Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú 
[góp ý]

śāntika-śrīya dhāraṇī
|| namaḥ samanta-buddhānām apratihata-śāsanānāṃ tadyathā oṃ kha kha khā hi khā hi hūṃ hūṃ jvala jvala prajvala prajvala tiṣṭhā tiṣṭhā ṣṭri ṣṭri sphaṭ sphaṭ śāntika śrīye svāhā ||

|| nam ma ha, sa man ta - bu đà nâm, a bờ ra ti ha ta - sa sa na nâm, ta đi a tha, ôm, kha, kha, kha, hi, kha, hi, hùm, hùm, chờ qua la, chờ qua la, bờ ra chờ qua la, bờ ra chờ qua la, ti sờ tha, ti sờ tha, sờ tri, sờ tri, sờ phạch, sờ phạch, san ti ca, sờ ri de, sờ qua ha ||

santika-sriya dharani (1,04 mins) mp3 ogg