Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Hải Trần 
[góp ý]

Link audio của Pháp hữu Hải Trần đã đọc xong vào ngày 19 Tháng 3, 2018.

Hai Tran (doc ten Kinh) mp3 ogg