道Đạo 行Hành 般Bát 若Nhã 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

道Đạo 行Hành 品Phẩm 第đệ 一nhất

佛Phật 在tại 羅La 閱Duyệt 祇Kỳ耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 中trung摩ma 訶ha 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng不bất 可khả 計kế 諸chư 弟đệ 子tử舍Xá 利Lợi 弗Phất須Tu 菩Bồ 提Đề 等đẳng摩Ma 訶Ha 薩Tát 菩Bồ 薩Tát 無vô 央ương 數số彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 等đẳng

月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 說thuyết 戒giới 時thời佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề

今kim 日nhật 菩Bồ 薩Tát 大đại 會hội因nhân 諸chư 菩Bồ 薩Tát 故cố說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 當đương 是thị 學học 成thành

舍Xá 利Lợi 弗Phất心tâm 念niệm 言ngôn

今kim 使sử 須Tu 菩Bồ 提Đề為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật自tự 用dụng 力lực 說thuyết 耶da持trì 佛Phật 威uy 神thần 說thuyết 乎hồ

須Tu 菩Bồ 提Đề知tri 舍Xá 利Lợi 弗Phất心tâm 所sở 念niệm便tiện 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

敢cảm 佛Phật 弟đệ 子tử 所sở 說thuyết 法Pháp所sở 成thành 法pháp皆giai 持trì 佛Phật 威uy 神thần

何hà 以dĩ 故cố佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp法pháp 中trung 所sở 學học皆giai 有hữu 證chứng皆giai 隨tùy 法pháp展triển 轉chuyển 相tương 教giáo展triển 轉chuyển 相tương 成thành法pháp 中trung 終chung 不bất 共cộng 諍tranh

何hà 以dĩ 故cố時thời 而nhi 說thuyết 法Pháp莫mạc 不bất 喜hỷ 樂lạc 者giả自tự 恣tứ 善thiện 男nam 子tử善thiện 女nữ 人nhân 而nhi 學học

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

佛Phật 使sử 我ngã 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 當đương 從tùng 中trung 學học 成thành佛Phật 使sử 我ngã 說thuyết 菩Bồ 薩Tát菩Bồ 薩Tát 有hữu 字tự便tiện 著trước 菩Bồ 薩Tát 有hữu 字tự無vô 字tự 何hà 而nhi 法pháp 中trung 字tự 菩Bồ 薩Tát了liễu 不bất 見kiến 有hữu 法pháp 菩Bồ 薩Tát菩Bồ 薩Tát 法Pháp 字tự 了liễu 無vô亦diệc 不bất 見kiến 菩Bồ 薩Tát亦diệc 不bất 見kiến 其kỳ 處xứ何hà 而nhi 有hữu 菩Bồ 薩Tát當đương 教giáo 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật作tác 是thị 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 聞văn 是thị心tâm 不bất 懈giải 怠đãi不bất 恐khủng 不bất 怯khiếp不bất 難nan 不bất 畏úy菩Bồ 薩Tát 當đương 念niệm 作tác 是thị 學học當đương 念niệm 作tác 是thị 住trụ當đương 念niệm 作tác 是thị 學học入nhập 中trung 心tâm 不bất 當đương念niệm 是thị 菩Bồ 薩Tát

何hà 以dĩ 故cố有hữu 心tâm 無vô 心tâm

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

云vân 何hà 有hữu 心tâm 無vô 心tâm

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

心tâm 亦diệc 不bất 有hữu亦diệc 不bất 無vô亦diệc 不bất 能năng 得đắc亦diệc 不bất 能năng 知tri 處xứ

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

何hà 而nhi 心tâm亦diệc 不bất 有hữu亦diệc 不bất 無vô亦diệc 不bất 能năng 得đắc亦diệc 不bất 能năng 知tri 處xứ 者giả如như 是thị 亦diệc 不bất 有hữu亦diệc 不bất 無vô亦diệc 不bất 有hữu 有hữu 心tâm亦diệc 不bất 無vô 無vô 心tâm

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

亦diệc 不bất 有hữu 有hữu 心tâm亦diệc 不bất 無vô 無vô 心tâm

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề為vi 佛Phật 學học 佛Phật 而nhi 學học 者giả不bất 說thuyết 空không 身thân 慧tuệ空không 身thân 慧tuệ而nhi 說thuyết 最tối 第đệ 一nhất菩Bồ 薩Tát 從tùng 是thị 中trung已dĩ 得đắc 阿a 惟duy 越việt 致trí學học 字tự 終chung 不bất 復phục失thất 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật如như 是thị 菩Bồ 薩Tát以dĩ 在tại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 住trụ欲dục 學học 阿A 羅La 漢Hán 法Pháp當đương 聞văn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật當đương 學học當đương 持trì當đương 守thủ欲dục 學học 辟Bích 支Chi 佛Phật 法Pháp當đương 聞văn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật當đương 學học當đương 持trì當đương 守thủ欲dục 學học 菩Bồ 薩Tát 法Pháp當đương 聞văn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật當đương 學học當đương 持trì當đương 守thủ

何hà 以dĩ 故cố般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 法Pháp 甚thậm 深thâm菩Bồ 薩Tát 如như 學học

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

我ngã 熟thục 念niệm 菩Bồ 薩Tát 心tâm不bất 可khả 得đắc亦diệc 不bất 可khả 知tri 處xứ亦diệc 不bất 可khả 見kiến 何hà 所sở是thị 菩Bồ 薩Tát 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật亦diệc 不bất 能năng 及cập 說thuyết亦diệc 不bất 能năng 逮đãi說thuyết 菩Bồ 薩Tát 字tự菩Bồ 薩Tát 無vô 有hữu 處xứ 處xứ了liễu 不bất 可khả 得đắc亦diệc 無vô 而nhi 出xuất亦diệc 無vô 如như 入nhập亦diệc 無vô 如như 住trụ亦diệc 無vô 如như 止chỉ

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 字tự 了liễu 不bất 可khả 得đắc 故cố無vô 如như 住trụ無vô 如như 止chỉ作tác 是thị 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 聞văn 是thị心tâm 不bất 懈giải 倦quyện不bất 難nan不bất 恐khủng不bất 畏úy以dĩ 入nhập 阿a 惟duy 越việt 致trí中trung 悉tất 了liễu 知tri不bất 可khả 復phục 退thoái

菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật色sắc 不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

何hà 以dĩ 故cố住trụ 色sắc 中trung 為vi 行hành 識thức住trụ 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng生sanh 死tử 識thức 中trung為vi 行hành 識thức不bất 當đương 行hành 識thức設thiết 住trụ 其kỳ 中trung 者giả為vi 不bất 隨tùy 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 教giáo

何hà 以dĩ 故cố行hành 識thức 故cố是thị 為vi 不bất 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật不bất 行hành 者giả菩Bồ 薩Tát 不bất 得đắc 薩Tát 芸Vân 若Nhã

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

菩Bồ 薩Tát 當đương 云vân 何hà行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật得đắc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật色sắc 不bất 受thọ痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức不bất 受thọ不bất 受thọ 色sắc 者giả為vi 無vô 色sắc不bất 受thọ 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng生sanh 死tử 識thức 者giả為vi 無vô 識thức般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 不bất 受thọ

何hà 以dĩ 故cố 不bất 受thọ如như 影ảnh無vô 所sở 取thủ無vô 所sở 得đắc 故cố 不bất 受thọ菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật一nhất 切thiết 字tự 法pháp 不bất 受thọ是thị 故cố 三tam 昧muội無vô 有hữu 邊biên無vô 有hữu 正chánh諸chư 阿A 羅La 漢Hán辟Bích 支Chi 佛Phật 所sở 不bất 能năng 及cập

復phục 次thứ舍Xá 利Lợi 弗Phất薩Tát 芸Vân 若Nhã 不bất 受thọ

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 不bất 當đương持trì 想tưởng 視thị 薩Tát 芸Vân 若Nhã設thiết 想tưởng 視thị 者giả為vi 不bất 了liễu為vi 如như 餘dư 道Đạo 人Nhân不bất 信tín 薩Tát 芸Vân 若Nhã

