Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Tối Thắng Phật Đảnh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú 
[góp ý]

uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī
|| namo bhagavate trailokya-prati-viśiṣṭāya buddhāya bhagavate tadyathā oṃ viśuddhāya viśuddhāya asamasama samanta-avabhāsa spharaṇa-gati-gahana svabhāva-viśuddhe abhiṣiñcatu māṃ sugata vara-vacana-amṛta-abhiṣekair mahā-mantra-padairāhara-āhara-āyus saṃdhāraṇi śodhaya śodhaya gagana viśuddhy-uṣṇīṣa vijaya viśuddhe sāhasra-raśmi saṃcodite sarva-tathāgata-avalokani ṣaṭ-pāramitā paripūraṇi [sarva-tathāgata] mati-daśa-bhūmi pratiṣṭhite sarva-tathāgata-hṛdaya-adhiṣṭhāna-adhiṣṭhita mahā-mudre vajra-kāya-saṃhatana viśuddhe sarva-āvaraṇa-apāya-durgati pari-viśuddhe pratinivartaya āyuś śuddhe samaya-adhiṣṭhite maṇi maṇi mahā-maṇi tathatā bhūtakoṭi pariśuddhe visphuṭa buddhi śuddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sarva-buddha-adhiṣṭhita śuddhe vajre vajra-garbhe vajraṃ bhavatu mama śarīraṃ sarva-sattvānām ca kāya pariviśuddhe sarva-gati pariśuddhe sarva-tathāgata siñca me sama-āśvāsayantu sarva-tathāgata sama-āśvāsa-adhiṣṭhite bodhyā bodhyā vibodhyā vibodhyā bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya samanta-pariśuddhe sarva-tathāgata-hṛdaya-adhiṣṭhāna-adhiṣṭhita mahā-mudre svāhā ||

|| nam mô, ba ga qua te, trai lô ki a, bờ ra ti vi si sờ ta da, bu đà da, ba ga qua te | ta đi a tha, ôm, vi sô đây da, vi sô đây da | a sa ma sa ma, sa man ta qua ba sa, sờ ba ra na, ga ti, ga ha na, sờ qua ba qua, vi su đe | a bi xin cha tu, mâm, su ga ta, qua ra, qua cha na | am rị ta bi se ke, ma ha man tra, ba ne | a ha ra, a ha ra, a du hu, san đa ra ni | sô đây da, sô đây da, ga ga na, vi su đe | u sờ ni sa, vi cha da, vi su đe | sa ha sờ ra - ra sờ mi, sâm cô đi te | sa qua, ta tha ga ta qua lô ca na, sách ba ra mi ta, ba ri bu ra ni | sa qua, ta tha ga ta, hê ri đây da a đi sờ tha na a đi sờ thi ta, ma ha mu đờ re | va chờ ra - ca da, sâm ha ra na, vi su đe | sa qua qua ra na ba da - đưa ga ti, ba ri - vi su đe | bờ ra ti - ni qua ta da du hu, su đe | sa ma da a đi sờ thi te, ma ni, ma ni, ma ha ma ni | ta tha ta, bu ta, cô ti, ba ri su đe | vi sờ phu ta, bu đi, su đe | cha da, cha da, vi cha da, vi cha da, sờ ma ra, sờ ma ra | sa qua, bu đà a đi sờ thi ta, su đe | va chờ re, va chờ ra - ga rờ be, va chờ râm, ba qua tu, ma ma, sa ri râm | sa qua, sách tờ qua nâm, cha, ca da, ba ri - vi su đe | sa qua, ga ti, ba ri su đe | sa qua, ta tha ga ta sờ cha, me, sa ma sờ qua sa gian tu | sa qua, ta tha ga ta, sa ma sờ qua sa a đi sờ thi te | bu đi a, bu đi a, vi bu đi a, vi bu đi a | bô đây da, bô đây da, vi bô đây da, vi bô đây da | sa man ta, ba ri su đe | sa qua, ta tha ga ta, hê ri đây da a đi sờ tha na a đi sờ thi ta, ma ha mu đờ re, sờ qua ha ||

Buddha-Crown Superb Victory Dharani (5,50 mins) mp3 ogg