Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Xuân Duật 
[góp ý]

Link audio của các Pháp hữu Xuân Duật đã đọc xong vào ngày 28 Tháng 1, 2018.