Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Thần Chú 
[góp ý]

aparimita-āyur-jñāna-suviniścita-tejo-rāja dhāraṇī
|| namo bhagavate aparimita-āyur-jñāna-su-viniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā [oṃ puṇya mahā-puṇya aparimita-puṇya aparimitāyuḥ-puṇya-jñāna-saṁbhāropacite] oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddha dharmate gagana samudgate svabhāva viśuddhe mahā-nayaparivārī svāhā ||

|| nam mô, ba ga qua te, a ba ri mi ta - a dưa - chờ nha na - su - vi ni sờ chi ta - te chô - ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da, ta đi a tha, [ôm, bun da, ma ha - bun da, a ba ri mi ta - bun da, a ba ri mi ta du hu - bun da - chờ nha na - sam ba rô ba chi te] ôm, sa qua - sâm sờ ca ra - ba ri su đa, đa ma te, ga ga na, sam múc ga te, sờ qua ba qua, vi su đe, ma ha - na da ba ri qua ri, sờ qua ha ||

aparimita-ayur-jnana-suviniscita-tejo-raja dharani (0,57 mins) mp3 ogg