Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn 
[góp ý]

bhaiṣajya-guru dhāraṇī
|| namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā ||

|| nam mô, ba ga qua te, bai sa cha - gu ru - vai đưa ri a - bờ ra ba - ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da | ta đi a tha, ôm, bai sa che, bai sa che, bai sa cha - sam múc ga te, sờ qua ha ||

bhaisajya-guru dharani (0,59 mins) mp3 ogg