Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Công Ðức Bảo Sơn Thần Chú 
[góp ý]

guṇa-ratna-parvata dhāraṇī
|| namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya oṃ śīte hu ru ru sindhu ru kṛpā kṛpā siddhaṇi pūrṇi svāhā ||

|| nam mô, bu đà da, nam mô, đa ma da, nam ma ha, sâm ga da, ôm, si te, hu, ru, ru, sin đu, ru, cờ ri ba, cờ ri ba, sít đa ni, bu rờ ni, sờ qua ha ||

guna-ratna-parvata dharani (0,52 mins) mp3 ogg