蓮Liên 華Hoa 部Bộ 心Tâm 念Niệm 誦Tụng 儀Nghi 軌Quỹ

淨tịnh 地địa

SD-D5B5.gifra je pa ga tāḥ sa rva dha rmma

淨tịnh 身thân

svā va śu ddhāḥ sa rva dha rmmāḥ

觀quán 佛Phật

khaṃ va jra dhā to

金kim 剛cang 起khởi

oṃ va jre ti ṣṛ hūṃ

阿A 閦Súc

oṃ sa rva ta thā ga ta ja pa sva na ya ā nāṃ ni ryā ta mi sa rva ta thā ga va jra sa tvā dhi ṣṭa sva maṃ hūṃ

寶Bảo 生Sanh

oṃ sa rva ta thā ga ja bhi ṣe ya ā nāṃ ni ryā ta mi sa rva ta thā ga va jra ra tna bhi ṣi va maṃ traḥ

無Vô 量Lượng 壽Thọ

oṃ sa rva ta thā ga ja pra va rtna ā ni ryā ta si sa rva ta thā ga va jra dha rmmā pra va rtna māṃ hrīḥ

不Bất 空Không 成Thành 就Tựu

oṃ sa rva ta thā ga ja ka rmma ṇi ā ā nāṃ ni ryā ta mi sa rva ta thā ga va jra ka rmma ku ru māṃ aḥ

金kim 剛cang 持trì

oṃ sa rva ta thā ga ta ya kvi nta va jra va dma nāṃ ka ro mi oṃ va jra vi

證chứng 定định

oṃ sa rva ta thā ga śaṃ si tāḥ sa rva sa tvā nāṃ sa rva si ddha yaḥ saṃ pa dya tnāṃ ta thā ga ścā dhi ti ṣṭa tnā

遍biến 觀quán

va jra dṛ ṣṭi ma

金kim 剛cang 掌chưởng

va jra ja li

金kim 剛cang 縛phược

va ja ba ddha

開khai 心tâm

va jra va tva

入nhập 智trí

va jra ve śa aḥ

堅kiên 固cố 智trí

va jra mu ṣṭi vaṃ

普Phổ 賢Hiền 三tam 昧muội 耶da

sa ma ya stvaṃ

極cực 喜hỷ 三tam 昧muội 耶da

sa ma ya hoḥ su ra ta stvaṃ

降hàng 三tam 世thế

oṃ su mbha ni su mbha huṃ gṛ hṇa gṛ hṇa huṃ gṛ hṇa pa ya huṃ ā na ya hoḥ bha ga vaṃ va jra huṃ pha

蓮liên 花hoa 三tam 昧muội 耶da

oṃ va jra pa dma sa ma ya stvaṃ

法Pháp 輪luân

huṃ ṭa kki sphe ṭa ya ma vi ga va ja va jra dha ra sa tye na ṭhaḥ

大đại 慾dục

oṃ su ra ta va || ||jraṃ jraḥ hūṃ vaṃ ho sa ma ya stvaṃ

大Đại 樂Lạc 金Kim 剛Cang

oṃ ma su kha va jraṃ dha ya sa rva sa tve bhyo jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

召triệu 罪tội

oṃ sa rva pa ka rṣa ṇa vi śo dha na va jra sa tva sa ma ya hūṃ pha

擢trạc 罪tội

oṃ va jra ṇi vi spho ṭa ya sa rva ya ba ddhā ni pra mo kṣa ya sa rva ya ga ti bhyaḥ sa rva sa tvā sa rva ta thā ga ta va jra sa ma ya hūṃ tra

淨tịnh 三tam 業nghiệp

oṃ va jra ka rmmā vi śo dha ya sa rva va ra ṇa ni bu ddha sa bhye na sa ma ya hūṃ

菩Bồ 提Đề 心tâm

oṃ ca ndro tna re su ma tna bha dra ki ra ṇi ma va jra ṇi hūṃ

普phổ 禮lễ

oṃ sa rva ta thā ga da va nda nāṃ ka ro mi

通thông 達đạt 心tâm

oṃ ci tta pra ti ve dha ka ro mi

|| ||

oṃ bo dhi ci tta mu tpā da mi

明minh 顯hiển

oṃ ti ṣṭa va jra pa dma

八bát 葉diệp 蓮liên 花hoa

oṃ va jra pa dma tma ko haṃ

觀quán 身thân 本bổn 尊tôn

oṃ ya thā sa rva ta thā ga sta thā haṃ

諸chư 如Như 來Lai 加gia 持trì

oṃ sa rva ta thā ga ta bhiṃ saṃ bo dhi dṛ pha va jra ti ṣṭa

四tứ 如Như 來Lai 三tam 昧muội 耶da

oṃ va jra sa tvā dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.gifhūṃ

oṃ va jra na tnā dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.giftraḥ

oṃ va jra dha rmmā dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.gifhrīḥ

oṃ va jra ka rmma dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.gifaḥ

五ngũ 佛Phật 灌quán 頂đảnh

oṃ sa rva ta thā ga te śva ryā bhi ṣe ka hūṃ

oṃ va jra sa tvā bhi ṣiṃ ca māṃ hūṃ

oṃ va jra ra tnā bhi ṣiṃ ca māṃ trāḥ

oṃ va jra pa dmā bhi ṣiṃ ca māṃ hrīḥ

oṃ va jra ka rmma bhi ṣiṃ ca māṃ aḥ

四tứ 如Như 來Lai 鬘man

oṃ va jra sa tva bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ va jra ra tna ma bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ va jra pa dmā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ va jra ka rmma ma bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ ṭuṃ

金kim 剛cang 拍phách

oṃ va jra tu ṣya hoḥ

現hiện 智trí 身thân

va jra sa tva aḥ

見kiến 智trí 身thân

oṃ va jra sa tva dṛ śya jaḥ hūṃ vaṃ haḥ

如Như 來Lai 平bình 等đẳng 三tam 昧muội 耶da

sa ma yo haṃ ma sa ma yo haṃ

oṃ vi ma le da dhi hūṃ

八bát 功công 德đức 水thủy

haṃ vaṃ pra su kaṃ

須Tu 彌Di 山Sơn

oṃ a ca la hūṃ

小tiểu 金kim 剛cang 輪luân

oṃ va jra ca kra hūṃ

啟khải 請thỉnh

ya bhyāṃ ni rvi ghna sa cca kra si dvi syā ta mu he va te va jra ku ṇḍa li he tu bhyāṃ ta bhyaṃ ma stu sa na maḥ

開khai 門môn

oṃ va jra dvā ro dmā ṭa ya sa ma ya pra ve śa ya hūṃ

啟khải 請thỉnh 伽già 陀đà 曰viết

ā yāṃ tu sa rve bhu va na ka tāḥ pra ṇā mi tāḥ śa ṣa ka ṭā ra rāḥ kṣa kṛ na tna bha va sva bhā vāḥ svā yaṃ bhu

vo na tna bha va sva bha vāḥ

佛Phật 海hải 會hội

oṃ va jra sa ma ja jaḥ

東đông

va jra sa tva ma sa tva va jra sa rva nta thā ga ta sa ma nta bha dra va jra dya va jra ṇa na mo stu te

va jra ja su bu ddhā grya va jrāṃ ku śa ta thā ga ta a mo gha ja va jra grya va jra ka rṣa na mo stu te

va jrā ga ma so khya va jra ṇa va śaṃ ka ra ra ma ma va jra va jra ca pa na mo stu te

va jra sa dhi su va jra grya va jra tu ṣṛe ma ra te prā mo dya ra ja va jra grya va jra rṣa ra mo stu te

va jra ra tna su va jra rtha va jra śa ma ma ṇi ā ka śa ga rbha va jra hya va jra ga rbha ra mo stu te

va jra te ja ma jvā la va jra rya ji ra pra bha va jra ra śmi ma te ja pra bha ra mo stu te

va jra ke tu su sa tvā rtha va jra dhva ja su to ṣa ka ra tna ke tu ma va jra va jra ya ṣṛe na mo stu te

va jra sa ma sa va jra smi ta ma dbhu ta prī ti prā mo dya va jra dya va jra prī te na mo stu te

西tây

va jra dha rmma su sa tvā rtha va jra pa dma su śa dha ka lo ke śva ra su va jra kṣa va jra te tra na mo stu te

va jra kṣṇa ma na va jra ko śa ma yu dha maṃ ju śrī va jra gāṃ bhī rya va jra bu ddhe na mo stu te

va jra he tu ma ma ṇḍa va jra ca kra ma na ya su pra va rtta na va jro cha va jra ma ṇḍa ra mo stu te

va jra bhā ṣa su vi dyā grya va jra ja pa su si dvi da a ca va jra ci dhyā grya va jra bhe ṣā na mo stu te

