā   bhā   va   vi   śu   ddhe  SD-D7C4.gifa   bhi   ṣiṃ   ca   tu   māṃ   su   ga   ta  va   ra   va   ca   na   a   mṛ   tā   bhi  ṣai   kai   ma   hā   ma   ntra   pa   dai  SD-D7C4.gifā   ha   ra   a   ha   ra  ā   yuḥ   sa   ndhā   ra   ṇi   śo  dha   ya   śo   dha   ya   ga   ga   na   vi   śu   ddhe  u   ṣṇī   ṣa   vi   ja   ya   vi   śu  ddhe   sa   ha   sra   ra   smi   saṃ  co   di   te   sa   rva   ta   thā   ga   tā   va  lo   ka   ni   ṣa   ddhā   ra   mi   tā  pa   ri   pra   ra   ṇi   sa   rva   ta   thā   ga   ta  hṛ   da   yā   dhi   ṣṭa   na   dhi   ṣṭi  ta  SD-D7C4.gif ma   hā   mu   dri   va  jra   kā   ya   saṃ   hā   ta   na   vi   śu  ddhe   sa   rva   va   ra   ṇi  SD-D7C4.gif pa   ya   dra    rga   ti   pa   ri   vi   śu   ddhe  pra   ti   ni   va  rtta   SD-D7C4.gif ya   ā   yuḥ   śu   ddhe   sa  ma   ya   dhi   ṣṭa   te   ma   ṇi   ma   ṇi  ma   hā   ma   ṇi   ta  thā   tā   bhū   ta   ko   ṭi   pa   ri   śu   ddhe  vi   sphu   ṭa  SD-D7C4.gif bu   ddhi   śu   ddhe   ja  ya   ja   ya  SD-D7C4.gif vi   ja   ya   vi   ja   ya  sma   ra   sma   ra   sa  rva   bu   ddhā   na   mo   vi   pa   śya   ne   ta   thā  ga   tā   ya  SD-D7C4.gif na   mo   śi   khi   ne   ta   thā  ga   tā   ya  SD-D7C4.gif na   mo   vi   śa   bhū   ta   thā  ga   tā   ya  SD-D7C4.gif na   mo   kra   ka   saṃ   dha  ya   ta   thā   ga   tā   ya   na   mo   ka   na  ka   mu   ṇi   ye   ta   thā   ga   tā   ya   na  mo   ka   śya   pa   yā   ta   thā   ga   tā   ya  SD-D7C4.gifna   mo   śa   kya   mu   ni   ye   ta   thā   ga   tā   ya  na   mo   ā   rya   va   lo   ki   te  śva   ra   ya   bo   dhi   sa   tva  SD-D7C4.gif dhi  ṣṭi   ta   śu   ddhe   va   jri   va  jra   ga   rbhe   va   jrāṃ   bhā   va  tu   ma   ma   śa  ri   raṃ   sa   rva   sa   tva   naṃ   ca   ka   ya  pa   ri   vi   śu   ddhe   sa   rva   ga   ti   pa  ri   śu   ddhe  SD-D7C4.gif sa   rva   ta   thā   ga   tā  śca   me   sa   ma   śva   sa   yaṃ   tu  sa   rva   ta   thā   ga   ta   sa   mā   śva     dhi   ṣṭa   te   bu   ddhya  bu   ddhya   vi   bu   ddhya   vi   bu  ddhya  SD-D7C4.gif bo   dha   ya   bo   dha   ya   vi   bo   dha  ya   vi   bo   dha   ya  SD-D7C4.gif sa   ma   nta  pa   ri   śu   ddhe  SD-D7C4.gif sa   rva   ta   thā   ga   ta  hṛ   da   yā   dhi   ṣṭa   na   dhi  ṣṭa   ta  SD-D7C4.gif ma   hā   mu   dri   SD-D7C4.gifsvā   hā  SD-D950.gifsa  ma  pta  

