Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn 
[góp ý]

sapta-buddha-kṣaya dhāraṇī
|| riparipate kuha kuhate traṇite ṇigalate vimarite mahāgate jaṃlaṃcaṃte svāhā ||

|| ri ba ri ba te, cu ha, cu ha te, tra ni te, ni ga la te, vi ma ri te, ma ha ga te, châm lâm châm te, sờ qua ha ||

sapta-buddha-ksaya dharani (1,23 mins) mp3 ogg