北bắc

va jra ka rmma su va jra jṇa ka ṭa rmma va jra su sa rva ga va jra mo gha ma ho da rya va jra vi śva na mo stu te

va jra ra kṣa ma ve ryaḥ va jra dha rmma ma dṛ ḍha du rye dha na su rya grya va jra rya na mo stu te

va jra ya kṣa ma ho ya va jra daṃ ṣṭra

ma bha ya ma ra pra ma rdi va jre gra va jra ca ṇḍa na mo stu te

va jra saṃ dhi su sa ne dhya va jra va tva pra mo ca ka va jra mu ṣvya grya

oṃ va jra tna u 

oṃ va jra te ja āṃ

oṃ va jra ke tu trāṃ 

oṃ va jra sa haḥ

oṃ va jra dha rmma hrīḥ 

oṃ va jra kṣṇa dhaṃ

oṃ va jra he tu maṃ 

oṃ va jra bhā ṣa raṃ

oṃ va jra ka rmma kaṃ 

oṃ va jra ra kṣa haṃ

oṃ va jra ya kṣa huṃ 

oṃ va jra saṃ he vaṃ

內nội 口khẩu 供cúng 養dường

oṃ va jra sa haḥ 

oṃ va jra ma la traṭ

oṃ va jra te gīḥ 

oṃ va jra dṛ tye kṛ

外ngoại 四tứ 供cúng 養dường

oṃ va jra dhu pa aḥ 

oṃ va jra pu ṣpe oṃ

oṃ va jra lo ke dīḥ 

oṃ va jra ga ddhe gaḥ

四tứ 攝nhiếp

oṃ va jrāṃ ku śa jaḥ 

oṃ va jra śa hūṃ

oṃ va jra sphe vaṃ 

oṃ va jra ve śa hoḥ

hūṃ hūṃ

已dĩ 上thượng 羯yết 磨ma 會hội

五ngũ 佛Phật

va jra jñā raṃ aḥ 

va jra jñā naṃ hūṃ

va jra jñā naṃ traḥ 

va jra jñā na hrīḥ

va jra jñā naṃ aḥ

四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật

va jra śīḥ hūṃ 

va jra ge traḥ

va jra ra hrīḥ 

kha va jri ṇi hoḥ

十thập 六lục 尊tôn

sa ma ya stvaṃ 

ā na ya sva

a ho su kha 

sa dhu dhu

su ma tvaṃ 

po dyo ta

a rdha prā pti 

ha ha hūṃ haḥ

sa rva ri 

duḥ kha cche da

bu ddha bo dhi 

pra ti śa vda

su va śi tvaṃ 

ni rbha ya tvaṃ

śa trū bha kṣa 

sa rva si dvi

八bát 供cúng 養dường

ma ha ra ti 

pa śe bhe

go tra sai khye 

sa rva je

pra hṛ di ni 

pha la ga me

su te gri 

su ga ḍā ṅgi

四tứ 攝nhiếp

ā ya hi jaḥ 

ā hi hūṃ hūṃ

he spho ṭa vaṃ 

ghaṃ ṭa aḥ aḥ

遍Biến 照Chiếu 尊Tôn

oṃ sa rva ta thā ga va jra dhā tva nu tta ra ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa

oṃ sa rva ta thā ga ta va jra sa tva nu tta ra ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 寶bảo

oṃ sa rta ta thā ga va jra ra tna nu tta ra ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 法pháp

oṃ sa rva ta thā ga va jra dha rmma nu tta ra ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 業nghiệp

oṃ sa rva ta thā ga va jra ka rmma nu ta ra ja spha ra ṇa sa ma ye oṃ

心tâm 上thượng 金kim 剛cang 縛phược

東đông

oṃ sa rva ta thā ga ta sa rva tma ni rya ta na ja spha ra ṇa ka rmmā va jri āḥ

右hữu 脇hiếp

oṃ sa rva ta thā ga sa rvā tma ni ryā ta na ja spha ra ṇa ka rmmā gri jaḥ

左tả 脇hiếp

oṃ sa rva ta thā ga sa ku tma ni rya ta nu ra ga ṇa ja spha ra ṇa ka rmmā ṇa hūṃ ho