曩nẵng  。 謨mô  。 婆bà  。 誐nga  。 縛phược  。 帝đế  。 怛đát  [口*束*頁]#  。 路lộ  。 枳chỉ  也dã  。 鉢bát  羅la  。 底để  。 尾vĩ  。 始thỉ  。 瑟sắt  吒tra  。 野dã  。 沒một  。 馱đà  。 野dã  。 婆bà  。 誐nga  。 縛phược  。 帝đế  。 怛đát  。 儞nễ  也dã  。 他tha  。 唵án  。 尾vĩ  。 戍thú  。 馱đà  。 野dã  。 尾vĩ  。 戍thú  。 馱đà  。 野dã  。 娑sa  。 麼ma  。 娑sa  。 麼ma  。 三tam  。 滿mãn  。 跢đa  。 縛phược  。 婆bà  。 薩tát  。 婆bà  頗phả  。 羅la  。 拏noa  。 誐nga  。 底để  。 誐nga  。 賀hạ  。 曩nẵng  。 娑sa  縛phược  。 婆bà  。 縛phược  。 尾vĩ  。 秼#  。 第đệ  。 阿a  。 鼻tị  。 詵sân  。 左tả  。 覩đổ  。 𤚥mâm  。 素tố  。 誐nga  。 哆đa  。 縛phược  。 羅la  。 縛phược  。 左tả  。 曩nẵng  。 阿a  。 蜜mật  㗚lật  。 多đa  。 鼻tị  。 麗lệ  。 罽kế  。 摩ma  。 訶ha  。 曼mạn  。 怛đát  羅la  。 跛bả  。 乃nãi  。 阿a  。 賀hạ  。 羅la  。 阿a  。 賀hạ  。 羅la  。 阿a  。 庾dữu  。 散tán  。 馱đà  。 羅la  。 抳nê  。 戍thú  。 馱đà  。 野dã  。 戍thú  。 馱đà  。 野dã  。 誐nga  。 誐nga  。 曩nẵng  。 尾vĩ  。 秼#  。 第đệ  。 鄔ổ  。 瑟sắt  抳nê  。 灑sái  。 尾vĩ  。 惹nhạ  。 野dã  。 尾vĩ  。 秼#  。 第đệ  。 娑sa  。 賀hạ  。 娑sa  羅la  。 羅la  。 濕thấp  茗mính  。 散tán  。 祖tổ  。 儞nễ  。 帝đế  。 薩tát  。 縛phược  。 怛đát  。 多đa  。 誐nga  。 多đa  。 縛phược  。 路lộ  。 伽già  。 𩕳nễ  。 娑sa  。 吒tra  憣phan  。 羅la  。 [方*耳]#  。 哆đa  。 跛bả  。 哩rị  。 布bố  。 羅la  。 抳nê  。 薩tát  。 縛phược  。 怛đát  。 他tha  。 誐nga  。 多đa  。 仡ngật  哩rị  。 娜na  。 野dã  。 地địa  。 瑟sắt  姹#  。 曩nẵng  。 地địa  。 瑟sắt  恥sỉ  。 哆đa  。 摩ma  。 賀hạ  。 母mẫu  。 捺nại  隷lệ  。 縛phược  。 曰viết  羅la  。 迦ca  。 野dã  。 僧tăng  。 賀hạ  。 哆đa  。 曩nẵng  。 尾vĩ  。 秼#  。 第đệ  。 薩tát  。 縛phược  。 縛phược  。 羅la  。 拏noa  。 播bá  。 野dã  。 訥nột  。 哩rị  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 底để  。 跛bả  。 哩rị  。 尾vĩ  。 秼#  。 第đệ  (#  一nhất  切thiết  障chướng  清thanh  淨tịnh  也dã  。 所sở  謂vị  業nghiệp  障chướng  。 報báo  障chướng  煩phiền  惱não  障chướng  也dã  。 得đắc  清thanh  淨tịnh  云vân  云vân  。 已dĩ  上thượng  第đệ  五ngũ  神thần  力lực  加gia  持trì  門môn  )#  。 鉢bát  羅la  。 底để  。 𩕳nễ  。 襪vạt  。 囉ra  。 多đa  。 野dã  。 阿a  。 欲dục  。 秼#  。 第đệ  。 三tam  。 麼ma  。 野dã  。 地địa  。 瑟sắt  恥sỉ  。 帝đế  。 麼ma  。 抳nê  。 麼ma  。 抳nê  。 麼ma  。 賀hạ  。 麼ma  。 尼ni  。 怛đát  。 闥thát  。 哆đa  。 部bộ  。 多đa  。 句cú  。 致trí  。 跛bả  。 哩rị  。 秼#  。 第đệ  。 尾vĩ  。 娑sa  普phổ  。 吒tra  。 沒một  。 地địa  。 秼#  。 第đệ  。 惹nhạ  。 野dã  。 惹nhạ  。 野dã  。 尾vĩ  。 惹nhạ  。 野dã  。 尾vĩ  。 惹nhạ  。 野dã  。 娑sa  麼ma  。 羅la  。 娑sa  麼ma  。 羅la  。 薩tát  。 嚩phạ  。 沒một  。 馱đà  。 曩nẵng  。 謨mô  。 毘tỳ  。 婆bà  。 尸thi  。 寧ninh  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 野dã  (#  敬kính  禮lễ  毘tỳ  婆bà  尸thi  如như  來lai  )#  。 曩nẵng  。 謨mô  。 尸thi  。 