Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Kinh Tạng Hán Việt   Tài Liệu Phật Học  

The Twenty-four Paragons of Filial Respect
二十四孝
Nhị Thập Tứ Hiếu ▫ Truyện đọc

Buddha-Dharma & Daily Life
佛法與生活
Phật Pháp & Đời Sống

The Story of Kṣitigarbha Bodhisattva
地藏王菩薩的故事
Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát

Thousand-Handed Avalokiteśvara
千手觀音
Thiên Thủ Quán Âm

Ten Stories of the Buddha 1
佛典故事 1
Mười Câu Chuyện Đức Phật 1

Ten Stories of the Buddha 2
佛典故事 2
Mười Câu Chuyện Đức Phật 2

The Story of Avalokiteśvara Bodhisattva
觀世音菩薩的故事
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ-tát

The Life of Buddha 1
 佛陀事蹟 1
Sự Tích Đức Phật 1

The Life of Buddha 2
佛陀事蹟 2
Sự Tích Đức Phật 2

Esoteric Mantras
密咒
Mật Chú

The Story of Maitreya Bodhisattva
慈氏菩薩的故事
Sự Tích Từ Thị Bồ-tát

Amitāyus Buddha
無量壽佛
Đức Phật Vô Lượng Thọ