Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Ba Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   A- A A+ EN
Giọng nữ, Hà Nội
Tổng số quyển đã đọc: 0       Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian:
  Giọng nữ, Sài Gòn
  Tổng số quyển đã đọc: 103     Xem tất cả »
  Tổng số lượng thời gian: 38 tiếng, 22 phút
  Giọng nam, Sài Gòn
  Tổng số quyển đã đọc: 0       Xem tất cả »
  Tổng số lượng thời gian: