Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Xuân Duật 
[góp ý]

Pháp hữu Xuân Duật đã đọc xong vào ngày 28 Tháng 1, 2018. Audio nguyên gốc, không chỉnh sửa.

Nguyện những ai nghe được Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa, họ sẽ có con mắt Pháp để nhận biết chánh tà, khai sáng tuệ giác và vững tâm hành Đạo. Nguyện cho tất cả chúng sanh vào sâu Kinh tạng để có trí tuệ như biển cả.

(Xuan-Duat)--Doc-ten-Kinh mp3 ogg
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--01 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--02 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--03 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--04 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--05 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--06 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--07 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--08 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--09 mp3
(Xuan-Duat)--Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--10 mp3