Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Tiếng Phạn 
[góp ý]

📂 Phật Đảnh Quang Minh Đại Bạch Tản Cái Vô Thượng Thần Chú
📂 Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì
📂 Thập Chú
📂 aparimitāyus sūtra
📂 prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtram
📂 vajracchedikā prajñāpāramitā sūtra
A Practical Sanskrit Introductory by Charles Wikner.pdf 956.72 Kb
Introduction to Sanskrit by Thomas Egenes.pdf 3.79 Mb