棄khí  。 曩nẵng  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 野dã  (#  敬kính  禮lễ  尸thi  棄khí  如như  來lai  )#  。 曩nẵng  。 謨mô  。 毘tỳ  。 舍xá  。 浮phù  吠phệ  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 野dã  (#  敬kính  禮lễ  毘tỳ  沙sa  浮phù  如như  來lai  )#  。 曩nẵng  。 謨mô  。 迦ca  羅la  。 拘câu  。 孫tôn  。 馱đà  。 野dã  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 野dã  (#  敬kính  禮lễ  拘câu  樓lâu  孫tôn  如như  來lai  )#  。 曩nẵng  。 謨mô  。 迦ca  。 曩nẵng  。 迦ca  。 牟mâu  。 曩nẵng  。 曳duệ  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 野dã  (#  敬kính  禮lễ  拘câu  那na  含hàm  牟mâu  尼ni  如như  來lai  )#  。 曩nẵng  。 謨mô  。 迦ca  。 葉diệp  。 婆bà  。 野dã  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 野dã  (#  敬kính  禮lễ  迦ca  葉diếp  如như  來lai  )#  。 曩nẵng  。 謨mô  。 尺xích  。 迦ca  。 牟mâu  。 曩nẵng  。 曳duệ  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 野dã  (#  敬kính  禮lễ  尺xích  迦ca  牟mâu  尼ni  如như  來lai  )#  。 曩nẵng  。 謨mô  。 阿a  。 利lợi  耶da  。 縛phược  。 路lộ  。 枳chỉ  。 帝đế  。 濕thấp  縛phược  。 羅la  。 野dã  。 冐mạo  。 地địa  。 薩tát  。 多đa  縛phược  。 地địa  。 瑟sắt  恥sỉ  。 多đa  。 秼#  。 第đệ  。 縛phược  。 曰viết  哩rị  。 縛phược  。 曰viết  羅la  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 陛bệ  。 縛phược  。 曰viết  覽lãm  。 婆bà  。 浮phù  。 覩đổ  。 麼ma  。 麼ma  。 設thiết  。 哩rị  。 覽lãm  。 薩tát  。 縛phược  。 薩tát  。 怛đát  縛phược  。 難nan  。 左tả  。 迦ca  。 野dã  。 跛bả  。 哩rị  。 尾vĩ  。 秼#  。 第đệ  。 薩tát  。 縛phược  。 誐nga  。 底để  。 跛bả  。 哩rị  。 秼#  。 第đệ  。 薩tát  。 縛phược  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 室thất  者giả  。 銘minh  。 三tam  。 麼ma  。 濕thấp  縛phược  。 娑sa  。 琰diêm  。 覩đổ  。 薩tát  。 縛phược  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 三tam  。 麼ma  。 濕thấp  縛phược  。 娑sa  。 地địa  。 瑟sắt  恥sỉ  。 帝đế  。 沒một  。 地địa  野dã  。 沒một  。 地địa  野dã  。 尾vĩ  。 沒một  。 地địa  野dã  。 尾vĩ  。 沒một  。 地địa  野dã  。 冐mạo  。 馱đà  。 野dã  。 冐mạo  。 馱đà  。 野dã  。 尾vĩ  。 冐mạo  。 馱đà  。 野dã  。 尾vĩ  。 冐mạo  。 馱đà  。 野dã  。 三tam  。 滿mãn  。 跛bả  。 跛bả  。 哩rị  。 秼#  。 第đệ  。 薩tát  。 縛phược  。 怛đát  。 他tha  。 [(薩-文+(立-一))/木]#  。 多đa  。 仡ngật  哩rị  。 娜na  。 野dã  。 地địa  。 瑟sắt  姹#  。 曩nẵng  。 地địa  。 瑟sắt  恥sỉ  。 多đa  。 麼ma  。 賀hạ  。 母mẫu  。 捺nại  。 哩rị  。 娑sa  縛phược  。 賀hạ  。

佛Phật  頂Đảnh  尊Tôn  勝Thắng  陀Đà  羅La  尼Ni  

無vô 譯dịch 人nhân 名danh
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 16/3/2017 ◊ Cập nhật: 16/3/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam