Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Tam Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   EN
A- A A+
Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Phật Thuyết Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá-lợi Tử
Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương


Kinh Bách Dụ
Phật Thuyết Kinh Thí Dụ
Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết Cho Hải Long Vương
Phật Thuyết Kinh Vô Thường


Kinh Di Giáo
Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận
Phật Thuyết Kinh Tương Lai Biến Đổi


Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện
Phật Thuyết Kinh Giải Đảo Huyền
Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp
Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng
Phật Thuyết Kinh Ơn Cha Mẹ Khó Báo Đáp


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé
Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
Phật Thuyết Kinh Đại Hắc Long Chiến Thắng Ngoại Đạo Hàng Phục Thần Chú
Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú
Phật Thuyết Kinh Chữa Bệnh Trĩ
Phật Thuyết Kinh An Trạch Thần Chú
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Thần Chú
Kinh Tối Thắng Phật Đảnh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú
Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá-lợi Bảo Khiếp Ấn Thần Chú
Phật Thuyết Kinh Thất Ức Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn-đề Thần Chú


Kinh Công Đức Tắm Phật
Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật
Phật Thuyết Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Nhàm Chán


Phật Thuyết Kinh A-di-đà
Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ
Chương Niệm Phật Viên Thông của Đại Thế Chí Bồ-tát
Phẩm Nhập Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới của Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Luận Kinh Vô Lượng Thọ: Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh


Phật Thuyết Kinh Phật Danh
Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội
Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh
Phật Thuyết Kinh Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm
Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh
Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh
Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh
Phật Thuyết Kinh Bách Phật Danh
Phật Thuyết Kinh Chư Phật
88 Vị Phật Đại Sám Hối Văn
Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn
Phật Thuyết Kinh Thập Nhị Phật Danh Thần Chú So Sánh Công Đức Trừ Chướng Diệt Tội
Kinh Đại Thừa Đồng Tử Bảo Nguyệt Vấn Pháp
Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Thập Phương U Minh
Phật Thuyết Kinh Thập Cát Tường
Kinh Bát Cát Tường
Kinh Bát Phật Danh Hiệu
Phật Thuyết Kinh Bát Bộ Phật Danh
Phật Thuyết Kinh Bát Cát Tường Thần Chú
Phật Thuyết Kinh Bát Dương Thần Chú
Kinh Thọ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sanh Công Đức


Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Lộc
Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký
Phật Thuyết Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Nhập Niết-bàn


Phật Thuyết Kinh Quán Từ Thị Bồ-tát Thượng Sanh Hỷ Túc Thiên
Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ-tát Đại Thành Phật
Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sanh
Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sanh Thành Phật
Phật Thuyết Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật
Phật Thuyết Kinh Thời Gian Xuất Thế của Từ Thị Bồ-tát


Trí Độ Tâm Kinh
Kinh Đại Minh Chú của Đại Trí Độ
Phổ Biến Trí Tạng Trí Độ Tâm Kinh
Trí Độ Tâm Kinh
Trí Độ Tâm Kinh
Trí Độ Tâm Kinh
Kinh Kim Cang Trí Độ


Phật Thuyết Kinh Bất Tăng Bất Giảm
Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa


Chứng Đạo Ca
Tín Tâm Minh
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn


Tổng cộng có 81 nhan đề, gồm 115 quyển đã phiên dịch trong 5 năm.