Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với các vị đại Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, chư đại Bồ-tát, chư đại thiên, Năng Thiên Đế, Đại Phạm Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân. Khi ấy có vô lượng trăm nghìn đại chúng vây quanh ở trước sau của Đức Phật, họ cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán.

Lúc bấy giờ Thế Tôn tuyên thuyết diệu Pháp cho các đại chúng.



Khi đó Tôn giả Thu Lộ Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, gối phải quỳ sát đất, chắp mười đầu ngón tay và thưa với Phật rằng:

"Kính mong Thế Tôn hãy diễn nói các danh hiệu của chư Phật hiện tại ở các thế giới trong mười phương.

Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thì sẽ khiến họ sinh đại công đức, khiến họ phát tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, được không thoái chuyển, và cũng như sẽ khiến họ nhanh thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác."

Khi ấy Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Lành thay, lành thay!

- Ông nay vì muốn làm lợi ích an lạc cho các đại chúng,
- vì muốn thương xót bảo hộ các chúng sinh,
- vì muốn khiến điều cầu mong của các chúng sinh được mãn nguyện,
- vì muốn khiến tất cả sinh tâm hoan hỷ,
- và cũng vì muốn tăng trưởng thiện căn cho chư Bồ-tát ở đời vị lai.

Lành thay, lành thay! Ông nay sinh thiện giác quán nên mới có thể hỏi như vậy. Ai có thể hỏi như thế, thì phải biết, đó đều là do sức uy thần của Như Lai.

Này Thu Lộ Tử! Ông nay hãy lắng nghe! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thì sẽ khiến hết thảy chúng ma đều chẳng thể thừa cơ trục lợi ở tại nơi họ ở; tất cả những kẻ ác cũng chẳng thể thừa cơ trục lợi. Người thọ trì sẽ được vô lượng vô biên công đức thâm sâu, tùy nơi sinh đến, đầy đủ hạnh Bồ-tát, đắc Túc Mạng Thông, dung nhan đoan chính, và các tướng hoàn chỉnh. Họ sẽ luôn được thân cận để cúng dường chư Phật, và cho đến nhanh thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Vì sao thế, Thu Lộ Tử? Bởi nếu có ai nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, biên chép cúng dường, và triển chuyển dạy bảo cho người khác, thì công đức có được sẽ là vô lượng vô biên."



Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

"Nếu trì danh hiệu chư Phật này
Người ấy chẳng bị đao tổn thương
Độc không thể hại lửa chẳng thiêu
Cũng sẽ chẳng rơi vào tám nạn

Thấy được đại trí kim sắc quang
Ba hai tướng hảo chư Pháp Vương
Khi đã diện kiến chư Phật rồi
Cúng dường vô lượng chư Phật kia

Mắt họ chẳng mù không đỏ vàng
Thân chẳng gù cong không một mắt
Được thân đại lực rất kiên cố
Thọ trì Phật danh báo như vậy

Luôn được trời rồng quỷ tiệp tật
Với tầm hương thần đến cúng dường
Oan gia kẻ ác chẳng thể hại
Thọ trì Phật danh báo như vậy

Ông nay lắng nghe Thu Lộ Tử
Như lời vi diệu của Ta nói
Nếu ai nghe được Phật danh này
Tức là gần kề nơi Phật Đạo

Bởi thế ông nay chí tâm nghe
Mười phương thế giới đại Pháp Vương
Khéo nhổ chúng sinh gai phiền não
Ví như cây thuốc trừ ách bệnh
Ngu si mù lòa các phàm phu
Thí mắt trí tuệ của Bồ-tát

Lại như Hành Thí Thắng Bồ-tát
Vô lượng nghìn ức Hằng sa giới
Trong đó đầy vàng diêm-phù-đàn
Ngày đêm sáu thời chưa thôi nghỉ
Ban thí đại bi đại đạo sư

Lại dùng chiên đàn đầy trăm cõi
Phan lọng y phục như Hằng sa
Vô lượng nghìn vạn trong ức kiếp
Nhất tâm mà lấy dùng bố thí

Lại như ở trong một cõi Phật
Khởi xây đầy khắp các tháp Phật
Ở trong mười kiếp mà cúng dường
Chư Phật nhiều như cát sông Hằng

Lại tạo tháp cao như Diệu Cao
Tháp đó làm bằng toàn bảy báu
Đầy khắp như vậy mười nghìn cõi
Số ấy có đến ba sáu ức

Lấy chiên đàn đỏ cùng trân châu
Tạo làm lọng che vật cúng dường
Với mỗi lọng che có thể trùm
Hàng trăm thế giới chư Phật quốc

Trân châu anh lạc dùng trang nghiêm
Số đó nhiều như cát sông Hằng
Trên không lại tạo lọng che vàng
Số đó nhiều như cát sông Hằng

Sắc màu vàng tím như pho tượng
Mỗi lọng chiếu khắp Tam Thiên Giới
Ở trong mỗi tháp làm cúng dường
Vô lượng vô biên vô số kiếp

Làm các công đức như ở trên
Thì vẫn không bằng khởi Đạo tâm
Phát khởi Đạo tâm như thế đấy
Giữ giới thanh tịnh chẳng buông lung
Đâu bằng ai trì Phật danh này

Trì Phật danh này như vậy đó
Lại khéo thương xót các chúng sinh
Ở tại mọi nơi rộng lưu truyền
Dạy người thọ trì Phật danh hiệu
Ở trong tất cả các chúng sinh
Họ làm phúc điền giống Như Lai"



Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nếu có ai nhất tâm thọ trì, đọc tụng, và nhớ niệm chẳng quên các danh hiệu của chư Phật này, thì tham dục, sân hận, si mê, và các điều sợ hãi của họ sẽ lập tức được diệt trừ. Còn những ai chưa sinh khởi tham dục, sân hận, si mê, và các điều sợ hãi thì sẽ khiến chúng chẳng phát sinh."

Khi ấy Thế Tôn liền nói chư Phật danh hiệu:

"♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Mộc Hương Phật

♪ Quy mạng Thường Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Chiên Đàn Đức Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Sinh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Mật Hương Thụ Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Chiên Đàn Đức Phật

♪ Quy mạng Hải Phật

♪ Quy mạng Cự Hải Phật

♪ Quy mạng Tràng Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Sinh Phật

♪ Quy mạng Bảo Võng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Đại Thí Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Kim Trụ Phật

♪ Quy mạng Đại Niệm Phật

♪ Quy mạng Ngôn Vô Tận Phật

♪ Quy mạng Thường Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Ái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Dưỡng Đức Phật

♪ Quy mạng Đế Chủ Hỏa Diễm Phật

♪ Quy mạng Thường Nhạo Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Đức Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Địa Phật

♪ Quy mạng Đại Long Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Quảng Niệm Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Xả Hoa Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thường Quán Phật

♪ Quy mạng Chính Tác Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đức Phật

♪ Quy mạng Chiên Đàn Lâm Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Lực Phật

♪ Quy mạng Maṇi Tạng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Hoại Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Phú Sāla Thụ Phật

♪ Quy mạng Bạt-tha Đức Phật

♪ Quy mạng Phật Thiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Tỳ-đầu Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Phật

♪ Quy mạng Đức Trí Phật

♪ Quy mạng Hậu Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Tượng Đức Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Đức Sinh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Đức Bà-tha Tử Phật

♪ Quy mạng Luận Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Bảo Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phổ Xả Phật

♪ Quy mạng Đại Cúng Dường Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Võng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

♪ Quy mạng Đại Cái Phật

♪ Quy mạng Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hậu Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Đức Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Bà-tha Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Đức Phật

♪ Quy mạng Long Hộ Cứu Tế Phật



Danh hiệu chư Phật này
Khéo cứu hộ thế gian

Đầu đêm tụng một biến
Nhớ niệm Phật rồi ngủ
Giữa đêm tụng một biến
Cuối đêm cũng như vậy

Ở ba thời như thế
Đầu đêm giữa và cuối
Mỗi thời tụng một biến
Tinh tấn chớ buông lung

Do tụng Phật danh này
Luôn thấy được mộng lành
Ác quỷ với ác nhân
Chẳng thể nào trục lợi

Cho nên Phật danh này
Khéo cứu hộ thế gian

Tất cả thiên nhạc thần
Úng hình, quỷ tiệp tật
Quỷ thần, quỷ bạo ác
Chẳng thể gây chướng ngại

Một trăm Phật danh này
Luôn hộ niệm người trì
Hết thảy các ma sự
Chẳng thể nào trục lợi"



Lúc bấy giờ Năng Thiên Đế--vua của 33 cõi trời--sửa sang y phục, hai gối quỳ, chắp tay, và bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ luôn hộ vệ cho người thọ trì các danh hiệu của chư Phật. Ngoài ra còn có Tứ Đại Thiên Vương cũng luôn bảo hộ người đó. Người thọ trì các danh hiệu của chư Phật--duy trừ quyết định nghiệp thì chẳng thể cứu hộ--còn hết thảy trong hàng trời người thì không ai có thể gây tạo việc ác cho họ được."

Lúc bấy giờ bậc Nhất Thiết Trí phát ra âm thanh lớn vi diệu, tám loại tiếng hòa nhã, chân thiện, và mỹ diệu, khiến ai nấy đều thích nghe.

Sau đó, Ngài bảo toàn thể các đại chúng rằng:

"Hãy nhanh thọ trì các danh hiệu của chư Phật này, rồi ở khắp các thế giới trong mười phương mà rộng lưu truyền để làm đại Pháp thí và đoạn trừ hoài nghi cho chúng sinh."



Khi Đại Thánh Năng Nhân Tịch Tĩnh diễn nói Pháp này xong, có 300 vị Bhikṣu được lậu tận ý giải.

Lại có 40 vị Bhikṣuṇī được tận trừ tất cả lậu pháp và đắc Đạo Ứng Chân.

Lại có 5.000 Thanh Tín Nam trụ thắng hoan hỷ tâm và chứng Quả Nhập Lưu.

Lại có 1.100 Thanh Tín Nữ đều xa rời trần cấu và đắc Pháp nhãn thanh tịnh.

Lại có các đại thiên vương cùng vô lượng nghìn vạn thiên chứng đắc Pháp nhãn thanh tịnh ở trong Pháp của bậc Pháp Vương.

Ví như có bao nhiêu số cát của một sông Hằng, hãy chia làm ba phần. Số lượng của chư Bồ-tát chứng Vô Sinh Nhẫn thì bằng một phần của số đó.

Lúc bấy giờ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều chấn động sáu cách. Các núi non, cao phong, và đại địa thảy đều rung chuyển. Còn ở trong hư không mưa xuống các loại hoa vi diệu cõi trời. Tiếng vui vẻ của trời, rồng, và hàng phi nhân đều vang dội khắp nơi.



Khi ấy Năng Thiên Đế, Tôn giả Đại Thải Thúc Thị, Tôn giả Thất Tú, Tôn giả Tiểu Lộ, Tôn giả Phòng Tú, Tôn giả Đại Tiễn Thế Chủng Nam, Tôn giả Đại Ẩm Quang, Tôn giả Mộc Qua Lâm Ẩm Quang, cho đến Tôn giả Hà Ẩm Quang, Tôn giả Mãn Từ Tử, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Khánh Hỷ, Tôn giả Nhân Hiền, và Tôn giả Vật Lực Sĩ Tử, cùng các đại chúng như thế; cả thảy là 25.000 vị.

Họ đều đồng thanh bạch Phật rằng:

"Bạch Năng Nhân Sư Tử Pháp Vương! Con sẽ tận hết sức tinh tấn của mình--không chút dư sót--và dùng mọi sức thần thông ở vô lượng thế giới để hóa làm vô lượng thân, rồi vượt qua vô lượng Phật độ mà luôn nói các danh hiệu của chư Phật này và cũng như tuyên giảng những điều Phật dạy."

Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn vì muốn khiến đại chúng trông thấy nên thị hiện đại thần thông. Với sức thần thông của Phật, Ngài hiện vô lượng ức quốc độ. Khi ấy đại chúng đều thấy Năng Nhân Sư Tử Pháp Vương biến khắp các cõi nước kia mà thuyết giảng Kinh này và cũng như lời dạy của chư Phật quá khứ--tất cả đều chẳng sai khác.

Phật bảo các đại chúng:

"Từ lâu xa ở trong vô lượng kiếp, Ta đã khéo tu thần thông. Ở nơi vô thượng Phật Pháp, đại chúng hãy nhất định chớ sinh hoài nghi. Vì muốn chúng sinh được an ổn, cho nên Ta mới nhanh nói các danh hiệu của chư Phật này. Như thế sẽ khiến các chúng sinh vĩnh viễn xa rời khổ ách của sinh tử."



Lúc bấy giờ Phật bảo Tuệ mạng Thu Lộ Tử:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khi đã nghe các danh hiệu của chư Phật này, rồi với lòng tin sâu thanh tịnh, họ phát khởi Đạo tâm và yêu mến thọ trì. Ngày đêm tinh tấn, họ đọc tụng biên chép và rộng diễn nói cho người khác, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức quảng đại, trụ không thoái chuyển, cho đến nhanh thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, và hết thảy chúng ma đều chẳng thể nhiễu loạn."

Khi Phật thuyết Kinh này xong, Tuệ mạng Thu Lộ Tử, Năng Thiên Đế, Phạm Vương, Tứ Đại Thiên Vương, Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, và phi thiên, tất cả đại chúng khi nghe Pháp này rồi, họ đều sinh tâm đại hoan hỷ.

Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật


Dịch từ Phạn văn: Pháp sư Tôn Xưng (490-589)
Dịch sang Tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 31/1/2013 ◊ Cập nhật: 27/9/2014

Cách Đọc Chữ Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Maṇi: ma ni
Sāla: sa la

Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam