Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú 
[góp ý]

cakravarti-cintāmaṇi dhāraṇī
|| namo ratna-trayāya nama-āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya tadyathā oṃ cakra-varti cintā-maṇi mahā-padme ru ru tiṣṭhan jvala-ākarṣāya hūṃ phaṭ svāhā oṃ padma cintā-maṇi mahā-jvala hūṃ oṃ varada padme hūṃ ||

|| nam mô, rách na tray da da, nam ma - a ri a qua lô ki te sờ qua ra da, bô đi sách toa da, ma ha sách toa da, ma ha ca ru ni ca da, ta đi a tha, ôm, chất cờ ra - qua ti, chin ta - ma ni, ma ha - bách me, ru, ru, ti sờ than, chờ qua la - a ca sa da, hùm, phạch, sờ qua ha, ôm, bách ma, chin ta - ma ni, ma ha - chờ qua la, hùm, ôm, qua ra da, bách me, hùm ||

cakravarti-cintamani dharani (1,22 mins) mp3 ogg