Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại cung điện của Hải Long Vương, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu và nhiều vị đại Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Hải Long Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ở trước Phật, rồi đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Phật.

Sau đó, ngài bạch rằng:

"Bạch Thế Tôn! Có thể nào chỉ thọ trì một ít Pháp mà được nhiều phúc chăng?"

Phật bảo Hải Long Vương rằng:

"Nếu có ai thọ trì đọc tụng và liễu giải nghĩa lý của bốn Pháp thù thắng này, thì tuy dùng chút công sức nhưng lại đạt được rất nhiều phúc. Phúc ấy đồng như đọc tụng 84.000 Pháp tạng. Những gì là bốn?

Đó là tụng niệm:

Các hành đều vô thường
Tất cả đều là khổ
Các pháp không có ngã
Tịch diệt an vui nhất

Này long vương! Nên biết rằng, đây là bốn Pháp thù thắng mà sẽ dẫn vào Pháp trí tuệ vô tận của đại Bồ-tát, sớm chứng vô sinh, và nhanh đến viên tịch. Cho nên các ông phải luôn tụng niệm."

Lúc Thế Tôn nói bốn câu của Kinh Pháp Ấn này xong, các vị Thanh Văn, chư đại Bồ-tát, cùng thiên long bát bộ, phi thiên, và tầm hương thần, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sinh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương


Dịch từ Phạn văn: Pháp sư Nghĩa Tịnh (635-713)
Dịch sang Tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 19/10/2013 ◊ Cập nhật: 27/9/2014

Cách Đọc Chữ Phạn

Bhikṣu: bíc su

Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam