{} {Movies ▫ Phim Ảnh} {Buddha Sutras ▫ Kinh Phật} {Tripitaka ▫ Kinh Tạng} {Resources ▫ Tài Liệu}
Thông báo: Khoảng tháng 10, link 12 DVD ISO hạ tải trực tiếp sẽ không còn. Hãy sớm tải về nếu bạn cần!
Những Kinh phiên âm mới nhất