何hà 以dĩ 故cố反phản 謂vị 有hữu 身thân正chánh 使sử 餘dư 道Đạo 人Nhân 信tín 佛Phật信tín 佛Phật 已dĩ反phản 持trì 小tiểu 道Đạo入nhập 佛Phật 道Đạo 中trung入nhập 佛Phật 道Đạo 中trung 已dĩ不bất 受thọ 色sắc痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức不bất 受thọ不bất 受thọ 已dĩ 亦diệc 未vị 曉hiểu尚thượng 未vị 成thành亦diệc 不bất 見kiến 慧tuệ亦diệc 不bất 於ư 內nội 見kiến 慧tuệ亦diệc 不bất 於ư 外ngoại 見kiến 慧tuệ亦diệc 不bất 於ư 餘dư 處xứ 見kiến 慧tuệ亦diệc 不bất 於ư 內nội痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức見kiến 慧tuệ亦diệc 不bất 於ư 外ngoại痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức餘dư 處xứ 見kiến 慧tuệ亦diệc 不bất 於ư 餘dư 處xứ 脫thoát以dĩ 學học 成thành 就tựu 佛Phật 了liễu 知tri從tùng 法pháp 中trung 以dĩ 脫thoát 去khứ謂vị 法pháp 等đẳng 一nhất 泥Nê 洹Hoàn菩Bồ 薩Tát 莫mạc 作tác 是thị 行hành莫mạc 內nội 外ngoại 視thị 法pháp吁hu 與dữ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 等đẳng一nhất 切thiết 無vô 所sở 受thọ無vô 所sở 從tùng誰thùy 得đắc 法Pháp無vô 所sở 持trì無vô 所sở 收thu亦diệc 無vô 所sở 泥Nê 洹Hoàn 想tưởng是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật亦diệc 不bất 受thọ 色sắc痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức亦diệc 不bất 受thọ亦diệc 不bất 中trung 道đạo 般Bát 泥Nê 洹Hoàn悉tất 具cụ 十thập 種chủng 力lực四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy佛Phật 十thập 八bát 事sự是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 已dĩ 入nhập般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 行hành當đương 作tác 是thị

視thị 何hà 所sở 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật在tại 何hà 所sở 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 法pháp了liễu 不bất 能năng 得đắc了liễu 不bất 能năng 知tri 處xứ是thị 故cố 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 當đương 作tác 是thị 念niệm聞văn 是thị 不bất 懈giải不bất 卻khước 不bất 恐khủng不bất 畏úy 不bất 難nan知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát不bất 離ly 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 當đương 了liễu 知tri 如như 是thị

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

菩Bồ 薩Tát 何hà 因nhân曉hiểu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật色sắc 離ly 本bổn 色sắc痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức離ly 本bổn 識thức般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật離ly 本bổn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 設thiết 使sử 出xuất 是thị 中trung便tiện 自tự 致trí 薩Tát 芸Vân 若Nhã

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị菩Bồ 薩Tát 出xuất 是thị 中trung便tiện 自tự 致trí 薩Tát 芸Vân 若Nhã

何hà 以dĩ 故cố薩Tát 芸Vân 若Nhã無vô 所sở 從tùng 生sanh無vô 所sở 從tùng 生sanh 如như 是thị菩Bồ 薩Tát 疾tật 近cận 作tác 佛Phật菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật於ư 薩Tát 芸Vân 若Nhã 中trung無vô 所sở 罣quái 礙ngại

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

善thiện 哉tai菩Bồ 薩Tát 精tinh 進tấn 作tác 是thị 語ngữ

設thiết 使sử 行hành 色sắc為vi 行hành 想tưởng設thiết 生sanh 色sắc 行hành為vi 行hành 想tưởng設thiết 觀quán 色sắc 行hành為vi 行hành 想tưởng設thiết 滅diệt 色sắc 行hành為vi 行hành 想tưởng設thiết 空không 色sắc 行hành為vi 行hành 想tưởng設thiết 識thức 行hành 立lập 欲dục 得đắc為vi 行hành 想tưởng痛thống 痒dương 思tư 想tưởng生sanh 死tử 識thức 行hành為vi 行hành 想tưởng生sanh 識thức 行hành為vi 行hành 想tưởng觀quán 識thức 行hành為vi 行hành 想tưởng滅diệt 識thức 行hành為vi 行hành 想tưởng空không 識thức 行hành為vi 行hành 想tưởng

如như 是thị 菩Bồ 薩Tát為vi 反phản 行hành 想tưởng作tác 是thị 守thủ 行hành 者giả為vi 不bất 守thủ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật為vi 不bất 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật若nhược 想tưởng 行hành 者giả菩Bồ 薩Tát 護hộ 行hành當đương 莫mạc 隨tùy 其kỳ 中trung

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

菩Bồ 薩Tát 當đương 云vân 何hà行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

不bất 行hành 色sắc不bất 生sanh 色sắc 行hành不bất 觀quán 色sắc 行hành不bất 滅diệt 色sắc 行hành不bất 空không 色sắc 行hành不bất 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng生sanh 死tử 識thức 行hành不bất 生sanh 識thức 行hành不bất 觀quán 識thức 行hành不bất 滅diệt 識thức 行hành不bất 空không 識thức 行hành不bất 行hành 色sắc不bất 色sắc 想tưởng 行hành不bất 色sắc 生sanh 行hành不bất 色sắc 觀quán 行hành不bất 識thức 滅diệt 行hành不bất 識thức 空không 行hành亦diệc 無vô 見kiến亦diệc 無vô 行hành亦diệc 無vô 見kiến 行hành無vô 行hành 無vô 見kiến亦diệc 復phục 無vô 行hành亦diệc 無vô 止chỉ 行hành如như 是thị 為vi 無vô 見kiến

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 法pháp無vô 所sở 從tùng 來lai亦diệc 無vô 所sở 持trì菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát一nhất 切thiết 字tự 法pháp 不bất 受thọ 字tự是thị 故cố 三tam 昧muội無vô 有hữu 邊biên無vô 有hữu 正chánh諸chư 阿A 羅La 漢Hán辟Bích 支Chi 佛Phật所sở 不bất 能năng 及cập 知tri菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát隨tùy 三tam 昧muội 者giả疾tật 得đắc 作tác 佛Phật

持trì 佛Phật 威uy 神thần須Tu 菩Bồ 提Đề 說thuyết 是thị 語ngữ菩Bồ 薩Tát 皆giai 得đắc阿a 惟duy 越việt 致trí 字tự前tiền 過quá 去khứ 佛Phật時thời 得đắc 作tác 佛Phật隨tùy 三tam 昧muội亦diệc 不bất 見kiến 三tam 昧muội亦diệc 無vô 有hữu 三tam 昧muội 想tưởng亦diệc 不bất 作tác 三tam 昧muội亦diệc 不bất 念niệm 識thức 三tam 昧muội亦diệc 不bất 想tưởng 識thức 坐tọa 三tam 昧muội亦diệc 不bất 言ngôn 我ngã 三tam 昧muội已dĩ 隨tùy 是thị 法pháp 者giả無vô 有hữu 疑nghi

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

何hà 所sở 三tam 昧muội 隨tùy 行hành菩Bồ 薩Tát 已dĩ 得đắc阿a 惟duy 越việt 致trí 字tự前tiền 過quá 去khứ 佛Phật時thời 得đắc 作tác 佛Phật可khả 得đắc 見kiến 三tam 昧muội 處xứ 不phủ

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

不bất 可khả 得đắc 見kiến 也dã舍Xá 利Lợi 弗Phất善thiện 男nam 子tử亦diệc 不bất 知tri亦diệc 不bất 了liễu

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

何hà 以dĩ 故cố不bất 知tri 不bất 了liễu

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

亦diệc 不bất 得đắc 三tam 昧muội亦diệc 無vô 有hữu 三tam 昧muội亦diệc 不bất 得đắc 字tự

佛Phật 言ngôn

善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề如như 我ngã 所sở 說thuyết空không 身thân 慧tuệ作tác 是thị 為vi 諸chư 菩Bồ 薩Tát為vi 隨tùy 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 教giáo菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 學học為vi 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 也dã

舍Xá 利Lợi 弗Phất白bạch 佛Phật 言ngôn

天Thiên 中Trung 天Thiên菩Bồ 薩Tát 學học 如như 是thị為vi 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật

舍Xá 利Lợi 弗Phất問vấn 佛Phật 言ngôn

如như 是thị 為vi 學học 何hà 法Pháp

佛Phật 言ngôn

如như 是thị 菩Bồ 薩Tát為vi 學học 無vô 所sở 學học 法pháp

何hà 以dĩ 故cố法pháp 無vô 所sở 逮đãi 得đắc莫mạc 癡si 如như 小tiểu 兒nhi 學học

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

誰thùy 能năng 得đắc 是thị 法pháp

佛Phật 言ngôn

無vô 所sở 得đắc是thị 故cố 得đắc 無vô 所sở 得đắc 法pháp莫mạc 癡si 如như 小tiểu 兒nhi 學học 者giả謂vị 有hữu 字tự 不bất 能năng 得đắc欲dục 學học 習tập 入nhập 法pháp 中trung適thích 為vi 兩lưỡng 癡si 耳nhĩ亦diệc 不bất 知tri 亦diệc 不bất 曉hiểu亦diệc 不bất 了liễu 法pháp

何hà 以dĩ 故cố學học 字tự 是thị 色sắc欲dục 得đắc 是thị 致trí是thị 故cố 不bất 了liễu 法pháp所sở 念niệm 亦diệc 不bất 逮đãi如như 是thị 不bất 曉hiểu 不bất 信tín 故cố不bất 於ư 法pháp 中trung 住trụ反phản 呼hô 有hữu 身thân是thị 故cố 癡si 如như 小tiểu 兒nhi 學học

舍Xá 利Lợi 弗Phất白bạch 佛Phật 言ngôn

菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 學học 為vi 不bất 學học

佛Phật 言ngôn

作tác 是thị 學học 為vi 不bất 學học佛Phật 不bất 作tác 是thị 學học 為vi 學học佛Phật 得đắc 作tác 佛Phật

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

天Thiên 中Trung 天Thiên若nhược 有hữu 問vấn 者giả 是thị 幻huyễn為vi 學học 佛Phật 得đắc 作tác 佛Phật或hoặc 作tác 是thị 問vấn當đương 何hà 以dĩ 教giáo 之chi

佛Phật 言ngôn

我ngã 故cố 自tự 問vấn若nhược 隨tùy 所sở 報báo 之chi

於ư須Tu 菩Bồ 提Đề意ý 云vân 何hà幻huyễn 與dữ 色sắc 有hữu 異dị 無vô幻huyễn 與dữ 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức有hữu 異dị 無vô

須Tu 菩Bồ 提Đề 報báo 佛Phật 言ngôn

爾nhĩ天Thiên 中Trung 天Thiên幻huyễn 與dữ 色sắc 無vô 異dị 也dã色sắc 是thị 幻huyễn幻huyễn 是thị 色sắc幻huyễn 與dữ 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức等đẳng 無vô 異dị

佛Phật 言ngôn

云vân 何hà須Tu 菩Bồ 提Đề所sở 想tưởng 等đẳng不bất 隨tùy 法pháp從tùng 五ngũ 陰ấm 字tự 菩Bồ 薩Tát

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị天Thiên 中Trung 天Thiên菩Bồ 薩Tát 學học 欲dục 作tác 佛Phật為vi 學học 幻huyễn 耳nhĩ

何hà 以dĩ 故cố幻huyễn 者giả 當đương 持trì此thử 所sở 有hữu 當đương 如như持trì 五ngũ 陰ấm 幻huyễn 如như色sắc 色sắc 六lục 衰suy 五ngũ 陰ấm 如như幻huyễn 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức作tác 是thị 語ngữ 字tự六lục 衰suy 五ngũ 陰ấm

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

若nhược 有hữu 新tân 學học 菩Bồ 薩Tát聞văn 是thị 語ngữ得đắc 無vô 恐khủng 怖bố

佛Phật 言ngôn

設thiết 使sử 新tân 學học 菩Bồ 薩Tát與dữ 惡ác 師sư相tương 得đắc 相tương 隨tùy或hoặc 恐khủng 或hoặc 怖bố與dữ 善thiện 師sư相tương 得đắc 相tương 隨tùy不bất 恐khủng 不bất 怖bố

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

何hà 所sở 菩Bồ 薩Tát 惡ác 師sư 者giả當đương 何hà 以dĩ 知tri 之chi

佛Phật 言ngôn

其kỳ 人nhân 不bất 尊tôn 重trọng摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả教giáo 人nhân 棄khí 捨xả 去khứ遠viễn 離ly 菩Bồ 薩Tát 心tâm反phản 教giáo 學học 諸chư 雜tạp 經Kinh隨tùy 雜tạp 經Kinh心tâm 喜hỷ 樂lạc復phục 教giáo 學học 餘dư 經Kinh若nhược 阿A 羅La 漢Hán辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo 法Pháp教giáo 學học 是thị 事sự勸khuyến 乃nãi 令linh 諷phúng 誦tụng為vi 說thuyết 魔ma 事sự魔ma 因nhân 行hành壞hoại 敗bại 菩Bồ 薩Tát

為vi 種chủng 種chủng 說thuyết生sanh 死tử 勤cần 苦khổ言ngôn

菩Bồ 薩Tát 道Đạo不bất 可khả 得đắc

是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 惡ác 師sư

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

何hà 所sở 菩Bồ 薩Tát 善thiện 師sư何hà 行hành 從tùng 知tri 之chi

佛Phật 言ngôn

其kỳ 人nhân 尊tôn 重trọng摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật稍sảo 稍sảo 教giáo 人nhân令linh 學học 成thành 教giáo語ngứ 魔ma 事sự令linh 覺giác 知tri令linh 護hộ 魔ma是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 善thiện 師sư 也dã

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

天Thiên 中Trung 天Thiên何hà 因nhân 為vi 菩Bồ 薩Tát何hà 故cố 正chánh 字tự 呼hô 菩Bồ 薩Tát

佛Phật 言ngôn

諸chư 經Kinh 法Pháp悉tất 學học 悉tất 曉hiểu了liễu 知tri 諸chư 經Kinh 法Pháp爾nhĩ 故cố 字tự 為vi 菩Bồ 薩Tát

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

悉tất 曉hiểu 了liễu 知tri 諸chư 經Kinh 法Pháp爾nhĩ 故cố 字tự 菩Bồ 薩Tát何hà 以dĩ 故cố 復phục 呼hô 摩Ma 訶Ha 薩Tát

佛Phật 言ngôn

摩Ma 訶Ha 薩Tát 者giả天thiên 上thượng 天thiên 下hạ 最tối 尊tôn爾nhĩ 故cố 字tự 摩Ma 訶Ha 薩Tát

舍Xá 利Lợi 弗Phất白bạch 佛Phật 言ngôn

我ngã 亦diệc 樂nhạo 聞văn何hà 以dĩ 故cố 為vi 摩Ma 訶Ha 薩Tát

佛Phật 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất

若nhược 樂nhạo 聞văn 者giả佛Phật 當đương 為vi 若nhược 說thuyết 之chi

摩Ma 訶Ha 薩Tát 者giả悉tất 自tự 了liễu 見kiến悉tất 了liễu 知tri十thập 方phương 天thiên 下hạ 人nhân十thập 方phương 所sở 有hữu悉tất 曉hiểu 了liễu 知tri知tri 人nhân 壽thọ 命mạng知tri 有hữu 惡ác 無vô 惡ác樂lạc 不bất 樂lạc有hữu 志chí 無vô 志chí悉tất 曉hiểu 了liễu 知tri見kiến 為vi 說thuyết 法Pháp如như 是thị 無vô 所sở 著trước爾nhĩ 故cố 字tự 為vi 摩Ma 訶Ha 薩Tát

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

請thỉnh 問vấn 摩Ma 訶Ha 薩Tát 者giả何hà 所sở 字tự 摩Ma 訶Ha 薩Tát設thiết 是thị 菩Bồ 薩Tát心tâm 無vô 有hữu 與dữ 等đẳng 者giả無vô 有hữu 能năng 逮đãi 心tâm 者giả諸chư 阿A 羅La 漢Hán辟Bích 支Chi 佛Phật所sở 不bất 能năng 及cập 心tâm佛Phật 心tâm 如như 是thị心tâm 無vô 所sở 著trước心tâm 無vô 所sở 出xuất無vô 所sở 入nhập設thiết 佛Phật 心tâm無vô 所sở 出xuất無vô 所sở 入nhập為vi 無vô 所sở 著trước 心tâm爾nhĩ 故cố 復phục 為vi 摩Ma 訶Ha 薩Tát正chánh 上thượng 無vô 有hữu 與dữ 等đẳng 者giả

舍Xá 利Lợi 弗Phất問vấn 須Tu 菩Bồ 提Đề

何hà 因nhân 菩Bồ 薩Tát心tâm 無vô 所sở 著trước

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

心tâm 無vô 所sở 生sanh爾nhĩ 故cố 無vô 所sở 著trước

邠Bân 祁Kỳ 文Văn 陀Đà 弗Phất白bạch 佛Phật 言ngôn

何hà 因nhân 呼hô 菩Bồ 薩Tát為vi 摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết摩Ma 訶Ha 衍Diễn 三tam 拔bạt 致trí佛Phật 說thuyết 號hiệu 如như 是thị爾nhĩ 故cố 為vi摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết摩Ma 訶Ha 衍Diễn 三tam 拔bạt 致trí

須Tu 菩Bồ 提Đề 復phục白bạch 佛Phật 言ngôn

何hà 因nhân 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 為vi摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết何hà 從tùng 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vi 摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết

佛Phật 言ngôn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát心tâm 念niệm 如như 是thị

我ngã 當đương 度độ 不bất 可khả 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân悉tất 令linh 般Bát 泥Nê 洹Hoàn如như 是thị 悉tất 般Bát 泥Nê 洹Hoàn是thị 法Pháp無vô 不bất 般Bát 泥Nê 洹Hoàn一nhất 人nhân 也dã

何hà 以dĩ 故cố本bổn 無vô 故cố

譬thí 如như 幻huyễn 師sư於ư 曠khoáng 大đại 處xứ化hóa 作tác 二nhị 大đại 城thành作tác 化hóa 人nhân 滿mãn 其kỳ 中trung悉tất 斷đoạn 化hóa 人nhân 頭đầu

於ư須Tu 菩Bồ 提Đề意ý 云vân 何hà寧ninh 有hữu 所sở 中trúng 傷thương 死tử 者giả 無vô

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

無vô菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát度độ 不bất 可khả 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân悉tất 令linh 般Bát 泥Nê 洹Hoàn無vô 不bất 般Bát 泥Nê 洹Hoàn一nhất 人nhân 也dã菩Bồ 薩Tát 聞văn 是thị不bất 恐khủng 不bất 畏úy不bất 悉tất 不bất 捨xả去khứ 就tựu 餘dư 道đạo知tri 是thị 則tắc 為vi摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

如như 我ngã 從tùng 佛Phật 聞văn念niệm 其kỳ 中trung 事sự 如như 是thị不bất 為vi 摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết

何hà 以dĩ 故cố作tác 是thị 為vi 者giả無vô 有hữu 作tác 薩Tát 芸Vân 若Nhã無vô 所sở 供cúng 養dường人nhân 無vô 作tác 者giả為vi 何hà 等đẳng 所sở 人nhân 作tác摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết色sắc 無vô 著trước無vô 縛phược 無vô 脫thoát痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát

邠Bân 祁Kỳ 文Văn 陀Đà 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

色sắc 無vô 著trước無vô 縛phược 無vô 脫thoát痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát何hà 謂vị

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

色sắc 無vô 著trước無vô 縛phược 無vô 脫thoát痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát

邠Bân 祁Kỳ 文Văn 陀Đà 弗Phất 言ngôn

何hà 謂vị 色sắc 無vô 著trước無vô 縛phược 無vô 脫thoát何hà 謂vị 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 邠Bân 祁Kỳ 文Văn 陀Đà 弗Phất

色sắc 如như 幻huyễn無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức如như 幻huyễn無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát無vô 有hữu 邊biên無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát譬thí 如như 空không無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát無vô 所sở 生sanh無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

何hà 因nhân 為vi 摩Ma 訶Ha 衍Diễn 三tam 拔bạt 致trí何hà 所sở 是thị 摩Ma 訶Ha 衍Diên從tùng 何hà 所sở 當đương 住trụ 衍diễn 中trung何hà 從tùng 出xuất 衍diễn 中trung誰thùy 為vi 成thành 衍diễn 者giả

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề

摩Ma 訶Ha 衍Diễn摩Ma 訶Ha 衍Diên 者giả無vô 有hữu 正chánh 也dã不bất 可khả 得đắc 邊biên 幅#

須Tu 菩Bồ 提Đề問vấn 佛Phật 言ngôn

我ngã 欲dục 知tri 衍diễn從tùng 何hà 所sở 出xuất 生sanh從tùng 三tam 處xứ 出xuất自tự 致trí 薩Tát 芸Vân 若Nhã 中trung 住trụ亦diệc 無vô 有hữu從tùng 中trung 出xuất 生sanh 者giả亦diệc 無vô 有hữu甫phủ 當đương 來lai 出xuất 者giả

何hà 以dĩ 故cố天Thiên 中Trung 天Thiên

佛Phật 言ngôn

正chánh 使sử 生sanh 已dĩ甫phủ 當đương 來lai 出xuất 者giả假giả 令linh 有hữu 兩lưỡng 法pháp 者giả不bất 可khả 得đắc 法pháp設thiết 不bất 從tùng 得đắc 者giả復phục 從tùng 何hà 法pháp 出xuất

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

摩Ma 訶Ha 衍Diễn於ư 天thiên 上thượng 天thiên 下hạ 人nhân 中trung正chánh 過quá 上thượng 無vô 有hữu 與dữ 等đẳng 者giả衍diễn 與dữ 空không 等đẳng如như 空không 覆phú不bất 可khả 復phục 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân摩Ma 訶Ha 衍Diễn 覆phú不bất 可khả 復phục 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân爾nhĩ 故cố 呼hô 摩Ma 訶Ha 衍Diễn摩Ma 訶Ha 衍Diên 者giả亦diệc 不bất 見kiến 來lai 時thời亦diệc 不bất 見kiến 去khứ 時thời亦diệc 不bất 見kiến 住trụ 處xứ亦diệc 不bất 中trung 邊biên 見kiến亦diệc 不bất 於ư 是thị 聞văn 見kiến亦diệc 無vô 所sở 見kiến亦diệc 不bất 於ư 三tam 處xứ 見kiến字tự 如như 是thị天Thiên 中Trung 天Thiên爾nhĩ 故cố 為vi 摩Ma 訶Ha 衍Diễn

佛Phật 言ngôn

善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề爾nhĩ 故cố 為vi 摩Ma 訶Ha 衍Diễn

邠Bân 祁Kỳ 文Văn 陀Đà 弗Phất白bạch 佛Phật 言ngôn

尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề佛Phật 使sử 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật乃nãi 至chí 說thuyết 摩Ma 訶Ha 衍Diên 事sự 為vi

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

須Tu 菩Bồ 提Đề 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật得đắc 無vô 過quá天Thiên 中Trung 天Thiên

佛Phật 言ngôn

若nhược 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật不bất 過quá 也dã適thích 得đắc 其kỳ 中trung

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

菩Bồ 薩Tát 亦diệc 不bất 念niệm 彼bỉ 間gian亦diệc 不bất 於ư 是thị 間gian 念niệm亦diệc 不bất 無vô 中trung 央ương 念niệm色sắc 亦diệc 無vô 有hữu 邊biên菩Bồ 薩Tát 亦diệc 無vô 有hữu 邊biên色sắc 與dữ 菩Bồ 薩Tát不bất 可khả 逮đãi不bất 可khả 得đắc一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát不bất 可khả 得đắc不bất 可khả 逮đãi何hà 所sở 是thị 菩Bồ 薩Tát 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật當đương 何hà 從tùng 說thuyết菩Bồ 薩Tát 都đô 不bất 可khả 得đắc 見kiến亦diệc 不bất 可khả 知tri 處xứ當đương 從tùng 何hà 所sở說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 轉chuyển 復phục相tương 呼hô 菩Bồ 薩Tát

云vân 何hà天Thiên 中Trung 天Thiên想tưởng 如như 字tự 耳nhĩ何hà 如như 為vi 意ý意ý 無vô 處xứ 處xứ意ý 無vô 形hình 形hình意ý 本bổn 是thị 形hình 法pháp何hà 等đẳng 為vi 色sắc

色sắc 不bất 可khả 得đắc 見kiến亦diệc 無vô 有hữu 身thân是thị 中trung 何hà 所sở 有hữu 色sắc 者giả痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức識thức 不bất 可khả 得đắc 見kiến菩Bồ 薩Tát 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 見kiến菩Bồ 薩Tát 識thức了liễu 不bất 知tri 處xứ 處xứ亦diệc 不bất 可khả 見kiến一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát了liễu 無vô 有hữu 處xứ了liễu 不bất 可khả 見kiến何hà 所sở 為vi 菩Bồ 薩Tát般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật如như 是thị 說thuyết 菩Bồ 薩Tát都đô 不bất 可khả 得đắc 見kiến亦diệc 不bất 可khả 知tri 處xứ 處xứ了liễu 無vô 所sở 有hữu當đương 從tùng 何hà 所sở法pháp 中trung 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật爾nhĩ 故cố 字tự 為vi 菩Bồ 薩Tát

如như 是thị 如như 是thị字tự 想tưởng 亦diệc 無vô字tự 亦diệc 無vô 想tưởng何hà 所sở 為vi 意ý意ý 誰thùy 字tự意ý 至chí 本bổn本bổn 意ý 生sanh意ý 是thị 無vô 形hình何hà 因nhân 是thị 識thức不bất 可khả 得đắc 持trì至chí 本bổn 亦diệc 無vô 所sở 持trì何hà 因nhân 有hữu 識thức如như 是thị 法pháp 形hình形hình 亦diệc 無vô 有hữu 本bổn設thiết 無vô 有hữu 本bổn法pháp 亦diệc 無vô 誰thùy 作tác亦diệc 無vô 有hữu 本bổn本bổn 無vô 有hữu 本bổn當đương 何hà 從tùng 說thuyết般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật亦diệc 無vô 有hữu 異dị 處xứ亦diệc 無vô 有hữu 本bổn菩Bồ 薩Tát 法Pháp亦diệc 無vô 所sở 得đắc有hữu 行hành 菩Bồ 薩Tát 聞văn 是thị不bất 恐khủng 不bất 畏úy 不bất 難nan則tắc 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 法Pháp當đương 熟thục 思tư 惟duy 如như 是thị是thị 時thời 為vi 不bất 入nhập 色sắc

何hà 以dĩ 故cố色sắc 無vô 所sở 生sanh為vi 非phi 色sắc設thiết 爾nhĩ 非phi 色sắc為vi 無vô 色sắc亦diệc 無vô 有hữu 生sanh從tùng 其kỳ 中trung無vô 所sở 得đắc字tự 為vi 色sắc法pháp 中trung 本bổn 無vô無vô 是thị菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật視thị 法Pháp 思tư 惟duy深thâm 入nhập 法Pháp是thị 時thời 亦diệc 不bất 入nhập痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức

何hà 以dĩ 故cố識thức 無vô 所sở 生sanh為vi 非phi 識thức 故cố亦diệc 不bất 出xuất 識thức 中trung亦diệc 不bất 入nhập 識thức 中trung法pháp 中trung 計kế 了liễu 無vô 所sở 有hữu

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

我ngã 聽thính 須Tu 菩Bồ 提Đề所sở 說thuyết 法Pháp 中trung 事sự如như 是thị 菩Bồ 薩Tát無vô 所sở 出xuất 生sanh設thiết 菩Bồ 薩Tát無vô 所sở 出xuất 生sanh 者giả菩Bồ 薩Tát 如như用dụng 何hà 等đẳng 故cố謙khiêm 苦khổ 行hạnh 菩Bồ 薩Tát 道Đạo設thiết 用dụng 十thập 方phương天thiên 下hạ 人nhân 故cố何hà 能năng 忍nhẫn 是thị 謙khiêm 苦khổ

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất

我ngã 亦diệc 不bất 使sử 菩Bồ 薩Tát 忍nhẫn是thị 謙khiêm 苦khổ 也dã

行hành 菩Bồ 薩Tát 之chi 道Đạo 者giả菩Bồ 薩Tát 自tự 念niệm

我ngã 不bất 錄lục 是thị 謙khiêm 苦khổ 行hạnh

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 心tâm不bất 當đương 作tác 是thị 念niệm 言ngôn

我ngã 忍nhẫn 謙khiêm 苦khổ 心tâm未vị 曾tằng 有hữu 念niệm

是thị 不bất 當đương 作tác 是thị 念niệm為vi 用dụng 不bất 可khả 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân 故cố欲dục 令linh 安an 隱ẩn念niệm 之chi 如như 父phụ念niệm 之chi 如như 母mẫu念niệm 之chi 如như 子tử念niệm 之chi 如như 身thân 無vô 異dị常thường 當đương 慈từ 念niệm 之chi菩Bồ 薩Tát 當đương 作tác 是thị 持trì 心tâm一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 不bất 見kiến亦diệc 不bất 知tri 處xứ如như 是thị 內nội 法pháp 外ngoại 法pháp當đương 作tác 是thị 念niệm當đương 作tác 是thị 行hành菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 行hành不bất 為vi 忍nhẫn 謙khiêm 苦khổ

舍Xá 利Lợi 弗Phất設thiết 使sử 如như 是thị 所sở 語ngữ菩Bồ 薩Tát 不bất 見kiến 出xuất 生sanh菩Bồ 薩Tát 為vi 無vô 所sở 出xuất 生sanh

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

設thiết 使sử 菩Bồ 薩Tát無vô 所sở 出xuất 生sanh薩Tát 芸Vân 若Nhã亦diệc 無vô 所sở 出xuất 生sanh

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị薩Tát 芸Vân 若Nhã無vô 所sở 出xuất 生sanh

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

設thiết 使sử 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 所sở 語ngữ菩Bồ 薩Tát 不bất 見kiến 出xuất 生sanh菩Bồ 薩Tát 為vi 無vô 所sở 出xuất 生sanh

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

設thiết 使sử 菩Bồ 薩Tát無vô 所sở 出xuất 生sanh薩Tát 芸Vân 若Nhã亦diệc 無vô 所sở 出xuất 生sanh

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị薩Tát 芸Vân 若Nhã無vô 所sở 出xuất 生sanh

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

設thiết 使sử薩Tát 芸Vân 若Nhã無vô 所sở 出xuất 生sanh悉tất 逮đãi 得đắc 禪thiền亦diệc 無vô 所sở 生sanh

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị悉tất 逮đãi 得đắc 禪thiền亦diệc 無vô 所sở 生sanh

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

是thị 中trung 菩Bồ 薩Tát 無vô 所sở 生sanh菩Bồ 薩Tát 為vi 無vô 所sở 生sanh薩Tát 芸Vân 若Nhã亦diệc 無vô 所sở 生sanh薩Tát 芸Vân 若Nhã 法Pháp為vi 無vô 所sở 生sanh悉tất 逮đãi 得đắc 禪thiền 具cụ 足túc亦diệc 無vô 所sở 生sanh悉tất 逮đãi 得đắc 禪thiền 法Pháp亦diệc 無vô 所sở 生sanh是thị 為vi 無vô 所sở 逮đãi 得đắc 菩Bồ 薩Tát為vi 無vô 所sở 逮đãi 得đắc薩Tát 芸Vân 若Nhã

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

無vô 所sở 生sanh 法pháp逮đãi 得đắc 無vô 所sở 生sanh亦diệc 無vô 所sở 生sanh 法pháp 逮đãi 得đắc亦diệc 無vô 無vô 無vô 所sở 生sanh 逮đãi 得đắc

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

設thiết 使sử 無vô 無vô 無vô 所sở 生sanh逮đãi 得đắc 無vô 所sở 生sanh 法pháp是thị 故cố 無vô 所sở 生sanh 逮đãi 法pháp

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

設thiết 使sử 無vô 所sở 生sanh 法pháp 生sanh復phục 無vô 無vô 所sở 生sanh是thị 故cố 無vô 所sở 生sanh 逮đãi 得đắc

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

設thiết 使sử 須Tu 菩Bồ 提Đề無vô 所sở 生sanh無vô 無vô 所sở 生sanh是thị 故cố 無vô 所sở 生sanh須Tu 菩Bồ 提Đề無vô 所sở 生sanh

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất

無vô 所sở 生sanh無vô 所sở 生sanh 樂lạc 聞văn

舍Xá 利Lợi 弗Phất無vô 所sở 生sanh 樂lạc是thị 故cố 為vi 樂lạc

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất

無vô 所sở 生sanh 聞văn是thị 為vi 聞văn

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

聞văn 是thị 語ngữ

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất

無vô 無vô 所sở 語ngữ是thị 為vi 語ngữ 無vô 所sở 語ngữ是thị 為vi 樂lạc 無vô 所sở 樂lạc是thị 故cố 語ngữ是thị 故cố 樂lạc

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 法pháp 中trung 第đệ 一nhất 尊tôn

何hà 以dĩ 故cố如như 尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề隨tùy 所sở 問vấn 則tắc 報báo

