Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Chuẩn-đề Thần Chú 
[góp ý]

cundi dhāraṇī
|| namaḥ saptānāṃ samyak-saṃbuddha-koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā ||

|| nam ma ha, sáp ta nâm, sam dấc - sâm bu đà - cô ti nâm, ta đi a tha, ôm, cha lê, chu lê, chân đê, sờ qua ha ||

OM CALE CULE CUNDE SVAHA (6,34 mins) mp3 ogg