Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn 
[góp ý]

lokeśvara dhāraṇī
|| oṃ maṇi padme hūṃ mahā-jñāna citta-utpāda cittasya na-vitarka sarva-artha bhūri siddhaka na-purāṇa na-pratyutpanna namo lokeśvarāya svāhā ||

|| ôm, ma ni, bách me, hùm, ma ha - chờ nha na, chít ta - u tê ba da, chít ta sy a, na - vi ta ca, sa qua - a tha, bu ri, sít đa ca, na - bu ra na, na - bờ ra ty u tê ban na, nam mô, lô ke sờ qua ra da, sờ qua ha ||

lokesvara dharani (1,58 mins) mp3 ogg