須Tu 菩Bồ 提Đề謂vị 舍Xá 利Lợi 弗Phất

佛Phật 弟đệ 子tử 所sở 說thuyết 法Pháp十thập 方phương 亦diệc 不bất 知tri所sở 化hóa 來lai 時thời隨tùy 所sở 問vấn 則tắc 解giải

何hà 以dĩ 故cố十thập 方phương 法pháp 亦diệc不bất 知tri 所sở 生sanh

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề從tùng 何hà 所sở 法pháp 中trung 度độ 菩Bồ 薩Tát

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

從tùng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 生sanh說thuyết 是thị 法Pháp 時thời若nhược 讀độc 時thời菩Bồ 薩Tát 信tín 不bất 疑nghi菩Bồ 薩Tát 當đương 知tri 之chi有hữu 隨tùy 是thị 法pháp 不bất 增tăng不bất 隨tùy 是thị 法pháp 不bất 減giảm

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

隨tùy 是thị 法pháp 亦diệc 不bất 增tăng不bất 隨tùy 是thị 法pháp 亦diệc 不bất 減giảm隨tùy 法Pháp 教giáo 一nhất 切thiết 人nhân隨tùy 法Pháp 者giả不bất 失thất 一nhất 切thiết 人nhân皆giai 使sử 得đắc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 人nhân 悉tất 學học 法Pháp其kỳ 法pháp 俗tục 如như 故cố

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

善thiện 哉tai舍Xá 利Lợi 弗Phất所sở 解giải 法pháp如như 舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 無vô 異dị

何hà 以dĩ 故cố人nhân 身thân 當đương 諦đế 念niệm當đương 作tác 是thị 了liễu 知tri人nhân 身thân 若nhược 干can 種chủng 空không其kỳ 念niệm 亦diệc 若nhược 干can 種chủng 空không當đương 了liễu 知tri 是thị 人nhân 身thân難nan 了liễu 知tri所sở 念niệm 難nan 了liễu 知tri

舍Xá 利Lợi 弗Phất菩Bồ 薩Tát 當đương 作tác 是thị 學học當đương 作tác 是thị 行hành

難Nan 問Vấn 品Phẩm 第đệ 二nhị

爾nhĩ 時thời 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân與dữ 四tứ 萬vạn 天thiên 子tử相tương 隨tùy 俱câu 來lai 共cộng 會hội 坐tọa四Tứ 天Thiên 王Vương 與dữ 天thiên 上thượng二nhị 萬vạn 天thiên 子tử相tương 隨tùy 來lai 共cộng 會hội 坐tọa梵Phạm 迦Ca 夷Di 天Thiên與dữ 萬vạn 天thiên 子tử相tương 隨tùy 來lai 共cộng 會hội 坐tọa梵Phạm 多Đa 會Hội 天Thiên與dữ 五ngũ 千thiên 天thiên 子tử相tương 隨tùy 來lai 共cộng 會hội 坐tọa諸chư 天thiên 子tử 宿túc 命mạng 有hữu 德đức光quang 明minh 巍nguy 巍nguy持trì 佛Phật 威uy 神thần持trì 佛Phật 力lực諸chư 天thiên 子tử 光quang 明minh 徹triệt 照chiếu

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân白bạch 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

賢Hiền 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề是thị 若nhược 干can 千thiên 萬vạn天thiên 子tử 大đại 會hội欲dục 聽thính 須Tu 菩Bồ 提Đề說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 住trụ

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

拘Câu 翼Dực是thị 若nhược 干can 千thiên 萬vạn天thiên 子tử 樂nhạo 者giả聽thính 我ngã 當đương 說thuyết

須Tu 菩Bồ 提Đề持trì 佛Phật 威uy 神thần持trì 佛Phật 力lực廣quảng 為vì 諸chư 天thiên 子tử說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật

何hà 所sở 天thiên 子tử未vị 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo其kỳ 未vị 行hành 者giả今kim 皆giai 當đương 行hành以dĩ 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 道Đạo不bất 可khả 復phục 得đắc 菩Bồ 薩Tát 道Đạo

何hà 以dĩ 故cố閉bế 塞tắc 生sanh 死tử 道đạo 故cố正chánh 使sử 是thị 輩bối行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 者giả我ngã 代đại 其kỳ 喜hỷ我ngã 終chung 不bất 斷đoạn 功công 德đức 法Pháp我ngã 使sử 欲dục 取thủ 中trung 正chánh 尊tôn 法Pháp正chánh 欲dục 使sử 上thượng 佛Phật

佛Phật 言ngôn

善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề勸khuyến 樂nhạo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 學học 乃nãi 爾nhĩ

須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn

須Tu 菩Bồ 提Đề 當đương 報báo 恩ân不bất 得đắc 不bất 報báo 恩ân

何hà 以dĩ 故cố過quá 去khứ 時thời怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt阿A 羅La 呵Ha三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật皆giai 使sử 諸chư 弟đệ 子tử為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 說thuyết般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 時thời亦diệc 在tại 其kỳ 中trung 學học如như 是thị 中trung 法Pháp令linh 自tự 致trí 作tác 佛Phật用dụng 是thị 故cố當đương 報báo 佛Phật 恩ân我ngã 亦diệc 復phục 作tác 是thị 說thuyết般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 亦diệc 當đương復phục 受thọ 菩Bồ 薩Tát 法Pháp我ngã 復phục 勸khuyến 樂nhạo我ngã 皆giai 受thọ 已dĩ皆giai 勸khuyến 樂nhạo 已dĩ菩Bồ 薩Tát 疾tật 逮đãi 作tác 佛Phật

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

拘Câu 翼Dực當đương 所sở 問vấn 者giả 聽thính 所sở 問vấn菩Bồ 薩Tát 云vân 何hà住trụ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung持trì 空không 法pháp 菩Bồ 薩Tát於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 住trụ

拘Câu 翼Dực菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát摩ma 訶ha 僧tăng 那na 僧tăng 涅niết摩Ma 訶Ha 衍Diễn 三tam 拔bạt 致trí色sắc 不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ須Tu 陀Đà 洹Hoàn不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ斯Tư 陀Đà 含Hàm不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ阿A 那Na 含Hàm不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ阿A 羅La 漢Hán不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ辟Bích 支Chi 佛Phật不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ佛Phật不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ有hữu 色sắc 無vô 色sắc不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ有hữu 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức無vô 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

有hữu 須Tu 陀Đà 洹Hoàn無vô 須Tu 陀Đà 洹Hoàn不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ有hữu 斯Tư 陀Đà 含Hàm無vô 斯Tư 陀Đà 含Hàm不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ有hữu 阿A 那Na 含Hàm無vô 阿A 那Na 含Hàm不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ有hữu 阿A 羅La 漢Hán無vô 阿A 羅La 漢Hán不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ有hữu 辟Bích 支Chi 佛Phật無vô 辟Bích 支Chi 佛Phật不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ有hữu 佛Phật 無vô 佛Phật不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ色sắc 無vô 無vô 常thường不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức無vô 無vô 常thường不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ色sắc 若nhược 苦khổ 若nhược 樂lạc不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ色sắc 若nhược 好hảo 若nhược 醜xú不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức若nhược 苦khổ 若nhược 樂lạc不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức若nhược 好hảo 若nhược 醜xú不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ色sắc 我ngã 所sở 非phi 我ngã 所sở不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức我ngã 所sở 非phi 我ngã 所sở不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ須Tu 陀Đà 洹Hoàn 道Đạo不bất 動động 成thành 就tựu不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ須Tu 陀Đà 洹Hoàn 道Đạo成thành 已dĩ不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

何hà 以dĩ 故cố須Tu 陀Đà 洹Hoàn 道Đạo七thất 死tử 七thất 生sanh便tiện 度độ 去khứ是thị 故cố 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 道Đạo不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ斯Tư 陀Đà 含Hàm 道Đạo不bất 動động 成thành 就tựu不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ斯Tư 陀Đà 含Hàm 道Đạo成thành 已dĩ不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

何hà 以dĩ 故cố斯Tư 陀Đà 含Hàm 道Đạo一nhất 死tử 一nhất 生sanh便tiện 度độ 去khứ是thị 故cố 斯Tư 陀Đà 含Hàm 道Đạo不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ阿A 那Na 含Hàm 道Đạo不bất 動động 成thành 就tựu不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ阿A 那Na 含Hàm 道Đạo成thành 已dĩ不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

何hà 以dĩ 故cố阿A 那Na 含Hàm 道Đạo成thành 已dĩ便tiện 於ư 天thiên 上thượng般Bát 泥Nê 洹Hoàn是thị 故cố 阿A 那Na 含Hàm 道Đạo不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ阿A 羅La 漢Hán 道Đạo不bất 動động 成thành 就tựu不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ阿A 羅La 漢Hán 道Đạo成thành 已dĩ不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

何hà 以dĩ 故cố阿A 羅La 漢Hán 道Đạo成thành 已dĩ便tiện 盡tận 是thị 間gian無vô 處xứ 所sở於ư 泥Nê 洹Hoàn 中trung般Bát 泥Nê 洹Hoàn是thị 故cố 阿A 羅La 漢Hán道đạo 不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo不bất 動động 成thành 就tựu不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

何hà 以dĩ 故cố辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo成thành 已dĩ過quá 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo不bất 能năng 及cập 佛Phật 道Đạo便tiện 中trung 道đạo般Bát 泥Nê 洹Hoàn是thị 故cố 辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ佛Phật 道Đạo不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

何hà 以dĩ 故cố用dụng 不bất 可khả 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân 故cố作tác 功công 德đức以dĩ 不bất 可khả 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 人nhân我ngã 皆giai 當đương令linh 般Bát 泥Nê 洹Hoàn正chánh 於ư 佛Phật 中trung 住trụ是thị 故cố 佛Phật 道Đạo不bất 當đương 於ư 中trung 住trụ

舍Xá 利Lợi 弗Phất心tâm 念niệm 言ngôn

佛Phật 當đương 云vân 何hà 住trụ

須Tu 菩Bồ 提Đề知tri 舍Xá 利Lợi 弗Phất心tâm 所sở 念niệm便tiện 問vấn 舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

云vân 何hà 佛Phật在tại 何hà 所sở 住trú

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

佛Phật 無vô 所sở 住trụ怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt阿A 羅La 呵Ha三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật心tâm 無vô 所sở 住trụ 止chỉ不bất 在tại 動động 處xứ 止chỉ亦diệc 無vô 動động 處xứ 止chỉ

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị 如như 是thị菩Bồ 薩Tát 當đương 作tác 是thị 學học如như 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt阿A 羅La 呵Ha三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật住trụ 亦diệc 不bất 可khả 住trụ當đương 作tác 是thị 住trụ學học 無vô 所sở 住trụ

是thị 時thời 諸chư 天thiên 子tử心tâm 中trung 作tác 是thị 念niệm

諸chư 閱duyệt 叉xoa 輩bối尚thượng 可khả 知tri 所sở 念niệm閱duyệt 叉xoa 若nhược 大đại 若nhược 小tiểu所sở 語ngữ 悉tất 可khả 了liễu 知tri尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề 所sở 語ngữ了liễu 不bất 可khả 知tri

須Tu 菩Bồ 提Đề知tri 諸chư 天thiên 子tử心tâm 中trung 所sở 念niệm謂vị 諸chư 天thiên 子tử 言ngôn

是thị 語ngữ 難nan 了liễu亦diệc 不bất 可khả 聞văn亦diệc 不bất 可khả 知tri

諸chư 天thiên 子tử 心tâm 中trung復phục 作tác 是thị 念niệm

是thị 語ngữ 當đương 解giải今kim 尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề深thâm 入nhập 深thâm 知tri

須Tu 菩Bồ 提Đề復phục 知tri 諸chư 天thiên 子tử心tâm 中trung 所sở 念niệm語ngứ 諸chư 天thiên 子tử 言ngôn

已dĩ 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 道Đạo 證chứng若nhược 於ư 中trung 住trụ不bất 樂nhạo 因nhân 出xuất 去khứ

已dĩ 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 道Đạo 證chứng若nhược 於ư 中trung 住trụ不bất 樂nhạo 因nhân 去khứ

以dĩ 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 道Đạo 證chứng若nhược 於ư 中trung 住trụ不bất 樂nhạo 因nhân 去khứ

已dĩ 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo 證chứng若nhược 於ư 中trung 住trụ不bất 樂nhạo 因nhân 去khứ

已dĩ 得đắc 辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo 證chứng若nhược 於ư 中trung 住trụ不bất 樂nhạo 因nhân 去khứ

以dĩ 得đắc 佛Phật 道Đạo 證chứng若nhược 於ư 中trung 住trụ不bất 樂nhạo 因nhân 去khứ

諸chư 天thiên 子tử 心tâm 中trung復phục 作tác 是thị 念niệm

尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề所sở 說thuyết 乃nãi 爾nhĩ當đương 復phục 於ư 何hà所sở 更cánh 索sách 法Pháp 師sư如như 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 者giả

須Tu 菩Bồ 提Đề知tri 諸chư 天thiên 子tử心tâm 中trung 所sở 念niệm語ngứ 諸chư 天thiên 子tử 言ngôn

法Pháp 師sư 如như 幻huyễn欲dục 從tùng 我ngã 聞văn 法Pháp亦diệc 無vô 所sở 聞văn亦diệc 不bất 作tác 證chứng

諸chư 天thiên 子tử 心tâm 中trung復phục 作tác 是thị 念niệm

云vân 何hà 法pháp 作tác 是thị聞văn 人nhân 如như 是thị

須Tu 菩Bồ 提Đề知tri 諸chư 天thiên 子tử 心tâm 中trung復phục 作tác 是thị 念niệm語ngứ 諸chư 天thiên 子tử 言ngôn

幻huyễn 如như 人nhân人nhân 如như 幻huyễn 乎hồ我ngã 呼hô 須Tu 陀Đà 洹Hoàn斯Tư 陀Đà 含Hàm阿A 那Na 含Hàm阿A 羅La 漢Hán辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo悉tất 如như 幻huyễn正chánh 使sử 佛Phật 道Đạo我ngã 呼hô 亦diệc 如như 幻huyễn

諸chư 天thiên 子tử語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề

乃nãi 至chí 佛Phật 道Đạo亦diệc 復phục 呼hô 如như 幻huyễn

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

乃nãi 至chí 泥Nê 洹Hoàn亦diệc 復phục 如như 幻huyễn

諸chư 天thiên 子tử問vấn 須Tu 菩Bồ 提Đề

乃nãi 至chí 泥Nê 洹Hoàn泥Nê 洹Hoàn 及cập 泥Nê 洹Hoàn亦diệc 復phục 如như 幻huyễn

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 諸chư 天thiên 子tử

設thiết 復phục 有hữu 法pháp出xuất 於ư 泥Nê 洹Hoàn亦diệc 復phục 如như 幻huyễn

何hà 以dĩ 故cố幻huyễn 人nhân泥Nê 洹Hoàn賜tứ 如như 空không無vô 所sở 有hữu

舍Xá 利Lợi 弗Phất邠Bân 祁Kỳ 文Văn 陀Đà 羅La 弗Phất摩Ma 呵Ha 拘Câu 私Tư摩Ma 呵Ha 迦Ca 旃Chiên 延Diên問vấn 須Tu 菩Bồ 提Đề

何hà 等đẳng 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 相tướng

從tùng 何hà 等đẳng 法pháp 中trung 出xuất

須Tu 菩Bồ 提Đề 報báo 言ngôn

從tùng 是thị 法pháp 中trung出xuất 阿a 惟duy 越việt 致trí 菩Bồ 薩Tát是thị 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 相tướng如như 是thị 諸chư 弟đệ 子tử 聞văn 法Pháp悉tất 具cụ 足túc 疾tật 成thành阿A 羅La 漢Hán

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung說thuyết 相tướng 如như 是thị從tùng 法pháp 中trung無vô 所sở 出xuất

何hà 以dĩ 故cố法pháp 中trung無vô 所sở 有hữu無vô 所sở 聞văn無vô 所sở 得đắc如như 法Pháp 比Bỉ 丘Khâu無vô 所sở 聞văn 法Pháp無vô 所sở 得đắc 法pháp從tùng 是thị 法pháp 中trung無vô 所sở 受thọ

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân心tâm 念niệm 言ngôn

尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề 所sở 說thuyết為vi 雨vũ 法Pháp 寶bảo我ngã 寧ninh 可khả 作tác 華hoa持trì 散tán 尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề 上thượng

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân則tắc 化hóa 作tác 華hoa散tán 須Tu 菩Bồ 提Đề 上thượng

