Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Diệu Cát Tường Bồ-tát Ngũ Tự Chú 
[góp ý]

oṃ a ra pa ca na dhīḥ
Manjusri Bodhisattva Five-Character Mantra (4,16 mins) mp3 ogg