Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Phần Chánh Văn của 10 Quyển Kinh [phương ngữ Nam] 
[góp ý]

Nếu bạn dùng điện thoại hoặc bằng máy tính bảng, thì có thể đọc online bộ Kinh này ở đây. Khổ chữ sẽ rõ, to, và rất tiện để đọc. Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa | Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--01.pdf 223.2 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--02.pdf 234.73 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--03.pdf 224.77 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--04.pdf 218.68 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--05.pdf 225.6 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--06.pdf 234.65 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--07.pdf 227.22 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--08.pdf 242.16 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--09.pdf 228.12 Kb
Kinh-Dai-Phat-Danh-Cuu-Canh-Kien-Co--10.pdf 224.74 Kb