須Tu 菩Bồ 提Đề 心tâm 則tắc 了liễu 知tri言ngôn

是thị 華hoa 不bất 出xuất忉Đao 利Lợi 天Thiên 上thượng我ngã 曾tằng 見kiến 是thị 華hoa是thị 華hoa 所sở 出xuất 生sanh散tán 我ngã 上thượng 者giả化hóa 作tác 耳nhĩ化hóa 成thành 耳nhĩ此thử 華hoa 化hóa 華hoa亦diệc 不bất 從tùng 樹thụ 出xuất釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 所sở 作tác 華hoa用dụng 散tán 我ngã 上thượng 者giả從tùng 心tâm 樹thụ 出xuất不bất 從tùng 樹thụ 生sanh 也dã

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

此thử 華hoa 無vô 所sở 從tùng 出xuất 生sanh尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề不bất 從tùng 心tâm 樹thụ 出xuất

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

拘Câu 翼Dực 說thuyết 言ngôn

是thị 華hoa 無vô 所sở 從tùng 出xuất 生sanh亦diệc 不bất 從tùng 心tâm 樹thụ 出xuất

為vi 非phi 華hoa

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề深thâm 知tri 說thuyết 不bất 增tăng 不bất 減giảm作tác 是thị 說thuyết 法Pháp如như 尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề 教giáo 也dã菩Bồ 薩Tát 當đương 作tác 是thị 學học

須Tu 菩Bồ 提Đề語ngứ 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân

拘Câu 翼Dực是thị 語ngữ 無vô 有hữu 異dị菩Bồ 薩Tát 當đương 作tác 是thị 學học入nhập 法pháp 中trung菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 學học 者giả為vi 不bất 學học 須Tu 陀Đà 洹Hoàn斯Tư 陀Đà 含Hàm阿A 那Na 含Hàm阿A 羅La 漢Hán辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo為vi 學học 佛Phật 道Đạo為vi 學học 薩Tát 芸Vân 若Nhã 道đạo作tác 是thị 學học 者giả為vi 學học 不bất 可khả 計kế阿a 僧tăng 祇kỳ 經Kinh 卷quyển不bất 生sanh 色sắc 學học不bất 生sanh 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng生sanh 死tử 識thức 學học不bất 學học 受thọ 餘dư 法pháp亦diệc 不bất 學học 受thọ亦diệc 不bất 學học 失thất不bất 學học 失thất為vi 學học 薩Tát 芸Vân 若Nhã為vi 出xuất 薩Tát 芸Vân 若Nhã

舍Xá 利Lợi 弗Phất謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề

學học 是thị 學học亦diệc 不bất 受thọ亦diệc 不bất 失thất為vi 學học 薩Tát 芸Vân 若Nhã為vi 出xuất 薩Tát 芸Vân 若Nhã

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

如như 是thị舍Xá 利Lợi 弗Phất作tác 是thị 學học亦diệc 不bất 受thọ亦diệc 不bất 失thất學học 是thị 為vi 學học薩Tát 芸Vân 若Nhã為vi 出xuất 薩Tát 芸Vân 若Nhã

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân問vấn 舍Xá 利Lợi 弗Phất

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 當đương 云vân 何hà 行hành

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn

當đương 問vấn 尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân問vấn 尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề

持trì 何hà 威uy 神thần恩ân 當đương 學học 知tri

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

持trì 佛Phật 威uy 神thần恩ân 當đương 學học 知tri拘Câu 翼Dực所sở 問vấn

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật菩Bồ 薩Tát 云vân 何hà 行hành

亦diệc 不bất 可khả 從tùng 色sắc 中trung 行hành亦diệc 不bất 可khả 離ly 色sắc 行hành亦diệc 不bất 可khả 從tùng 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng生sanh 死tử 識thức 中trung 行hành亦diệc 不bất 可khả 離ly 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng生sanh 死tử 識thức 行hành

何hà 以dĩ 故cố般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật亦diệc 非phi 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật亦diệc 不bất 離ly 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

摩Ma 訶Ha 波Ba 羅La 蜜Mật無vô 有hữu 邊biên無vô 有hữu 底để波Ba 羅La 蜜Mật 云vân 何hà

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

拘Câu 翼Dực摩Ma 訶Ha 波Ba 羅La 蜜Mật無vô 有hữu 邊biên 波Ba 羅La 蜜Mật無vô 有hữu 底để 波Ba 羅La 蜜Mật摩Ma 訶Ha 波Ba 羅La 蜜Mật了liễu 不bất 可khả 得đắc無vô 有hữu 邊biên 波Ba 羅La 蜜Mật了liễu 不bất 可khả 見kiến無vô 有hữu 底để 波Ba 羅La 蜜Mật了liễu 不bất 可khả 得đắc 底để人nhân 無vô 底để復phục 無vô 無vô 底để無vô 底để復phục 無vô 無vô 底để波Ba 羅La 蜜Mật 等đẳng無vô 底để復phục 無vô 無vô 底để波Ba 羅La 蜜Mật無vô 底để復phục 無vô 無vô 底để亦diệc 無vô 有hữu 中trung 邊biên亦diệc 無vô 有hữu 本bổn 端đoan了liễu 不bất 可khả 量lượng了liễu 不bất 可khả 逮đãi 知tri

拘Câu 翼Dực從tùng 法pháp 中trung 底để波Ba 羅La 蜜Mật 底để無vô 底để復phục 無vô 無vô 底để

復phục 次thứ 拘Câu 翼Dực法pháp 無vô 底để復phục 無vô 端đoan 底để無vô 有hữu 中trung 邊biên無vô 有hữu 盡tận 時thời底để 索sách 無vô 底để復phục 無vô 無vô 底để 波Ba 羅La 蜜Mật

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

云vân 何hà尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề何hà 以dĩ 故cố人nhân 無vô 底để波Ba 羅La 蜜Mật 無vô 底để

須Tu 菩Bồ 提Đề謂vị 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân

是thị 事sự 都đô 盧lô 不bất 可khả 計kế正chánh 使sử 計kế 倍bội 復phục 倍bội人nhân 無vô 底để波Ba 羅La 蜜Mật 無vô 底để

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

何hà 緣duyên 爾nhĩ人nhân 無vô 底để波Ba 羅La 蜜Mật 無vô 底để

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

於ư拘Câu 翼Dực意ý 云vân 何hà何hà 所sở 法pháp 中trung作tác 是thị 教giáo 人nhân 本bổn 所sở 生sanh

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

無vô 有hữu 法pháp作tác 是thị 教giáo 者giả亦diệc 無vô 法pháp作tác 是thị 教giáo 住trụ 置trí設thiết 使sử 有hữu 出xuất 者giả但đãn 字tự 耳nhĩ設thiết 有hữu 住trụ 止chỉ 者giả但đãn 字tự 耳nhĩ但đãn 以dĩ 字tự字tự 著trước 言ngôn 耳nhĩ有hữu 所sở 住trụ 止chỉ處xứ 但đãn 字tự 耳nhĩ了liễu 無vô 所sở 有hữu但đãn 以dĩ 字tự字tự 著trước 言ngôn 耳nhĩ人nhân 復phục 人nhân 所sở本bổn 末mạt 空không無vô 所sở 有hữu

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

於ư拘Câu 翼Dực意ý 云vân 何hà人nhân 可khả 得đắc 見kiến 不phủ

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

人nhân 不bất 可khả 得đắc 見kiến

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

拘Câu 翼Dực何hà 所sở 有hữu 作tác 意ý 者giả何hà 所sở 人nhân 底để正chánh 使sử 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt阿A 羅La 呵Ha三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật壽thọ 如như 恆hằng 邊biên 沙sa 劫kiếp盡tận 度độ 人nhân人nhân 展triển 轉chuyển 自tự 相tương 度độ其kỳ 所sở 生sanh 者giả寧ninh 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt 時thời 不phủ

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn

無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt 時thời

何hà 以dĩ 故cố人nhân 無vô 有hữu 盡tận 時thời

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn

人nhân 無vô 有hữu 底để般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 無vô 底để菩Bồ 薩Tát 學học 當đương 作tác 是thị 了liễu當đương 作tác 是thị 知tri行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 法Pháp 如như 是thị

道Đạo 行Hành 般Bát 若Nhã 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

後hậu 漢hán 月Nguyệt 支Chi 國Quốc 三tam 藏tạng 支chi 婁lâu 迦ca 讖sấm 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 26/4/2017 ◊ Cập nhật: 26/4/2017
Đang dùng phương ngữ:BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10