Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Tiếng Phạn 
[góp ý]

A Few Selective Sutras and Mantras with Grammar Explanation
Amitabha Sutra
Learn Sanskrit through self-study
Sanskrit Lessons
prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtram
A Practical Sanskrit Introductory by Charles Wikner.pdf 956.72 Kb
Introduction to Sanskrit by Thomas Egenes.pdf 3.79 Mb