要yếu 後hậu

oṃ sa rva ta thā ga ta sa rvā tma ni ryā ta na dhu ra ja spha ra ṇa ka rmma tu ṣṭi saḥ

額ngạch 上thượng

南nam

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga bhi ṣe ka ra tna bhyo va jra ma ṇi oṃ

心tâm 上thượng

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga ta su rye bhyo va jra te ji ni jvā la hrīḥ

頂đảnh 上thượng

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga śā pa ri ra ṇa ci nta ma ṇi dhva ja gre bhyo va jra dhva ja gri trāṃ

口khẩu 上thượng 咲# 處xứ

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga ma prī ti prā mo dyā ka re bhyo ka re bhyo va jra ha se haḥ

口khẩu 上thượng 密mật 語ngữ

西tây

oṃ sa rva ta thā ga va jra dha rmma su ma dhi bhiḥ stu mi ma dha rmmā gri hrīḥ

右hữu 耳nhĩ

oṃ sa rva ta thā ga pra jñā ra mi bhiḥ ni rho stu no mi ma gho ṣa nu ge dhaṃ

左tả 耳nhĩ

oṃ sa rva ta thā ga ca kra kṣa ra pa ri va rtta na sa rva su trā ta na ya yaiḥ stu no mi sa rva ma ṇḍa la hūṃ

頂đảnh 後hậu

oṃ sa rva ta thā ga ta saṃ dhā bhā ṣa bu ddha ksaṃ ti bhiḥ ga daṃ stu no mi va jra ce caḥ

頂đảnh 上thượng

北bắc

oṃ sa rva ta thā ga ta bu pa me gha sa mu spha ra ṇa ja ka rdme ka ra ka raḥ

右hữu 肩kiên 上thượng

oṃ sa rva ta thā ga ṣpa pra sa ra spha ra ṇa ja ka rdme ki ri ki riḥ

右hữu 跨khóa 上thượng

oṃ sa rva ta thā ga lo ka jvā la spha ra ṇa ja ka rdme bha ra bha raḥ

置trí 心tâm 上thượng

oṃ sa rva ta thā ga ga nu me gha sa mu dra spha ra ṇa ja ka rdme ku ru ku raḥ

散tán □# 外ngoại 四tứ

oṃ sa rva ta thā ga pu ṣpa ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

燒thiêu 香hương

oṃ sa rva ta thā ga ta dhu pa ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

燈đăng

oṃ sa rva ta thā ga ta pa ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

塗đồ 香hương

oṃ sa rva ta thā ga ta ga nva ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma me hūṃ

三tam 昧muội 耶da

oṃ sa rva ta thā ga bo dhya ga ra tna laṃ ra ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

戲hí 嬉hi

oṃ sa rva ta thā ga sya syā krī ra ti sai khyā tta ra ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

薩Tát 埵Đóa 三Tam 昧Muội

oṃ sa rva ta thā ga va jre pa ma sa dhi bhā va na vo ja na va sa na ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

羯Yết 磨Ma 三Tam 昧Muội

oṃ sa rva ta thā ga ta ya ni ryā ta na pra me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

達Đạt 磨Ma 三Tam 昧Muội

oṃ sa rva ta thā ga ci tta ni ryā ta na ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

寶Bảo 幢Tràng 三Tam 昧Muội

oṃ sa rva ta thā ga ma va jre dbha va do na ra mi ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

□# 香hương 身thân 契khế

oṃ sa rva ta thā ga nu tta ra ma bo dhyā ra ka śī la ra mi ta ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

羯yết 磨ma

oṃ sa rva ta thā ga ta nu tta ra ma dha rmma va bo dha kṣā ti pa ra mi ta ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

鬪đấu 勝thắng 精tinh 進tấn 契khế

oṃ sa rva ta thā ga ta saṃ ra ri tyā nu tta ra ma rya ra mi ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

三tam 摩ma 地địa

oṃ sa rva ta thā ga ta nu tta ra ma sai khya vi ra dhya na ra mi ta me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

遍Biến 照Chiếu 尊Tôn

oṃ sa rva ta thā ga nu tta ra kle ga jñe va ra ṇa sa vi na ya na ma pra jñā ra mi ta ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

勝Thắng 上Thượng 三Tam 摩Ma 地Địa

oṃ sa rva ta thā ga gu bhya ma pra ti pa nti ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

合hợp 指chỉ 爪trảo

oṃ sa rva ta thā ga ta vo ni ryā ta na ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 拳quyền

oṃ hṛ da ya ṣi ni sa rva ta thā ga nāṃ si ddhya ttā

三tam 昧muội 耶da

sa rva mu drāṃ me pṛ bha va tu

法Pháp 印ấn

ni ghra paṃ ca ksi dvi bha va tu sa rva ta thā ga sa ma dha ye me ā ja ya tna

羯yết 磨ma 印ấn

a vi dyā tvā va te me sa tvāḥ sa rva ta thā ga taṃ śca vi dya dhi ga ma saṃ va ra sa bhū tta

金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội

oṃ va jra sa tva sa ma ya ma nu la ya va jra sa tva nve no pa ti ṣṭa dṛ ho me bha va mi su tu dhyo me bha va a nu ra kto me bha va su pu ṣyo me bha va sa rva si ddhiṃ me pra ya ccha sa rva ka rma su ca me ci tta śro ya ku ru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bha ga vaṃ sa rva ta thā ga ta va jra ma muṃ ca va jrī bha va ma sa ma ya sa tvā āḥ

蓮Liên 華Hoa 部Bộ 三Tam 昧Muội

oṃ pa dma sa tva sa ma ya nu la ya pa dma sa tva mve no pa ti ṣṭa dṛ ho me ha va su to ṣyo me bha va su nu ra kto me bha va su pu ṣyo me bha va sa rva si ddhiṃ me pra ya ccha sa rva ka rmma su ca me ci nti śro ya ku ru hūṃ ha ha ha ha ho bha ga vaṃ sa rva ta thā ga ta pa dma ma suṃ ca pa dmī bha va ma sa ma ya sa tva hrīḥ

旋Toàn 轉Chuyển 真Chân 言Ngôn

oṃ va jra gu bhya pa sa ma ye hūṃ

奉phụng 送tống

oṃ kṛ to sa rva vaḥ sa tvā rtha si dvi rda tta ya thā nu ga ccha thaṃ bu ddha vi ṣa yaṃ pu na ra ga ma na ya tu oṃ pa dma sa tva muḥ

寶bảo 印ấn

oṃ va jvā ra bhi ṣi ca māṃ sa rva mu dra mo dṛ ku ru va ra ka va ce na vaṃ va jra tu ṣya hoḥ

a ryā si ta

na mo mi bha ya na mo mi ta yu ṣa SD-D7C4.gifna mo na me ci tya gu ṇa ka ra tma ne SD-D7C4.gifna mo mi bha ya ji na ya te mo ne su kha va tīṃ ka na ka vi ci tra ka na nāṃ SD-D7C4.gifma ra su ga ta su tai ra laṃ kṛ nāṃ SD-D7C4.gifta śra ya dma ta gu ṇa sya dhi ma taḥ SD-D7C4.gifpra ya mi tāṃ ma hu gu ṇa ra tna saṃ ca yāṃ

oṃ na maḥ vaṃ hūṃ traḥ hrīḥ āḥ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

na maḥ

va jra dha tu dha rma e ka dhi ra ccha

略lược 念niệm 誦tụng 行hành 道Đạo及cập 草thảo 草thảo 時thời 念niệm 誦tụng 法Pháp

先tiên 護hộ 身thân 自tự 器khí 世thế 間gian至chí 被bị 甲giáp次thứ 結kết 小tiểu 金kim 剛cang 輪luân 印ấn真chân 言ngôn 誦tụng 之chi次thứ 結kết 根căn 本bổn 印ấn誦tụng 根căn 本bổn 真chân 言ngôn加gia 持trì 四tứ 處xứ次thứ 金kim 剛cang 合hợp 掌chưởng置trí 頂đảnh 上thượng誦tụng oṃ 字tự二nhị 十thập 一nhất 遍biến是thị 供cúng 養dường 法Pháp 也dã次thứ 結kết 根căn 本bổn 印ấn念niệm 誦tụng 根căn 本bổn 真chân 言ngôn二nhị 十thập 一nhất 遍biến以dĩ 下hạ 不bất 必tất捻nẫm 珠châu 數số 自tự 茲tư以dĩ 後hậu 隨tùy 宜nghi 行hành 耳nhĩ

蓮Liên 華Hoa 部Bộ 心Tâm 念Niệm 誦Tụng 儀Nghi 軌Quỹ

失thất 譯dịch 人nhân 名danh
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 31/12/2017 ◊ Cập nhật: 31/12/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam