Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Tâm Kinh Chú 
[góp ý]

hṛdaya-sūtra dhāraṇī
|| gate gate pāra-gate pāra-saṃgate bodhi svāhā ||

|| ga te, ga te, ba ra ga te, ba ra sâm ga te, bô đi, sờ qua ha ||

Heart Sutra Mantra (5,00 mins) mp3 ogg